Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunth Macka Vyšovského

f 111a

Ten Macek vejš psaný má podsedek svůj za hotových 60 R koupených.
A tak žádnému za něj nic více dlužen nejni.

Letha 1596 ten podsedek vejš psaný připadl Pinkusce Židovce za dluh jí povinnej, kterýžto podsedek jest sobě táž Pinkuska přivlastnila a k němu právo měla. A potom jej letha nahoře psaného [15]96 Janovi Žobskýmu jinak Holešovskýmu za summu hotovou 18 R prodala.
A tak týž Jan grunth svůj zouplna a docela zaplacenej má.

Leta 1597 ten grunt nahoře psaný jest prodán Janovi Kavkovi za summu hotových peněz 35 R.
A tak jest ten grunt zaplatcený.
A ty peníze j[es]t všecky Jiřík Smetana vyzdvihl a na tom gruntě víc žádné spravedlnosti nemá.

Letha 1599 Jan Kavka prodal podsedek svrchu psaný z stodolou a se vším k němu od starodávna příslušenstvím Bartošovi Biskupskému, písaři sirotčímu, za summu 90 R. Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha [15]99 po 6 R až do vyplnění tej summy.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Páně (neuvedeno).

Téhož leta ut s[upr]a za předního konšela Petra Kostického Bartoš Písař prodal zase ten podsedek Petrovi Ostravskému za summu 90 R. Závdanku jemu dal 14 R, platiti má od leta [15]99 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Martin Valač, Jan Pohunek, Jan Hospodář S.R.S.N.
f 111b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Petr Ostravský za grunt Janovi Kavkovi do města 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Petr Ostravský za grunt Janovi Kavkovi do města 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Petr Ostravský za grunt Janovi Kavkovi 6 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Petr Ostravský za gr[unt] Janovi Kavkovi 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Petr Ostravský za grunt Albrechtovi Kavkovi 5 R.
Zůstává ještě Petr Ostravský dopláceti od letha 1604 summy 51 R. Ty peníze náleží podle poručenství n[ebožtíka] Jana Kavky Albrechtovi synu jeho.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Petr Ostravský Albrechtovi Kavkovýmu 6 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Petrovi Ostravským Vávrovi Šumeckýmu za summu
30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra Šumecký za grunt 1 R.
Ten přijal Simeon Vítků, náměstek neb[ožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Vávra Šumecký za gr[unt] 2 R.
Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra Šumecký za gr[unt] 1 R.
Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Vávra Šumecký za grunt 3 R.
Ty přijal Simeon Vítků, náměstek n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
f 112a
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra Šumecký za grunt 2 R.
Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Vávra Šumecký za grunt 2 R.
Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Vávra Šumický za g[runt] 2 R.
Ty přijal Simeon Vítků na místě n[ebožtíka] Albrechta Kavky.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Vávra Šumicský za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 2 R.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra Šumický položil za grunt Simeonovi Vítkovému 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra Šumický položil za grunt Simeonovi Vítkovému 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Vávra Šumický položil za gr[unt] Simonovi Vítkové[mu] 2 R.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Vávry Šumického Martin Lačný pojmouce sobě po něm zůstalou vdovu za manželku položil za grunt Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Lačný položil za grunt Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému 1 R.
A tak má ten gr[unt] zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
f 112b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po zemřetí Martina Lačnýho pojal Jiřík Hladký pozůstalú vdovu po n[ebožtíku], a tak po ní nebo s ní plným právem točený gr[unt] dostal. Odevzdán jemu za volný, svobodný, zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, jak ho předek jeho doplatil.
Rukoj[mě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské a obecní Bartek Fryštacký a Jíra Myška S.R.S.a N. A tak jest ten gr[unt] zaplacen.

Letha 1659 dne 17. Junii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Jiřík Hladký s jistou milostivou vůlí a povolením J.H.M. prodal grunth ut supra svůj zaplacený Jozefovi Kromjeřížskému a Šimonovi Pražskému, obou společně Židům strážnickým, za summu 70 R, Závdanku jemu mají dáti
15 R, totiž ihned při odevzdání gruntu dali jemu 7 R a při s[vaté]m Václavě položiti jemu mají roku přítomného 1659 8 R, ostatek summy platiti mají společně při každých posudcích po
4 R. O[devzdán] z[a] v[olný] [a] s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní za obapolně Izák, malého Samka zeť, Izák Němec, Šamša Němec a Sejtl Žid SRSaNR.
Pamět. Místo robot obecních mají oba společně každoročně dávati 36 kr, když těch 36 kr oddají, robotami obecními povinni nebudou.
Letha Páně 1660 za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Jozef Kroměřížský a Šimon Pražský položili ostatní termín závdanku, totiž 8 R.
Takové peníze přijal Jiřík Hladký.
f 113a
Letha 1662 dne 30. Julii Jiřík Hladký předstoupil před pana purgmistra ten čas Jiříka Kopřivnického a spoluradní jeho správu dal, že jest Šimkovi Praskému na tej polovici mající spravedlnost všecku scela a zouplna za jistou summu peněz hotových prodal, tu sobě na tej polovici ani potomkům svým nic nepozůstavil, kteréž peníze o k svým rukám přijal. Stalo se dne a letha ut s[upra].

