Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožt[íka] Pechy Čapkového

f 21a

Jest jich osmero, Jan, Matěj, Matouš zběhlý, Dorota, Anka, Zuzanna, Barbora, Kateřina a Margeta mateř jejich devátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Hodrlova 150 zl.
Ten Matěj Hodrlů majíc takovou sumu těm sirot[kům] platiti, frejmarčíc z Václavem Dřímalovým na grunth tu sumu k zaplacení na Václava Dřímala převedl, kterouž od od letha [15]83, jakž zápis kněh purgkrechtních šíře v sobě obsahuje, platiti má.
Na to jest do letha [15]93 těm sirotkům položil 29 zl a zadržel 33 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 5 zl.
Více těm sir[otkům] náleží za včely, svině, krávy, vobilí a jiné, též šaty ložné, všeho podle sečtení 61 zl 25 gr 2 den.
Více jim náleží na třech vinohradech v hoře Pomykalce a na štvrtém vinohradě Ondry Martinákovém v hoře Šumberku 90 zl.
Summa toho všeho, což těm sirot[kům] náleží 301 zl 25 gr 2 den.
f 21b
Dělíc tu sumu těch napřed psaných devíti, přijde na každej díl po 33 zl 16 gr 1 den.

Na to jest za ty napřed psané věci prodané, též za vinohrady vyšlé sumy 125 zl 25 gr 2 den. A na vinohradě, kterej Jan Leskovský v hoře Šumberce drží, ještě dopláceti se má 26 zl.
Matěj, Dorota ti sou zemřeli, spravedlnost po nich zůstalá na Matouše, Kateřinu a Barboru připadla.
A tak těm sirot[kům] každému z nich toto na díly jejich náleží:
Item Matoušovi 55 zl 26 gr 6 den.
Item Kateřině 55 zl 26 gr 6 den.
Item Barboře 55 zl 26 gr 6 den.
Item Janovi 33 zl 16 gr 1 den.
Item Zuzanně 33 zl 16 gr 1 den.
Item Anně 33 zl 16 gr 1 den.
A Margetě mateři jejich též 33 zl 16 gr 1 den.

Vydání napřed psaným osobám na díly těmto toto:
Item Janovi dáno všeho 36 zl 2 ½ den a tak převzal 2 zl
14 gr 1 ½ den. To se má zase jinejm bratru a sestrám jeho navrátiti. f 22a
Item Margetě, mateři těch sirot[ků], dáno 34 zl 20 gr, Pomykalku ve 21 zl 10 gr a peněz hotových. A tak přes díl svůj převzala 3 zl 3 gr 6 den, ty jest též povinna druhým sirot[kům] navrátiti.
Item Zuzanně dáno všeho 32 zl 17 gr, Pomykalku ve 21 zl
10 gr a peněz hotových. Dodati dílu jejího ještě se má 29 gr
1 den.

Item Anně dáno všeho 20 zl 27 gr 3 den, Pomykalku ve 21 zl 10 gr a peněz hotových. Dodati přijde dílu jejího 12 zl 29 gr 1 den.
Item Matoušovi dáno 1 zl. Dodati jemu přijde 54 zl 26 gr 6 den.
Item Barbora ta všech neberouce nic na díl svůj viniti má 55 zl 26 gr 6 den.
Item Kateřině vydáno na díl její 4 zl 1 ½ gr. Dodati jí ještě dílu jejího přijde 51 zl 24 gr 5 ½ den.

Na tu spravedlnosti, kteráž se těm osobám napřed psaným na díly jejich doplniti má, má bejti hotovejch při právě 25 zl 28 gr 5 ½ den.
Na gruntě Václava Dřímala 121 zl. Na to jest zadržel do letha [15]93 33 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má pořadně po 5 zl.
Též na vinohradě Jana Leskovského 26 zl, ty má pokládati po 3 zl.
A převzatejch peněz na Janovi, bratru těch sir[otků], též na mateři 5 zl 18 gr ½ den.
f 22b
Letha 1594 přijato od Václava Dřímalového za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Více přijato od téhož Dřímala na zadržalé peníze 5 zl.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 zl a ostatek do truhlice vloženo 7 zl.
Z těch 7 zl dáno od vkladu do novejch rejster Václavovi Letovskýmu 1 zl 22 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana napřed psaného převzatejch peněz 2 zl.
Letha [15]95 přijato od Dřímala za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 96 přijato od Václava Dřímala za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Kateřině dáno na díl její 3 zl, Barboře dáno na díl její 1 zl, Anně dáno na díl její 1 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Dřímala za grunth 5 zl. Vydáno Barboře na díl její 2 ½ zl a Ance též dáno na díl její 2 ½ zl, po Matoušovi, zběhlém s[irotku] n[ebožtíka], vzato 5 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Václava Dřímala 5 zl. Dáno Anně na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 zl a Kateřině též dáno
2 zl.

Jakož Matoušovi s[irotku] náleželo dílu j[eh]o náležitého 49 zl 26 gr 6 den, ta spravedlnost na J.M.Pána obrácena jakožto po zběhlým sirotku. Z níž jest hotových k ruce panské vyzdviženo 5 zl a ostatek k ruce panské jíti má od letha [15]99 po 1 zl 15 gr. A tak ten s[irotek] žádné spravedlnosti své tu víc nemá.

Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato z gruntu Václava Dřímala 5 zl.
f 23a
Leta ut s[upr]a přijato za vinohrad od Duška Slováčka lonských peněz na místě Jana Leskovského 1 zl 15 gr. Z toho vyzdviženo k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým 15 gr.
Též přijato od Duška Slováčkova z Strážnice za vinohrad v Šumberku lonských a letoších peněz 4 zl 15 gr.
Z toho vzato po s[irotku] zběhlým k ruce J.M.Páně 3 zl
5 gr, Kateřině dáno z hotových peněz na díl její 6 zl 5 gr, Anně též dáno na díl její 6 zl 5 gr.
Téhož letha za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Rabáka za Pomykalku závdanku 1 zl a dvojích peněz za rok [15]98 a [15]99 2 zl. Učiní všechněch těch peněz za Pomykalku položených 3 zl, ty sou vydány Kateřině na díl její. Zůst[ává] ještě na tom vinohradě sumy 15 zl placením od letha 1600 po 2 zl.

Barbora sirotek ut s[upr]a zemřela a spravedlnosti po sobě mimo prvnější vydání zanechala 52 zl 2 gr 6 den. Ta spravedlnost připadla na Matoušovi, Kateřinu, Jana a Annu, vlastní sestry její. To dělíc na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 13 zl 5 den.
Markyta mateř těchto sirotků zemřela a po sobě vinohradu Pomykalky, kterouž byla na díle svém přijala, zanechala, na němž zaplaceného jest [mimo sražení toho, což na díle v statku tomto převzala, a též mimo svrchu psaných 3 zl, což za něj položeno] sumy 11 zl 26 gr 1 den. Ta spravedlnost po ní připadla na Matouše, Kateřinu a Jíru, s[irotka] n[ebožtíka] Jakuba Susa, jakožto na vlastní dítky její. Z nich každému přijde toto: Matoušovi 3 zl 28 gr 5 den, Jírovi, s[irotkovi] n[ebožtíka] Jakuba Susa 3 zl 28 gr 5 den, Kateřině mimo již na to 3 zl přijaté 28 gr 5 den.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Rabáka za Pomykalku 1 zl. Ten jest dán Matoušovi na díl jeho, což mu nápadu po mateři jeho, jakž ut s[upr]a psáno, přišlo.
Od Václava Dřímala za grunt přijato 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 ½ zl, Kateřině tolikýž dáno na díl její 2 ½ zl.
Od Duška Slováčkového za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl, Kateřině též dáno 1 zl a k ruce panské po Mikulášovi zběhlým 1 zl.
f 23a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Dřímala za grunt 2 zl. Ty sou k ruce panský vyzdviženy.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Dřímala za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Dřímala za grunt 4 zl. Z toho dáno k ruce panské po s[irotcích] zběhlých 1 zl, Kateřině dáno na díl její hotových 3 zl, Anně též dáno na její díl 1 zl.

Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Dřímalového za g[runt] 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 4 zl, k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým přijato 1 zl, Anně dáno na díl její 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Janíkova za g[runt] na místě Václava Dřímalova 1 zl. Martinovi dáno na díl Anny mateře jeho ten 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry Jankova za grunt 1 zl. Ten přijal Martin na díl Anny mateře jeho.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Jankového za grunt 1 zl. Přijal jej Martin na díl Anny mateře jeho.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Jankového za grunt 1 zl. Přijal jej Martin na díl mateře své.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry Janíkového za grunt 1 zl. Ty přijal Martin Rabáků na místě Anny mateře své.
NB. Ten statek rozdíly spraviti, co po zběhlých sirotcích náleží pánu.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Janíkového za grunt přijato 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po sirotcích zběhlých.

Vyhledalo se, že Martin Rabák po smrti Jíry bratra svého vinohradu Pomykalky, ze kterýž do tohoto statku ještě 14 zl doplatiti se mělo, se ujal a týž vinohrad Mackovi Starého prodal. Pročež z toho vinohradu týž Macek Starého do statku tohoto platiti má těch 14 zl.
Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku za rok 1614 přijato 1 zl.
Od Jana Vachalce na místě Duška Slováčkového za Šumbergk přijato 2 zl.
f 24a
Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny manželky jeho dáno
2 zl.
K ruce panské po sirotcích zběhlých přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Jíry Janíkového přijato za grunt 1 zl.
Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku za rok ut s[upr]a přijato 1 zl.
Od Jana Vachalce za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl.
Z toho vydáno jest Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny manželky jeho 2 zl a k ruce Jeho [Mil]osti Pána obráceno jest 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Janíkového přijato za grunt peněz ročních 1 zl.
Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Od Jana Vachalce za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl.

Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny manželky jeho 2 zl a k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácen 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Jíry Janíčkova přijato za grunt 1 zl.
Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku 1 zl.
Od Jana Vachalce za vinohrad v Šumbercích 2 zl.
Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi 2 zl a k ruce JM Páně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Janíčkova za grunt 1 zl. Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi 15 gr a k ruce JMP 15 gr.