Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci nebožt[íka] Pavla Bílka

f 28a

Jest jich trý, Zachariáš, Estera, Margeta a Anna mateř jejich štvrtá.
Zachariáš j[es]t ženatý, Estera a Margeta při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku, dílně, též i orkafu ševcovském, kterýž Zachariáš bratr jejich ujal, 180 zl.
Item na štěpnici Kozanovské vyplacené 5 zl.
Více na štěpnici Sazamovské 30 zl.
Item šatů ložných za 15 zl.
Item koží a dubu za 7 zl.
Item krávy dvě za 8 zl.
Item dříví k stavení za 3 zl.
Item štěpnice Šrámkovská za 44 zl.
Item vinohrad ve Svislých za 26 zl.
Item druhý vinohrad za 56 zl.
Item vína 5 věd[er] za 15 zl.
Dojiva za 4 zl.
Summa všeho statku učiní 394 zl.
Z toho se podle poručenství nebož[tíka] otce jejich na zbor dáti má 7 zl.
A tak zůstává čistého statku 387 zl.
Dělíc tu summu na štyři díly, dostane se jeden každý díl po 96 zl 22 ½ gr.
f 28b
Item Zachariáš na díl svůj přijal podsedek za 180 zl.
Na štěpnici Kozanovské 5 zl.
Na štěpnici Sazamovské 30 zl.
Šatů ložných za 5 zl.
Koží a dubu za 5 zl.
Krávy za 8 zl.
Dříví za 3 zl.
Summa všeho statku, což Zachariáš na díl svůj k sobě přijal, 238 zl.
Z toho sobě díl svůj 96 zl 22 ½ gr srazil a závdanku 30 zl položil, což učiní oboje 126 zl 22 ½ gr.
A tak ještě sestrám svejm dopláceti zůstává od letha [15]96 pořadně po 10 zl – 111 zl 7 ½ gr.

Anka mateř na díl svůj přijala toto:
Štěpnici Šrámkovskou ve 44 zl.
Na vinohradě ve Svislých 26 zl.
Na druhém vinohradě 56 zl.
Šatů ložných za 10 zl.
Vína 5 věd[er] za 15 zl.
Dojiva za 4 zl.
Summa všeho, což matka k sobě přijala, učiní 155 zl.

f 29a
Z toho sobě díl svůj 96 zl 22 ½ gr srazila a tak ještě mimo to sražení dcerám svejm, s[irotkům] napřed psaným, dopláceti má 58 zl 7 ½ gr.
Ty pokládati má takto:
Letha [15]96 závdanku položiti má 6 zl a ostatek platiti od letha [15]97 pořadně po 4 zl.

Letha 1595 dáno Esteře a Margetě na díly jejich každé po
7 ½ zl, učiní 15 zl.
Letha 1596 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl.
Závdanku též přijato od Zachariáše 30 zl.
Téhož letha přijato od Anky mateře za statek 6 zl.
Téhož letha dáno Esteře na díl její 10 zl.
Leta [15]97 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl.
Téhož leta Anka, mateř těch s[irotků], položila za statek svůj 4 zl.
Téhož leta dáno Esteře na díl její 10 zl.
A Margetě sestře její též 10 zl.
Letha 1598 přijato od Zachariáše za grunt 10 zl. Z toho dáno na zbor podli poručenství 7 zl.
Též přijato od Anky, mateře těch si[rotků], za statek 4 zl. Z toho dáno Janovi Petrovskýmu na díl Markytin manželky jeho
2 zl a Lukášovi Rybáři na díl Estery manželky jeho též dáno
2 zl.
Více dáno Markytě na díl její, které přijal Jan Petrovský manžel její, 10 zl. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato od Anny, mateře těch s[irotků], za štěpnici 4 zl. Z toho dáno Janovi Petrovskýmu na díl Markytin 2 zl a Lukášovi Rybáři na díl Estery manželky jeho 2 zl.
f 29b
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato z gruntu Zachariáše Bílkova ročních peněz 10 zl. Ty přijal Jan Petrovský na díl Markyty manželky své.
Též dáno Lukášovi Rybáři na díl manželky jeho Estery z hotových vyšlejch peněz 8 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bílka Zachariáše za podsedek 10 zl.
Též přijato od Annky Bílkové za statek 4 zl.
Ty všecky přijal Lukáš Rybář na díl Estery manželky své.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Zachariáše za podsedek 5 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Zachariáše Bílka za podsedek 10 zl. Z toho dáno Markytě 5 zl a Esteře dáno 5 zl.
Jakož Anna Bílkova zuostávala dopláceti za statek mimo poražený díl od letha 1602 summy 36 zl 7 ½ gr, ty peníze přijali Lukáš Rybář a Jan Paška na místě Estery manželky své, neb jim to odvedla na vinohradě, přijde každému po 18 zl
3 ½ gr 1 den 1 v.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Zachariáše Bílka za grunt 10 zl. Z toho dáno Lukášovi Rybáři po Esteře 1 zl 7 ½ gr, Janovi Petrovskýmu po Markytě dáno 8 zl 22 ½ gr.
Anna Bílkova zemřela a po sobě zanechala dvou vinohradů, jeden v Teplé a druhý v Svislých, a štěpnice Šrámkovská. To připadlo na Lukáše Rybáře, manžele Esteřiného, a na Markytu Paškovou, druhou dceru její. Tím sou se oni rozdělili a co komu přišlo, k sobě přijali. Stalo se letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře toho času.
letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana Kaváně za grunt na místě Zachariáše Bílka 2 zl.
f 30a
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana Kaváně za grunt 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Oldřichového za g[runt] 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Oldřichova za g[runt] 5 zl. Jsou vydány na rathauz na nápad[níky] Paškovy.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Voldřichového za grunt 5 zl. Ty sou vydány na rathauz na nápad[níky] n[ebožtíka] Jana Pašky.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule od Jana Voldřichového za grunt přijato ostatních peněz 4 zl 10 gr
5 ½ den. Ty jsou vydány na rathauz na nápadníky n[ebožtíka] Jana Pašky po Margitě ostatních peněz.
Též přijato od téhož Jana Voldřichového za g[runt] 19 gr
1 ½ den. Ty jsou vydány na s[irotka] n[ebožtíka] Lukáše Rybáře po Esteře mateři její.