Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci neboštíka Martina Švirgy

f 1a

Jest jich dvý, Kateřina a Zuzanna. Kateřina ta jest vdaná a Zuzanna při otčímovi svém zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému toto:
Item Kateřině mimo prvnější vyzdvižení od práva ještě jí k doplnění dílu jejího dodati přijde 155 zl 28 gr 2 den.
Item Zuzanně na díl její, poněvadž ona spravedlnost svou nic nevyzdvihla, náleží 166 zl 28 gr 2 den.
Summa všeho, což Kateřině a Zuzaně dodati příde, 322 zl
26 gr 4 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jana Sojky 16 zl, ty od letha 1594 při Vánocích pokládati má po 2 zl.
Item na vinohradě v Dobrej hoře, kterej Martin Ondrů drží, 45 zl, ty pokládati má od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl.
f 1b
Item na zahradě Jana Švirgy 22 zl, ty pokládati má od letha 1593 při Vánocích po 1 zl.
Item více na druhém vinohradě v Dobrej hoře, kterýž Jíra Švirgů drží, 98 zl, ty od letha 1594 při Vánocích pokládati má po 6 zl.
Item na roubanici Mikuláše Ondračkového 30 zl, ty od letha 1593 při Vánocích pokládati má po 5 zl.
Item na Janovi Hambálkovi 13 zl, ty jim jíti mají, když se jiným nápadníkuom spravedlnost jejich vyplní, po 6 zl.
A Pavel Slavičínský, otčím těch sirotků, s podsedku svého jim dopláceti zůstává 56 zl 19 gr 5 den. Ty jim pokládati má od letha 1594 při Vánocích po 2 zl.
Hotových při právě býti má 42 zl 6 gr 6 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Sojky za podsedek 1 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od Pavla Slavičínského za grunth
2 zl.
f 2a
Jakož jest sirotkům nebožtíka Martina Švirgy na vinohradě v Dobrý hoře, kterýž nebož[tík] Jíra Švirgů držel, náleželo
98 zl, takový vinohrad po smrti nebož[tíka] Jíry Švirgy Jakub Haže ve stu zlatých ujal a na něm sobě díl Kateřiny manželky své 98 zl srazil. A tak za týž vinohrad doplatiti má 2 zl sirotkům neboštíka Jíry Švirgy.

Letha [15]94 přijato od Jana Švirgy na zahradu s[irotkům] napřed psaným 2 zl.
Téhož letha přijato za roubanici od Mikoláše Ondračkovýho
5 zl.
Téhož letha [15]94 přijato za vinohrad od Martina Ondrových
2 zl.
Též přijato od Pavla Slavičínskýho za podsedek 2 zl.

Od vkladu do těchto register Václavovi Lethovskému dáno
2 zl 10 gr 4 den.
Letha [15]95 přijato od Pavla Slavěčínského za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Ondračkového za roubanici 5 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Sojky peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Téhož letha dáno též Kateřině na díl její 7 zl.
f 2b
Letha [15]95 dáno Kateřině na díl její hotovejch 7 zl.
Téhož letha dáno Zuzanně na díl její na kožich 2 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Jana Švirgy za zahradu 1 zl.

Letha [15]96 přijato od Pavla Slavěčínskýho z gruntu jeho 2 zl.
Od Martina Ondruše za vinohrad přijato 2 zl.
Jan Švirgů za zahradu položil 1 zl.
Téhož letha přijato za roubanici od Mikoláše Ondračkového
5 zl.
Téhož letha [15]96 dáno Kateřině na díl její 4 zl.
A Zuzaně též dáno na díl její od učení šití 2 zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Práskalova 2 zl.

Letha [15]97 přijato z gruntu Blažka Žalosty 2 zl
Tého[ž] letha přijato od Pavla Slavěčínskýho za grunth
2 zl.
Téhož letha přijato od Jana Švirgy za zahradu 1 zl.
Též přijato od Mikoláše Ondračkového za zahradu 5 zl.
Též přijato od Lopašovského za vinohrad 2 zl.

