Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 Gr[unt] Jana Slováčkova

f 1195a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 86 nadepsaný Jan drží grunth svůj od Staňka Ondry Hromových za summu 80 R koupenej.
Na kterejž jest do letha [15]94 vyplnil závdanku a peněz purkrechtních 52 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 28 R.
Ta všecka summa náleží Staňkovi Ondry Hromových.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Viktorin Straka, Staněk Bednář S.R.S.A.N.R.

Letha [15]95 Jan Slováček položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Ty sou vydány Staňkovi Ondry Hromových.
Letha [15]96 Jan Slováček položil Staňkovi Ondry Hromových 6 R.
Letha [15]97 Jan Slováček položil Staňkovi Ondry Hromových peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Leta 1598 Jan Slováček položil peněz purgkrecht[ních] za grunt svůj ostatních peněz Staňkovi Ondry Hromových do Sudoměřic 10 R.
A tak grunt svůj již zaplacený má.
f 1195b
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho ten podsedek napřed psaný ujal Václav, syn neb[ožtíka] Jana Slováčkova, jakožto po otci svém v summě 25 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
A tak jej má zouplna a docela zaplacenej.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Slováčků prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Manekových za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vlk, Matěj Janků, Petr Karvinský R.S.N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš Manekových položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkova 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkova 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Manekových za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkova 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkového
3 R.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Mikuláš Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkového 3 R.
Jakož se na tomto gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčka doplatiti zuostává od leta 1613 summy 54 R, ty náleží J.M. Pánu po s[irotku] zběhlým Václavovi. Z tej summy z poručení Jeho [Mil]osti Páně odvedeno Pavlovi Přerovskýmu na díl Anny manželky jeho, dcery n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského z předměstí, na vyšlou spravedlnost, kteráž byla na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Červenky odvedena, totiž 21 R 2 gr 6 den, jíti mají napřed po 3 R až do vyplnění tej summy.
f 1196a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Mankových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského, kteréž náleží Pavlovi Přerovskému do Uhřic podli odvodu svrchu psaného 3 R.
Ty zůstávají při právě města Strážnice.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Mankových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského, kteréž náleží Pavlovi Přerovskému do Uhřic podli odvodu svrchu psaného 3 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského, kteréž náleží do Uhřic Pavlovi Přerovskému 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 3 R.
Náleží do Uhřic Pavlovi Přerovskému. Ty sou vydány témuž Pavlovi.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 3 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Maneků položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Jakuba Vodilslavského 3 R.
Ty sou vydané podle odvodu ut s[upr]a na předměstí stráž[nické].
Letha Páně 1619 dne 21. Maii jsou vydané Pavlovi Přerovskému do Uhřic, kteréž přijala Anna, manželka po něm zůstalá.

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mikuláš Maneků ušel pryč a ten grunth ut s[upr]a prodán jest Bernhardtovi Svinkovi ze Slizska za summu 70 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích počnouce hned letha 1630 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Ostrý, Jan Barthošků a Pavel Emrichů S.R.S.a N.

f 1196b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Bernardt Svinka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana šelchty Bernardt Svinka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Bernart Svinka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského peněz ročních 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bernart Svinka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Bernart Svinka položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 1 R 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra [Jiříka] Prašťka Bernart Svinka položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 1 R 15 gr.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Bernart Svinka položil za gr[unt] svůj do statku ut s[upr]a 1 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Bernart Svinka položil za gr[unt] svůj do statku n[ebožtíka] Jakuba Vodislavskýho a zůstávají při právě 1 R 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka poráží se Bernartovi Svinkovi, co dal do důchodů, když se skládalo pro anticipatii 2 zlr, činí 1 zlm 21 gr 3 den, poněvadž k obci splácí.

Letha 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] Bernartha Svinky Mathouš Surý přiženil se k pozůstalý vdově Anně, tenžto grunt sobě ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím připsati dal jest za summu 70 zlm, placením každoročně po 3 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Sasín a Jan Zahnaš S.R.S.a N.R.
f 1197a
Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matouš Surý položil za grunt svůj 1 zlm.
Takový peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Matouš Surý položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu svého potáhl.

Letha Páně 1674 dne 19. Decembris za purgkmistra Lorence Zajíčka Matouš Surý položil za grunt svůj k obci městské 2 zlm 15 gr.
Takové peníze přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1688 dne 11. Martii položil za grunt Matouš Surý k obci městské 1 zlm, za který v důležitosti stavení rathauze vypisuje se 2 zlm.
Který přijal V[áclav] Žarůšek, purgkmistr toho času, do počtu svého.
f 1197b
Letha Páně 1696 dne 28. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný gr[unt] Vavřín Surý zdědil a zůstávaje na něm již dosti dlouhý čas a sobě jej odevzdaného nemaje, pročež aby pořadnost učiněna byla, jemu se ten gr[unt] připisuje v tej summě ut s[upr]a 70 zlm a s tím, co na něm vyplaceno jest, totiž
6 ½ zlm, bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu g[runtu] a zbejvání povinností p[an] Mikuláš Hrdlička a p[an] Joh[anes] Jurášek SRVN letha a dne ut s[upra].
NB. Při tomto zápisu tato pamět se činí, pokudžby se druzí jeho bratři do dílu k tomu gruntu hlásili a jim co patřilo, aby on Vavřín Surý jim jejich díl nahradil.

