Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Jíry Vaška Šavrňového

f 1a

Ten Jíra Vašek Šavrňovejch má podsedek svůj od Jana Hulínskýho vyfrejmarčenej. Kderýžto podsedek majíce týž Jan Hulínskej zaplacenej, dal jej Jírovi Vaškovi Šavrňovejch, proti čemuž on zase Janovi Hulínskému grunth svůj se štvrtí roli oddal, aby jej sobě, což se kolivěk na něm vyhledá, doplatil. A tak ten Jíra Vaškových má grunth svůj zaplacenej.

Letha Páně 1595 Jíra vejš psaný prodal zase podsedek svůj zaplacenej Janovi Ondry Pračkových za sumu hotovou 13 zl.
A tak ten podsedek svůj zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské zejména tito: Jíra Myslivců, Staněk Tomanů R.S.N.

Leta Páně 1597 ten grunt jest prodán po ne[božtíkovi] Janovi Pračkovém Mikolášovi Hrázném[u] za s[ummu] 33 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil 3 zl, ten závdanek jest vydán Janovi Pračkovému a ostatek platiti má od leta 98 po 3 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Tkadleček, Matěj Křižanů, Václav Dřímalů, Pavel Tesař, Jan Hurbanů S.R.S.A.N.
f 1b
Leta [15]98 položil Mikuoláš Hrázný za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Jana Pračka 3 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Hrázný prodal podsedek svůj Janovi Hulínskému za 33 zl. Na to jemu dal závdanku 6 zl a peněz ročních položil za rok [15]99 na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pračkového 3 zl.

Letha [15]99 Jan Hulínský prodal podsedek ut s[upr]a Mackovi Hodrlovi za 30 zl, závdanku jemu dal 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Lišky Macek Hodrlů prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Cagalovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Valúchů, Martin Ondrušů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pračkového 24 zl, Janovi Hulínskému 1 zl.
Letha ut s[upr]a položil Jan Cagala za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pračkového 3 zl.
Jan Cagala koupil od Jana Hulínského 1 zl za 6 gr a tak tu na tom gruntě Jan Hulínský nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Cagala za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pračkového 2 zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Cagala prodal grunt ut s[upr]a Ondrovi Klimšový[mu] za sumu 28 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Fráňů, Jan Pěnice a Vašek Dopitů S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Ondra Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 1 zl.
f 2a
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Ondra Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 1 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škořupy Ondra Klimšů prodal podsedek Filipovi Skrbeni za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Krhlů S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Filip Skrbeň za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 2 zl.
Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Cagalovi 4 zl a Ondovi Klimšovýmu 11 zl, ty jest Filip Skrbeň za hotové peníze skoupil a tak oni na tom podsedku nic nemají.

Letha 1610 za fojta Martina Lišky fojt a starší prodali týž ut s[upr]a podsedek požár Janovi Moštěnskýmu na ten spůsob, aby jej sobě, což tak dopláceti zůstává, doplatil, totiž 13 zl bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škeřoup a Václav Škrachů
S.R.S.A N.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Moštěnský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračkového peněz purgkrechtních 1 zl.
Pusté

Letha Páně 1632 za fojta Martina Zákrska Valenta Mazačů pojmouc sobě Kateřinu, dceru Jana Moštěnského, ujal se požáru ut s[upr]a na ten spůsob, aby což na něm k doplacení zůstává, platiti povinen byl každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a odbývání povinností panských i obecních Šimek Tomanů a Jan Zacharů
S.R.S.a N.
f 2b
Letha 1635 za fojta Martina Šulíkového koupil jest hošták podsedek od téhož fojta a úřadu Jiřík Matoušků za tu summu, cožkoliv na něm jest dopláceti, komu náležeti bude placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu Václav Procházka, Pavel Momáň S.R.S.N.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jiřík Matoušků za g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Pustý