Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci neboštíka Jíry Pavlíkova

f 29a

Jest jich patero, Jan, Václav, Kateřina, Anna, Markéta a Zuzanna mateř jejich šestá. Jan ten jest ženatý, Kateřina vdaná, Markéta při mateři zůstává, Václav ten jest umřel, spravedlnost jeho na Annu sestru jeho připadla. Kterážto Anna jsouce děvče šlakem poražena u Kateřiny sestry své ve Lhotě se chová.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradu Kašpara podle zápisu kněh purkrechtních 150 zl.
Na to jest letha [15]92 a [15]93 položeno 7 zl.
Více na druhém vinohradě v též hoře, kterej drží Jan, jeden s těch sirot[ků] vejš psaný[ch], 50 zl.
Item za krávy mateři prodané 4 zl.
Item za klisnu a krávu Kateřině, též za roubanici jí prodanou 9 zl.
Item na vinohradě v Gruntech Janovi Matouškovému prodaný 30 zl.
Item za bečku vína prodanou přijato 24 zl.
Summa toho 267 zl.
f 29b
Z toho se na dluhy snímá 29 zl 14 gr a komu jest co dáno, níže se poznamenalo.

Vydání na dluhy:
Do vsi Rybek Mackovi Havlovému 15 zl.
Abrahamovi Židu do Strážnice 3 zl 15 gr.
Zadrželých peněz za grunth 7 zl.
Izákovi Baldinému muži dáno 1 zl 10 gr.
Od sklepu a za dolevky na víno 19 gr.
Pinkusce Židovce dáno 1 zl.
Do Vrbky Jakubovi Drašťovému 1 zl.
Pars vydání na dluhy 29 zl 14 gr.
A tak mimo sražené dluhy zůstává 237 zl 16 gr.

I poněvadž táž napřed psaná Anna na zdraví svém jest nedostatečná a šlakem poražena, na ni se předně 20 zl summa a ostatek dělíc tu summu, přijde na jednoho každého na těch 6 nápadníků každému toto:
f 30a
Janovi 36 zl 7 gr 4 ½ den.
Kateřině 36 zl 7 gr 4 ½ den.
Markétě 54 zl 11 gr 3 den.
Anně i s těmi 20 zl výše psanými, též z dílem po neb[ožtíkovi] Václavovi bratru jejím na ni připadlým 74 zl 11 gr 3 den.
A Zuzanně mateři jejich 36 zl 7 gr 4 ½ den.
Kašpar, muž Zuzanny mateře těch sirot[ků], ten sobě díl manželky své na gruntě srazil 32 zl 7 gr 4 ½ den.
Též jest přijala Zuzanna krávu ve 4 zl.

A tak mimo vydání na ty dluhy má bejti při právě hotovejch kromě těch 7 zl od Kašpara zadrželých 1 zl 16 gr.

Vydání vejše psaným sirotkům:
Item Jan na vinohradě svém v hoře Telecníku[!] srazí sobě na díl svuoj 36 zl 7 gr 4 ½ den a ostatek 13 zl 22 gr 2 ½ den platiti má od letha [15]92 po 4 zl. Na to zadržel do letha [15]93 4 zl.
Kači těch 8 zl za klisnu, krávu a roubanici se na díl její sráží.
Jan Matoušků do letha [15]93 zadržel 3 zl a od letha [15]94 platiti má při Vánocích rok po roku až do vyplnění summy 27 zl po 3 zl.
f 30b
Letha [15]94 přijato od Kašpara Kašného za grunth svůj peněz purgkrechtních sirot[kům] napřed psaný[m] 7 zl.
Téhož letha [15]94 položil Jíra Hunků za vinohrad napřed psaný na místě Jana Matouška dvojích peněz po 3 zl – 6 zl.
Téhož letha [15]94 položil Jan Pavlíků za vinohrad 2 zl.
Z té sumy položené vydáno Ance na díl její 3 zl.
Letha [15]95 položil Kašpar Kašnej za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích 7 zl.
Letha [15]95 přijato od Jíry Hunky za vinohrad 1 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Jana Pavlíka za vinohrad
2 zl.
Z té summy dáno Kateřině na díl její 6 zl a Ance dáno též na díl její 3 zl.
Více dáno Kateřině na díl její 1 zl 15 gr.
Abrahamovi Mojžíšovi Židu dáno za dluh 2 zl 7 ½ gr.
Pinkusce Židovce za dluh dáno 2 zl 22 ½ gr.
Letha [15]96 přijato z vinohradu od Jana Pavlíka peněz 2 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Kašpara Kašného za grunth peněz purgkrechtních 7 zl.
Též přijato od Jíry Hunky za vinohrad 2 zl.
Téhož letha [15]96 dáno Ance na díl její 2 zl.
Téhož letha dáno Kateřině na díl její 4 zl.
Letha [15]97 přijato od Kašpara Kašného za grunth 7 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Jíry Hunky za vinohrad 2 zl.
Téhož letha přijato od Jana Pavlíkovýho za vinohrad 2 zl. Z to[ho] dáno Ance na díl její 2 zl.
f 31a
Letha [15]97 našlo se podle vyhledání z rejster horenskejch, že neboštík Jíra Pavlíků za vinohrad dlužen zůstal v hoře Telecí 27 zl. Ty se ze všech dílů sníti mají.
Téhož letha dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Kobloučny[?] na dotčený dluh 6 zl.
Ance Jursáčce a Kapounkovi do Lideřovic dáno 21 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Kašpara Kašného 7 zl.
Též přijato od Jíry Huňky za vinohrad 2 zl.
Od Jana Pavlíkového za vinohrad přijato 2 zl.

