Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Mikuláše Rybáře

f 91a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých sirotčích černejch v listu 44 nadepsaný Mikuláš ujal ten grunth ze říkou, s vinohradem v Kněhnici, štěpnicemi a roubanicemi, pozuostalý po nebožt[íku] Jakubovi Rybáři za summu 211 zl. Na to jest do letha [15]93 vyplnil i s poraženým dílem Lidy ženy svej 102 zl 10 gr a leta [15]94 zadržel 10 zl. A ostatek mimo ty zadržalé počnouc od leta [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zůstává summy 98 zl 20 gr.
Ta summa náležeti bude, a to těmto:
Item Lidě ženě jeho podle vejminky svadební 20 zl.
Item s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Rybáře, totiž Kateřině
28 zl 10 gr.
Item Anně, sirot[ku] téhož Jakuba 60 zl 10 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Jidášek a Bartoš Špata S R S A N.
f 91b
Letha [15]94 položil Mikuláš napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Mikuláš za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš za grunth svůj 10 zl.
Téhož letha [15]96 Mikuláš napřed psaný ten sobě na gruntě svém podle nápadu a smlouvy přátelské po Anně, sirotku n[ebožtíka] Jakuba Rybáře zemřelém, což na něho přišlo, srazil 25 zl.
Téhož letha [15]96 sobě Mikoláš srazil, což jemu manželka jeho z té vejminky na smlúvách svadebních dobrovolně pustila, 5 zl.
Leta 1597 položil Mikoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty jsou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Leta 1598 položil Mikuoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty sou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za Jiříka Čechového plesníka položil Mikuláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánek na díl Kateřiny manželky své.
Více téhož leta a za plesníka ut s[upr]a položil Mikuláš Rybář za grunt Danielovi Mazánkovi 3 zl 20 gr. A tak Kateřina zouplna a docela díl svůj vyzdvihla.
Zůstává ještě dopláceti za ten grunt vejminky Lidy manželky své 15 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Mikuláš Rybář vejminky svrchu psané 15 zl. Z toho dáno Kateřině 11 zl, Kateřině Pavla Tasovského, sestra n[ebožky] Lidy, 4 zl.
A tak grunt zouplna a docela zaplacený.

f 92a
Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Simeon Blanařů prodal podsedek ut s[upr]a z řekou, z štěpnicí při Moravě i se všemi pasekami, což k tomu přináleží, Janovi Fitoulovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Veselský, Pavel Černý, Jakub Chácha, Václav Koudelka S.R.S.a N.

Letha 1607 za plesníka Václava Veselského Jan Fitoule prodal podsedek svrchu psaný s řekou, s štěpnicí při Moravě i se všemi pasekami, což k tomu od starodávna přináleží, Floriánovi Fitoulovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 7 zl. Odevzdáno to všecko za volný a svobodný. Rukojmě Florián Budínský, Staněk Opavský, Pavel Pikhart a Šimek Hrázný S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Florián Fitoule za grunt a říku 7 zl. Ty přijal Simeon Blanařů, náměstek neb[ožtíka] Mikuláše Rybáře.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Florián Fitoule Simeonovi Blanařovýmu za grunt a říku 7 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Florián Fitule za grunth a říku Simeonovi Blanařovýmu 7 zl.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florián Fitule za grunt a řeku Simeonovi Blanařovi 7 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florián Fitule Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky položil Florián Fitule Simeonovi Blanařovýmu 7 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Florián Fitule Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil on za grunt svůj peněz Simeonovi Blanařovému 7 zl.
Leta 1615 Florián Fitule plesník položil za grunt Simeonovi Blanařovému do města 7 zl.
f 92b
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Simeonovi Blanařovému do města položil týž Florián peněz ročních 7 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Florián Fitule položil Simeonovi Blanařovému do města Strážnice 7 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Florián Fitule položil Simeonovi Blanařovému do města Stráž[nice] 7 zl.
Letha 1629 za plesníka Václava Lipnického Florián Fitule položil peněz ročních 4 zl. Ty přijal Jan Malenovský, má je dáti Aničce, manželce neb[ožtíka] Simeona Blanařového.

