Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Drunt Daniele Zezhulovýho

f 94a

Letha Páně 1579 Daniel Zezhulů vejš psaný koupil ten grunth podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 214 za summu 220 R.
Kderýžto grunth již zouplna a docela zaplacený jmá.

Leta 1598 Pavel, syn n[ebožtíka] Daniele Zezhuolového, ujal podsedek vejš psaný podli poručenství otce svého ze čtvrtí roli v Sedlským poli, z loukou v Orlí a jinejm hospodářstvím, na němž díl svůj porazil. Za kderejž mimo sražení dílu svého doplátceti zuostává bratru, švagrům a macoše své summy 243 R 17 gr 4 ½ den, platcením od leta 1598 po 20 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Matěj Tuček, Daniel Slováčků, Pavel Macháčků, David Labr S.R.S.N.
Z té nahoře psané summy náleží Bětě macoše 60 R 26 gr
6 den, jíti jí mají od letha [15]98 po 5 R.
Též náleží Janovi 60 R 26 gr 6 den, ty jemu jíti mají od letha [15]98 po 5 R.
Danielovi Slováčkovi náleželo po Anně manželce jeho a Mikuolášovi Vovesnýmu po Zuzaně manželce jeho každýmu po 60 R 26 gr 6 den, což učiní jim oběma všeckej summy 121 R 23 gr
5 den.
Ti svou spravedlnost prodali obci předměstské za hotovejch 57 R 2 gr 1 den. A tak oni na tom gruntě nic nemají, ty obci jíti mají od leta 1598 po 10 R.
f 94b
Leta 1598 položil Pavel Zezhulů za grunt svůj 20 R.
Z toho dáno obci předměstskej zkoupenejch 10 R, Janovi dáno na díl jeho 5 R, Bětě macoše dáno 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Pavel Zehulů za grunt svůj 20 R.
Z nich dáno k obci předměstské peněz skoupe[ných] 15 R a Blažkovi Kounickýmu na díl Běty ženy jeho 5 R.
Na tom gruntě náleží obci předměstské peněz, kteréž sou od Jana Zehulového skoupili od leta 1600 mimo vejš psaných 5 R summy 55 R 26 gr 6 den, dáno mu za ně peněz hotových 20 R, jíti mají obci každýho roku od leta ut s[upr]a po 5 R. A tak týž Jan na tom gruntě nic nemá. Actum ut s[upr]a.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Pavel Zezhulů za grunt svůj 20 R.
Z nich dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kounickému na díl Běty ženy jeho 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Zehulů za grunt svůj obci předměstské 10 R.
Též položil Blažkovi Kunčickýmu 2 ½ R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Pavel Zezhulů za grunt 3 R.
Z toho dáno obci předměstské 2 R a Blažkovi Kunčickému 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Zezhulů za grunt 20 R.
Z toho dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kunčickýmu též dáno na díl Běty ženy jeho 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Zezhule za g[runt] 20 R.
Z toho dáno obci předměstské 15 R a Blažkovi Kunčickýmu též dáno na díl Běty ženy jeho 5 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Pavel Zehulů prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Tučkovýmu za summu 128 R 15 gr bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 10 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
f 95a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnickýho na místě Pavla Tučkový[ho] prodali podsedek ut s[upr]a Janovi Pahnostovi za summu 128 R 15 gr bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek a Valenta Krnovský S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pahnost za grunt 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 ½ R a Blažkovi Kunčický[mu] 2 ½ R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pahnost za grunt 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 ½ R a Blažkovi Kunčickýmu
2 ½ R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pahnost za g[runt] obci předměstské 4 R.
Položil 1 R 15 gr, ty jsou dány Blažkovi Kunčickýmu.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil za grunt Jan Pahnost Blažkovi Kunčickýmu 1 R 7 ½ gr.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil za grunt Jan Pahnost Blažkovi Kunčickýmu 10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pahnost za grunt Blažkovi Kunčickýmu 10 R.
Z těch dvojích peněz přijali ouřad předměstský 15 R a Blažek Kunčický 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pahnost za g[runt] Blažkovi Kunčickému 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi Kunčickýmu 2 R 15 gr.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Pahnost položil za gr[unt] 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi Kunčicskému 2 R 15 gr.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost položil za grunt] 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi Kunčicskému 2 R 15 gr.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost položil za gr[unt] 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi Kunčickému 2 R 15 gr.
f 95b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost položil za grunt 10 R.
Z toho dáno obci předměstské 7 R 15 gr a Blažkovi Kunčickému 2 R 15 gr.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Mazánek položil za gr[unt] peněz ročních dvojích obci městské 15 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Mazánek položil za gr[unt] peněz zadržalých k obci 5 R.
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Mikuláš Mazánek položil za gr[unt] peněz ročních k obci městské 3 R.

