Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 Grunt Jana Bartošového

f 300a

Letha Páně 1563 podle zápisu knih starých černejch v listu 58 koupil grunth svůj po otci svém za summu 57 R a letha [15]74 jej zouplna zaplatil.
A tak zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Bartošův prodal podsedek svůj ut s[upr]a zaplacenej Jiříkovi Hodinářkovi za summu 68 R hotovejch. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
A tak jej má zouplna a docela zaplacenej.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík Hodinář prodal podsedek svůj Václavovi Slavíkovi za summu
100 R. Závdanku jemu dal 10 R a platiti má od letha 1610 po
5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Tomáš Tesař a Stanislav Šidlovský S.R.S.A.N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vácslav Slavík za grunt] 5 R.

Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Vácslav Slavík prodal týž podsedek Jakubovi Soboučkovi za summu 102 R. Závdanku dal 14 R, platiti od letha 1611 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Bartošů, Jíra Zedník S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jakub Sobouček za g[runt] Jiříkovi Hodinářovi 5 R.
f 300b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Sobouček prodal grunth ut s[upr]a Jírovi Hřebíčkovi za summu 102 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 5 R. A což Jakub Sobouček na něm zaplacenej měl, totiž 4 R, ty jest Jírovi Hřebíčkovi pustil. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Gabriel Koblížek, Alexander Smolinskej S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Hřebíček za gr[unt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Hřebíček za gr[unt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hřebíček za g[runt] Jiříkovi Hodinářovi 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jiřík Hřebíček položil za g[runt] Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hřebíček položil za grunt Jiříkovi Hodinářkovi 5 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hřebíček položil za grunt Jiříkovi Hodinářkovi 3 R.
Má ještě doložiti za ten rok 2 R.
Ty jsou vydané Vácslavovi Nyčovi za dluh jemu povinný.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hřebíček položil za grunt za rok 1617 2 R.
Ty sou vydány Václavovi Nyčovi na dluh jemu povinný.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře více položil Jiřík Hřebíček za grunt peněz ročních 5 R.
Ty jsou vydány Jiříkovi Hodinářkovi.

Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest ten grunth požár Petrovi Tělovi za 60 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jan Rachovský a Martin Křenovský S.R.S.N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Petr Tělo položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ten přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka.
f 301a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Petr Tělo položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Ten přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Tělo prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Soškovi za s[umm]u 60 R. Závdanku dal jemu 9 R 15 gr a což Petr Tělo na tom gr[untu] zaplatil, to Jírovi Soškovi pustil, platiti má každoročně po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Frydecký a Vítek Chmelař S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Soška položil za gr[unt], kterýž přijal Jan, syn nebo[žtíka] Jíry Hřebíčka 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Soška položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jíry Hřebíčka 1 R.
Ty přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující.

Pusté

Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra Matys Lariš z holého a pustého místa, takový nedadúc jej sobě připsati prodal zase Václavovi Suchánkovi to vystavení za hotových 16 zlr, pak v summě verunkovej jak prve 60 zlm. Kterýžto poněvadž při kupu jej sobě připsati nedal, nyní se jemu připisuje a odevzdává za vlastní, placením verunkových peněz těch 60 zlm obci městskej ročně při posudcích po 1 zlm.
Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 301b
Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Václav Suchánek prodal týž grunt dle dobrovolnej smlúvy Matějovi Svobodovi za hotových 24 zlr. Dle čehož se nyní připisuje a odevzdává jemuž Matějovi Svobodovi za vlastní a dědičný bez všelikých reštů až do posledního Decembris roku 1724, za tento 1725 rok kupec všeliké povinnosti k splacení na sebe vzal, s placením podobně verunkovej summy 60 zlm ročně při posudcích po 1 zlm.
P[áni] rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

leta Páně 1732 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Andrisa Weinera a spoluradních toho času Matěj Svoboda, držitel gruntu ut supra, profrejmarčil grunt ten Marině, pozůstalej vdově po neboštíkovi Jurovi Malečíkovi, za grunt Nro 8 a k tomu jí ještě přidal 12 zlr 15 kr, Pročež se jí
f 302a
vdově nyní připisuje ten grunt za vlastní, placením verunkovej summy ročně při posudcích po 1 zlm.

Přípis Matúše Cigánka

Leta tohož 1732 dne 29. Martii majíce vdova po Jurovi Malečíkovi grunt ut supra od Matěje Svobody vyfrejmarčený, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Matúšovi Cigánkovi za osm a dvacet rýnských na ten spůsob: nyní při kupu jí položil osm rýnských hotových a v ostatních 20 zlr má ona vdova i s matkú svú v tom domě v obvzláštní světničce (kterú Matúš Cigánek na svůj náklad vystavěti povinen jest) své volné a svobodné obydlí má mět, tolikéž 1 s.v. prase sobě chovat v obvzláštním chlévku též na náklad kupce vystaveném a za to hoferství každoročně po 1 zlr 30 kr se srážet ročně má až do vyjití všech 20 zlr. Kdyby ale se vdova vdala neb jinam se vystěhovati chtěla, tehdy kupec ostatek, co by po srážce vybytých let zůstalo, jí na hotově vyplatiti má, však on kupec do vyjití těch 20 zlr z domu odpraviti neb vyhnati práva míti nebude. Podle čehož se připisuje a odevzdává grunt ten Matúšovi Cigánkovi za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy 60 zlm
f 302b
ročně při posudcích po 1 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Václ[av] Košvic S.R.S.V.a N.
Contributzi a jiné povinnosti všechny za celý 1732 rok k splacení na sebe vzal kupec.

Přípis Theresie, vdovy po nebošt[íku] Ignácovi Lukaštíkovi

Leta Páně 1784 dne 3ho Septemb[ris] za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanúce po smrti neboštíka Ignáce Lukaštíka grunt ut supra mezi po něm pozůstalé dítky a manželku neb vdovu Theresiu k podělení spolu s jedním vinohr[adem] v Horních Štamfátoch a verstatem kadleckým, což vše vespolek za 120 zlr 30 kr prošacováno bylo. Poněvadž ale passiva, obvzláštně peníze hotové, které manželka k němu neboštíkovi přinesla, na 100 zlr vynášely, takže po srásce jich na podíly dítek jeho velmi málo pozůstalo, J[ejich] O[patrnosti] páni jmenovanú vdovu před sebe předvolat nechali a zdaliž ona týž dům, vinohr[ad] a verkstat v opsanej šacovní summě na sebe přijati aneb vše do prodeju na licitaci pustiti
f 303a
chce, jí se tázali. Když pak ona vdova z čistej vůle svej v to se zavázala, že ona jak ten dům, tak ten vinohrad a verkstat na sebe vše přijati a z toho všeho dítkám po něm neboštíkovi manželovi, jmenovitě Kateřině Lukaštici s 1ního, pak Ignácovi, Francovi s posledního manželstva pocházejícícm každému po
10 zlr splatiti zvoluje a povina býti má, uznajíce J[ejich] O[patrnosti] páni, že to její svobodné podzvolení dítkám po tomž nebošt[íku] Ignácovi Lukaštíkovi pozůstalým užitečné jest a oni vícej nežli jim by spravedlivě připadlo z vůle dobrej řečenej vdovy podosáhnú, přitom své místo zanechali, následovně dům ut supra jí vdově Theresii spolu s těma na tom gruntě opsanýma verunkovýma penězi přivlastnili. Připisuje se jí za volný, dědičný a svobodný, však povina bude verunkovú summu těch 60 zl mor[avských] po 1 zl mor[avském] ročně spláceti.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] František Králík S.R.S.V.a N.