Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Gr[runt] Kateřiny, vdovy po ne[božtíku] Matějovi, synu Vaňka Blanařova zůstalé

f 1230a

Letha Páně 1595 ve štvrtek po s[vaté]m Jiří Kateřina vejš psaná koupila grunth svůj od purgkmistra a starších městských zuostalý po n[ebožtíku] Mackovi Vaňka Blanařového synu, manželu svým, za s[um]u 61 R 20 gr.
Ta summa všecka náleží sirotkuom n[ebožtíka] Vaňka Blanařového, totiž Lidě, kromě Simeona, Daniele Blanařového syna, strejce tejž Lidy, kteréž jí od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 R jíti mají.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Ondra Fulalů, Pavel Hachových, Jan Solgka S.R.S.A.N.R., Martin též Hachů, otec její.

Letha [15]95 položil David Ptáčník za grunt svrchu psaný peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]96 položil David Ptáčník za grunt peněz 10 R.
Letha [15]97 položil David Ptáčník za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Leta 1598 položil David Ptáčník za grunt svůj, kteréž Jakub Vlach přijal 10 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil David Ptáčník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Blanaře 10 R.
f 1230b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil David Ptáčník na sirotky Vaňka Blanaře ostatních peněz 10 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského doložil David Ptáčník za grunt svůj 1 R 20 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacenej má.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho David Ptáčník prodal podsedek svůj Danielovi Dluhošovému za summu 60 R. A tak jej má zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské David Ptáčník, Pavel Slováků S.R.S.A N.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Dluhošů prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž jemu nápadem po Danielovi bratru jeho připadl, Václavovi Knotkovi za 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Bartoš Janových, Jan Režný S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Knotek za grunt Janovi Dluhošovýmu 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Knotek za grunt Janovi Dluhošovýmu 2 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Václav Knotek za gr[unt] Janovi Dluhošovýmu 1 R.
f 1231a
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Knotek za grunth Janovi Dluhošovému za rok 1610 1 R a za rok 1611 2 R, učiní v summě 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Knotek za grunth Janovi Dluhošovému 2 R.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Knotek položil za grunt Janovi Dluhošovému 2 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Knotek položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 2 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Knotek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového
2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Knotek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Knotek položil posledních peněz za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 2 R.
A tak má ten grunt zaplacený.

Letha 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty a spoluradních jeho podsedek napřed psaný po neboštíku Vácslavovi Knotkovi pozůstalý a zaplacený prodán jest Janovi, synu Bartoše Janových, za summu 35 R. Závdanku dal 3 R, ostatek summy dopláceti má, když se za jiné grunty platiti bude, po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jan Kopřivnický a Jan Vávrů S.R.S.A N.

Letha 1622 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Bartošů prodal ten svrchu psaný podsedek Pavlovi Hemrichovi za summu 35 R. Závdanku dal 3 R, ostatek dopláceti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Bartošů a Jura Morkovský S.R.S.N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Pavel Emrichů položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Knotka
1 R 15 gr.
Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Anna, pozůstalá vdova po Pavlovi ut s[upr]a, položila za grunth peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Knotka 1 R 15 gr.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Mrázek položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Knotka 1 R 15 gr.
f 1231b
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Mrázek položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Knotka
1 R.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Mrázek položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Knotka
1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Mrázek položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Knotka 2 R.
Pustý

Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho z jistého poručení vzáctně slovutného pana Balthasara Vogle, ten čas ouředníka panství strážnického, prodán jest ten požár pustý a do konce zruinyrovaný po nebo[žtíku] Janovi Mrázkovi Matoušovi Bělohoubkovi za summu 25 R bez závdanku, ročně placení po 2 R komu náležeti bude. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti panské i obecní Mik[uláš] Zimorazický a Jan Široký
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1666 dne 11. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Václavovi Stanislavovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 25 zlm. Za vystavení gruntu položil za zlepšení gruntu s conditi touto, že se z hlavní summy nic nesráží, totiž 5 zlm 17 gr 1 den, placením ročně po 2 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti panské i obecní Jura Macura a Jan Zahnaš S.R.S.a N.R.
f 1233a
L[eta] 1669 dne 18. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Václav Stanislav ze Starého města platí za grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který v reštu ostrovským do důchodů panských vzat jest 30 kr za dluh obecní.
Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického na gruntě Mikoláše Mozlera z praetensi n[ebožtíka] Jana Rysýho poráží se 1 zlm 5 gr.
Letha 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra ut supra Václav Stanislav položil za grunt svůj k obci 15 gr.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra Václava Žarůška a s[polu] r[adních] položil Václav Stanislav za grunt svůj peněz 1 zl mor[avský].
Takové peníze psaný purgkmistr do počtu svého položil.
NB. Takový 1 zl mor[avský] zlatý se neodvedl, nežli do následujících skoupených peněz patří a se potáhl. A tak do počtu za příjem se nebere ani nemá.

