Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 Grunt Tomana Mazánka

f 318a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 172 od Mikuláše Kotka za summu 150 R koupenej a již za něj letha 1583 doplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Leta 1596 Jiřík Javůrek vejš psaný podsedek ujal po Johance manželce své, pozuostalej po n[ebožtíku] Tomanovi Mazánkovi, kderejž jí na díl její přišel v summě 150 R.
A tak jej zouplna zaplatcený má.

Pusté

Letha Páně 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ána] pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Pavlovi Eliášovému za s[umm]u 100 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jan Frydl a Jan Macháčků SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Eliášů položil za gr[unt] svůj 3 R.
Ty přijal Jan Nejezchlebů na místě Alžběty Tomanky, matky Johanky manželky jeho.
f 318b
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Eliášů prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Václavovi Svobodovi za summu
120 R. Závdanku jemu dal 6 R a platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jakub Peška a Mikuláš Rivola S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Svoboda položil za gr[unt], kteréž Jan Nejezchleba na místě Alžběty Tomanovej, matky manželky jeho přijal 1 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráza Václ[av] Svoboda [položil] za gr[unt] svůj peněz ročních 5 R.
Ty přijal týž purgkmistr a vydaný Janovi Nejezchlebovi na místě manželky jeho.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Václav Svoboda za gr[unt] 3 R.
Ty přijal Jan Nejezchleba na místě manželky svej.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Svoboda položil za gr[unt] svůj, kteréž p[an] Martin Mráz přijal za rokh 1643 3 R.
Item za purg[mistra] Pavla Nešporka za rokh 1644 a zůstávají při právě 2 R.

Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta Václav Svoboda položil za gr[unt] svůj 2 R 7 gr 2 den.
Ty přijal nadepsaný purgkmistr.
Item téhož letha ukázal jest cedulku Václav Svoboda, co tak za purgkmistra Martina Mráze k obci rozličně dělal, přináležejíce týž grunth k obci na němž se jemu vypisuje 5 R.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Václavovi Svobodovi jako jiným vyhořelým sousedům se polovice sráží, co platiti měl, totižto 46 R 11 gr 2 ½ den.
f 319a
Letha Páně 1667 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a s[polu] r[adních] co tak k obci do obecního dvoru dělal řemeslem svým Václav Svoboda, vypisuje se jemu na gruntě 24 gr alb.
L[eta] 1668 a [16]69 za purgmistra Lorence Zajíčka a s[polu] r[adních] co tak k obci do obecního dvoru dělal řemeslem svým Václav Svoboda kolář, vypisuje se jemu na gruntě 3 zlm 18 gr 2 den, id est za rok 1668.
Poznamenání od Václava koláře ukázáno nebylo, až v roce 1669.
Letha Páně 1677 za purgkmistra Lorentce Zajíčka a spoluradních jeho co tak k obci do obecního dvoru a k popravě řemeslem svým dělal Václav Svoboda kolář, vypisuje se jemu na gruntě 2 zl mor[avské].
Letha 1677 za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho Václavovi Svobodovi co tak řemeslem svým dělal, vypisuje se na gruntě 30 gr.
f 319b
Letha 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana[ Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Václava Svobody dosedl na ten grunt vlastní syn Jiřík Svoboda nejsouce žádný bližší nápadník, i s tím vším, co tak vlastní otec jeho zaplaceného měl, totiž 80 zlm, připisuje se jemu za summu 120 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu, panských i obecních povinností S.R.S.N. Jan Vacko a Ondřej Brož dne a leta ut s[upra]. Platiti jest k obci města Strážnice.

Letha Páně 1697 dne 27. Novembris za purg[mistra] p[ana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho ohlásíce se nápadníci n[ebožtíka] Václava Svobody a přednesúc před panem purg[mistrem, kterak se společně o nápad, co tak neb[ožík] Václav Svoboda otec jejich na gr[untu] ut s[upr]a vyplatil, totiž 80 zlm, z Jiříkem Svobodú, držitelem gr[untu] ut s[upr]a, náležitě porovnali, totižto že nadepsaný Jiřík Svoboda bude povinen níže psaným nápadníkom jejich qvantů, které jim tak do dozlosování patří, vidíc ty ve dvúch letech při Vánocích po 3 zlm pokládati, oplatiti.

f 320a
Nápadníci pole jsou tito:
Martin Svoboda 16 zlm,
Jura Svoboda 16 zlm,
Dorota sestra jejich 16 zlm.
A poněvadž nebošce matce jejich také podobný díl přináležel, dochovajíce pak nadepsaný Jiřík Svoboda ji až do smrti, pročež takový díl aby jemu připadl a připsán byl, mezi sebú se domluvili a na tom přestali. A tak se nadepsanému Jiříkovi i z jeho dílem za zaplacené vypisuje nápadu 32 zlm, Jíra Svoboda pak z těch 16 zlm bude povinen bratru svému Matějovi 8 zlm dáti, tím spůsobem Martin Svoboda bude povinen Kači sestře svej 8 zlm dáti. Stalo se u přít[omnosti] všech stran dne a letha ut supra.
Letha 1699 dne 18. Maii za purgmistra pana Jana Dašického Jiřík Svoboda položil za gr[unt] ut sup[ra] k obci města
8 zlr, za které jsúce toho pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil, vypisuje se jemu 12 zlm.
Ty přijal pan purgmistr svrchu psaný do počtu svého.
f 320b
Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Svoboda z gruntu ut supra ještě obci městské strážnickej 28 zlm na letha spláceti, s takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 9 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm a co z nápadu toho, co jejich neb[ožtík] otec Václ[av] Svoboda byl vyplatil Matějovi Svobodovi, přijíti mělo, totiž 8 zlm, a co Kača od Martina bráti měla 8 zlm, to oni nadepsanému Jiříkovi Svobodovi ctí a darem darovali. A tak často psaný Jiřík Svoboda ze vším, ano i s tím, co jeho nápad jest a co on již obci vyplatil, za zaplacené se vypisují 69 zlm 10 gr a s tím, co posudku pokládá, činí 70 zlm 10 gr,
f 321a
ostatní summu, totiž 49 zlm 20 gr, platiti bude povinen každoročně obci městskej a druhým nápadníkom vždy po 2 letech po 3 zlm takto:
obci městkej 17 zlm 20 gr,
Martinovi Svobodovi 8 zlm,
Jurovi Svobodovi 8 zlm,
Kači sestře jejich 16 zlm.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Svoboda pekař pokládá obci městskej peněz ročních při držaných posudcích 1 zlr, za kterýž se vypisuje jsouc toho velmi důležitá potřeba 2 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis domu Jakuba Rybeckého

Letha Páně 1752 dne 29. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Anton Svoboda dům ut supra od otce svého zděděný a sobě nepřipsaný, handloval on z Jakubem Rybeckým a takový dům jemu Rybeckému za jeho v Bednářskej ulici při židovských jatkách ležící na ten spůsob odstúpil, aby on Jakub Rybecký jemu Antonínovi Svobodovi 57 zlr přidal a vyplatil. Pročež se nad-
f 321b
jmenovaný dům Jakubovi Rybeckému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává spolu z tej verunkovej summy
49 zlm při podsucích po 2 zl moravsk[ých].
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovských], vrch[nostenských] i městských pan Christopf Mihatsch a p[an] Jan Weiner. Stalo se dne a roku ut supra.