Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Gr[unt] Mikuláše Dluhošova

f 109a

Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 49 nadepsaný Mikuláš Dluhoš drží grunth svůj od Jiříka Hleděnohorského za summu 90 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]85 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Po smrti Mikuláše Dluhošového Jan, syn po něm zůstalý, ten grunt držel až do leta Páně 1614, před smrtí svou učinil poručenství, v ně[m]ž manželce své Zuzaně poručil vinohrad v Mrhoni a podsedek zaplacený se vším příslušenstvím a s dobytkem, jakýžkoli byl [a] na jaký spůsob, to se v poručenství všecko zavírá a obsahuje. Protož poněvadž sobě vzala za manžela Pavla, syna n[ebožtíka] Jana Blahového, jest jemu ten grunt odevzdán s tím příslušenstvím v poručenství obsaženým za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Vácslav Častkovský a Jan Chládek S.R.S.N. Stalo se za purgkmistra Martina Rožumberského leta Páně 1616.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Pavla, syna Jana Blahového, když i Zuzanna, vdova po něm pozůstalá, zemřela, prodali sou pan purgmistr a spoluradní jeho grunt nadepsaný se všelikým od starodávna k němu příslušenstvím Absolonovi, synu nebožtíka Daniele Jektavého, za summu 100 R. Závdanku při odevzdávce dal 2 R a o Vánocích příštích doložiti má ještě téhož závdanku 6 R, ostatek summy platiti má po 6 R. Odevzdán jest jemu týž grunt za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i za povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jan Masařů, Jan Kostický a Pavel Sedlák S.R.S.A N. Actum dne 1. Martii letha ut s[upr]a.
f 109b
Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Absolon Krejčí jinak Jektavý prodal grunt svůj napřed psaný Janovi Peprnýmu za summu 100 R. Závdanku týž Jan Peprný dal při odevzdávce 8 R, ty sou dány do statku nebož[tíka] Jana Dluhošového, ostatek summy platiti má každoročně po 6 R. Odevzdán jest jemu týž grunt za volný a svobodný u přítomnosti obou stran.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci přináležející Daniel Lochar a Valenta Hrnčíř S.R.S.A N.
NB. Z toho závdanku od Jana Peprnýho dáno jest Absolonovi Jektavýmu, což on byl závdanku za týž grunt dal, totiž 2 R. Avšak do statku Pavla Blahového přišlo předce za týž grunt závdanku za příjem 8 R, totiž předešle od Absolona Jektavýho položených 2 R a od Jana Peprného 6 R.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Peprný položil za grunt peněz ročních do statku Jana Dluhošového 3 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Peprný položil za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového
3 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 5 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Peprný položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového za gr[unt] 3 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Peprný položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového za gr[unt]
3 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Peprný položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového
3 R. Ty přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 6 R. Ty jsou vydány Pavlovi, synu Jana Dluhošového na živnost jeho.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a s[irotku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového Pavlovi dáno na živnost jeho 12 R.
f 110a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového, kteréž Pavel syn přijal, peněz ročních 4 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Peprný položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového peněz ročních, kteréž Pavel syn Dluhošů přijal 4 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového peněz ročních, kteréž Pavel syn Dluhošův přijal 4 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka na vyšlou spravedlnost, což od a[nno] 1625 za gr[unt] pokládáno bylo, Pavlovi Dluhošovému vydáno 8 R. A tak z gr[untu] pokládaných peněz za obcí nic víceji nemá.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil za gr[unt] svůj ročních peněz 8 R. Ty přijal Pavel syn Dluhošů.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Peprný položil za gr[unt] svůj ročních peněz, kteréž přijal Pavel syn Dluhošů 1 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních jeho po zemřetí Jana Peprného Lukáš Pešty pojmouce manželku po něm pozůstalú nahoře dotčený grundt v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Peprný měl, totiž ve 100 zlm, placení ročně po
6 zlm. Od[evzdán] z[a] [volný] a s[vobodný].
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Řehoř Vítků a Vítek Simorazický S.R.S.a N. Act[um]
12. Januarii letha ut s[upra].

f 110b
Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Lukáš Pešty ten grunth ut supra všechen spuštěný a ruinirovaný prodal Martinovi Bohunskému za summu
60 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1663 při každých posudcích po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za vystavení gruntu i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Šejda a Mathouš Tesař SRSaNR.

Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřití Martina Bohunského pozůstalá vdova nemohouce nadepsaného gruntu zvelebovati, aby pak k větší ruině nepřišel, takový grunt jest pustila v tej summě, jak jej její neb[ožtík] přijal, Francovi Jure za 60 zl mor[avských], za který tej vdově položil 3 zlr, však nemajíc tenž Bohunský na něm nic zaplaceného, ta summa k obci platiti se má ročně po 3 zl mor[avských].
Za zvelebení gruntu i jinších povinností rukojmě Mikuláš Kutějka a Bartek Gavlík S.R.S.N. dne a leta ut supra.