Letha [15]98 přijato od Pavla Slavičínského za grunt 2 zl.
Od Jana Švirgy za zahradu přijato 1 zl.
Od Mikuláše Ondračkového za zahradu 5 zl.
Od Lopašovského za vinohrad přijato 2 zl.
Od Blahy Žalosty přijato za grunt 2 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Pavla Slavičínskýho za grunt 2 zl.
Od Blahy Žalostového, které položil Mikuláš Korytný na místě jeho za grunt 2 zl.
Od Jana Švirgy za zahradu přijato 1 zl.
Od Mikuláše Ondračkového za zahradu 5 zl ost[atní].
Od Martina Lopašovských za vinohrad 4 zl.
f 3a
Z toho dáno Kateřině na díl její z hotových peněz 6 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Pavla Slavičínského za grunt 2 zl.
Od Jana Švirgy za zahradu přijato 1 zl.

Od Kateřiny, ženy n[ebožtíka] Jíry Lopašovského, položených za vinohrad na místě n[ebožtíka] Martina Lopašovského 2 zl.
Jakubovi Hažovi na díl Kateřiny ženy jeho dáno 10 zl.
Zuzanně též dáno na kožich na díl její 6 zl.
Od Mikuláše Korytného přijato za podsedek 2 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Tasovského z poručení J.M. Paní dáno Zuzaně z dílu jejího k svadbě na šaty choděcí i ložné hotových peněz 18 zl.
Od Pavla Slavičínského přijato za grunt 2 zl. Ty sou vydány Zuzaniné[mu] muži na díl její.
Od Jana Švirgy za zahradu přijato 1 zl. Ten přijal muž Zuzanin na díl její.
Od Mikuláše Korytného za grunt přijato 1 zl. Ten přijal muž Zuzanin na díl její.
Zuzaně dáno vyšlejch hotových peněz na její díl, které přijal muž její 19 zl 27 gr 3 den.

Letha 1602 za fojta Martina Černého jakož náleželo Zuzanně z gruntu Pavla Slavičínského se dopláceti 40 zl 19 gr 5 den, takové peníze Martin Poláků muž její témuž Pavlovi Slavičínskému za 10 zl hotových prodal. A tak díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Od Mikuláše Korytného za grunt přijato 15 gr. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Od Jana Švirgy za zahradu přijato 1 zl. Ten přijala Zuzanna na díl svůj.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Šulovského na místě Jíry Lopašovského za vinoh[rad] 1 zl.
Od Janáka za zahradu přijato 1 zl.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 2 zl. Zuost[ává] se jí ještě na doplacení dílu jejího 69 zl 20 gr 6 den.
f 3b
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Šulovského za vinohrad 2 zl.
Od Janáka přijato za zahradu 1 zl.
Od Mikuláše Korytného za g[runt] lonský přijato 1 zl. Ty přijal Haža na díl Kateřiny ženy své.
Zuzaně dáno na díl její 1 zl.
Více Zuzaně dáno na díl její 2 zl.

Letha 1610 za fojta Martina Polákova jakož Jan Šulovský za vinohrad v Dobré hoře zuostával těmto sirotkom doplácet summy 30 zl, takový vinohrad Martin Poláků na díl Zuzanny manželky své ujal. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Act[um] ut s[upr]a.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Martina Kolečky přijato ta grunt peněz ročních 1 zl. Ten vydán muži Zuzanninému na díl její.
Od Jana Lišky na místě Janáka za zahradu přijato 10 zl. A tak ten Jan Liška tu zahradu doplatil a má ji zaplacenú. Těch 10 zl přijal Martin Poláchů na místě Zuzany manželky své.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Martina Kolečky přijato za grunt peněz 1 zl. Ten 1 zl jest vydán manželu Zuzanninému.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Martina Kolečky přijato za grunt 1 zl. Ten 1 zl vydán manželu Zuzaninému.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Martina Kolečky za gr[unt]. Ten jest vydán Zuzanně na díl její.
A jakož těmto sirotkům na gruntě 3 náleželo k dobrání 3 zl 15 gr, ty jest prodal Martin Poláchů muž Zuzanin týmuž Martinovi Kolečkovi za hotových 17 ½ gr. A tak již těmto sirotkům na tom gruntě nic více náležeti nebude.