Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Gr[unt] Jana Hlučínského

f 1218a

letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 148 nadepsaný Jan zuostává podle prodaje, jakž týž zápis ut s[upr]a to v sobě šířeji obsahuje, literátuom strážnicským od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 R vyplniti 70 R.
Na to za rok [15]94 zadržel 6 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu podstavil vinohrad svůj v Horní hoře, kterejž leží podle Mikuláše Trubačova.

Letha [15]95 položil Jan Hlučínský za grunth peněz purgkrechtních literátům všeho 14 R.
Letha [15]96 položil Jan Hlučínský za grunth peněz literátům 6 R.
Letha [15]97 položil Jan Hlučínský za grunth peněz purgkrecht[ních] literátům 6 R.
Leta 1598 položil Jan Hlučínský za grunt svůj literátům strážnicským 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R.
Ty přijal Jan Remeš.
Letha 1600 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil Jan Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R.
f 1218b
Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Jan Hlučínský za grunt literátům strážnickým trojích peněz 10 R.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Jan Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Jan Hlučínský prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Charvátovi za s[um]u 30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Tarnovský, Vaněk Zálešák S.R.S.A N.
Jakož náleželo na tomto gruntě svrchu psaným Janovi Hlučínskýmu posledních peněz 20 R, takové peníze týž Jan Hlučínský odvedl za dluh svůj Davidovi Holomkovi Židu, kteréž jemu půjdú po zaplacení literátom strážnickým předních peněz 10 R po 2 R. Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty u přítomnosti obouch stran letha 1608.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Charvát za podsedek literátům strážnickým 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel Charvát za podsedek literátům strážnickým 1 R 15 gr.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Charvát za rok 1610 pánům literátům strážnickým 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel Charvát 2 R.
Ty přijal Dobiáš Sloup na místě literátův strážnických.

Téhož letha za purgmistra ut s[upr]a Pavel Charvát prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Vávrovému za summu 40 R. Závdanku jemu dal 9 R, platiti ho má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za stavení a opravu i povinnosti J.M. Páně Bartoš Janových, Jan Kostický, Martin Marhefský a Mikuláš Manekových S.R.S.N.
Jakož náleželo Pavlovi Charvátovi na tom podsedku předních peněz 7 R 15 gr, ty jest Pavel Charvát prodal Janovi Vávrovýmu za hotových 1 R 20 gr.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
Pánům literátům strážnickým předních peněz 3 R 15 gr.
Davidovi Holomkovi od Jana Hlučínskýho odvedených posledních 4 R.
f 1219a
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Vávrů položil za grunt p[ánům] literátům, kteréž přijal Tobiáš Sloup 2 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Vávrů položil za g[runt] pánům literátům ostatních 2 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Vávrů položil za grunt Davidovi Holomkovému peněz 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Vávrů položil za grunt, kteréž přijal David strejc Holomků
2 R.
Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Vávrů položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Vávrů položil za grunt Davidovi strejci Holomko[vému] 2 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka s povolením J.M. vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Lukášovi Křižanovskému za summu 20 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Bartošů a Jan Ratibořský S.R.S.N.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a téhož roku Lukáš Křižanovský zemřel a po sobě toho gr[untu] ut s[upr]a zanechal. I aby k spuštění zase nepřišel, jmenovaný purgkmistr s spoluradními svými prodali ten gr[unt] nadepsaný Danielovi Velickému za summu 60 R bez závdanku, placení počnouc letha následujícího 1639 každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Ta pak všeckna summa podle obdarování odoumrtního obci města Strážnice náležeti bude.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Slavík a Jan Mrázek S.R.S.a N.

f 1219b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Daniel Velický položil za gr[unt] svůj k obci městské za rokh 1639 a 1640
3 R.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Daniel Velický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Daniel Velický položil za gr[unt] svůj k obci městské, které purgkmistr ut s[upr]a přijal 1 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Daniel Velický položil za gr[unt] svůj k obci městské 2 R.

Letha Páně 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta Daniel Velecký prodal podsedek ut supra Janovi Bělíkovi, tak jakž jej sám jest měl, za 60 R. Závdanku dal jest jemu hned při odevzdávce 4 R a to, cokoliv na tom grunthě měl zaplaceného, to vše Janovi Bělíkovi jakožto strejci pouští. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a všelijaké povinnosti J.H.M. i obci Daniel Velecký a Jan Trnka S.R.S.a N. Actum ut supra. Platiti jej má rok po roce k obci městské po 2 R.
Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického dal Jan Bělík v roku [16]52 do důchodův vína 3 věd[ra], jsouc na ně obec quitovaná poráží se jemu tuto na podsedku za ně 5 zlm.
f 1220a
Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho ačkoliv Matouš Přerovský na domě mnohá letha zůstával, takového sobě odevzdati nedal. Aby pak takový grunt na další ruinu nepřišel, pouští se Tomášovi Stanislavovi v summě 60 R bez závdanku, placením ročně k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Pavel Jurášek, Jan Sasín SRSpAN.

