Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci neboštíka Pavla Kuše

f 23

Jest jich patero, Jíra, Kateřina, Manda, Běta, Markéta. Jíra ten jest v Kněždubě ženatý, Kateřina, Manda, Markéta ty sou v městečku v Velikej, Běta ta při Jírovi bratru svém zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Soválka
47 zl. Na to jest položeno 4 zl a zadržel 3 zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Více jim náleží na čtvrti roli, kterouž Jíra Kundratů drží, 10 zl. Na to jest ku právu položeno 2 zl a zadrželých 2 zl.
Více jim náleží na druhej štvrti roli Mikuláše Nejedlýho
10 zl. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
f 23
Též jim náleží na vinohradě v hoře Fryzáku, kterýž Mikuláš Bravenec drží 24 zl. Ty jim jíti mají, když obec kněždubská, což jim na tom vinohradě náleží, svou summu vyzdvihnou po 6 zl – 13 zl.
Více jim na druhém vinohradě náleží Vlčí hoře, kterýž Mikuláš Kubíčků z Vrbky drží, 13 zl. Ty jim jíti mají takto: letha 1596 1 zl a od letha 1597 pořadně při Vánocích po 2 zl.
Item na třetím vinohradě Vlčí hoře jim též náleží, kterýž Jíra, bratr těchž sirotků drží, 4 zl.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží 108 zl.
f 24
Dělíc tu summu na pět dílů příde na jednoho každého po 21 zl
18 gr.
Na to mají při právě hotových i z zadrželejmi 11 zl.

Vydání z toho:
Item Jíra, bratr výš psaných sirot[ků] na díl svůj přijal
6 zl.
A více sobě na vinohradě Vlčí hoře, za kderýž sestrám svým dopláceti měl, 4 zl sráží.

Letha [15]94 přijato od Jakuba Soválka peněz purgkrechtních za grunth 2 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikuláše Nejedlýho za grunth
1 zl.
Téhož letha [15]94 přijato se čtvrti roli od Jíry Kundráta
1 zl.
Od vkladu do těchto register Václavovi Lethovskému dáno
10 gr 4 den.

Letha [15]95 přijato za grunth od Jakuba Soválky 2 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Kundráta peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Téhož letha přijato od Nejedlíčka za grunth 1 zl. Ten jest vydán Jírovi na díl jeho.

f 24
Letha [15]96 přijato z gruntu Jakuba Soválka peněz purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Nejedlýho 1 zl.
Od Mikoláše Kubíčka z vinohradu 1 zl.
Mandě dáno na díl její spravedlnosti 2 zl.

Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Kuše 2 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Nejedlíčkového 1 zl.
Dáno Mandě na díl její 4 zl.
Jírovi též dáno na díl jeho 2 zl.

Letha 1598 přijato za grunt od Jakuba Soválka 3 zl.
Z gruntu Jana Hanáka přijato 1 zl.
Z gruntu Nejedlíčkového přijato 1 zl.
Více přijato od Mikuláše Kubíčkového za vinohrad lonské peníze, totiž 2 zl.
Dáno Mandě na díl její 4 zl.
Jírovi na díl jeho položil Mikuláš Kubíčků 2 zl.
Též dáno Jírovi na díl jeho z hotových 2 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za grunt od Jakuba Soválka 2 zl.
Z gruntu Mikuláše Břice za čtvrt roli 1 zl.
Mandě dáno na díl její z hotových peněz 8 zl 19 gr 6 den.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Břice za čtvrt roli 1 zl.
Od Mikuláše Nejedlíčka lonských za roli 1 zl.
Od Mikuláše Kubíčka lonských za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Od Mikuláše Kubíčkova za vinohrad z Vrbky 2 zl.
Mandě dodáno ostatek dílu jejího, které přijal Daniel Peců z Strážnice, manžel její 2 zl 26 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihli.
Kateřině dáno z dílu jejího na hojení, když ji pes ukúsl,
2 zl.
Od Jakuba Soválka přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 25
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jakuba Soválka za grunt 1 zl.
Od Matouše Šardického za grunt lonský i letoší 2 zl.
Od Jíry Buchty na místě Břicovém přijato 1 zl.

Kateřině, Bětě, Mandě, Markytě obzvláštně mimo napřed psaný rozdíl náleží každej po 13 zl v městečku Veliké na gruntě Martina Žádalového v městečku, což učiní 52 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jakuba Soválka za grunt 2 zl.
Od Matouše Šardického za g[runt] 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Matouše Šardického za roli ost[atní] 1 zl.
Od Mikuláše Kubíčkova za vinohrad přijato 2 zl.

Kateřina umřela a spravedlnosti po sobě zanechala mimo prvnější vydání sumy 15 zl 15 gr 6 den, ta spravedlnost připadla na Bětu, Mandu a Markytu, sestry její vlastní, přijde každé toho nápadu po 5 zl 5 gr 2 den.
Mandě dáno nápadu po Kateřině zemřelé 3 zl 12 gr. Též jí dáno, což z Veliké z gruntu Martina Žádalového vyzdvihl Daniel muž její 13 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z Veliké z gruntu Martina Žádalova 9 zl.
Mandě dáno nápadu po Kateřině zemřelé i z velických peněz dodáno ostatek 6 zl 3 gr 2 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Mikuláše Kubíčka za vinohrad ostatních 4 zl. A tak vinohrad doplacen.
Ty 4 zl vydány jsou Bětě na díl její.

NB. Tito sirotci škodují na podsedku 14 Václava Majůvky summy 18 zl. To se ze všech dílů srážeti má.
Podle bedlivého vyhledání náleží Bětě dílu jejího i po Margitě, sestře její zemřelé, mimo prvnější vyzdvižení ještě summy 23 zl 25 gr 1 den. Ty jí náleží na vinohradě Neřáda Žida v Fryzáku.
f 25
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně od Václava Makule za grunt přijato a Janovi po Alžbětě vydáno 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Václava Makule přijato za grunt a Janovi Páníčkovi po Alžbětě vydáno 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Václava Makule za grunt přijaty a Janovi Páníčkovi po Alžbětě vydány 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lišky od Jana Kyce přijato peněz ročních za grunt, kteréž přijal Martin po Alžbětě 1 zl.