Z toho dáno Ance chromé na díl její 2 zl a z dílu jejího poraženo za dluh ut s[upr]a, což na ni ze dvou dílů, z jejího a po Václavovi připadlého 9 zl.
Kateřině dáno též na díl její 2 zl a z dílu jeho za dluh ut s[upr]a, což na ni přišlo, poraženo 4 zl 15 gr.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Kašpara Kašného za grunt 7 zl.
Též přijato od Jana Pavlíkova za vinohrad 2 zl.
Též přijato od Jíry Huňky za vinohrad 2 zl.
Kateřina což se jí na díl její dodati zůstávalo, totiž
16 zl 7 gr 4 ½ den, takové peníze Kašparovi Kašné[mu] prodala. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Kašpara Kašného za grunt 4 zl.
Od Jíry Huňky za vinohrad 1 zl.
Od Jana Pavlíkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány Ance chromé na šaty na díl její.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Kašpara Kašnýho za grunt 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Kašpara Kašného za grunt 1 zl 15 gr.
Ance chromé, která ve špitáli jest, dáno 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Kašpara Kašného za grunt 5 zl.
Od Jíry Huňky za vinohrad přijato 1 zl.
Ance dáno na díl její, která jest ve špitáli, 3 zl.
f 31b
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Huňky za vinohrad 2 zl.
Anně dáno do špitále na díl její 3 zl.
Od Kašpara Kašného za g[runt] přijato 4 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara Kašného za grunt 2 zl. Ty přijal muž Markytin na díl její.
Od Kašpara Kašného přijato za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Anně na díl její.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara Kašného za grunt a za vinohrad 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Anně chromé 2 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Kašpara Kašného za grunt a vinohrad 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Anně chromé 2 zl.
Anna chromá zemřela a dílu svého nedobraného po sobě jest zanechala 39 zl 11 gr 3 den. To připadlo na Markytu sestru její polovici, totiž 19 zl 20 gr, na Jana Zyglova, bratra strýčeného, též Dorotu sestru jeho, přijde na každý díl po
9 zl 25 gr 2 ½ den.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Kašpara Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Janovi Zyglovi 2 zl.

Od Zuzanny Huňkové na místě Jíry Huňky, manžela jejího přijato 2 zl. Z toho přijala Markyta 1 zl a Jan Zygl 1 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Kašpara Kašnýho za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Janovi Zyglovi 2 zl.
Od Zuzany Huňkové za vinohrad přijato 2 zl. Z toho vzala Markyta 1 zl a Jan Zygl 1 zl.
A skoupila táž Zuzanna od Jana Zygle na tom vinohradě za hotové 22 gr - 3 zl 15 gr. Zuost[ává] se za ten vinohrad ještě 3 zl 15 gr.
f 32a
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Kašpara Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho vzala Markyta 2 zl a Jan Zygl 2 zl.
Od Jíry Huňky, muže Zuzanny Huňkové, za vinohrad přijato 1 zl. Ty přijal Martin Mihalů, manžel Markytin.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho vzal Zygl 2 zl a Martin Mihalů 2 zl.
Od Jíry Huňky přijato za vinohrad 1 zl. Přijal jej Martin Mihalů.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Kašpara Kašného za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno Martinovi Mihalovému na místě Margety manželky jeho jednu polovici 2 zl.
Janovi Zyglovi nápadu po Anně chromé posledních peněz 10 gr 2 ½ den.
Dorotě, sestře Jana Zygla, téhož nápadu předncích peněz
1 zl 20 gr.
Od Jíry Slámky za vinohrad posledních ze statku n[ebožtíka] Jíry Huňkového přijato 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Martinovi Mihalovému.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Kašpara Kašného za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno Martinovi Michalovému na místě Margety manželky jeho jednu polovici 2 zl.
A Dorotě nápadu tolikéž dáno 2 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Kašpara Kašného přijato peněz ročních za grunt 4 zl. Dáno z nich Martinovi Michalovému na místě Margety manželky jeho 2 zl.
A Dorotě nápadu dáno též 2 zl.
Více přijato z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost 6 zl. Ty jsou vydány Margitě a dáno jí rži 15 měř[ic].
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Kašpara Kašného za grunt 4 zl. Dáno z nich Martinovi Michalovému na místě Margety, manželky jeho, 2 zl.
A Dorotě nápadu též 2 zl.