Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Grunt Pavla Urbanového

f 210a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 9 nadepsaný Pavel Urbanů koupil ten grunt svuoj od Jana Slováčka za summu 82 R.
Na to jest srazil dílu manželky svej 23 R a peněz ročních vyplnil 2 R a tak ještě za něj dopláceti zůstává 57 R. Na to jest zadržel od letha [15]92 až do letha 1594 16 R. Ty peníze svrchu psané platiti má rok po roku při Vánocích po 6 R až do vyplnění těch 57 R.
Z tej summy náležeti bude těmto osobám níže psaným:
Item sirot[ku] n[ebožtíka] Kašpara Bednáře Ance 2 R.
Item Zuzanně samej podle kupu peněz na témž podsedku.
Týž náleží Markétě, mateři Zuzanny napřed psanej, na témž gruntě 3 R 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Jakub Kolář, Jiřík Ječmének, Jan Sýkora a Mikuláš Kněždubský S.R.S.A.N.
f 210b
Letha 1594 ten grunth napřed psaný jest prodán od Pavla Urbanovýho Zuzanně, dceře nebožt[íka] Kašpara Bednáře, za summu 82 R. Na kterejž jest sobě díl svůj, což na tom gruntě měla i s tím, což jí Pavel Urbanů pustil i což po mateře její na ni přišlo, srazila, jmenovitě 65 R. A tak ještě od letha [15]95 za týž grunth svůj dopláceti zůstává po 4 R – 17 R.
Z toho náleží Ance, sestře dotčený Zuzanny 2 R.
A Pavlovi Urbanovýmu též náleží 15 R. Ty jemu jíti mají takto: letha [15]95 2 R a od letha [15]96 pořadně po 4 R.

Letha [15]96 položil Paznecht na místě Zuzanny manželky své Ance nahoře psaný 2 R.
Letha [15]96 položil Paznecht na místě Zuzanny manželky své Pavlovi Urbanovému 4 R.
Leta [15]97 položi[l] Jan Paznecht na místě Zuzany manželky své Pavlovi Urbanovýmu 4 R.
Leta 1598 položil Jan Paznecht na místě Zuzany manželky své Pavlovi Urbanovýmu 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Paznecht na místě Zuzany manželky své Pavlovi Urbanovýmu za g[runt] 34 R.
A tak grunt zouplna a docela zaplatil.
f 211a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Pahnost prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Tomanovýmu za
70 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Petrovský, Jan Žamberský S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Tomanů Janovi Pahnostovi za grunt 3 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jan Tomanů za grunt Janovi Pahnostovi 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Tomanů za grunt Janovi Paznechtovi 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Tomanů za g[runt] Janovi Paznechtovi 4 R.

Letha 1604 za konšela ut s[upr]a Jan Toman prodal podsedek ut s[upr]a Janovi, synu Filipa Ostravského, za summu 70 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha 1605 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Ostravský, David Labr, Jakub Sebúšek S.R.S.N.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost prodal podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Janovi Ostravským zůstalej Jírovi Příhodovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Žabka a Valenta Krnovský S.R.S.A N.
Ta všecka summa těch 40 R náleží samému Janovi Pahnostovi, nebo co Jan Tomanů a Jan Ostravský na něm zaplatili, to se škoduje.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Příhoda Janovi Pahnostovi 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Příhoda za g[runt] Janovi Pahnostovi 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Příhoda za gr[unt] Janovi Pahnostovi 1 R 15 gr.
f 211b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jíra Příhoda prodal týž podsedek svůj Florianovi Jakubcovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 11 R 15 gr, platiti má od letha ut sup[ra] po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Zoubek a Mikuláš Charvát S.R.S.a N.
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Florian Jakubců za grunt] Janovi Pahnostovi 3 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Florian Jakubců prodal podsedek ut s[upr]a Matoušovi Kmentovému za summu 60 R. Závdanku jemu dal 9 R a což Florian Jakubců na tom gruntě zaplaceného měl, to vše Matoušovi Kmentovýmu, totiž 5 R 15 gr, pustil, ostatek platiti má od letha 1612 po 3 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Paní Pavel Zoubek, Mikuláš Charvát S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kmentový za gr[unt] Janovi Pahnostovi 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kment za gr[unt] Janovi Pahnostovi 3 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kment za g[runt] Janovi Pahnostovi 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mathouš Kment položil za g[runt] Janovi Pahnostovi 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Kment položil za grunt Janovi Pahnostovi 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav na místě Matouše Kmenta položil za grunt 3 R.
Ty přijal Jan Pahnost.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Řehořů položil za gr[unt] 3 R.
Ty přijal Jan Pahnost.
Pusté
f 212a
Letha Páně 1709 dne 6. Okt[obris] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Frantz Rušňák ujmúce gr[unt] us s[upra] pustý a jen toliko holé místo, jej vystavil a zvelebil a nemaje sobě jej ani připsaného, prodal jej Jiříkovi Tirayovi za summu prodajnú 60 zlm. Místo závdanku jemu dal, které však za vystavení se kladú, 11 zlr. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením ročně nápadníkom po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Filip Černý SRSNS.

