Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunth Jana Pohunka

f 101a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 45 týž Jan Pohunek koupil jest podsedek svůj od Ondry Zedníka za 80 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 17 R a tak ještě mimo to dopláceti zůstává
63 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Janovi Hospodáři předních peněz 48 R. Ty jemu, jakž nahoře dotčeno, od letha [15]94 pokládati se mají po 5 R.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jakuba Opavského též náleží
10 R. Ty jemu jíti mají, když Jan Hospodář vejše psaný svou spravedlnost vyzdvihne, též po 5 R.
Item Ondrovi Zedníkovi na posledních penězích náleží 5 R.
Rukojmě Daniel Ryšavý, Matouš Valač a Jan Špaček R.S.A.N.
f 101b
Letha [15]94 položil Jan Pohunek za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Hospodáři 5 R.
Letha [15]95 položil Jan Pohunek za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Hospodáři 5 R.
Letha [15]96 položil Jan Pohunek za grunth Janovi Hospodáři peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Leta [15]97 položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodáři peněz purgkrechtních 5 R.
Leta 1598 položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi peněz purg[rechtních] 5 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pohunek za grunt Janovi Hospodářovi 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Pohunek Janovi Hospodářovi 5 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Pohunek Janovi Hospodářovi 2 R 15 gr.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Pohunek Janovi Hospodáři 5 R.
S toho vzal Jan Hospodář ostatních peněz 2 R 15 gr.
Jírovi Slezákovi nápadu po n[ebožtíku] Jakubovi Opavském
2 R 15 gr.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnickýho prodali podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Janovi Pohunkovi zůstalý Thomášovi Křenovskýmu za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Mazač a Kryštof Tichý S.R.S.A N.

f 102a
Letha a za předního konšela svrchu psaného položil Thomáš Křenovský za podsedek na nápadníky neb[ožtíka] Jíry Slezáka
1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thomáš Křenovský za podsedek na nápadníky neb[ožtíka] Jíry Slezáka 2 R.
Ty přijala Šebestka Bednářka nápadnice a zuostává se jí ještě dodati 4 R 15 gr.

Letha Páně 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš Křenovský prodal týž podsedek svů Janovi Chromeckému za summu 40 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Blažek a Valenta Grypl S.R.S.a N.
Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jan Chromecký za grunt 1 R.
Ten přijala Šebestka Bednářka.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Chromecký za g[runt] 2 R.
Ty přijala Šebestka Bednářka.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož náleželo na totmo grunthu peněz vyplacenejch a vydělanejch Tomášovi Křenovskýmu 11 R, ty jest prodal Janovi Chromeckýmu za hotových 1 R 7 ½ gr. A tak ten Tomáš Křenecký na tom gruntě nic míti nebude.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Chromecký Šebestce Bednářce ostatních peněz 1 R 15 gr.
A Ondrovi Zedníkovi prvních peněz položil 15 gr.
Zůstávají při právě.
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Chromecký 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Chromecký za g[runt] svůj 2 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Chromecký položil za grunth svůj 2 R.
Ty zůstávají při právě.
f 102b
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Chromecký položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty zůstávají při právě předměstském.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Chromecký položil za grunt peněz ročních 2 R.
Zůstávají při právě předměstském.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Chromecký položil za gr[unt] peněz ostatní[ch] 2 R.

Na tom gruntě cožkoli sirotků[m] po n[ebožtíku] Janovi Pohunkovi zůstalým peněz náleželo, poněvadž sirotci zběhlí jsou, JM Pánu po sirotcích zběhlých přináleží.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Chromecký majíce ten grunt sobě zouplna zaplacený, prodal jej Jírovi Sedleckýmu bez závdanku za 40 R, platiti má ročně po
2 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Melichar Bohuslavský a Jan Ptynský SRSaN.
Z té nahoře psané summy 40 R týž Jan Chromecký podle žádosti nebo[žky] Margety manželky jeho pouští na kostel strážnický k záduší předních peněz 10 R.

Ten grunth s poručení Jeho [Mil]osti Páně jest rozbořen.

