Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 Grunt Tomáše Tesaře

f 282a

Letha 1589 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 46 koupil jest tenž Tomáš ut s[upr]a grunth svuoj od Martina Trávníčka za summu 113 R.
Na kderoužto summu závdanku i s penězi od téhož Martina Trávníčka skoupenejmi do letha [15]94 čtouc i s těmi zadrželými vyplnil 88 R 15 gr.
A ještě od letha 1595 při Vánocích dopláceti zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Bednáře rok po roku při Vánocích po 10 R – 23 R.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Šimona Bednáře zaplatiti má též za dluoh 1 R 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských David Labrů, Jan Tomášů, Martin Bolffů a Jan Žamberský S.R.S.N.

Letha 1595 položil Tomáš Tesař za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]96 položil Tomáš Tesař za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Leta 1597 položil Tomáš Tesař za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Bednáře 10 R.
Leta 1598 položil Tomáš Tesař za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Bednáře 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 282b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Tomáš Tesař prodal podsedek svůj Šmitovi z Pratlsbraunu za summu
90 R. Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jiřík Šerméř, Lazar Šuch S.R.S.A.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Šmit z Pratlsbrunu za grunt Tomášovi Tesaři 5 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šmit z Pratlspraunu za gr[unt] Thomášovi Tesaři 5 R.

Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Melichar Schmidt prodal týž podsedek svůj Lazarovi Šuchovi za summu
90 R, platiti má od letha 1610 po 5 R, závdanku mu dal 18 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Šermíř a Jíra Nyč S.R.S.a N.
Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil za grunt svůj Thomášovi Tesaři 5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Lazar Šuch Tomášovi Tesaři 4 R.

Na tom podsedku náleží těmto:
Tomášovi Tesaři předních peněz 3 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho odvedených od Tomáše Tesaře 60 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Lazar Šuch Tomášovi Tesaři 5 R.
S toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho prvních peněz 2 R.
A Tomáškovi Tesaři posledních peněz 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Lazar Šuch na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Lazar Šuch na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lazar Šuch položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského
5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žamberské[ho] 2 R 15 gr.
Leta 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberského
5 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho
5 R.
Pusté
f 283a
Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Thomášovi Očkovi bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Šafařík a Ondra Štejn S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Očko položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žamberského
2 R.
Leta 1655 dne 4. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Tomášovi Očkovi také se upouští jak jiným vyhořelým, co dopláceti měl, polovici 39 zlm.

Letha Páně 1681 dne 4. Martii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho po smrti neboštíka Tomáše Očky Ondra Volný na ten grunt ut supra dosedl, kteréhožto gruntu sobě odevzdaného neměl. Jak on Ondra, tak i manželka in contagia sou zemřeli, tak aby grunty panské nehynuly, pan purgkmistr a páni prodali ten grunt Václavovi Juráškovi za summu 80 R bez závdanku, placením ročně po 4 R. Odevzdán za volný a za zaplacený.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní pan Václav Kneyzl, pan Tomáš Svoboda S.R.SpaN.

Letha Páně 1699 dne 12. Octobris za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních jeho Zuzana, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Václavovi Juráškovi zemřela a grunt ten ut supra bez hospodáře zůstal
f 283b
a na něm 16 zlr zasezelých contribučních reštů jest pozůstavila. Aby však grunty panské nepustly, obec stráž[nická] se nestenčovala, nýbrž růstla a povinnosti cís[ařské], panské i obecní nehynuly, pročež opat[rný] p[an] purgmistr a páni radní ten grunt (který neboš[tík] Jurášek vystavěl) prošacujíc v tejž summě, jakž prve připsán byl, Jurovi Svobodovi za 80 zlm jsou prodali. Závdanku položil těch 16 zlr na rešta contrib[uční], za které se jemu, jsouce ten grunt beztoho velkej opravy potřebný, aby se zvelebovati mohl, vypisuje se jemu v summě hlavní 25 zlm, ostatní summu 55 zlm má platit nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti rozličné p[an] Jakub Rak a Jan Havlíček SRSVN.
Nápadníci jsou tito:
Obec města Stráž[nice] 27 zlm.
Sirotci Tomáše Očky 28 zlm.
f 284a
Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jiřík Svoboda z gruntu ut supra nápadníkom ještě 55 zlm zpláceti, J[ejich] Op[atrnosti] p[ány] šetrně žádal, aby poněvadž on Jiřík ten grunt zvelebiti chtěje mnoho naň vynaložil, aby jemu nětco s tej summy upuštěno, pročež uznajíce to J[ejich] Op[atrnost] páni pravdivé, z tej summy jemu upustili 15 zlm. A k tomu hnedt ten den pokládá při posudcích obci městské 1 zlm, ostatní summu bude platiti na letha ut supra, totiž obci městskej 19 zlm, sirotkom neb[ožtíka] Tomáše Očky 20 zlm.
Letha Páně 1712 d[ne] 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Svoboda pokládá obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr, za které jsouc toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 284b
Přípis pozůstalé vdově po neboš[tíkovi] Tomášovi Svobodovi

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního nahoře psaná vdova Kateřina Svobodová a ohlásila, kterak ona ten dle právního inventáře na ni po svým manželovi připadající dům právně připsán míti žádá. Na kteroušto slušnou žádost se jí spolu i s těma obci mněské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 14 zlm při posudcích po 1 zlm za její vlastní, volný i dědičný připisuje a odevzdává.

Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] i mněské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Svobody

Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Tomášovi Svobodovi, grunt ut supra dle inventáře proti výplatě dluhů rozličných sobě za vlastní odevzdaný, takový z čistej vůle svej před jmenovanému synovi svému Jozefovi Svobodovi v summě devade-
f 285a
sáti rýnských jest postúpila tím spůsobem, aby on syn její Jozef Svoboda 53 zlr Pavlovi Svobodovi švagrovi jeho, jenž dceru odevzdavatelkyně gruntu Kateřinu za manželku sobě pojal, jakožto jemu podlužné vyplatil, vybývajících 37 zlr ale jí vdově Kateřině Svobodce, když by potřebovala, k rukám odvedl, mimo toho pak ji matku svú z ohledu takového dobrodiní při sobě až do její smrti přebývat nechal. S tím tehdy grunt ut supra se jemu Jozefovi Svobodovi i s těma na tomž gruntě pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 38 zl mor[avských] k splacení komu dle předstojících zápisů přináleží po 1 zl moravském ročně za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.