Pusté

Letha 1660 dne 1. Junii za purgkmsitra pana Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jíra Zahradník ujmouc ten grunth ut supra požár a jej na díle vystavíc prodal jej zase Jiříkovi Hořákovi za summu 128 R 15 gr. Za vystavení toho gruntu dal jemu 10 zl rejnských a poněvadž týž grunth podle jiných byl vyhořel, tehdy se jemu z dotčené summy polovic jako i jiným sousedům, kteří vyhořeli, upouští, ostatek pak summy, totiž 64 R 7 ½ gr, platiti má po vyjití tří leth při každých posudcích po 5 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti panské i obecní Petr Hrdlička, Jiřík Prostějovský SRSaNR.

Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kateřina, pozůstalá vdova po neboštíkovi Jiříkovi Hořákovi, nemohouce delej pro nemožnost svou na předepsaném gruntě zůstávati a povinnosti zbývati, ačkoliv sice neboštík manžel její při poslední vůli poručil jí jej k užívání, však aby skrz nemožnost její na rujinu nepřišel,
f 96a
nýbrž k lepšímu zvelebení přicházel, takový grunt synu svému Jiříkovi Myškovi z dobrou svou vůlí pouští i s tím vším, co za vyhoření neboštíkovi manželu jejímu sraženo bylo, totiž 64 zl

mor[avských] 7 ½ gr alb. Který se jemu připisuje v 128 zl mor[avských] 15 gr alb, na to má sraženého za vyhoření a zaplacené Jiříkovi Myškovi se vypisuje 64 zl mor[avských]
7 ½ gr, s kterých do kláštera platiti má 10 zlr a ostatek druhých 64 zl mor[avských] 7 ½ gr alb k obci města Strážnice, jestli nápdníků nebude.
Rukojmě za zbývání povinností a zvelebování gruntu Jan Hlubocký, Pavel Pergl S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra, po 2 zl mor[avských].
Leta Páně 1699 dne 2. Julii za purgmistra pana Jana Dašického Jiřík Myška proukážíc náležitú quitanti od patrů Piar. Scholae pod secritem collegije jejich, že těch svrchu patřících 10 zlr na klášter náležitě jest vyplatil, pročež se jemu za zaplacené vypisují těch 10 zlr. A tak tenž klášter na tom gr[untu] nic více co praetendirovati jmíti nebude.
Stalo se na rathause města Stráž[nice] dne a letha ut supra.
f 96b
Letha 1699 dne 2. Julii za purgmistra pana Johannesa Dašického Jiřík Myška položil za grunt ut supra k obci městské jeden rýnský, za který se jemu, jsouce toho velmi důležitá potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on tak na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu
1 zlm 15 gr.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1702 [dne] 29. Janua[rii] za purgmistra p[ana] Jana Dašitzkého Jiřík Myška položil za g[runt] ut s[upra] k obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1717 dne 19. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních Jiřík Myška proukázal quitanti, kterak popd datum 22. Septemb[ris] 1702 od Jury Sasína a Pavla Machálka 23 zlm praetensi, po Mazánkovi jim patřící, za 6 zlm skoupil a zaplatil. A tak se mu zde za zaplacené vypisuje
23 zlm.
f 97a
Leta Páně 1739 dne 26. Februarii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času stal se jest následující prodaje a kupu zápis:
Jakož podle testamentu neb[ožtíka] Jiříka Myšky, držitele gruntu ut supra, de dato 7. Martii 1730 učiněného, grunt ten za 150 zlr vyšacován byl, pak přednost k držení a dosednutí na grunt ten synovi po něm pozůstalému Martinovi poručena byla, mocí čehož z gruntu toho spolu bratrovi svému Petrovi a sestrám z druhého manželstva splozeným 100 zlr spláceti měl, dle tohož testamentu tedt jmenovaný syn jeho Martin Myška v roku 1737 na grunt ten dosedl. Poněvadž ale on grunt takový opravovati a spoludědicům svým jejich podílu vypláceti možnosti neměl, pročež z svej dobrovolnej vůle a s vědomostí a

povolením matky a ostatních spoludědicův svých prodal jest ten grunt Tomášovi Tománkovi a hotových jedno sto čtyriceti rýnských, z kterýchžto peněz jedno sto rýnských prodavač Martin Myška dle znění testamentu spoludědicům svým, totiž matce Rozálii, Johanně, Petrovi,
f 97b
Anně a Kateřině ihned položil a tak tomuž testamentu neboštíka otce Jiříka Myšky docela zadosti učinil. I přijmouce tehdy tím spůsobem prodavač Martin Myška od kupce všechny peníze za ten grunt smluvené, to jest 140 zlr, nyní se kupcovi Tomášovi Tománkovi tenž grunt připisuje a odevzdává za vlastní a dědičný, s placením ostatní verunkovej summy, která ještě na tom domě vězí, totiž 38 zlm 7 ½ gr alb obci městskej ročně po 2 zlm, contributzi za rok 1739 kupec k placení celú na sebe vzal. Přitom kupec dobrovolně přislíbil, že matku vdovu Myškovú, pokudž se v dobrotě srovnávati mocti budú, do její smrti v tej světnici kde on bez všeho ouplatku a placení držeti a jí quartýr spřívati bude. Odevzdán tehdy tím spůsobem jest tenž grunt kupcovi za vlastní u přítomnosti všech spoludědiců po Jiříkovi Myškovi, jak z předního, tak posledního manželstva pozůstalých dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu a placení povinnosti Vavřín Surý a Jan Tománek S.R.S.V.a N.
f 98a
Přípis domu Jury Tománka