Leta Páně 1630 za plesníka Jana Macháčkového s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnického, Florián Fitule od podsedku ut s[upr]a odprodal jest říku k němu předešle náležející Petrovi Hodoňskému za summu 70 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
4 zl, ostatek summy platiti má každoročně po 3 zl. Odevzdána jest jemu ta říka za volnou a svobodnou. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Václav Lipnický a Jíra Koblížek S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Florián Fitule položil za grunt peněz ročních 7 zl. Ty přijala Anna, manželka neb[ožtíka] Simeona Blanařového.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Florián Fitule položil za gr[unt] peněz ročních 5 zl.
Leta a za plesníka ut s[upr]a Petr Hodoňský položil za říku Floriánovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Florián Fitule položil za gr[unt] peněz ročních 4 zl.
Leta a za plesníka ut s[upr]a Petr Hodonský položil za říku Floriánovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
f 93a
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Florián Fitule položil za gr[unt] Anně Simeona Blanařového 3 zl 15 gr.
Téhož leta a za plesníka Petr Hodonský položil za říku Floriánovi Fitulovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského Frolián Fitule položil za grunt Anně Simeona Blanařového 3 zl 15 gr.
Téhož letha a za plesníka Petr Hodonský položil za řeku Floriánovi Fitulovi peněz ročních 1 zl 15 gr.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Petr Hodonský položil za řeku Floriánovi Fitulovému 1 zl 15 gr.
Téhož letha Florán Fitule položil za grunt Anně Simeona Blanařového 3 zl 15 gr.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického Florián Fitule položil za grunt a řeku ostatních peněz Anně Simeona Blanařového 15 gr. A tak má grunt zaplacený.
A v tom omyl jest a tak ještě na tomž gruntě dopláceti jest, nebo se omyl stal, 5 zl, kteréžšto peníze Florián Fitule doplatil. Ty přijala Anna Simeona Blanařového.
A tak má grunt docela zaplacený.

Leta 1638 za plesníka Václava Lipenského jakož jměl sobě grunt níže psaný za zaplacený odvedenej, Florián Fitule od téhož gruntu prodal řeku Janovi Frankovému za summu 40 zl bez závdanku, placení ročně po 2 zl. Odevzdána jemu za volnou. Rukojmě za placení, jakož i povinnosti panské a obecní Pavel Kunovský a Florián Fitule S.R.S.N.

Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a Jana Veselskýho ujal zase Florián Fitula tu zvrchu psanú řeku po odchodu z gruntu a smrti Jana Franka, jako své vlastní a zaplacené. Rukojmě za povinnosti panské i obecné Tobiáš Řemenář a Pavel Vachů S R S a N.

Letha 1640 za plesníka a k němu přidaného ut s[upr]a prodal Florián Fitula zase tu zvrchu psanú řeku Václavovi Peřinovi za summu 30 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecné Petr Hodonský a Jan Veselský S R S a N.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina položil za gr[unt] a řeku 1 zl. Ten jest přijal Florián Fitula.
f 94a
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Peřina nemohouce takovou řeku pro svou velikou nemožnost déle držeti ani platiti, pročež ji zase Florián Fitula jako své vlastní přijímá. Odevzdána jemu za volnou, sv[obodnou] a docela zaplacenou. Rukoj[mě] Adam Tesařů a Pavel Kunovský S R S a N.

Leta Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Florián Fitula, Dorotu pozůstalou vdovu Petr Měšťánek sobě za manželku pojal. A tak grunt i řeka jemu odevzdána za volnou a svobodnou a docela zaplacenou. Rukojmě Jiřík Pokorný a Jiřík Urbanů S R S A N.

Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Floriánovi Fitulovi zdědila grunt neb podsedek s štěpnicí a roubanicí i včelami a což k tomu náleží po manželu svém. A tak změníc stav svůj vdovský, pojala sobě za manžela Václava Partlíčka z Peldřimova a jemu jej zavedla. Kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný a docela zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Jiřík [nečitelné] a Martin Šenovský S R S a N. Solutum.
Téhož dne a leta a za plesníka ut s[upr]a tak jakož k tomu podsedku jedna řeka od starodávna náležela, kterou týž neb[ožtík] Floriánm Fitule zaplacenou měl, taková jakž se svrchu spatřuje od téhož gruntu odprodána jest a nyní se Václavovi Chudému za 40 zl m[oravských] pouští bez závdanku, kterou na leta po 2 zl platiti povinen bude sir[otku] Anně, dceři neb[ožtíka] Floriána Fitule. Odevzdána jemu za volnou a svobodnou. Rukojmě za povinnosti a placení Mikuláš Chudý a Matěj Šimonek S R S A N.