Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Grunt Pinkusky Židovky

f 345a

Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 117 nadepsaná Pinkuska Židovka má grunth svůj po n(ebožtíku) Pinkusovi muži svém zuostalej v summě 254 zl, kterejž již podle téhož zápisu zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný (má).

Leta 99 za rychtáře Bartoše Šlechty Pinkuska vejš psaná prodala podsedek svrchu psaný, ležící z jedné strany Srole kněze a z druhé strany Šmaule Žida, Davidovi synu svýmu a Šalomounovi Keclovi týž zeti svýmu za summu hotovou 200 zl, kteříž jej zouplna a docela zaplatili. Než to sobě Pinkuska Židovka vymínila a v moci své zanechává, jestliže by co při tom gruntě staviti chtěla a jí se dobře líbilo, však žádného z synů ani z přátel svých do toho podsedku na podružství přijímati nemá bez vůle a vědomí vejš psaných syna a zetě svého. Stalo se den svatého Martina u přítomnosti obou stran.
f 345b
Letha Páně 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty fojt a starší židovští prodali požár pozůstalý po n(ebožtíku) Samuelovi Židu Danielovýmu synu za příčinou dluhu JM Pánu strážnickému povinnýho, kteréhož 21 zl i s ourokem přišlo, Lazarovi Pinkusčinýmu synu za summu 210 zl. Závdanku dal ouřadu židovskýmu 72 zl, platiti má od letha 1611 po 11 zl, ostatek na sirotky Samuele Žida platiti se má. Odevzdán za volný a svobodný. (Rukojmě) Lazar Žid, Jakub Čech S.R.S.a N.
NB. Tato odevzdávka náleží ku gruntu 106 Lazara Pinkusčinýho. (škrtnuto)
Na této věci nemýlí se žádný, nebo jest zase napravena 1613. Na tom gruntě náleží všecky peníze obci židovské strá(žnické), totiž 138 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lazar Žid Pinkusčin syn položil za grunt obci židovské 26 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Lazara Pinkusčina syna prodán jest grunt tento Michalovi Židu koželuhu za 250 zl. Závdanku dal 105 zl, ty přijala paní vdova, pozůstalá po n(ebožtíku) panu Ferencovi Bogattym, na dluh jí od Lazara Pinkusčiného povinný a platiti jej má po 15 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Michal Viktorinů syn, Samek masař, David Poláků zeť a Šalomoun Soplivý, Židé strážničtí S.R.S.a N.

f 346a
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko fojt a starší obce židovské strážnické majíce na tomto gruntě peněz týž obci židovské k dobírání náležitých 112 zl, takové peníze prodali jsou Michalovi Židu koželuhu za jistou summu 50 zl.

Leta 1655 dne 11.Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického vyhoříc grunt Michala Žida upouští se jemu, co dopláceti měl, polovici 16 zl 15 gr.

Letha 1697 dne 18.Januarii za purgmistra p(ana) Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha Jakub Senický jinak Löbl předstoupíc před radu města Stráž(nice) přednesl, kterak ten grunt ut supra od Fejle, pozůstalé vdovy po neboš(tíku) Michalu koželuhu, náležitě ukoupil za summu peněz 100 zlm. Který sice ačkoliv za 250 zlm taxirován byl, však poněvadž v púhú rujinu uvržen byl, pro tu příčinu 150 zlm se upustilo a majíce tenž Jakub Senický těch 100 zlm na termíny pokládati, takové za 75 zlm skoupil, což poněvadž u přítomnosti svojich starších provedl. Pročež na žádost jeho, poněvadž jej až dosavad připsaný neměl, jemu se v těch 100 zlm za volný a svobodný odevzdává a připisuje. Rukojmě za zbejvání povinností Šalomún Polák a Izák David, Židé stráž(ničtí) S R S a N letha ut s(upra).