Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

116 Grunt Matěje Kučery

f 326a

Letha 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 40 ten Matěj Kučera vyjš psaný koupil podsedek svůj od Ondry Pařízka za 85 R.
Na kderoužto summu do letha [15]94 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 45 R a tak ještě Ondrovi Pařízkovi od letha [15]95 dopláceti zůstávati se mělo 40 R.
O doplácení těch 40 R zápis níže psaný učiněn jest v tato slova:
Téhož letha jakož jest Ondrovi Pařízkovi na tom gruntě po letech bráti náleželo 40 R, týž Ondra předstoupil před fojta a starší předměstský s Matějem Kučerou, bratrem svým, oznámil a vysvědčil, že ty peníze Martinovi, synu nejstaršímu Matěje Kučery, bratra svého a strejci svému, dobrovolně z lásky jako strejc mocně dává sám od sebe i od manželky svej, nyní i na časy budoucí a na takové peníze on osobou svou, ani na místě jeho nižádným vymyšleným obyčejem se vztahovati nechce, nemá a nebude. A to na tento jistý spůsob, aby takové peníze, dá-li Pán Bůh, témuž Martinovi strejci jeho tak dlouho živu býti, že by Matěje otce svého přečkal, napřed mimo matku a jiné bratry neb sestry
f 326b
jeho i mimo díl jeho, kterejž by s jinejmi v statku otce svého měl, samému náležely.
A pakliž by Martin umřel, buď prve neb posléze, než otec jeho, tehdy takové peníze jeho bratřím neb sestrám, ač byli-li by jací, náležeti mají, však kromě matky. Pakliž by on prve umřel než otec a jiných bratří a sester by nebylo, mají otci jeho v moci zůstávati.
Jestliže by pak otce přečkajíce umřel a z něho bratřím neb sestrám jeho to připadlo a ty svobodný souc též zemřeli, tehdy takové peníze mají na nejbližší otcovy neb strejcovy přáteli spadnouti.
Stalo se letha ut s[upr]a v pátek po s[vaté]m Ondřeji za fojta Martina Kováře a předního konšela Tobiáše Náhlého, Pavla Kloboučníka, Tomáše Mazánka a jiných spoluradních téhož letha volených.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Matěj Kučera jinak Pařízek prodal podsedek ut s[upr]a Šebestianovi Tkadlci za 90 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1602 při Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Pařízek, Řehoř Zábřeský, Řehoř Zkarvině, Jíra Kopytlanský, Jan Silka Bilovský S.R.S.N. Stalo se u
přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Šebestian Tkadlec za grunt Matějovi Pařízkovi 2 R 15 gr.
Též více položil jemu letha 1603 2 R 15 gr.

f 327a
A skoupil týž Šebestian Tkadlec od Matěje Pařízka předních peněz 20 R za hotových 5 R. A tak nebude povinen platiti za
4 leta, totiž až od letha 1607.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře zpuštěno jest od pana Jana Urbana Domanínského z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici, Šebestianovi Tkadlci ut s[upr]a na summě, kterouž za vejš psaný podsedek dopláceti měl, totiž 30 R, a to za příčinou tou, že tenž podsedek jsouc od nepřátel do gruntu vypálen, týž Šebestian Tkadlec z gruntu stavěti musel.
A tak nebude povinen Šebestian Tkadlec za podsedek svrchu psaný dopáceti toliko 25 R, placením od letha 1609 po 2 R.
Má požíti platiti od letha 1613 za tou příčinou, že jest pohořel, lhota mu dána byla.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Šebestian Tkadlec za g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje ut s[upr]a 2 R.
Ty zůstávají při ouřadu.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Šebesta Tkadlec prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Janovému z Kamence za summu 70 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má po 3 R.
Rukojmě za opravu, placení grunthu, povinnosti panské i obecní Honz Kotlář a Jindra Valač S.R.S.N. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Letha ut s[upr]a za téhož konšela Jiřík Janů položil za g[runt] 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Pařízka 2 R.
Šebestian, že na tom gruntě vydělal, přijal 1 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janů prodal podsedek svůj Michalovi Vicovi bednáři za 70 R. Závdanku dal jemu na summu prodajnou 13 R a což Jiřík Jan zaplatil, totiž 3 R, to jest Michalovi pustil, platiti jej má ročně počna při posudku leta Páně 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu a stavení gruntu, povinnosti panské i obecní Jiřík Šermíř a Jan Doubek S.R.S.N. Stalo se za fojta Valentina Kr[novského].
Šebestian Tkadlec jakož měl na tom gruntě zaplaceno 35 R, ty jest prodal pro potřebu svou obci předměstské za 4 R 20 gr. A tak Šebestian na tom gruntě nic více nemá.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Vic bednář položil položil za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Vic bednář položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.

