Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunth Jana Uvalenského

f 104a

Letha Páně 1575 podle zápisu knih starejch bílých sirotčích v listu 259 ten vejš psaný Jan Uvalenskej ujal jest grunth svůj za summu v 180 R 15 gr.
Na tu summu jest do letha [15]93 vyplnil 124 R 5 gr i s tím, což jest dílu Dorothy manželky svej porazil. A tak ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích 56 R 10 gr.
Ty náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item si[rotkům] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře Pavlovi, Janovi každému toto:
Item Pavlovi 25 R 5 gr.
Item Janovi mimo první vybrání 13 R 2 ½ gr. Ty jim oběma jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R 20 gr.
Item obci předměstskej strážnickej koupených peněz 18 R
2 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]95 při Vánocích po 3 R 10 gr.
Na tu summu jest do letha [15]94 zadržel 20 R.
Z těch zadrželých náleží obci 6 R 20 gr.
A Pavlovi z Janem bratrem jeho 13 R 10 gr.
Rukojmě Staněk Bednář, jiní zemřeli.
f 104b
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Více téhož letha položil na zadržalé peníze 3 R 10 gr.
Letha 1595 přijato od Uvalenskýho za grunt peněz purgkrechtní[ch] 10 R.
Z toho dáno Pavlovi sirotku 6 R 20 gr.
Obci předměstské dáno 3 R 10 gr.
Letha [15]96 přijato od Uvalenskýho za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha 1597 položil Jan Uvalenský za grunt obci předměstské ročních peněz 4 R.
Letha 1598 položil Jan Uvalenský za grunt obci předměstské 4 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Uvalenský za g[runt] obci předměstské 3 R 20 gr.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a přikoupeno na tom gruntě k obci předměstské na Janovi Uvalenským summy 50 R, dáno jemu peněz hotových za ně 21 R, platiti má od leta 1600 po 8 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Uvalinský na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře 8 R.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Uvalinský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Pahnostovi bednáři za summu 127 R
5 gr. Závdanku jemu dal 69 R, ostatek platiti má ještě 58 R
5 gr, placením od letha 1601 po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě Jan Bolffů, Adam Bednář, Jan Tomášů, Václav Žamberský SRSAN.
NB. Jan Uvalinský uvolil se na pomoc placení Janovi Pahnostovi po 3 R pokládati, až se vyplní 16 R.
Rukoj[mě] Jan Tomášů, Jan Bolffů, Václav Žamberský SRSAN.
f 105a
Tato summa náleží těmto osobám:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře předních peněz 5 R
2 ½ gr.
Obci předměstské peněz skoupených 53 R 2 ½ gr.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pahnost za grunt 4 R a Jan Uvalenský na dluh svůj doložil 2 R, učiní toho 6 R.
Z nich dáno a s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bednáře ostatních 5 R 2 ½ gr.
A k obci předměstské přijali prvních peněz 27 ½ gr.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jan Pahnost za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Pahnost za g[runt] obci předměstské 5 R 15 gr.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Uvalinský obci předměstské 3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Pahnost za g[runt] obci předměstský 5 R.
Téhož letha a za konšela ut s[upr]a položil Jan Uvalenský obci předměstské 3 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Janovi Pahnostovi, aby podsedek požár ut s[upr]a toliko po 4 R rok po roku doplácel.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pahnost prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Žabkovi za summu 10 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek, Daniel Hrnčíř a Jan Kerchovský
S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Žabka za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Žabka za grunt 6 R.
Z toho dáno obci předměstské 4 R a Janovi Pahnostovi 2 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Žabka prodal podsedek svuoj Jírovi Dvorskýmu za summu 110 R. Závdanku jemu dal 13 R a platiti má od letha 1610 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Svačina a Jana Janáků S.R.S.A N.

f 105b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Dvorský prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Nyčovi za summu 114 R. Závdanku jemu dal 17 R, ostatek platiti má od letha 1612 po
6 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] spravení a opravení i povinnosti J.M. Páně Jíra Nyč, Lazar Schuch S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Nyč za grunth 6 R.
S toho dáno obci předměstský 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Nyč za g[runt] 6 R.
Z toho dáno obci předměstské 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Nyč za grunt svůj peněz ročních 6 R.
Z toho dáno obci předměstské 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Vácslav Nyč položil za gru[nt] 6 R.
Z těch přijali ouřad na obec předměstskou 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Nyč položil za gru[nt] 6 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Nyč položil za gru[nt] 6 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 4 R.
A Janovi Pahnostovi 2 R.

Pustý

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth požár svrchu psaný Janovi Smolkovi z Sugdola za summu 85 R bez závdanku, placením při posudcích, když se jiní požárové platiti počnou, po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a opravu téhož požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Skočdopole, Václav Šlechta, Melichar Bohuslavský a Mikuláš Čechovský A.R.S.a N.
f 106a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Smolka položil za grunt 1 R 15 gr.
Ty zůstávají při právě, náleží obci.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Smolka položil za gr[unt] obci městské 2 R.

