Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Barvínka

f 250a

K tomu statku jest sirotek 4, Babuše, Kateřina, Jan, Jíra a Salomena mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Podsedek 40 zaplacený ve 30 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Šumědi zaplacený za 15 zl.
Summa 45 zl.
Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 9 zl.

Kateřina přijala na svůj díl podsedek v 30 zl. Srazil[a] sobě dílu svého 9 zl, zůstává dopláceti sirotkom 21 zl, placením po 3 zl. Rukojmě Ondra Hulů, Matěj Mušviců, Václav Poslů, Matěj Gybal S.R.S.A N.

Salomena mateř přijala na svůj díl čtvrt achtele vinohradu v Šumědi za 15 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 9 zl, zůstává dopláceti 6 zl, placením po 1 zl. Rukojmě Matěj Hanáků, Ondra Hulů S.R.S.A N.

Jakož náleželo Babuši dílu jejího 9 zl, ty jest prodal Matěj Gybalů manžel její Václavovi Dukovýmu za hotový 2 zl. A tak Babuše sprave[dlnost] zouplna vyzdvihla.

Janovi Přijde každému dílu jeho
Jírovi po 9 zl.
f 250b
Jírovi samému náleží mimo díl jeho čtvrt achtele vinohradu v Nepřejově, který jemu Václav Čuňů poručil. Ten vinohrad puštěn jest k užívání Matoušovi Rakovi do zrostu jeho.
Salomena mateř a Jan bratr těchto sirotkův zemřeli a dílů svých po sobě zanechali sumy 18 zl. Ta [spravedlnost] připadla
na Kateřinu, Babuši a Jíru, bratry jejich, přijde na na každého po 6 zl.

Václav Duků skoupil od Jana Hanáka, manžela Kateřininého, což na díl její i nápadu přišlo 10 zl, dal za to hotových peněz 2 zl. Zuostává se ještě tej Kateřině dovzíti 5 zl.
NB. Vinohrad svrchu psaný v Nepřejově prodán jest Pavlovi Němčanskýmu za sumu 20 zl, platiti má podle ourody od letha 1614 po 2 zl.
NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 9 zl, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena. Act[um] za fojta Viktorina Podolskýho letha 1613.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového za g[runt] 3 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Pavla Němčanského za vinohrad 2 zl. Přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhl[ým].

Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Pavla Němčanského přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlém za vin[ohrad] 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Němčanského přijato za vinohrad 2 zl. Jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla Němčanského přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně ostatních dobraných peněz.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Pavla Němčanského za vinohrad 2 zl.