Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 Grunt Matěje Škřítka

f 206a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 196 nadepsaný Matěj koupil grunth svuoj od Tomáše náměstska Kabuzova za summu 48 R 15 gr.
Kderoužto summu podle zápisu ut s[upr]a již vyplacenou a ten grunt též zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Tento podsedek ut s[upr]a Janovi, synu Filipa Ostravského, kterýž dceru neb[ožtíka] Matěje Škřítka za manželku sobě pojal a potom zemrúc na díl Filipa Ostravského otce jeho nápadem přišel.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Filip Ostravský prodal svrchu psaný požár Václavovi Lapšovi za summu 16 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Filip Ostravský a Pavel Jikrnatý SRSAN.
Téhož letha položil Václav Lapšic za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vácslav Lapšův za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Vácslav Lapšův za g[runt] Filipovi Ostravský[mu] 2 R.
f 206b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Václav Lapšův za gr[unt] Filipovi Ostravskýmu 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Lapšův za g[runt] Filipovi Ostravskýmu 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Lapšův posledních peněz Filipovi Ostravskému 6 R.
A tak týž Václav má podsedek zaplacený.

Pusté

Leta Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Janovi Strakovi za 30 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Beran a Jan Rybnikář S.R.S.a N.
NB. Tato odevzdávka tuto nic neplatí, jest připsána a náleží pod grunt předcházející.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten grunt nadepsaný požár prodán jest Thomášovi Hořákovi za summu 35 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti J.M.P. i obecní všelijaké S.R.S.a N. Thomáš Šimků a Thomáš Očko.

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Melichar Hovůrek po smrti Tomáše Horáčka pojmouc sobě Oršilu pozůstalou vdovu za manželku, ten grunth ut supra ujal v tej summě, jak jej neb[ožtík] předek jeho měl, totiž v 35 R
f 207a
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Slavík a Jan Tesařů S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho po smrti neboštíka Diviše Stloukala, kterýšto nadepsaného gruntu sobě odevzdaného neměl, tak aby týž grunt k dalšímu spuštění nepřišel, pan purgkmistr a páni prodali sou takový grunt Tomášovi Zahradníčkovi za summu 35 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 2 R. Odevzdán za svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Ondra Čech, Tomáš Šiňava S.R.S.R.a N.
Letha 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška položil Tomáš Zahradníček za grunt svůj 15 gr, za který v potřebě stavení rathauze vypisuje se l zl mor[avský].
Takový přijal purgkmistr do počtu svého, id est 30 kr.

Přípis domu Václava Payera

Leta Páně 1758 dne 10ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Mathys Payer grunt ut supra od Jury Polácha ukúpený, však sobě nepřipsaný, jest pro svoju
f 207b
neduživost skrz Carla Fijale a Tomáše Bánovského ouřadu purkmistrvoskému přednésti dal, kterak on Mathys Payer z púhé lásky otcovskej nadepsaný grunt svému synovi Václavovi Payerovi za živobytí postupuje a odevzdává, však do svej smrti svobodné bydlení v tom gruntě sobě vyjímá. Jakož taky svého syna Václava Payera zavazuje po smrti téhož Mathesa na jeho pohřební outraty osum rýnsk[ých] a na vyplacení jednej rúbanice jeho vňuka Martina po Pavlovi Salcanovi dvanáste rýnsk[ých] složit, coš to všechno Václav Payer vyplnit přislíbil a zvolil. Pročeš nadepsaný grunt se Václavovi Payerovi z těma na něm obci strážnickej podlužnýma 34 zl mor[avských], které při svém časi po 2 zl mor[avských] ročně při podsoucích zpláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císař[ských], tak vrchnostenských a městských povinností p[an] Johanes Weiner a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti Carla Fijale a Tomáše Bánovského a manželky Václava Payera dne a roku ut supra.