Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Grunt Michala Oravského

f 226a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých siročích červenejch v listu 56 nadepsaný Michal má grunth svuoj, kderýž jest Barbora manželka jeho držela, v summě 150 R zaplacenej.
Však co ještě za jiné věci tenž Michal s manželkou svou za svrchní statek jí prodaný sirot[kům] ne[božtíka] Jíry Vítkového dopláceti zůstává, to jest při těchž sirot[cích] 84 v sirotčích rejstřích poznamenáno.

Letha 1605 za předního konšela Jiříka Prašťka fojt a starší předměstští koupili sou od Michala Oravského na podsedku jeho ut s[upr]a zaplaceném summy 60 R za hotových 22 R, platiti je má obci předměstské od letha ut s[upr]a po 6 R.
Rukojmě Daniel Nedolevek, Jakub Kolář S.R.S.A N.

Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek přiženíc se k Kateřině, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Michalovi Oravským, koupil podsedek požár svrchu psaný za summu 80 R. Z tej summy sobě na díl Kateřiny manželky své 20 R porazil, ostatek zůstává dopláceti obci předměstské od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukopjmě Filip Ostravský, Valenta Krnovský a Jakub Sobouček S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Zoubek za grunt obci předměstské 2 R.
f 226b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Zoubek za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Zoubek za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Pavel Zoubek za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Zoubek za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Zoubek za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Zoubek za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Zoubek položil za g[runt] obci předměstské 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek položil za grunt obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek položil za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Zoubek položil za gr[unt] obci předměstské 4 R.

Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný Pavel Zoubek umřel a Jíra Skočdopole pojmouc sobě Kateřinu, vdovu po něm zůstalou, za manželku po ní jest dostal (což tak na její díl přišlo) teho gruntu z půl čtvrtí roli a z jednou loukou v Orlí, což všeho prodal Jírovi Vrablovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pekař ptáčník a Hans Prus S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Skočdopole na místě Kateřiny manželky své prodal ten grunt ut s[upr]a samotný kromě roli a louky Martinovi Emríškovi za summu 60 R bez závdanku, placení počnouc a[nno] 1636 každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Macek Jegroch a Valenta Manek S.R.S.N.
f 227a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Martin Emríšek prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Dostalovi za summu 100 R. Závdanku dal jemu 11 R, ostatek summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacský a Martin Emríšek SRSaN.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Dostalý položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R
15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dostalý položil Jiříkovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Dostalý položil Jírovi Skočdopolovi, kteréž přijal 1 R.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta vdova po neb[ožtíku] Janovi Dostalým položila do statku neb[ožtíka] Jíry Skočdopole, kteréž vdova přijala 3 zlm.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Dostalý zemřel, pan purgkmistr a páni, aby ten grunth ut supra do konce k spuštění nepřišel, prodali jsou takový Jírovi Slavíkovi za summu 60 bez závdanku, platiti jej má počna roku 1653 při každých Vánocech po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Jan Svrčina SRSaNR.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
Předních peněz k obci městské 22 R.
Vdově Kateřině Skočdopolce 33 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dostalého 4 R 15 gr.

f 227b
Letha 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Jíra Slavík prodal grunth napřed psaný Jiříkovi Pergerovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Slavík a Jan Tesařů SRSaNR.
Letha 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka Jiřík Perger na placení gruntu položil peněz hotových 1 zlm.
Takové peníze jsou přijaté od purgmistra p[ana] Lorence Zajíčka a za příjem položené. L[eta] [a] dne ut supra.
Item platí jedním kusem černého dobytka, který do důchodů jest odveden na starý rešt contrib[uční] za grunt svůj ½ zlm
4 gr 2 den.
Letha Páně 1670 [dne] 21. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Martin Skočdopole majíce nápadu po manželce své Kateřině na gruntě svrchu psaném 33 R 15 gr, takové odprodal Jiříkovi Pergerovi za 2 zlm 17 gr 1 den. Takové se jemu za zaplacené připisují.
f 228a
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jiřík Perger platí za grunt svůj k obci městské
2 zlm.
Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Jiříka Pergle majíc na tom gruntě 37 zlm 4 gr 2 den zaplaceného, pozůstalý syn Pavel Pergl zaujal se toho gruntu v tej summě, tak jak jej otec jeho měl, v 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti panské i obecní S.R.S.N. Martin Gajda a Pavel Vykročil dne a leta ut s[upra].
Ostatek platiti jest k obci.

Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Pergl z gruntu ut supra ještě obci městskej strážnickej spláceti
22 zlm 25 gr 5 den, z tej summy se jemu upúští, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, třetí díl, totiž 7 zlm 8 gr
4 den.
f 228b
A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej 1 zlm a tak za zaplacené se jemu vypisuje, totiž
45 zlm 22 gr 6 den, ostatní summu, totiž 14 zlm 7 gr 1 den bude platiti jak nahoře.

Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Pavel Pergl pokládá obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 1 zlm,
za kterýž se jemu vypisuje jsouc toho důležitá potřeba 2 zlm.

Přípis Jakuba Šejdy

Leta Páně 1736 dne 9. Julii za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času předstoupila na dům radní Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Perglovi starém, přednášejíce, kterak po svém neb[ožtíku] manželovi grunt ut supra mocí poslední vůle jeho jí odporučený byl a proto jí vlastně náležel. Nyní ale že jest z svej dobrovolnej vůle prodala jej Jakubovi
f 229a
Šejdovi, který sobě vdovu po jejím neb[ožtíku] synovi Pavlovi za manželku pojal, za třicet rýnských s tím spůsobem, aby nadřečený kupec Jakub Šejda takových třicet rýnských chlapečkům, po neb[ožtíku] jejím synovi nadjmenovaném Pavlovi pozůstalým, zaplatiti povinen byl, poněvadž ona jakožto stařena jejich jim to dobrovolně zadala, a sice teprv po dvouch rokách, to jest po vinobraní roku 1738 deset rýnských a potom každý rok do vyplacení jich po 10 zlr a tak ve třech letech v ouplnosti vyplatil, tak aby jim sirotkům interesse z nich růsti mohlo, k tomu taky aby ona Dorota v tom domě až do smrti svej volné a svobodné obydlí míti mohla a měla, na čemž i kupec dobrovolně přestal a svolil. Pročež podle toho se nyní grunt ten připisuje a odevzdává nadjmenovanému Jakubovi Šejdovi za vlastní a dědičný, s placením ještě verunkovej summy 12 zlm 2 gr 1 den alb při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Dedel a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
f 229b
Přípis Jana Šejdy

Leta Páně 1787 dne 19. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož po neb[ožtíku] Jacubovi Šejdovi na grunt ut supra syn po něm pozůstalý Cyril Šejda dědičně dosedl a takový grunt skrze něho Cyrila Šejdu pokojně užíván a opravován byl, tak taky nyní, když on Cyril Šejda smrtí zešel nečiníce žádného poručenství, mezi po něm pozůstalú vdovú Kateřinú a 5ti dítkama právní inventář a rozdělení majetnosti Jich Opatrnost páni vyhotovili, znějíce de dato 15. měsíce března [1]787 roku, dle kterého týž grunt na syna Jana v ceně 300 zlr vysazen jest připadl a on syn Jan povinen býti má s tej šacovní summy druhým spoludědicům, totiž matce svej Kateřině provdatej za Vác[lava] Stanislava 143 zlr, sestře svej Kateřině 75 zlr 3 kr, sestře Anně 35 zlr 3 kr a

sestře Alžbětě 20 zlr 6 kr, spolu všem 273 zlr 12 kr v hotovosti vyplatiti. S tím tehdy grunt tento spolu s těma na něm p[e]r 12 zl mor[avských] 2 gr 1 den alb vězícíma verunkovýma penězi obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Šejdovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmě a opravu gruntu a placeních jakýchkoliv povinností domovních p[an] Franc Králík a p[an] Anton Ferdini
S.R.S.V.a N.
f 230a
Přípis Václava Stanislava

Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý nezměnitedlný kup a prodej mezi Janem Šejdú jakožto prodavačem stranú jednú, pak Václavem Stanislavem jakožto kupcem stranú druhú v příčině prodeju domu na tento následující spůsob:
Za první odprodává jmenovaný Jan Šejda ze Strážnice grunt svůj vlastní, po otci svém Jacubovi Šejdovi v cené 300 zlr zděděný, Václavovi Stanislavovi očímu svému za summu kupní čtyri sta rýnských, na kerúžto summu těch 400 zlr
za druhé on Václav Stanislav přijímá tou výplatu na sebe, kterú on prvnější držitel gruntu Jan Šejda dle předstojícího zápisu vybavit se zavázal, totiž:
sobě porazí těch jemu podlužných 143 zlr,
Kateřině Šejdovej 75 zlr 3 kr,
Anně Šejdovej 35 zlr 3 kr
a Alžbětě Šejdovej 20 zlr 6 kr, spolu pak 273 zlr 12 kr,
jakož taky na ostatních 126 zlr 48 kr prodavačovi Janovi Šejdovi k doplacení kupní summy dle mezi sebú majícího dorozumění reverš od sebe dal. Následovně vejš dotčenú kupní summu p[e]r 400 zlr tím spůsobem vybavil, k tomu ještě summu verunkových peněz p[e]r 12 zl mor[avských] 2 gr 1 den alb po
2 zlm ročně k splacení na sebe potáhl a podle toho grunt ut supra ze vším majícím právem přijal. Proto taky
f 230b
za třetí prodavač Jan Šejda z čistej a dobrej vůle svej povoluje, by týž grunt kupcovi Václavovi Stanislavovi řádně připsán a v držení jeho odevzdán byl, nižádného potahu na gruntě tom sobě nezanechávajíce.
Odkudž když na tom všem obojí strana tak se vznesla a s tím dokonale spokojena jest, grunt tento se jemu Václavovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto zápisem utvrzuje a odvádí.
Stalo se u přítomnosti svědkův Martina Solaříka a Jozefa Masaříka na zámku Strážnici dne 4ho měsíce ledna roku 1788.
Nota. Kupec Václav Stanislav zavázal se konečně prodavače jakožto pastorka svého Jana Šejdu pět roků společně s sebú bez ouplatku přebývat nechati.

Nota. Přednesl Václav Stanislav, že on pastorkyni svej Kateřině Šejdovej těch jí podlužných 75 zlr docela vyplatil, techdy, když on z quitancí se proukázal, ona Kateřina Šejdová nic více za ním k pohledávání míti nebude.
Sig[num] v Strážnici d[ne] 7ho Junii [1]788.
Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel.

Dne 7ho Junii roku [1]788 předstoupil Jann Šejda a tu vyznal, že on tu vejš psanou vejminku docela vyplacenou má, kdežto taky od otčíma svého 20 zlr za takovou k rukám svým přijal. Stalo se ut supra.
f 231a
Dle povolení vrchnostenského ouřadu d[e] d[ato] 6. Junii [1]788
Přípis Matouša Cundrdle

Leta Páně 1788 dne 7ho Junii majíce Václav Stanislav grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový z Matoušem Cundrlem vedle mezi sebou dobrovolného dojednání za grunt téhož Matouša Cundrly přefrejmarčil a přijmouce grunt sub Nro 206, grunt tento zase jemu Matoušovi Cundrlovi docela za vlastní postupuje, však s tím doložením, aby on Matouš Cundrla Václavovi Stanislavovi jedno sto osumdesáte sedum rejnskejch hotových přidal. K čemuž kdyš on Matouš Cundrla dobrovolně zvolil, jakož taky verunkové peníze p[e]r 12 zl mor[avských]
2 gr 1 den alb po 2 zl moravských obci městskej ročně k splacení na sebe přijal, týž grunt se jemu Matoušovi Cundrlovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Stalo se u přítomnosti svědků Václava Továrka a Františka Mayera a[nn]o et die ut supra.
Nota. Předstoupil na rathaus města Strážnice Jann Cundrla a tu přednesl, kterak on vejš psanému synovi svému Matoušovi Cundrlovi na tenž jemu nyní připsaný dům 187 zlr k rukám odevzdal. Pročež tehdy
f 231b
protiv těch jemu darovaných 187 zlr vymiňuje sobě i z manželkou jeho Annou v tem domě až do smrti obouch svobodné bydlení, jakož taky Václav Cundrla a respective bratr téhož Matouše Cundrle v témž době ve setnice až do smrti jeho přebývati a to, co jemu chovati zapotřebí bylo, držeti si může, takže on držitel gruntu téhož bratra svého nižádným spůsobem splatiti mocti nebude, však naprotiv tomu dům celý společně opravovati zavázáni budou. Posledně ale poněvadž Matouš Cundrla z téhož již zahandlovaného domu Jozefovi Cundrlovi 5 zlr, pak Pavlovi Cundrlovi podobně 5 zlr, spolu

10 zlr zaplatiti zavázán byl, techdy takovou summu nyní na tento dům přenáší a sirotci ti jich zde k pohledávání míti budou.
Sig[num] ut supra.
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Haftet ob diesem Hause 60 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 31. Oktobris [1]802. Prat.
Haftet ob diesem Hause 100 fr Stadt Strassnitzer Waissengeldern. Urk[unde] Buch de a[nn]o [1]815 folio 222 p.v.
Strassnitz am 13ten Febr[uarii] [1]819. Prat.