Letha Páně 1712 dne 2. Novembris za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spolurandích jeho majíce grunt ut supra Jiřík Tiray připsaný, však nemohouce s něho povinnosti zbejvati, s něho odešel a manželka jeho jej prodala Jiříkovi Metzkerovi za hotových 2 zlr a rešta, kde by jaké byly, všechny tenž Metzker na sebe přejal. Kterýžto grunt se připisuje v summě hlavní, jak předtím byl, za su[mmu] 60 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením tej summy při posudcích obci městské po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinnosti p[an] Matěj Saltzman a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N.
f 212b
Letha Páně 1745 dne 18. Januarii za ouřadu purgkmistrovského toho času opatrného pana Eliáše Grögra pan Jozef Fojt radní a Martin Brožek jsou přednesli, že neb[ožtík] Jura Sasín k sobě před svou smrtí je předvolati dal a jim svou poslední vůli vyjevil, mezi kterou strany svého domu ut supra, kterej připsaný jemu nebyl, taky pořadnost učinil, aby takovej jeho dceři jakož nejstarší po jeho smrti připsaný byl a ona za 50 zlr takový přijala a poněvadž 5 dětí je, každému dítěti po 10 zlr, když by čas přišel, po srážce svých 10 zlr vydala. Poněvadž Anna se vdala za Martina Kořenka, tak takový dům se jí a jejímu manželi za vlastní a dědičný se připisuje, však ta summa, která obci náleží, při posutcích každoročně po 2 zlm, totiž 60 zlm, patří, na sebe přijímá.

Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností dožádal sobě pana Jozefa Haisika a pana Jozefa Fojta radních. Stalo se anno et die ut supra.
f 213a
Přípis Jozefa Kořenka

Leta Páně 1776 dne 20ho měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Kořenkovi, posledně provdaná a podobně zase ovdovělá Solaříčka, jak předcházející přípis proukazuje, dům po otci svém Jurovi Sasínovi prostředkem poslední vůli sobě odporučený a z manželem svým nebošt[íkem] Martinem Kořenkem za vlastní připsaný, předstoupíce před Jich Opatrnost pány na radním domě vůli svou přednesla, kterak ona materskú láskú pohnutá jsouce synovi svému z prvního manželstva od Martina Kořenka pocházejícímu jménem Jozefovi, který dosavate na vojně u slav[ného] císařsko král[ovského] arciknížete Maximiliana courassier regimentu jakožto sprostý voják slúžící se vynachází, dům ten následujícím spůsobem za vlastní oddává, aby on Jozef Kořenek respective syn její předně ji matku svou v tom domě až do smrti její v svobodném bydlení neb přebývání bez všelikého ouplatku zanechal buď společně s ním v světnici přední, aneb v světice na dvoře. Kdyby ale proti všemu lepšímu dumnění spolem se srovnat nemohli, tehdy on Jozef Kořenek matce svej 30 zlr splatiti má a ona kam by se jí líbilo odtáhnuti má. Mimo toho poněvadž ona matka z pozůstalosti neb[ožtíka] prvního manžele svého Martina Kořenka na ni padající třetinu p[e]r 24 zlr 20 kr jemu synovi svému k lepšímu zvelebení jeho zcela upúští a daruje, tehdy má naproti tomu on Jozef bratrům a sestrám svým respective z druhého manželstva pocházejícím, totiž:
Martinovi Solaříkovi 11 zlr 40 kr,
Václavovi 11 zlr 40 kr,
Apolonii 11 zlr 40 kr,
Anně 11 zlr 40 kr
a Eleonoře 11 zlr 40 kr, spolu tehdy 58 zlr 20 kr,
f 213b
pravím padesát osum rýnských, však až po smrti její splatiti, ostatně ale dům všechen, nechť ona s ním v světnici hrubej neb na dvoře v světnice přebývá, on Jozef Kořenek opravovati a staviti se zavázal, kdežto taky i to jí matce svej povolil, by ona pro utižené obilí i víno, jakož i krávu a jiné appertinentia místo bez překážky užíti mohla. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi 60 zlm k obci městskej po 2 zlm ročně k placení se jemu Jozefovi Kořenkovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.

Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských] vrchnostenských i městských povinností pan Carel Večeřa a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Tomáše Hlúška

Leta Páně 1783 dne 8ho měsíce Junii za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Jozef Kořenek grunt ut supra od matky svej sobě odevzdaný a pořadně připsaný, takový na zaplacení dluhův ze svej čistej svobodnej vůle jest odprodal Tomášovi Hlúškovi za summu dvě sta šedesát čtyri rýnské, a to tímto spůsobem: hotových peněz přijal prodavač před tímto přípisem 120 zlr, pánům patrom piaristům má dluh zaplatiti aneb přejat kupec p[e]r 50 zlr, sestrám prodavače, totiž Anně a Eleonoře, má kupec vyplatit, poněvadž ostatní již vybavení jsou 21 zlr, spolu 191 zlr, k tomu na všeliké královské, vrchnostenské a městské povinnosti pro praetenso et praesenti
f 214a
kupec za sebú zadrží 13 zlr a až všechny jak zasezelé, tak běžící povinnosti zaplacené budú, cokoliv zbývati by mohlo, prodavačovi na hotově odpočítá. Dálejc poněvadž prodavač Jozef Kořenek na šest pořad zběhlých rokův k svobodnému bydlení sobě jednu světničku na dvoře se vynacházející (kterú on Kořenek mimo dřeva, což kupec a budoucí držitel gruntu šastovati povinen bude, ostatně okrývati a opravovati nákladem se zavazuje) při prodeji vymínil, tehdy naproti tomu kupec Tomáš Hlúšek tak dlúho šedesát rýnských bez interessův oddávání za sebú zanechati a teprv tenkrát, když by po vyjití těch 6ti roků se on Kořenek vystěhoval, jemu vyplatiti má, ostatně prodavač místo pro 1 krávu a 1 ušípanú sobě přijednává, konečně kupec Tomáš Hlúšek taky verunkové peníze p[e]r šedesát zlatých moravských, id est 60 zl mor[avských], k splacení po
2 zlm ročně k obci na sebe přejímá. A tak grunt tento se jemu Tomášovi Hlúškovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císřasko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Antonín Ferdini S.S.S.V.a N dne a roku ut supra.