Letha Páně 1710 za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho d[ne] 18. Decembris majíce Vavřín Surý z gruntu ut supra ještě 70 zlm na letha spláceti, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu přišel, aby takový tím lépeji opravovati mohl, z tej summy se jemu upúští
f 1198a
třetí díl, totiž 23 zlm 10 gr. A dne téhož při držaných posudcích za grunt svůj obci městské pokládá 1 zlm 8 gr 4 den, a tak se jemu za zaplacené vypisuje 24 zlm 8 gr 4 den, ostatní summu platiti bude ut supra.

Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho položíce Vavřín Surý z gruntu ut supra roku 1699 za purgmistrovství p[ana] Joannesa Dašického obci městskej na letha 4 zlm a takové až posavad vypsané nemajíce, pročež po proukazu náležitej quitt[ance] se jemu vypisují týž 4 zlm. A nadto více d[ne] a letha ut supra při držaných posudcích pokládá 1 zlm, za kterýžto se jemu vypisují 2 zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Leta Páně 1740 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa Richter a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Vavřín Surý nemohouce již více pro zešlost věku svého tenž grunt opravovati, takový popustil synu svému Jiříkovi Surému spolu i s tím, což na něm vyplaceného,
f 1198b
totiž 39 zlm 18 gr 4 den, z svej dobrovolnej vůle. Pročež nyní nahoře opsaný grund jemu za vlastní a volný [se] připisuje a odevzdává, splacením ostatní summy verunkovej, totiž 39 zlm
21 gr 3 den. Přitom vymínil sobě otec Vavřín Surý v tomž gruntě do smrti svej bydleti, což syn Jiřík časem kartiti nemůže. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N.

Přípis domu Cyrila Stanislava

Leta Páně 1787 dne 23ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila před J[ejich] O[patrnost] pány Kateřina, pozůstalá vlastní dcera po nebošt[íku] Jiřím Surém, předně provdatá za Ignáce Stanislava,
pak podruhé za Martina Možnara, a tu přednesla, kterak ona po smrti téhož nebošt[íka] svého otce Jiřího Surého dle mezi společnýma po něm pozůstalýma dědici předcházejícího přátelského porovnání grunt tento na podíl dědictví svého přijala a z něho sestře svej Rosálii za Tomáša Koštúra provdatej 30 zlr, pak Dorotě provdatej za Jiříka Stanislava sestře svej podobně 30 zlr, spolu tehdy 60 zlr
f 1199a
jest vyplatila. Nyní ale provdajíce se za Martina Možnara druhého manžele nemajíce s ním žádných dítek, o týž dům takto se s vůlí a dorozuměním teď jmenovaného manžele dojednala, že totižto dům tento Cyrilovi Stanislavovi, synu svému z prvního manželstva pocházejícímu, tím spůsobem za vlastní připsán býti má, aby on syn její Cyril Stanislav nejenom ju matku svú, anobrž taky i manžele jejího nynějšího svého očíma až do smrti v tom domě svobodně spolu s sebú přebývat a hospodářství provozovat nechal obzláštně proto, že on Martin Možnar na tu splátku manželky svej sestrám její[m] povinnú 70 zlr z hospodářství svého vyplatil. A přitom se uvoluje a dobrovolně připovídá naproti tomu užívání společného gruntu teho držiteli Cyrilovi Stanislavovi ve všech jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinnostech, jakož i v opravování neb nově stavjání gruntu polovičně napomáhati. Ostatně povinen býti má on Cyril Stanislav po smrti jak matky svej, tak očíma svým sestrám a sice:

Kateřině provdatej za Jozefa Marka 30 zlr,
Kristině provdatej za Martina Báborského 30 zlr
a Anně ještě svobodnej 30 zlr, spolu tehdy 90 zlr po srášce na domě jemu zanechávajících 30 zlr bez odporu splatiti a summu verunkových
f 1199b
peněz p[e]r 39 zl mor[avských] 21 gr 3 den alb k splacení po
2 zl mor[avských] ročně na sebe přijati. Připisuje se jemu Cyrilovi Stanislav[ovi] za vlastní, volný a dědičný u přítomnosti obojí strany.
Rukojmě za opravu gruntu, pka placení král[ovských], vrchnosten[ských] i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V. a N.

[Hypothec]. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 13. Feb[ruarii] [1]808. Prat.
Item haftet 380 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder primo loco versicheret.
Strassnitz am 28ten Apr[ilis] [1]810. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 115 sind diese 380 Fr bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 8te Feb[ruarii] [1]812. Prat.
Die obige 100 Fr sind den 30te April[is] [1]808 in die Communkasse bezahlt und hierorts gelöschet werden.
Strassnitz am 26te Junii [1]815. Prat.