Letha Páně 1692 dne 14. Augusti za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Franc Jure dosedajíce na grunt po neboštíku otci svém předpsaný grunt Vavřínovi Širokému pouští, který se jemu v tej summě, jak Franc Jure připsaný měl, připisuje za 60 zl mor[avských],
f 111a
za který Vavřín Široký Francovi Jure 8 zlr položil, však nemajíc žádný na něm nic zaplaceného, ta summa k obci platiti se má ročně po 2 zl mor[avských].
Za zvelebení gruntu a povinnosti rukojemníci Jan Havlíček, Martin Machálek S.R.S.N. dne a letha ut supra.

Letha 1699 dne 29. Decembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Vavřín Široký položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.

Letha 1711 dne 19. April za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Vavřín Široký grunt ut supra a na takovém pro nedostatek zdraví svého délejíc zůstávati nemohouce, takový prodal jest Tomášovi Najmonovi za summu hotovú 19 zlr, které toliko za vystavení se jemu počítají a za to, co Vavřín Široký, totiž 1 ½ zlm, zaplaceného měl. Pročež se jemu týž grunt

f 111b
odevzdává v tej summě, co on ještě dopláceti měl. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Mikuláš Horný a p[an] Pfilip Černý. Stalo se dne a letha ut supra.
Pamět. Při tomto gruntě pamět se činí, že jestli ten rešt contribuční za rok 1703 k placení přišel, aby to Vavřín Široký zaplatil. K tomu aby on Tomáš Najmon jemu do roku tam místo spříval, načež on svolil a potom dle libosti a snášení dobrého i délejíc slibuje.

Letha Páně 1716 dne 6. Novemb[ris] za purgmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních jeho zemrouce držitel gruntu ut s[upra] Tomáš Neumon i manželka jeho, takový gr[unt] tak pozůstalý prodal Pavel Horný švagr jeho mající v tom nápadnost a plnomocnost Jozefovi Moravcovi za summu prodajnú 60 zlm,
f 112a
kdežto hned místo závdanku složil 18 zlr 45 kr, to co on Tomáš za vystavení byl dal, a jemu za zaplacené toliko se vypisuje, co tenž Tomáš od France Jury skoupil, totiž 1 zlm 15 gr, ostatní summu platiti má ročně k obci městské stráž[nické] po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti a zvelebení gr[untu] p[an] Pavel Hořák a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. dne a leta ut s[upra].
NB. Contrubuti za 1715 a 1716 Jozef Moravec na sebe přijal k placení, však na desalcati těch 18 zlr 45 kr za tenž gr[unt] domluvených. Ostatní resta, který se koliv mohly na tom gruntě najíti, až do 1717 roku exclusive Pavel Horný contentirovat
bude povinen.
f 113a
Přípis domu Tomáše Solaříka

Leta Páně 1752 dne 25. Maii za purgkmistra pana Hendricha Bartelsmana majíce Rosára provdaná Hubková po svým předešlým manželovi Martinovi Myškovi zděděný dům ut supra, jest takový Tomášovi Solaříkovi za summu hotových peněz osemdesáte rýnsk[ých] odprodala s tím vším na něm majícím právem. Pročeš se takový grunt kupujícímu Tomášovi Solaříkovi i ze summú verunkovú 58 zlm 15 gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu téhož gruntu a placení jak císařsk[ých], tak městských povinností p[an] Frantz Látal a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáše Solaříka

Leta Páně 1762 dne 30. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Tomáš Solařík

dům ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůli synovi svému Tomášovi Solaříkovi na následující spůsob odstúpil, aby on syn Tomáš Solařík předně ty p[anu] Johannesovi Bartelsmanovi podlužný 60 zlr
f 113b
zaplatiti povinnen byl, interesse ale z těch 60 zlr otec dokud živ bude zaplatí. Za druhý syn Tomáš Solařík bratrovi svému Karlovi Solaříkovi v termínu do 14 dní 73 zlr 30 kr zaplatiti má. Po třetí vymiňuje sobě otec v tom domě svobodné bydlení až do smrti, otec ale přitom se zavazuje, že on z toho domu vypadající plátky a náležité povinnosti do smrti polovic zaplatiti chce. A poněvadž syn Tomáš Solařík to všecko učiniti se zvolil, pročež se nadjmenovaný dům jemu Tomášovi Solaříkovi i s těma na tom gruntě vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 58 zl mor[avských] 15 gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.