Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Jana Vatkova

f 75a

Ten Jan Vatků má podsedek za 115 zl koupenej, kterejž j[es]t s těmi penězi od Jana Šavrňovýho koupenými letha [15]93 zaplatil. Za kderejž žádnému nic platiti povinnen není, kromě lhotské obci dopláceti má, což na gruntě Jana Holuše prodělal 17 zl. Na to položil 3 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích obci lhotské po 3 zl – 14 zl.

Letha [15]94 položil Jan Vatků za grunth peněz purgkrechtních obci lhotské 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Vatkových obci lhotské 1 zl.
Letha [15]96 položil obci lhotské na obec 1 zl.
Leta [15]97 položil obci lhotské Jan Vatka 1 zl.
Leta [15]98 položil Jan Vatka za grunt svůj obci lhotské 1 zl.
f 75b
Letha 1600 za fojta Martina Liškového prodán podsedek ut s[upr]a z rolemi, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem a z loukou, která jest pod rybníkem, Kateřině, pozůstalé vdově po n[ebožtíkovi] Janovi Vatkovi za summu 115 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Z toho sobě Kateřina porazila dílu svého 8 zl 6 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Hrubcuo, Jan Mikulášů, Pavel Rošků, Jíra Rabáků S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Ožeh na místě Kateřiny manželky své položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 4 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položila Kateřina vdova závdanku za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš Hrdý do Strážnice za dluh svůj.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Ožeh na místě manželky za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Ožeh za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila Kateřina, vdova po n[ebožtíkovi] Janovi Ožehovém za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova 3 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položila Kateřina, vdova po n[ebožtíkovi] Janovi Ožehovi za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Václav neb[ožtíka] Jana Vatky i na místě bratří a sester svých prodal podsedek ut s[upr]a z rolemi a loučkou pod rybníkem Mikulášovi Vatkovi, bratru svému, za summu 66 zl bez závdanku. Platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Vatků, Martin Křižanů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Obci lhotské prodělaných na gruntě Pišťákově 6 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vatkového 66 zl.

f 76a
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Vatků za grunt obci lhotské 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Vatků za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Vatků za grunt obci lhotské 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Mikuláš Vatků za g[runt] 2 zl. Z toho vzala obec ostat[ní] 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl.
Mikuláš Vatků sráží sobě na tomto gruntě dílu svého, což jemu po otci jeho náleží, mimo to což se škoduje 10 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového položil Mikuláš Vatků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Mikuláš Vatků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Vatků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Vatků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového peněz 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Vatků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Vatků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl 10 gr a k ruce JM Páně 20 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Vatků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl.

Pusté

Letha 1624 za fojta Martina Liškového po smrti Mikuláše Vatkového týž fojt Martin Lišků a starší prodali ten podsedek ze dvěma nivami roli Václavovi Vatkovému, bratru nebo[žtíka], za summu 66 zl. Závdanku dal při odevzdávce, kterýž jest obrácen na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového, 14 zl 3 gr 4 ½ den, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nováků a Martin Stehlíků SRSaN.
Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Václav Vatků položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl.
f 76b
Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka prokázal Václav Vatkového, že jemu ta všecka spravedlnost na tomž gruntě po bratru jeho n[ebožtíkovi] Mikuláši Vatkovém plným právem připadl[a] a tak se jemu takový peníze vypisují, totiž 50 zl 21 gr 2 ½ den. A tak má Václav Vatkových ten grunt zouplna a docela zaplacený.

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt prodal Václav Vatkových Ondřejovi Humplíkovému za summu 50 zl. Závdanku položil na kup svůj, kteréž přijal Václav Vatkových 8 zl, ostatní summy rok po roku platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Martin Zákrsek, Václav Franěk S.R.S.A N.
Téhož leta ut supra položil Ondřej Humplíků za grunt svůj dvojích peněz 2 zl. Přijal jich Václav Vatkových.

Letha 1645 za fojta Adama Smůla Ondřej Humplík nad vrchností svou již více zradil a z toho g[runtu] ušel, tehdy Václav Vatkův takového gruntu zase přijímá jako své vlastní zaplacený statek. Odevzdán za volný [a] svobodný a zaplacený. Rukojmě Michal Vítků a Martin Chropovský SRSaN.
f 77a
Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípský[ho] prodali fojt a starší svrchu psaný podsedek po Václavovi Vatkovi jinak Škrachovi Janovi Škráškovému, synu jeho za summu 20 zlm. Platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Jura Lipa a Jan Liška S.R.S.a N.R.