Letha 1693 dne 10. Maii za purg[mistra] p[ana] Jiříka Peld[řimovského] a spoluradních téhož letha Tomáš Stanislav z důležitej příčiny prodal ten grunt Janovi Kučovi za summu
60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm a mimo těch tenž Tomáš Stanislav na tom g[runtě] nic víc co praetendirovati nemá a nebude, nebo to jemu toliko za zvelebení g[runtu] patří, ostatní summu 54 zlm platit má ročně obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu g[runtu] a zbejvání povinností Tomáš Stanislav a Vavřín Stařínský SRSVN leta a dne ut s[upra].

Letha 1696 dne 16. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho ten grunt ut supra prodal Jan Kuča Pavlovi Dudíkovi za summu 60 zlm.

f 1220b
Závdanku jemu dal 5 zlm 17 gr, kteréžto peníze jenom ty, co on dal, zasej bere a nic víc na tom gruntě co pohledávat nemá, ostatní pak summu platit má ročně obci m[ěsta] St[rážnice] po 2 zlm, totiž 54 zlm 12 gr 6 den. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zbývání povinností a opravu g[runtu] p[an] Jan Hlubocký a Jan Kuča SRSVN. Stalo se letha a dne ut supra.

Letha 1698 dne 49. Aprilis za purgmistra p[ana] Johannesa Gatteho a spoluradních jeho Pavel Dudík z důležitej příčiny prodal grunt svůj ut supra Martinovi Surému za túž summu, jak jej sám připsaný měl, totiž 60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, ostatní platiti bude k obci městské ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] p[an] Frantz Kořínek a Martin Zábřežský SRSVN.
f 1221a
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Jiřík Solařík od Martina Surého za závdankové peníze
6 zlm a nemajíce jej až posavad sobě připsaného, aby dobrý řád v purgkrechtu zachován byl, nyní sobě jej připsat dal. Pročež se jemu připisuje v tej summě, jak jej Martin Surý měl 60 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu přišel, z tej summy po sražení závdanku těch 6 zlm, totiž 54 zlm se jemu jako jiným za vystavení za zaplacené vypisuje, totiž 18 zlm, ostatní pak summu 36 zlm bude povinen platiti obci městskej strážn[ické] ročně při každých posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Bernardt Perovský a Mikul[áš] Javornický S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 1221b
Letha Páně 1746 dne 12. Septembris za purgmistra pana Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce Jakub Solařík grunt svůj ut supra mezi Jakubem Stanislavem (kdežto mezi nimi však jedna ouská k průchodu lidskému toliko, ne však dobytka ulička jest) z jedné a obecní dle vnově tamž nalezených od starodávna jsoucích znamení na půl páté sahy ven koncem až k Moravě širokou uličkou z druhé strany ležící od bratra svého Jiříka Solaříka jako pohořelisko za půl na Písečnicách pod křížem jemu dané zelnice a dvojku vína sobě postoupený, jejžto on potom vystavěl, sobě však připsati nedal. Pročež takový grunt se jemu za vlastní připisuje a odevzdává, spolu s tím na něm vězícím dluhem k obci městské strážnické, totiž 36 zl ročně při každých posudcích po 2 zlm k placení jsoucím.
Rukojmí za opravu gruntu a zvelebení všech povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Šebestian Mlejnek S.R.S.V.a N. Stalo se anno et die ut supra.

f 1222a
Přípis Jana Koziny

Leta Páně [1]766 dne 29. Novembris za purgmistra pana Ghristofera Miháča a spoluradních toho času zanechal Jakub Solařík mezi jinú majetností po své smrti dům v Starém mněstě z jedné strany vedle Jury Šrámka a z druhé vdovy Stanislavky, kterýžšto dům dle mezi obama učiněné domluvy přijímá na sebe uxorio iur[is] Jan Kozina v summě za 120 zlr, s kteréšto summy po odtažení na něj exorio iur[is] dle právního rozdílu napadajících 60 zlr 8 gr 2 den, ostatní erbům nebošt[íka] Jakuba Solaříka, totišto 58 zlr 51 kr 21 den, dle poručení platiti povinen býti má. Pročežš se jemu Janovi Kozinovi na jeho učiněnou slušnou žádost s těma na tom domě od starodávna obci městské podlužnýma verunkovýma penězi 36 zlm ročně při posudcích po 2 zlm k placení za jeho volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování domu a platů cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenské a městské povinnosti p[an] Jozef Svoboda a p[an] Petr Gruner SRS nerozdílnou, ale na místě jeho p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a roku ut supra.