Přípis gruntu Jana Tománka

Leta Páně 1764 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan Tománek a žádal, aby jemu dle danej resoluti d[e] d[ato] 19tého Januarii e.a. pustý grunt vedle panského dvoru a Václava Najmana ležící k vystavení domu právně připsán byl. Pročež se nadjmenovaný grunt s tou
f 103a
conditzi, aby na něho dům pod křidlicú vystaviti a z něho všechny jak král[ovské], tak vrchnostenský i městský onera et praetenda znášet povinen byl, Janovi Tománkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Martina Ratiborského

Leta Páně [1]764 dne 1. Decembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan Tománekh ohlašujíce, že svůj vlastní a právně připsaný dům na předměstí podle panského dvoru ležící Martinovi Ratiborskýmu jeho synovi Janovi v summě za 206 zlr odprodal, naproti tomu se prodavač zavazuje jemu kubcovi 2000 St křidlicu zaopatřit. Pročeš se nadjmenovaný grundt jemu Janovi Ratiborskýmu za vlastní, volný s tím na něm
f 103b
od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové za opravu grunthu a placení povinnosti jak císař[sko] král[ovské], vrchnostenské a městské pan Christof Miháč a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboch stran die et anno ut supra.

NB. Tento dům jest, jak nahoře viděti jest, připsaný Martinovi Ratiborskýmu při kterémšto zápisi ihned jmenovaný Martin Ratiborský svému maličkému synovi 1 rokh starému Janovi odevzdal a připsati nechal za vlastní a dědičný.

Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi
Za Nro 134 ad Nrum 408 koupil

Leta Páně 1771 dne 8. Julii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Martin Ratiborský a ohlásil, kterak on svůj dům sub Nro 408 Pavlovi Mlýnkovi in Nro 134 za summu
f 104a
jedno sto rýnských a jedenátz, id est 111 zlr. Pročež na žádost Pavla Mlýnka tenžto grunt jemu Pavlovi Mlýnkovi s tím na něm od starodávna majícím právem [se] připisuje a odevzdává za jeho vlastní, volný a dědičný.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] Johan Weiner a p[an] Carl Habrman. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Matúšovi Fijalovi sub Nro 408 ležícího na předměstí neb Oujezdě

Leta Páně 1772 dne 28. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Matúš Fijala a ohlásil, kterak on [grunt] od Pavla Mlýnka na Újezdě ležící sub Nro 408 vedle Václava Najmana vyhandloval a 60 zlr od Pavla Mlýnka přídanku přijal. Pročeš se jemu Matúšovi Fijalovi
f 104b
tenž vyhandlovaný dům za jeho vlastní, volný [a] dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení jak cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněstských povinností p[an] Johanes Vajner a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis Václava Krejčího

Leta Páně 1772 dne 4. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Matúš Fiala dům tento sobě připsaný, takový z čistej vůle svej Václavovi Krejčímu zámečníkovi za summu sedumdesát sedum rýnských jest odprodal a v hotovosti odpočítané k rukám svým přijal. Pročež grunt ten jemu Václavovi Krejčímu za jeho vlastní, volný a dědičný se dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. A jakož od starodávna na tomž gruntě 40 zl mor[avských] summy verunkovej, a sice sirotkům po neb[ožtíku]

Janovi Chromeckým 30 zlm a na kostel strážnický 10 zlm přináležející se vynacházelo, tak taky
f 105a
budúcím držitelům toho gruntu k placení při posudcích po 2 zlm pozůstavuje. S tím tehdy grunt ten ze vším právem majícím se jemu Václavovi Krejčímu za vlastní, volný a dědičný odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, placení všelikých vrchnostenských i městských povinností p[an] Franc Gatty a p[an] Carel Večeřa S.R.S.V.a N.

Přípis Tomáše Očky

Leta Páně 1776 dne 5. měsíce Martii za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času Ventzl Krejčí jakožto držitel gruntu předstoupil před purgmistra a radu města Strážnice a tu přednesl, kterak jemu od strany vrchnostenskej, poněvadž grunt jeho při stěně od dvoru panského vystaven jest, z ohledu vyskytnút se mohúcího ohně neštěstí kovárňu, bez kterej řemeslo své provozovati vstavě není, vystavěti se zbraňuje. Následovně přinucen se vidí jinde k řemeslu svému pohodlný dům ukúpiti, jakž taky i v skutku takový od Václava Blaty již smluvený má, tento grunt ale že Tomášovi Očkovi za summu osumdesát rýnských dobrovolně odprodal a peníze k rukám svým dokonale odpočítané přijal. S tím tehdy grunt ten se jemu Tomášovi Očkovi i s těma na něm se vynacházejícíma ve-
f 105b
runkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] k placení komu přináleží po 2 zlm ročně za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. S tím však obvzláštním doložením, aby jak předešlí, tak nynější a budoucí držitelové grunt ten pod skřidlicú okrytý aniž pod dochem zachovávali, aby tak dvoru panskému věcej k obraně než ke škodě slúžiti mohl.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých vrchnostenských i městských, obvzláštně ale královských povinností p[an] Johann Tyml a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
1802 syn Václ[av]