Pusté

f 327b
Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth požár Matějovi Vicovi bednáři bez závdanku za summu 51 R a což Michal Vic otec jeho na něm zaplaceného měl, totiž 22 R, ty jsou jemu puštěny a ostatek summy, totiž 29 R, kteréž obci městské přináleží, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Trnka a Jíra Skočdopole S.R.S.N.

[Pustý]

Letha Páně 1697 dne 18. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož ten grunt od mnoha leth pustý a toliko holé místo, aby obec města Stráž[nice] se rozhojňovala a užitky jak panské, tak obecní růstly, puštěn jest od p[ana] purgmistra a radních Janovi Padělovi za summu 51 zlm bez závdanku, placením ročně k obci městské po 2 zlm.
Rukojmě za stavení a povinnosti p[an] Cašpar Weiner a Václav Hořejší S.R.S.a N.

Letha Páně 1716 dne 29. Maii za purgmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních toho času jakož Jan Paděla grunt ut supra zaujal a na něm hliněnice vystavěl, potom však týž hliněnice odevzdané sobě neměl, Václavovi Peškovi jej prodal a
f 328a
po smrti jeho pozůstalá po něm vdova Dorotha aby jí připsán byl žádostivá byla. Na kterúžto její žádost tak se učinilo a týž grunt jí odevzdán jest za volný a svobodný. Poněvadž ale nadepsaný grunt na starých grunfeštách, ale zpřed na obecnisku, kdežto plac pro studňu, která obecní jest, skrz kteréžto stavení studňa ta v skázu přišla a se zabořila, nemohouce však tudy bez studně bejti, poněvadž v tej ulici a v tom místě zřídka studně jsou, pročež z společného domluvení Jich Opatrnost pánů nadjmenovaná vdova Dorotha Pešková na dům radní citirována jest byla a jí přednešeno, pokudž by pro užití jí dalších nepříležitostí a učinění placu pro túž studňu sama dobrovolně týž grunt přistavěti a napřed vystavené stavení zase za studňu na staré grunfešty přenésti chtěla, na čež ona dobrovolně svolila a to přední stavení docela zbořiti a zase na na starém místě vystaviti se svolila. Naprotiv kterémužto vystavení a z ohledu jejího vdovství z společného snešení rady, poněvadž všechno z gruntu staviti musí, polhocení od císařských panských i obecních povinností od
1. Julii běžícího roku na tři letha se jí uděluje a aby jej tím lépejíc vystaviti mohla, z hlavní summy,
f 328b
v kterej předtím připsaný byl, totiž 51 zlm, třetí díl, totiž 17 zlm, se za zaplacené vypisuje, kteréžto 17 zlm pozůstalý sirotek po neb[ožtíku] Václavovi Peškovi Jan, poněvadž jemu ten dům náležeti měl, děditi má, ostatních pak 34 zlm držitel

gruntu ut supra bude povinen plati[ti] obci městské ročně při posudcích po 2 zlm. Připsán jest jí za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1719 d[ne] 18. Martii za purgmistrovství p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času nemohouce gruntu ut supra delejíc držeti Dorotha, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Peškovi, prodala jej z svej dobrovolnej vůle Martinovi Machálkovi a manželce jeho Catheřině jakožto společným manželům k rovnému užívání jich za hotových 5 zlr
30 kr a contrib[uci] za rok 1718 kupec k tomu placení na sebe přijal. Pročež se nyní jim obúm manželům připisuje týž grunt za volný, placením verunkovej summy ještě 34 zlm obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm.
f 329a
Odevzdán jest jim za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin Svoboda a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] za rok 1717 vd[ova] Pešková platiti bude.