A tak Šimek Praský má tu polovici domu, jakž ji užívá, za volný a svobodný, jakž město za právo má.
Téhož letha a dne Jozef Kroměřížský majíce druhou polovici Šimkem Praským ukoupenou, takovou i s tím, co na tom zaplatil Michalovi sklenáři, též Židu, odevzdal. Dotčený pak Michal sklenář tím spůsobem jako i Šimek Praský Jiříkovi Hladtkému jistou summu peněz za ostatní rešt druhé polovice jest dal a Jiřík Hladtký je přijal. A tak Jiřík Hladtký na témž domě nic víceji ani potomci jeho co pohledávati mají, nýbrž svrchu psaným Židům ten dům za zaplacený, svobodný a žádnému nezávadný vedle práva jest odevzdán. Stalo se dne a letha svrchu psaného.
NB. Roboty jak předešle.
f 113b
Letha Páně 1688 dne 30. Maii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Chana Židovka, pozůstalá vdova po Židovi Jozefovi Prostějovském, jakožto vlastní nápadnice polovice, totiž 35 zl mor[avských] zaplacených gruntu tohoto, nemohouc tej polovice gruntu jsouc holé místo stavěti, takovou polovici zaplacenou odprodala jest Petrovi Polešovskému za hotových 2 zl mor[avských], které táž Chana k rukám svým přijala. Druhou pak polovici nejsouce žádných nápadníkův obci města Strážnice ročně po 1 zl mor[avském] dopláceti povinen bude. Ta pak druhá polovice odevzdává se za v[olnou] [a] s[vobodnou].
Rukojmě za vystavení gruntu S.R.S.N. Pavel Hořák a Jan Mikulků dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1699 dne 15. Junii za purg[mistra] p[ana] Johannesa Dašického Petr Polešovský položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci městské na dluh panu faráři 2 zlm, za které se mu vypisují 3 zlm.
Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického Petr Polešovský položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se vypisují 3 zlm.
f 114a
Letha Páně 1711 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra Petr Polešovský obci městskej ještě spláceti 29 zlm, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu spolu z jinými vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž
9 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní totiž 18 zlm 10 gr povinen bude spláceti na spůsob jak nahoře.

Leta Páně 1728 dne 11. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a substituirovaného p[ana] Šimona Svobody a spoluradních toho času majíce Petr Polešovský grunt ut supra po otci svém Petrovi Polešovském testamentem odporučený, z kterého bratrovi svému Mikulášovi, který na vojně jest, zpláceti má 10 zlr aneb kdyby on se nenavrátil, tehdy sestrám

jeho, takový pro zaplacení contribučenských reštů délej držeti nemohl, nýbrž z svej dobrovolnej vůle prodal Jakubovi Staníčkovi za hotových 34 zlr 30 kr, které na rešta contribučenské a městské (jak
f 114b
quitanci jeho vysvětlí) vzaté a obrácené jsou. Pročež se nyní grunt ten připisuje a odevzdává i s tím vším, co na něm zaplacené jest, tomuž Jakubovi Staníčkovi za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy, totiž 18 zlm 10 gr alb, ročně po 3 zlm, ostatně ale bez všelikých reštů běžících jak císařských, tak obecních až do 31. Decembris 1728, na které toliko kupec 48 kr jemu nápomocen býti má. Poněvadž ale těch 10 zlr, které, jak nahoře opsáno jest, bratrovi Mikulášovi aneb sestrám jeho dle testamentu z domu splacené býti mají, kupec spláceti na sebe nevzal a ani povinen nebude, z peněz taky těch za tenž dům daných pro rešta contribučenské aby se zachovaly nedostačilo. Pročež aby aby stenčené nebyly, na majetnost vlastní Petra Polešovského, totiž na 3 h[ony] roli a půl louky, se takové 10 zlr převádějí, a proto takových bez vědomosti práva ani prodati, ani podstaviti moci míti nemá. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě ze strany kupce za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Kořenek S.R.S.V.a N.
f 115a
Připis domu Václava Najmana

Leta Páně 1763 dne 12. Novembris za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Václav Najman a přednášel, že poněvadž jemu dle sub dato 23ho Septembris e.a. právně publicirovaného testamentu Alžběty Marciánky dům ut supra za summu 150 zlr poručen jest, následovně aby jemu takový dům právně připsán a odevzdán byl. A poněvadž jemu od ouřadu purgmistrovského naproti tomu se odpovědělo, že se takový dům připsati může, ačkoliv ale při tom domě kus roli obecního leží, že by z tej roli ročního činsu p[e]r 30 kr zaplatiti musel a takový kus roli vždycky obecní zůstane, k čemuž poněvadž Václav Najman consentiroval a takový čins ročně p[e]r 30 kr zaplatiti se zavázal. Pročež se jemu dům ut supra s těma na něm od starodávna ležícíma verunkovýma penězi p[e]r 18 zlm 10 gr alb ročně při posudcích p[e]r 3 zlm za právní volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovské], vrch[nostenské] i městský p[an] Petr Gruner a p[an] Kozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.

f 115b
Přípis Františka Horný

Leta Páně 1785 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních jeho toho času pozůstanouce po ne[božtíku] Václavovi Najmanovi grunt ut supra pozůstalým po něm sirotkům Václavovi synovi a Rozálii dceře k podělení, takový uznajíce Jich Opatrnost páni, že by týž grunt zachovati sirotkům na záhubu čelil, k veřejnému prodeju pustili. Když pak při držanej veřejnej licitaci dne 8. měsíce ledna [1]785 týž grunt Františkovi Hornému jakožto nejvíc dávajícímu za summu dvě sta osumdesáte šest rýnských, pravíš 286 zlr, připadl i taky summu verunkovú p[e]r 18 zl mor[avských] 10 gr alb po 3 zl mor[avském] ročně k splacení na sebe přejal, řečený grunt se jemu Františkovi Horný za vlastní, volný a dědičný tímto vedle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jan Ježík a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N.