Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 Grunt Jana Havránka

f 250a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích bílejch v listu 233 nadepsaný Jan ujal ten grunth svuoj od Mandaleny matky svej za summu 26 R 15 gr.
Kderoužto summu maje bratřím svým zpláceti všecku dávno vyplnil a žádnému za ten grunth nic dlužen nejni.

Letha 1596 ten grunth nahoře psaný po nebož[tíku] Janovi Havránkovi zůstalý prodán Jakubovi Sobúškovi za summu 100 R. Závdanku položil týž Jakub Sobúš 6 R a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 6 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Staněk Bendář, Jan Tichý, Jakub Kolář S.R.S.N.
A mimo nahoře psaný závdanek srazil sobě díl Kateřiny manželky své, což jí na díl její náleželo 16 R 16 gr 1 den.
Leta [15]97 položil Jakub Sobúšek za grunt 6 R.
Leta 1598 položil Jakub Soboušek za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jakub Sobúšek za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havránka 3 R.
A leta 1600 položiti má 9 R.
f 250b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jakub Sobúšek položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R.
Letha a za konšela ut s[upr]a Jakub Sobúšek na tomto gruntě co zaplaceného měl, prodal obci předměstské summy 43 R 16 gr
1 den za hotových 13 R peněz posledních.
Rukojmě David Labr, Jan Jaroslavský S.R.S.N.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Sobúšek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jakub Sobúšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Sobúšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Sobúšek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 6 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno Jakubovi Sobúčkovi, aby tento podsedek požár toliko po 4 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Sobouček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 2 R.
Letha 1608 ut s[upr]a doložil k těm 2 R ještě 2 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal jest Jakoub Sobouček týž podsedek Jiříkovi Zedníkovi za summu
100 R. Závdanku dal při odevzdávce 12 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Kopytlantský, Jan Paznecht a Filip Hokynka S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havránka předních peněz 35 R
13 gr 6 den.
Jakubovi Sobouškovi posledních 52 R 16 gr 1 den.
f 251a
Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jiřík Zedník za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jiřík Zedník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Zedník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Zedník položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Zedník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havránka 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík anebo na místě jeho manželka po něm zůstalá položila 4 R.
Ty sou vydané Martinovi Havránkovi do Ejvančic. A což více ten Martin na tom gruntě měl, to jest všecko prodal na obec předměstskou, o čemž při statku nebo[žtíka] Jana Havránka zapsáno. A tak tu Martin nic nemá.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jura Zálešák položil na místě manželky své za gr[unt] 4 R 13 gr 6 den.
Ty 4 R 13 gr 6 den jsou vydané obci předměstské od Martina ut s[upr]a koupených. A tak tu obec nic více nemá.

Pusté

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten požár Janovi Spěvákovi za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 52 R 16 gr 1 den, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení , stavení požáru a povinnosti panské i obecní Pavel Čech a Ondra Velinský S.R.S.a N.

f 251b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár jakož jej byl Janek Spěvák ujal a[nno] 1632, tehdy pan purgkmistr a páni radní prodali jsou jej Pavlovi Lačickému zase za tou summu 52 R
16 gr 1 den bez závdanku, placení každoročně počnouc a[nno] 1636 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Petr Tělo, Martin Emríšek a Pavel Spěvák S.R.S.a N.
Pustý

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth požár Mikulášovi Chudému za summu 40 R bez zádanku, platiti jej má každoročně při posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za vystavení grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Mathouš Pavlíčků SRSaNR.

Letha Páně 1662 dne 11. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest ten gr[unt] Mikuláše Chudého Jiříkovi Branickému za summu 40 R. Závdanku dal ihned při odevzdávce 4 R, ročně placení po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti panské i obecní Adam Šafránek a Martin Ratiborský S.R.S.a N.R.
f 252a
Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho Karel Rosi přiženíce se k vdově Anně, pozůstalý po n[ebožtíku] Jiříkovi Branickým, kterýžto grunt ujal v summě 40 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i obecní Pavel Malíků, Tomáš Zahradníčků S.R.S.a N.

Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt po Karlovi Rosim jsouce zrujinyrován a pustý, takový sobě ujal Michal Kovárek, který se jemu připisuje v summě
40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu p[an] Tomáš Svoboda a Václav Slavík S.R.S.N.

Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistra pana Jiříka Peldřimovského Michal Kovárek učiníce handl z Kristianem Pekárkem na ten grunt a jemu jej dobrovolně pustil, pročež Kristianovi Pekárkovi v tej summě se připisuje, totiž
v 40 zlm, bez závdanku placením ročně po 2 zlm.

Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení gruntu p[an] Václav Mlýnek a p[an] Jan John S.R.S.N.
f 252b
Letha Páně 1698 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Gatteho a spoluradních téhož leta tak jakož Kristian Pekárek v roku 1693 zemrouc a grunt ut supra po něm na spuštění pozůstal, i předstoupíc Pavel Očko před opat[rného] p[ana] purg[mistra] za to z uctivostí žádal, poněvadž nadepsaný grunt tak spuštěný zůstává, aniž jej žádný přiopravuje, aniž povinnosti z něho dává, s těmi zasezelými rešty, kterých jest 7 zlr 15 kr contrib[uce] přijíti, aby mu odevzdán byl. Pročež opat[rný] p[an] [purkmistr] a páni pustili jemu ten grunt, aby více povinnosti z něho nehynuly a na větší rujinu nepřišel, odevzdán jest jemu v summě 40 zlm. Namísto závdanku položiti má těch zasezelých 7 zlr 15 kr do contributi, a to na tyto termíny: o vinobraní roku přítomného 1698 3 zlr, v roku 1699 o témž čase 1 R a tak každoročně až do vyplacení, ostatní pak summu má platit při posudcích po 2 zlm když těch 7 zlr 15 kr vyplatí, tehdy dle proukazu jeho Pavla Očky jemu zde za zaplacenú vepsati mají. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě ua opravu gruntu p[an] Martin Kučera a p[an] Eliáš Grögr SRSVN.
f 253a
Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Očko z gruntu ut supra ještě 33 zlm 23 gr 4 den na letha spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 11 zlm 7 gr 6 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej
1 zlm, ostatní summu platiti bude na spůsob jak nahoře.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Pavel Očko pokládá z gruntu svého při držaných posudcích peněz ročních 12 gr alb, za kteréž jsouce toho velmi pilná potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Letha 1741 dne 9. Junii za purgkmistra pana Carla Dedela a toho času spoluradních majíce po neb[ožtíku] Pavlovi Očkovi pozůstalé dcery Apolena a Marina po svým otci
f 253b
juro haereditatis připadlý dům na Bednářský ulici ležící, takovej grunt za summu hlavní padesáte pět rýnských Václavovi Krejčímu s tím právem a příslušenstvím, jak ona sama a předešlí držitelové měli, jemu odevzdává. Přitom se připamatuje, že nadřečená Apolena svou sestru Marianu její praetensi zcela zouplna vyplatila, kupující všechny vejrunky (které by na tom gruntu se vynalezly) k svému placení bere, jak knihy proukážou.

Coventi dožádaní jsou strany zachování gruntu, tak placení královské contribuce a jinších vrchnostlivých i jiných obecních povinností p[an] Jozef Wainer a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí strany die et anno ut supra.
Vejrunkové peníze každoročně po 2 zlm 21 zlm platiti se mají k obci platiti se mají.

Přípis domu Jana Bánovskýho

Leta Páně 1760 dne 16. Augusti za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupila před počestný ouřad vdova po nebošt[íku] Václavovi Krejčím ze svojú cerú Rozárú provdanú Valhařskú a tou jsou přednesly, že ten
f 254a
nadjmenovaný grund zděděný ze svej dobrovolnej vůle Janovi Bánovskému za summu jedno sto padnáste rýnsk[ých] odprodaly, kdešto koupec zavázán je pro tou vdovu Krejčího jednu sedničku, síň a kuchyňku k svobodnému její bydlení do smrti vystavět a pro jednu s.v. krávu maštálku postavit. Kdyby ale to její svobodné bydlení skrz nešťasný oheň zhořelo, takové její bydlení ona vdova Krejčího na svoje outraty vystavět povinna bude, kde často jmenovaná vdova za tou výminku z trhovej summy na ňu připadající polovice za koupcem Janem Bánovským dvacet rýnsk[ých] zanechává. Kdyby ale v tej výjimce do smrti své přebývati neměla a z příčiny důležitej se vystěhovati musela, tak koupec povinen bude těch 20 zlr za výnimku za ním zanechaných jí vdově zaplatiti. Pročeš se nadepsaný grunt Janovi Bánovskému s těma na něm obci podlužnýma 21 zl mor[avských] verunkovýma penězi, které po
2 zl mor[avských] při podsucích ročně spláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr
f 254b
Gruner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.