f 1233b
Letha Páně 1688 dne 7. Februarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a přísedících radních jeho p[ánů] Samuele Nejezchleby, Jana Najmona a Jiříka Bohunskýho jakož obec města Strážnice Pavlovi Pidlichovi za jednu bečku vína 40 zlr do šenku daného spravedlivě dlužno jest, jsouce on Pavel Václavovi Stanislavovi zase 9 zlr dlužen, platíce pak týž Václav Stanislav grunt svůj k obci, kteréžto summy dopláceti jest 23 zlm, tehdy z spravedlivého uznání J[ejich] O[patrností] pánů z Pidlichového dluhu těch 40 zlr porazíc
9 zlr na místě těch za zaplacené témuž Václavovi Stanislavovi se vypisují, totiž 23 zlm. A tak sobě bude míti týž grunt zcela a zouplna zaplacený, svobodný, volný a v ničemž nezávadný sobě i potomkům jeho bez závady. Stalo se dne a leta ut s[upra].

Letha 1696 dne 4. April[is] za purgmistra p[ana] Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha jsoucí Václav Stanislav skrze sešlost věku svého k zůstávání v tom g[runtu] a zbývání povinností roč[ních] nedostatečný, takový z dovolení uroz[eného] p[ana] hejt[mana] Samuele Střechy popustil synu svému Martinovi Stanislavovi ze vším všudy, tak jak ho sám zaplacený má, toliko aby
f 1234a
sestře svej Bětě 15 zlm z toho gruntu zplácel ročně po 2 zlm počnútz ad actu zápisu tohoto. To sobě pak otec vymíjí, aby jemu při sobě do smrti místa příl a 2 komůrky pro jeho věci aby jemu zanechal, což on se zavázal splniti a otce svého v uctivosti majíc do smrti jeho i z matkú při sobě míti. A tak odevzdán jemu ten grunt za volný [a] svobod[ný].
Rukojmě za opravu gruntu a povinností zbejvání Martin a Václav Kaštan SRSAN. Letha a dne ut sup[ra].

Leta 1747 dne 30. Martii za purgkmistrovství p[ana] Ignáce Filipa a všech pánův spoluradních zadal Martin Stanislav per actus inter vivos svému synovi Jakubu Stanislavovi svůj ut supra psaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím za vlastní a dědičný, takže jehož sestry, jmenovitě Marianna, Anna a Kristyna, na tomž domě nic nikdy jakýmkoliv právem k pohledávání míti nemají ani nebudou, protože ony rolma již vyděleny jsou, kromě co on otec sobě od grundstucku ještě zanechal k svej svobodnej disposicii. Pročež tenž dům se jemu Jakubu Stanislavovi tuto za vlastní a dědičný připisuje.
Za rukojemníky placení gruntu a poslušenství právu (jména nečitelná).

f 1234b
NB notam s. bene. U přítomnosti pánův radních jakož od deputirovaných souhradníkův jest ta při domě se vynacházející zahrada nynějšího držitele Jakuba Stanislava vyměřená a vynachází se prostředkem 15 ½ sahy, na zatku 8 sahů a na předku 15 ½ sahy šířky, dle kterého vyměření se on držitel i jeho accesiores držeti mají.

Přípis Jana Stanislava

Leta Páně 1773 dne 27. měsíce ledna za času purgmistrovství p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času držitel pravý gruntu ut supra Jacub Stanislav per actum inter vivos synovi svému Janovi Stanislavovi grunt tento ze vším k němu od starodávna příslušejícícm právem za vlastní a dědičný odevzdal, však v těch mezách jak navrchu ad notem vzato. Podle toho se ten dům jemu Janovi Stanislavovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a p[an] Joseph Dvořák S.R.S.V.a N.

Přípis Jury Svinky

Leta Páně 1773 dne 27. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstúpil na dům radní držitel gruntu
f 1235a
ut supra Jan Stanislav a tu přednesl, kterak on majíce sobě po svém neb[ožtíku] otci Jacubovi grunt ten právně připsaný a odevzdaný, ze svej čistej vůle Jurovi Svinkovi za summu za jedno sto čtyricet pět rýnských hotových peněz jest odprodal a peníze k rukám svým odpočítané přijal. Podle toho se tento grunt ze vším od starodávna k němu patřícím právem a příslušenstvím, však v předešli vysazených mezách humna neb zahrady, jemu Jurovi Svinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové strany opravy gruntu, placení jak císařsko král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Frantz Gatty a p[an] Johann Karásek S.R.S.V.a N.