Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Margety, manželky po nebož[tíkovi] Janovi Vlkovi

f 66a

zůstalý

Letha Páně 1588 Jan Vlk, manžel Markéty vejš dotčenej, koupil jest podsedek z rolí k němu od starodávna náležející za 130 zl. Za kderejž od letha [15]93 táž Margeta z podílem svejm a penězi po letech pokládajícími vyplnila 85 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má Mikolášovi Hrdému do Strážnice pořadně po 10 zl – 45 zl. A což by sirot[kům] po nebož[tíkovi] Janovi Vlkovi zůstalým na tom gruntě náležeti mělo, to jest jim jinde, tak jakž rejstra sirotčí ukazují, převedeno.

Letha [15]94 Margeta napřed psaná položila za grunth svůj peněz purkrechtních Mikolášovi Hrdému 10 zl.
Letha [15]95 položil Václav, syn dotčené Markéty, na místě mateře své půl peněz Mikolášovi Hrdému 5 zl. A ostatek o svatým Václavě dáti má letha [15]96.
Letha [15]96 položil Václav Vlkových Mikolášovi Hrdému do Strážnice 15 zl.
f 66b
Leta [15]97 položil Václav Vlků Mikolášovi Hrdému 10 zl.
Leta [15]98 položil Václav Vlků Mikuolášovi Hrdému za grunt svůj ostatních peněz 5 zl. A tak grunt svůj zouplna zaplatil Mikulášovi Hrdýmu.

Jakož Markyta, mateř sirotků n[ebožtíka] Jana Vlkového, na tomto gruntě i s poraženým dílem svým zaplaceného měla 95 zl, takové peníze po smrti její na Martina, Kateřinu, Václava a Matěje jakožto syny její připadla, přijde na každého na díl jeho po 23 zl 22 ½ gr.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Vlků na těch 95 zl, kteréž po Markytě mateři jejich zemřelé na ně připadlo, 6 zl. Z toho dáno Martinovi Vlkovému 2 zl, Kateřině též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového do truhlice s[irotčí] vloženo 2 zl. Též sobě srazil dílu svého Václav Vlků z toho nápadu vejš psaného, což na něj přišlo 23 zl 22 ½ gr.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky Václav Vlků položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkové[ho] 6 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Vlků na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 6 zl.
Jakož náleželo Kateřině nápadu po Markytě mateři její mimo prvnější vyzdvižení 19 zl 22 ½ gr, ty jest Bartoš Husáků muž její prodal Václavovi ut s[upr]a, švagru svému, za hotových 7 zl 20 gr. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 2 zl.

f 67a
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vácslav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil on Vácslav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil on Václav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Václav Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Václav Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václaav Vlků položil za grunt ostatních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 3 zl 15 gr. A tak má ten grunt zaplacený.

Letha Páně 1624 za fojta Martina Lišky po smrti Václava Vlkového týž fojt Martin Vlků spolu z svými radními prodali ten podsedek Pavlovi Mumáňovi za summu 120 zl. Závdanku dal při odevzdávce 10 zl a ostatek platiti má ročně po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nováků a Tomáš Blažkových SRSaN.
K tomu gruntu po smrti nebo[žtíka]Václava Vlkového náleželo tři nivy roli, z kterejchž jest dotčený Pavel Mumáň od tohoto gruntu neboližto podsedku jednu odňal a Anně, vdově po nebo[žtíkovi] Václavovi Vlkovém zůstalé, v summě 20 zl odvedl. A tak týž Pavel Mumáň za tento podsedek toliko 90 zl dopláceti zůstává placením svrchu psaným.

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Pavel Mumáň položil za g[runt] vdově po neb[ožtíkovi] Václavovi Vlkovi zůstalé 2 zl.
Letha 1630 za fojta Václava Rožka Pavel Mumáň položil za g[runt] Anně, vdově po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé 3 zl.
f 67b
Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Pavel Mumáň položil za g[runt] Anně, po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz ročních 3 zl.
Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Pavel Mumáň položil za g[runt] Anně, po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz ročních 3 zl.
Letha 1634 za fojta Pavla Mumáňa položil za grunt Anně po Vác[lavovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz ročních 3 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka položil Pavel Momáň(!) za grunt Anně po n[ebožtíkovi] Vlkovi 2 zl.

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska položil Pavel Momáň za grunt Anně, manželce po n[ebožtíkovi] Vlkovi, ona jich přijala 4 zl.
Letha 1637 za fojta Martina Šulíka Pavel Momáň položil za grunt, přijala jich Anna Vlková 3 zl.
Letha 1638 za fojta Martina Šulíka Pavel Momáň položil za grunt 3 zl. Ty přijala Anna Vlková.
Leta Páně 1639 za fojta Jana Pechového Pavel Momáň položil za grunt 3 zl. Ty přijala Anna Vlková.
f 68a
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest ten grunt zase prodán Janovi Momáňovi po zemřití oce jeho za summu 120 zl bez závdanku, placením každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Jíra Liška a Martin Šulík SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Momáňů ročních peněz 1 zl. Ten přijala Anna Vlková.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jan Momáňů položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš a Běta do Kněžduba.
Letha 1645 za fojta Jana Smula položil Jan Momáňů peněz ročních 2 zl. Ty přijal Martin Nejedlý na místě Alžběty manželky svej, jakožto dceře Václa[va] Vlka.

Letha 1646 za fojta Jana Pechu Václav Štípský ujal jest ten grunt po smrti Jana Momáňa, co jest koliv matku jeho vyplatil, to mu pouští, tak aby sobě ten grunt doplácel rok po roku po 2 zlm. A tak za volný a svobodný jest odevzdán. Rukojmě Jíra Zapletal a Matěj Sadílek SRN.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Štípský položil peněz ročních Martinovi Nejedlému z Kněždubu, které on přijal 2 zl.