NB. K obci jest přebráno 2 R 25 gr, kteréž náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pahnosta a vydáno jest Pavlovi, synu Jana Pahnosta 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil za grunt svůj 1 R.
Ten přijal Jan, syn Jana Pahnosta.
Letha 1642 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Smolka položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty přijal Pavel Pahnosta do Holešova.

Pusté

Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest tento požár do konce pustý Jírovi Kašparovému za summu 45 zl mor[avských] bez závdanku, placením při posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a povinnosti Matěj Hořejší a Nazar Gatty S.R.S.a N.

Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho pojmouc sobě Jan Brože Marinu, vlastní dceru po neb[ožtíku] Jírovi Kašparovi, za manželku, ten grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] tchán jeho ukoupený měl, ujal, totiž za 45 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Melichar Pavlíků a Mathyáš Pavlíků SRSaNR.
f 106b
Letha 1666 dne 17. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest gunt od Jana Brože Václavovi Slavíkovi za summu 45 R bez závdanku, placením ročně po 2 R komu se vynalezne. Odevzdává se za volný a svobodný.
Rukojmě za zlepšení gruntu a všelijaké povinnosti Jan Dvořák, Václav Vrbecký S.RS.a Ne. Actum anno [et] die ut s[upra].

Letha Páně 1672 dne 23. Januarii za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Slavík prodal grunt svůj ut supra Pavlovi Malíkovi za summu 45 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všelikých povinností panských i obecních Václav Vrbecký a Martin Sklenovský SRSaN.

Letha Páně 1696 dne 23. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha tak jakož ten grunt ut supra Václav Malík po otci svém zdědil, tehdy se jemu taky připisuje v tej summě 45 zlm bez závdanku, placením ročně k obci po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za zbývání povinností a opravu gruntu p[an] Mik[uláš] Hrdlička a p[an] Joh[an] Jurásek SRSAN.

Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Václav
f 107a
Malík z gruntu ut supra obci městské strážnické na letha spláceti 45 zlm, z takovej summy že spolu z jinými na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí částka, totižto 15 zlm. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 15 gr, čehož jsouc důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm, ostatní summu, totiž 29 zlm, platiti bude na letha jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] 16. Septembris za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času odkúpíce grunt ut supra Jan Opálka od Václava Malíka a nechtíce pro nemožnost svou jej delej držeti, takový nedadúc jej sobě připsati zase postúpil a prodal Alžbětě, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Mikulášovi Hessovi v těch reštech, které na něm hned od roku 1717 zasedělé jsou, kteréžto rešta ona vdova Hessová místo za něj daných kupních peněz jak na contrib[uci], tak i obecní spláceti na sebe vzala. Pročež se jí nyní připisuje týž grunt za vlastní v summě verunkovej, jak prve byl 45 zlm, s placením ročně při posudcích po 1 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Šneller a Antonín Raška S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 107b
Letha Páně 1721 d[ne] 21. April[is] za purgmistra pana Jiříka Myšky a spoluradních toho času předstoupíce vdova Hessová před purgrecht dobrovolně vyznala a přednesla, že jest profrejmarčila grunt ut supra Matúšovi Hněvotskému za jeho grunt v Rybářskej ulici a k tomu ještě jí přidal 4 zlr a contrib[uci] za rok 1718 každý polovici, totiž po 2 zlr, k placení na sebe vzala. Pročež se nyní připisuje týž grunt Matúšovi Hněvotskému za vlastní, s placením verunkovej summy, která na něm jest, totiž 45 zlm, po 1 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1723 dne 31. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš Hněvotský prodal ten grunt Šimonovi Klečanskému za hotových
20 zlr a contrib[uci], která ještě šacována není, totiž za rok 1722 a 1723, taky na sebe kupec k placení na sebe vzal, jakož i jiné rešta za rok 1723 nezaplacené povinnosti, kterážto toliko za vystavení se počítá. Pročež se týž grunt připisuje

f 108a
nadepsanému Šimonovi Klečanskému za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy 45 zlm ročně při posudcích po 1 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.

Přípis Jozefovi Klečanskému sub Nro.60

Leta Páně [1]771 dne 4. Junii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Joseph Klečanský a ohlásil, kterak on po svým neb[ožtíku] otci Šimonovi Klečanský dům v Bednářské ulici vedle Jiřího Tománka zdědil, nemajíce takový připsaný. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný spolu i s těmi na tom domě obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 45 zlm při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení císař[sko] královské, vrch[nostenské] i mně[stské] povinnosti p[an] Peter Gruner a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.