Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Jana Jidáška

f 111a

Leta Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích černejch v listu 38 nadepsaný Jan Jidášek ujal ten grunt po smrti nebožt[íka] Jana Jidáška v summě 225 zl. Na to jest vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních i s zražením dílu Mandaleny ženy svej 208 zl 15 gr a od letha 1591 až do letha 1595 zadržel 16 zl 15 gr, ty náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Sokola krejčího. A tak když ty zadržané vyplní, bude ten grunth svůj míti zaplacený. Rukojmě Jan Sokol Orlarius
S R S N.
Letha [15]94 položil Jan Jidášek za grunth svůj peněz na zadržalou summu 6 zl. Ty jsou dány do truhlice sirotčí předměstí strážnického na sirotky Pavla Sokola.
Letha [15]95 položl Jan Jidášek za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Sokola, krejčího na předměstí, 6 zl.
Letha [15]96 položil Jan Jidášek za grunth svůj ostatních peněz za grunth 4 ½ zl.
A tak grunth svůj zaplacenej má.
f 111b
Letha 1597 v outerý po s[vat]é Luciji prodán grunth po n[ebožtíku] Janovi Jidáškovi zůstalý Václavovi Kuchaři se vším jeho příslušenstvím za summu 190 zl, id est clxxxx zl. Závdanku hned při odevzdávce toho gruntu položil dotčený Václav 30 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 při Vánocích po 10 zl až do vyplnění summy nahoře psané. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Pavel Nejezchlebů, Bartoloměj Šlechta, Bartoš Biskupický, Jan Šrámek slíbili rukou společní a nerozdílnou. Odevzdán za volný a svobodný od Jiříka Čecha, toho času plesníka v Rybářích.
Ta summa nahoře psaná mimo závdanek položený náleží všecka sirotkům n[ebožtíka] Jana Jidáška spolu s macochou jejich, tak jakž o tom obšírněji v knihách sirotčích rybářských položeno.
Leta 1598 Mandalena položila na místě Václava Kuchaře manžela svého za grunt svůj peněz purgkrechtních na sirotky nebo[žtíka] Jana Jidáška 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položila Manda, manželka Václava Kuchaře, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
f 112a
Letha 1600 za plesníka toho času Eliáše Skřičky Jan Mračnů na místě Mandaleny manželky své prodal podsedek, zuostalý po n[ebožtíku] Václavovi Kuchaři, Václavovi Ptákovi, mistru sládku povivaru JM Pána strážnického, se vším k němu od starodávna příslušenstvím za summu 210 zl. Závdanku jemu dal 38 zl, ostatek platiti má od letha 1600 při každých Vánocích pořadně po 10 zl. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.

Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu a povinnosti panské Jan Žamberský, Jan Pahnost, Jan Mračnů, Bartoš Pís[ař], Martinek Duchoněk, pís[ař] důchodní, Matyáš Ostřešovský S.R.S.N. Stalo se v outerý po první neděli po svaté Trojici letha ut s[upr]a.
Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška 140 zl.
Janovi Mračnovýmu posledních peněz mimo přijetí závdanku
32 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Václav Pták, sládek J.M.Páně, položil za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Václav Pták, sládek J.M.Páně, za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 5 zl.
Letha 1602 a 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Václav Pták za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška dvojích peněz 20 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Václav Pták za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
Letha Páně 1608 za plesníka Václava Veselského položil Mauric Keller za g[runt] 5 zl.
Letha Páně 1609 za plesníka Václava Veselského položil Mauric Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 5 zl.
f 112b
Letha Páně 1610 za plesníka Václava Koudelky stal se frejmark o dům v městě ležící a grunt v Rybářích mezi Mauricem Kellerem a Eliášem Telčarem, a to takový, že Mauric Keller dal grunt svůj ležící v Rybářích jménem Jidáškovský za zaplacený Eliášovi Telčarovi a k tomu jemu přidal dvě bečky vína a dluhu Telčarového Mauric Keller Davidovi Židu Holomkovýmu strejci
55 zl zaplatiti má.
Jakož z toho gruntu ut s[upr]a náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Jidáška 85 zl a Johance a Zuzanně, nápadnicím po neb[ožce] Mandě Gergelových, vejminky na smlouvách svadebních 32 zl, což toho v summě učiní 117 zl, takové peníze jakž sirotků[m] Jidáškovým, tak i nápadnicím svrchu psaným povinen jest Mauric Keller z domu svého, kterýž od Eliáše Telčara dostal, zaplatiti placením při každých Vánocích od letha ut s[upr]a po 10 zl.
A tak Mauric Keller grunt ut s[upr]a Eliášovi Telčarovi odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za zaplacení summy svrchu psané při domě Maurice Kellera v purgkrechtních rejstřích městských zapsáni jsou. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a dne svrchu psaného.

Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Mauric Keller Johance a Zuzanně, nápad[nicím] n[ebožky] Mandy, sestry jejich, podle výminky týž n[ebožky] Mandy na smlouvách svadebních 32 zl.

Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Mauric Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 15 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Mauric Keller na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jidáška 10 zl.
f 113a
Letha Páně 1612 za plesníka Vácslava Koudelky z jistým dovolením J.M. urozeného pána pana Jana Fridricha z Žerotína, dědičného pána na Strážnici, prodán podsedek svrchu psaný se vším k němu od starodávna příslušenstvím od Eliáše Telčara Bartošovi Biskupickýmu, písaři komornímu a sirotčímu na Strážnici, za summu 77 zl peněz hotových. Kterýžto podsedek ut sup[ra] Bartoš Biskupický zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti obou stran a před plesníkem ut sup[ra] letha nahoře psaného.

Letha a za plesníka ut s[upr]a já Bartoš Biskupický, písař komorní na Strážnici, prodal sem podsedek ut s[upr]a J.M. urozené paní paní Mariji Magdaleně Žerotínské rozené z Kunovic a na Strážnici za summu 98 zl. Závdanku Její [Mil]ost Paní ráčila mi dáti 50 zl a o svatých Třech králích letha 1614 při nejprve příštích dodati Paní jmíti ráčí 48 zl. Odevzdán J.M.Paní ten podsedek za volný a svobodný. Stalo se letha ut s[upr]a.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitoule Její Mi[l]ost Paní položiti ráčila za podsedek ut s[upr]a 48 zl. Ty přijal Bartoš Biskupický. A tak ten podsedek zouplna a docela jest zaplacen. Stalo se letha ut s[upr]a.
f 113b
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule JM urozená paní Marie Magdalena Žerotínská rozená z Kunovic a na Strážnici prodati ráčila podsedek ut s[upr]a, kterýž doplacený byl, Jiříkovi Izraelovi za summu 98 zl peněz hotových. A tak Jiřík Izrael má ten podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Stalo se 24.Januarii letha 1615.

Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho Jiřík Praštěk na místě a s povolením Bratra Jiříka Izraele prodal jest podsedek tento Šimonovi Leloutovi masaři za summu
150 zl. Závdanku dal 30 zl a platiti jej má po 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimon Tesařů, Jan Drahotušský, Martin Bendinský a Václav Ostrovský S.R.S.a N.

Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového po smrti Šimona Lelouta prodán jest ten grunt s povolením pana ouředníka stráž[nického] Pavlovi Vachovému za s[umm]u 150 zl. Závdanku dáti má při s[vaté]m Jiří leta 1634 8 zl a platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za

placení, opravu gruntu a odbývání povinností panských i obecních Vácslav Šlechta a Adam Tesařů S.R.S.a N.
f 114a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Pavel Vachových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Izdrahele, ty zůstávají za plesníkem, totiž 5 zl.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Pavel Vachových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Izdrahele a ty jim mají vydány bejti, totiž 5 zl.

Letha 1645 za plesníka a k němu přidaného Pavel Vachů prodal ten podsedek Fridrichovi Bachnijovi za summu 150 zl, placením každoročně při posudcích po 5 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Thobiáš starý Grešl a Jan Dvořák S R S a N.
Ty peníze, které Pavel Vachů vyplatil, náleží do důchodů JHM, neb on dlužen zůstal, poněvadž JHM ten dům předtím spraviti a zase přikrývati dali, ty ostatní peníze tolikéž do důchodů, totiž 137 zl, náležeti budou.

Pustý

Letha Páně 1653 dne 8.Julii za plesníka Václava Měšťánka jest odprodán ten podsedek od pana Valentina Daniele Šreyera, ten čas hejtmana panství strážnického, Isákovi Krommerovi, Židu strážnickému, za summu 150 zl m[oravských]. Závdanku dal ihned při odevzdávce, kteréž do důchodův na dluh Pavla Vachového přijaté sou, totiž 20 zlm, platiti jej má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu Samuel Puchpinder a Marek Barch S R S N.