Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

117 Grunt Martina Kašhuby

f 336a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 92 nadepsaný Martin Kašhuba ujal ten podsedek svuoj po nebožtíkovi Jiříkovi Bilinským zuostalý se dvěma vinohrady v Mrhoních, s jednou štěpnicí, roubanicí a jiným statkem, jakž týž knihy sirotčí v témž zápisu ut s[upr]a obšírněji ukazují, v summě 585 R.
Na tom jest dílu Kateřiny ženy své porazil 206 R 22 ½ gr a od letha [15]91 až do letha [15]94 vyplnil s Kateřinou ženou svou na touž summu 60 R.
A tak ještě za týž statek od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 20 R dopláceti zůstává 318 R 7 ½ gr.
Ta všecka summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Bilinskýho, totiž Danielovi, Adamovi a Johance.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Foltýnů, Matyáš Strejčků, Ozvald Krejčí Jan Žamberský, Lukáš Zbašty, Tomáš Krmelínský S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Martin Kašuba za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinskýho 20 R.
Letha 1607 skoupil od Jana Šidly, což na díl Alžběty manželky jeho dodati zůstávalo 39 R 3 gr 5 den za hotových
20 R.
f 336b
Letha 1595 položil Kašuba za statek svůj peněz purgkrecht[ních] 20 R.
Letha [15]96 položil Martin Kašuba peněz za grunth 20 R.
Leta [15]97 položil Martin Kašuba peněz za grunt 20 R.
Leta 1598 položil Martin Kašuba za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 20 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Kašuba za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 20 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Kašuba za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 20 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Kašuba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 20 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Martin Kašhuba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 10 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Kašhuba za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Bělinského 20 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil týž Martin Kašuba za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bělinského 20 R.
letha 1607 za předního konšela Jiříka Prašťka položil Martin Kašhuba za statek zasedělých peněz za rok 1602 a 1605 i za rok 1607 35 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Kašhuba za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Bělinskýho 5 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Kašuba za gr[unt], kteréž přijal Adam 10 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Kašuba za gr[unt] posledních peněz, kteréž přijal Adam 19 R 3 gr 5 ½ den.
A tak týž grunt zouplna a docela zaplatil.
f 337a
Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] znamená se pamět, tak jakož nebo[žtík] Václav Široký dostanouc nápadem ten grunth po manželce své, zemrouce sám také, tehdy jest podle prošacování Janovi Slavíkovi puštěn za summu 200 R. Závdanku k špitálu dáti má 10 R, placení po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Praštěk a Jan Slováček S.R.S.a N.
A jakož jest na tom gruntě Johance, vdově po neb[ožtíku] Matějovi Čejkovi, dceři nebo[žtíka] Martina Kašuby, summy 46 R 7 gr náleželo, takové jest Janovi Slavíkovi, poněvadž vyhořel, za hotových 1 zlr 30 kr odprodala. A tak již jí tuto nic nenáleží a nač se natahovati nemá, nýbrž Jan Slavík těmto platiti má, totižto Martinovi Haplovi z Domanína 71 R 26 gr
3 ½ den, Dorotě Havránkovej 71 R 26 gr 3 ½ den a poněvadž zběhla, to do důchodův J.H.M. náležeti bude.
Item předních závdankových peněz na špitál 10 R.
Však když tento grunt vyhořel, těm dvěma nápadníkům ut supra podle poručení vrchnosti nebude povinen platiti toliko po polovici každému 35 R 28 gr 1 ¾ den a na špitál srazíc třetí díl, to jest 3 R 10 gr, ještě 6 R 20 gr.
f 337b
Letha Páně 1719 d[ne] 17. Maii za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka majíce grunt ut supra v držení Martin Slavík, takový z svej dobrovolnej vůle pofrejmarčil Pavlovi Jamnému za grunt jeho na předměstí Nro 76 i s tím vším, co na něm vplaceného měl a k tomu ještě Pavel Jamný Martinovi Slavíkovi přijal
28 zlr. Pročež se nyní týž grunt ut supra připisuje a odevzdává Pavlovi Jamnému v summě verunkovej, jak předtím byl 200 zlm, kterúžto summu povinen bude platiti ročně při posudcích nápadníkům. kteří se najdú, po 2 zlm. Odevzdán za vlastní.

Rukojmě za opravu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. Contrib[uci] a jiné povinnosti zasezelé Pavel Jamný z předešlého gruntu svého platiti bude.

