Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 Gr(unt) Lva Pinkuštinýho syna

f 375a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 126 nadepsaný Lev má grunth svůj od Jitle vdovy, mateře Rachle manželky je(ho), místo věna jejího v sumě 130 zl odevzdaný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského pan Jan Skřičkovský připověděl se na tento podsedek ut s(upr)a Abrahama Pinkuščiného, kterýž je(mu) po Lvovi bratru jeho připadl, že jest jemu dlužen okolo 300 zl, na ten spuosob, aby ho neměl moci prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati potud, pokud (se) s ním nesrovná anebo summy nezaplatí.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Dorota Bzenecká Židovka, žena Abrahama Pinkuščiného, prodala podsedek požár ut s(upr)a Wolfovi masařovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s(upr)a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mojžíš Čachtinský, Lazar sklenář S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s(upr)a položil Bolf masařů za grunt panu Janovi Skřičkov(skému) 4 zl.
Letha 160 a za purgkmistra ut s(upr)a položil Bolf masařů za gr(unt) panu Janovi Skřičkovskému 4 zl.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Wolf masařů za gr(unt) panu Jano(vi) Skřič(kovskému) 4 zl.
f 375b
Letha Páně 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Wolf masařů za grunt p(anu) Janovi Skřičkovskýmu 4 zl.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož Wolf masař zůstával za tento podsedek panu Janovi Skřičkovskýmu summy 34 zl, takové peníze jemu zouplna (a) docela vyplnil. A tak ten podsedek zaplacený má.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Wolfa masaře poručníci sirotkův po něm zůstalých, totiž David Poláků zeť, prodal jest grunt tento Idlovi kantorovi Židu za summu hotových 150 zl. Z toho jest zaplaceno dluhu panu Gabrielovi Kučovskýmu 100 zl a Jeho (Mil)osti Pánu Janovi (Jetřichovi) mladšímu z Žerotína a na domě v městě Strážnici dluhu 50 zl. A tak jest týž grunt vejš psanému Idlovi kantorovi Židu za volný, svobodný a zaplacený odevzdán. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních David Poláků zeť a Šalomún Soplivý, Židé stráž(ničtí) S.R.S.a N.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Kopl Žid z Bozkovic dostanouc nápadem po manželce své, dceři neb(ožtíka) Samuele Jary Žida, půl podsedku neb cuhauzka při podsedku Jidle kantora Žida, takového půl podsedku prodal jest Idlovi kantorovi Židu za s(um)u hotových 43 zl. Odevzdán jest

Idlovi Židu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Izák Kojetínský, Beneš kramář S.R.S.N.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Enoch Hluchý z Prahy f 376a
pojmouc sobě Dorotu, pozůstalou vdovu po Jidlovi kantorovi Židu, za manželku toho grunthu se ujal, kterýž jemu po manželce jakožto nápadem připadl. Odevzdán jemu za volný a svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu Abraham Zungl a Samuel knihař S R S a N R.
Pustý

Letha 1660 dne 18.Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Enoch Hluchý postoupil jest frejmarkem ten podsedek ut supra proti půl podsedku v počtu 77 Abrahamovi Zunglovi. Kterýžto se jemu odevzdává za volný a svobodný, zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní Jakub Šage a Jakub Koryčanský
S R S a N R.

Letha Páně 1696 dne 15.Junii za purgmistra p(ana) Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho teho leta tak jakož Abrham Zungl ten podsedek ut sup(ra), nyní však toliko požár a toliko holé místo, jakž (se) nahoře vysvětluje, sobě za volný a zaplacený odevzdaný měl, takový nápadem otcovským připadl synu jeho Zunglovi Avremovi, kterýž se jemu podobně za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný připisuje a odevzdává. Rukojmě za stavení, opravu g(runtu) a jiné povinnosti Herschl Jurist a Isák David S R S A N. Stalo se dne a letha ut sup(ra).