Letha Páně 1721 d[ne] 6. April[is] za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Martin Machálek spolu s manželkú svú Cateřinú koupený od vdovy Peškovej, takový profrejmarčil [z] svej dobrovolnej vůle Jiříkovi Pustějovskému za dům jeho ve Vinohradské ulici a k tomu ještě Jiřík Pustějovský jim přidal 7 zlr 15 kr, ostatně co na kterém gruntě peněz verunkových k splacení jest, to tak každý na svém, totiž Jiřík Pustějovský na tomto a Machálek na onom platiti povinen bude, contrib[uci] však a jiné povinnosti co kdo na svém předešlém zaseděl, to povinen zaplatiti jest.
Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Jozefa Juřického

Letha Páně 1754 dne 7. Maii za purkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času pozůstalá vdova po neboš[tíku] Jiříkovi Pustějovským jest ze svej dobrovolnej vůle grunt ut supra svej ceře Anně, provdanej za Juřickovej, v otcovském podílu popustila a odev-
f 329b
zdala vyjímajíce sobě v tom gruntě ze svojú druhú cerú Kačú, ovdověnú Urbánkovú, do svej smrti svobodné bydlení, však nicméně vdova Urbánková každoročně platu dva rýnsk[é] 30 kr Jozefovi Juřickovi dávati povinna jest a kdyby Susanna Pustějovská se pominút mněla, Kača Urbánková z domu vytahnút zavázána bude. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jozefovi Juřickovi za svým od starodávna majícím právem a s těma na něm

podlužnýma verunkovýma penězi 34 zlm obci městskej patřícíma za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých] contribucí, jakož taky vrchnostenských a městských povinností pan Henrich Vil[ém] Bartelsmann a pan Gottfrid Mayer. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Juřického

Leta Páně 1779 dne 22. Februarii za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní Jozef Juřický s manželkú svou Annú a tu přednesl, kterak on ten s manželkú svou po neb[ožce] Susaně Pustějovskej zděděný grunt ut supra synovi svému Janovi Juřickému v summě 160 zlr tímto následujícím spůsobem zanechává, aby on syn jeho Jan po smrti otce jmenovaného Jozefa Juřického
f 330a
bratrům svým, totiž Václavovi 33 zlr 20 kr, pak Martinovi podobně 33 zlr 20 kr na hotově vyplatil, svůj díl ale p[e]r
33 zlr 20 kr na gruntě tom počtený měl, co se ale ostatních vybejvajících peněz p[e]r 60 zlr dotejče, takové on Jozef Juřický otec k svej další potřebě od syna svého vybrat mocti zanechává, kteréžto taky on jmenovaný syn respective nastávající držitel gruntu vyplatiti povinen bude. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovskýma penězi p[e]r 34 zl mor[avských] obci městskej patřícíma po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi Juřickému za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských, městských, jakož i císařsko královských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini
S.R.S.V.a N.
Nota. Jak dlúho otec a matka živi budú, tak dlúho v domě tom své svobodné obydlí jakož i půl humna k užívání sobě vymiňujú.

Hypothec. Ob diesem Haus haftet 210 fr Stradt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10te Jänner [1]795.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 60 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 16te Februarii 1798. Prat.
Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum folio 9 p.v. einverleibten Quittung sind die in die Gemeindkasse schuldige 210 fr baar berichtiget, folglich hier grlöschet worden.
De sessione 13te April[is] [1]798. Prat. f 330b
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 25 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden.
De sessione 31ten Martii [1]798. Prat.