Leta Páně 1759 dne 15ho Martii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času Kača ovdověná Stojánková jest grunt ut supra svému synovi Jurovi Tománkovi v jedným sto a padesáte rýnsk[ých] postúpila, z kterých
150 zlr vd[ově] Stojánkovej 50 zlr, Janovi Tománkovi bratru svému 50 zlr on Jura Tománek vylatiti má, kde nyní jmenovaný Jura Tománek svej matce Kateřině Stojánkovej 45 zlr a svému bratrovi Janovi Tománkovi 50 zlr skutečně odvedl, a tak svej matce Stojánkovej jen 50 zlr podlužen zůstává. Pročeš nadepsaný grunt se Jurovi Tománkovi s těma na něm podlužnýma 38 zl mor[avských] 7 ½ gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.
f 98b
Přípis Jana Tománka

Dnes níže doloženého dne a roku stala se dokonalá a nezměnitedlná smlúva mezi Jurú Tománkem stranú jednú, pak synem jeho Janem Tománkem stranú druhú v příčině skrze prvního druhému odevzdávajícího gruntu neb domu na tento následující spůsob:

Za první odevzdává vejš jmenovaný Jura Tománek grunt svůj vlastní a pořadně sobě připsaný synovi svému Janovi Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný v 400 zlr.
Za druhé vymiňuje sobě odevzdavatel gruntu Jura Tománek v tom domě pro sebe svobodné bydlení až do smrti, jakož taky místo pro dobytek a hospodářské náčení i pro všeliké outěžky z gruntův svých. Nicméně ale
za třetí aby jemu synovi nějaké ulevení z lásky otcovskej spříl, tehdy zavazuje se on odevzdavatel gruntu Jura Tománek synovi svému na zaplacení všelikých, jakékoliv jméno majících povinností a poplatků teho gruntu se tejkajících polovicu napomáhati, i taky kdyby týž grunt vyhořel, polovičně jej zase vystaviti a mezi tím společně opravovati, však zamezuje sobě přitom, aby polovicu humna, dokud živ bude, užívati mohl. Dálejíc
za čtvrté povinen býti má nastávající gruntu držitel bratrovi svému, když by odevzdavatel gruntu smrtí zešel, jedno sto rýnských, id e[st] 100 zlr,
f 99a
pak sestře svej Dorotě dvacet rýnských, id est 20 zlr, deto Anně tolikéž 20 zlr a deto Kateřině podobně 20 zlr, spolu všem jedno sto a šedesát rýnských splatiti, sobě ale jedno sto rýnských ponechati a ostatně nadbývající jedno sto čtyricet rýnských otec jeho Jura Tománek k další svej svobodnej disposici na gruntě tom sobě zanechává. Co se dotejká
za páté verunských peněz p[e]r 38 zl mor[avských]
7 ½ gr alb, takové nastávající držitel gruntu Jan Tománek k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijímá. Ostatně a
za šesté odevzdavatel gruntu Jura Tománek povoluje a žádá, by s těma nadepsanýma výminkama a obmezením přítomný grunt synovi jeho Janovi Tománkovi pořadně připsán a odevzdán byl. Což taky na žádost jeho tímto zápisem se vykonává a jmenovaný Jan Tománek do pravého držení gruntu toho uvádí.
Jenž se stalo u přítomnosti svědkův Jana Kuče a Augustina Tománka na zámku Strážnici dne 4ho měsíce ledna roku 1788.

Haftet ob diesem Hause 53 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 23. Maii [1]807. Prat.
Auf obige Art haftet 400 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier secundo loco versicheret werden.
De sess[ione] 11te Febr[uarii] [1]809. Prat.
Auf die nemliche Art haftet Petr Anton Hawlitschkischen Fundationsgeldern, welche hier 3tio loco vorgemerkt werden
20 fr.
De sess[ione] 20te Julii [1]811. Prat.

IV
Auf diesem Hause haftet 150 fr Stadt Strassnitz Waisengeldern, laut Urkundebuch de a[nn]o [1]815 folio 172.
Strassnitz am 29te Aug[usti] [1]818. Prat.
V
Auf obige Art haftet 120 fr Stadt Strassnitzer Waisengeldern, Urkundebuch de ann]o [1]815 folio 208 p.v.
Strassnitz am 16te Januer [1]819. Prat.