Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožtíka Adama Němce

f 1a

Jest jich trý, Ondra, Margeta, Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Němcova, bratra jejich, podle zápisu kněh novejch purkrechtních 12 zl 15 gr. Ty jak jíti mají, zápis kněh purgkrechtních to šíře ukazuje.
Více jim náleží na vinohradě Jakubovi bratru jejich prodaný[m] 35 zl. Ty se platiti mají od letha [15]88 při Vánocích po 2 zl.
A na druhém vinohradě v Šumědi 35 zl, placení po 2 zl.
Pars 82 zl 15 gr.
Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každý díl po 27 ½ zl.

Ondra ten na díl svůj vinohrad vejš psaný dolní podle Štěpána Bělobrada v Šumědi ve 35 zl ujímá.
I poněvadž na díl jeho toliko se 27 ½ zl dostalo, povinen jest sestrám svým od letha [15]94 při Vánocích dopláceti 7 zl pořadně po 2 zl.
Strany krav při zápisu Jakuba Němcova o tom, za kým zůstávají, jest obšírněji v knihách purkrecht[ních] položeno.
f 1b
I nachází se, že jest těm sirotkům od Jakuba Němcova bratra jejich samým děvčatům dvěma do letha [15]93 položeno 7 zl 22 ½ gr.
A letha [15]93 Dorota, manželka po témž neboštíkovi Jakubovi zůstalá, zadržela 2 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích táž Dorota za vinohrad a za grunth po 6 zl pokládati má.

Letha [15]94 přijato od Jakuba Němcova za grunth 15 gr.
Více položeno od Jana Mikoláše Barinusového za vinohrad 2 zl.
Téhož letha položil Ondra napřed psaný na díl svůj za vinohrad 2 zl.
Letha [15]94 odvedeno sirotkům napřed psaným peněz hotových do truhlice na zadržalou napřed psanou sumu, kteréž Václavovi, zběhlému sirotku nebož[tíka] Václava Řehuše náležely, 3 zl 19 gr 2 den.
Letha [15]95 přijato [od] Jana Bartysového za grunt 4 zl.
Též od něho přijato za vinohrad 2 zl.
Z toho dáno Ondrovi, s[irotku] n[ebožtíka] Adama Němce, že jej v nemoci opatrovali a smrti dochovali, 1 zl.
Téhož letha 95 Ondra sirotek napřed psaný ten jest umřel, spravedlnost jeho, což po něm zůstalo, na sestry jeho napřed poznamenané připadla, i našlo se peněz hotovejch 10 zl 22 ½ gr.

f 2a
Item na Tomášovi Buchlovském z Petrova 1 zl, ten má letha 96 položiti.
Item více na vinohradě po témž Ondrovi zůstalý, kterejž jest Martin Solga z Strážnice koupil v hoře Šumědi a ještě za něj dopláceti má od letha [15]96 při Vánocích podle ourody po
4 zl, 44 zl. Rukojmě za dílo vinohradní i za placení Matouš Pavlíků, Ondra Peterků S R N.

A obzvláště těm dvoum sirotkům toto u Tomáše Buchlovského
2 krávy, dva polštáře.
Jan Bartysů tolikýž má těch sirotků:
2 plachty konopné, jedna v šesti loktech, druhá v 8 loktech.
Cíchu konopnú ve 9 loket.
A jednu truhlu pro šaty.
Ty se těm s[irotkům] vydati mají, když toho potřebovati budou.
Letha [15]96 přijato od Jana Bartysového za grunth peněz 4 zl.
Téhož letha přijato od Martina Solgy za vinohrad 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Bartysového za grunth 4 zl.
Téhož letha přijato od Martina Solgy 4 zl za vinoh[rad] v Šumědi.
Letha 1598 přijato od Jana Bartysového za grunt 4 zl ostat[ních].
Od Jana Solgy z Strážnice za vinohrad přijato 4 zl.
Na statku 39 Vaňka Krkavce odvedeno spravedlnosti těmto s[irotkům] po Martinovi sirotku zběhlým 5 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato za vinohrad od Jana Bartysového 2 zl.
Markytě dáno na díl její, které přijal Tomáš Zálešáků muž její z hotových peněz 20 zl.
Od Jana Solgy za vinohrad přijato 2 zl.
Jan Bartysů, což jest koliv při sobě měl šatů sirotku náležitých, jakž nahoře dotčeno, ty všecky vydal to[mu] sirotku. A tak za ním nic nepozůstává.
f 2b
Letha 1600 za fojta Jana Reskova přijato od Jana Bartysova za vinohrad 2 zl.
Dáno do statku Jakuba Němcova přeplacených za grunt 4 zl.
Z statku Jakuba Němcova přijato za vinohrad přeplacených peněz, které Jan Bartysů pokládal, 6 zl.
Markytě dáno na díl její, které přijal Tomáš Zálešáků manžel její, 4 zl 7 ½ gr.
Od Martina Solgy za vinohrad přijato 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Krkavce přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlým Martinovi 1 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato vyšlé spravedlnosti hotových peněz 3 zl 7 ½ gr. Ty přijal Tomáš Zálešáků na díl Markyty ženy své.

Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Solgy za vinohrad 2 zl.
Dorotě dáno z dílu jejího na ložní šaty 6 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Solgy za vinohrad 4 zl.
Dorotě dáno na díl její hotových peněz 25 zl 15 gr.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Martina Solgy za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 1 zl a Dorotě též 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Režných na místě Martina Solgy za vinoh[rad] v Šumědi 4 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 2 zl a Dorotě též 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Režného na místě Martina Solgy dvojích peněz za vinohrad po 2 zl –
4 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 2 zl a Dorotě též 2 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Solgové za vinohrad 4 zl. Přijala z nich Dorota 2 zl a Markyta 2 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Režnýho, náměstka Martina Solgy, lonských a letoších peněz 6 zl. Z toho vzala Dorota 3 zl a Markyta 3 zl.
f 3a
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Režnýho za vinohrad ostatních 4 zl. A tak již vinohrad doplatil.
Z toho dáno Dorotě 2 zl a Markytě též 2 zl.