Přípis domu Martinovi Jamnýmu

Letha Páně 1751 dne 3. Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Pavel Jamný, jest takový ze svej dobrej vůle jsouce starostí zešlý a všechen neduživý svému synovi
f 339a
Martinovi Jamnýmu proti vyplacení druhých dětí, které taky skutečně vyplatil, ouplně postúpil a právně odevzdal. Pročeš nadjmenovaný grunt Martinovi Jamnýmu s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 200 zl mor[avských] za jeho vlastní a dědičný se zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], panských i městských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jury Lipy a manželky jeho Doroty rozenej Jamnej

Leta Páně 1788 dne 7ho měsíce února jakož po smrti neboštíka Martina Jamného, držitele gruntu ut supra, jenž dne 16ho Decembris 1781ho roku ab intestato zemřel, skrze spořádání společných po něm pozůstalých dědicův inventář vyhotoven býti musel, tak taky podle toho mezi společnými dědicami právní rozdíly následovaly, kdežto u přítomnosti svědkův dobře zachovalých, totiž p[ana] Pavla Paravičina a Jana Jamného, nejenom všechna pozůstalost vyšacována, anobrž taky co kde z nich na sebe přijal s pozůstalosti tej vysazeno se vynachá-
f 339b
zí, což se stalo na zámku Strážnici dne 29ho Januarii 1788 roku. Když tehdy dle toho inventáře a tam vyhozených právních podílův grunt předstojící, poněvadž po tom nebošt[íku] Martinovi Jamném syn pozůstalý Matěj ačkoliv let dospělých, přec však velmi sprostý a k ujmutí gruntu toho neschopný jest a jsoucí není, podle zdání a přivolení všech společných dědicův i matky Mariny ovdovělej Jamnej na dceru Dorotu a respective manžele jejího Juru Lipu za podíl dědictví připadl, z kterého bratrovi Matějovi Jamnému 95 zlr 48 kr, Anně provdatej za Pavla Malíka 35 zlr 48 kr, Magdaleně provd[ané] za Jana Kudlíka 16 zlr 48 kr a Apolonii provd[ané] za Martina Mrláka 25 zlr 48 kr, spolu pak 174 zlr 12 kr splatiti povinen býti má, jakož taky zavázán bude matku a respective vdovu Marinu v domě tom společně s Matějem Jamným synem jejím až do

smrti její v svobodném bydlení podržeti. Kdyby ale matka jmenovaná přez čas zemřela a on syn její Matěj v tom domě přebývat délejíc chtěl, to jemu, pokudž postačitedlnej příčiny k splacení jeho by nebylo, popříti se uvoluje on nastávající gruntu držitel, proto taky z těch 95 zlr 48 kr jemu Matějovi povinných žádné interesse dávati nemá. Konečně když on gruntu
f 340a
držitel ty na gruntě tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 200 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijímá, podle předstojícího domluvení grunt ten se jemu Jurovi Lipovi a manželce jeho Dorotě za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem od ouřadu gruntovního panství Strážnice tímto se pořadně připisuje a odevzdává.
Na zámku Strážnici dne a roku vejš psaného.
Nota. Jan Kudlík neb manželka jeho Magdalena držitelům gruntu toho Jurovi Lipovi a manželce jeho Dorotě na těch skrze ně Magdaleně Kudlíkovej splatit se majících 16 zlr 48 kr patnáct rýnských odpúští a toliko 1 zlr 48 kr splacení míti žádá, které taky skutečně přijala, a tak za držitelem gruntu nic víc k pohledávání nemá a míti nebude. Actum dne
7ho Febr[arii] [1]788.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Herrschaft Strassnitzer Waisenamtgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10ten Jännuer [1]795. Kaspar Bartelsmann, Grundtamt Verwh.
Vermäg der vom Herrschaft Strassnitzer Waisenamte eingebrachten und in dem Buche Quitantiarum folio 6 einverleibten Quittung ist die obig vorgemerkte Schuld p[e]r Ein Hundert Gulden bezahlet, folglich hierorts gelöschet worden.
De sessione 16ten Decembris [1]797. Prat.
Laut Magistrats Beschluss von 24. December [1]813 Zahl 541 haftet an diesem Hause
f 340b
139 fr w.w. per Stadt Wesseller Communkasse gehörig, welchen hier primo loco intabuliert werden.
Strassnitz am 26ten December [1]813. Prat.