Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotci neboštíka Jakuba Kazihracha

f 28

Jest jich patero, Jan, Anna, Kateřina, Zuzanna a Dorota. Anna ta jest vdaná, Jan ten jest ženatý, Kateřina ta jest na zdraví svém nedostatečná, Zuzanna z vůlí vrchnosti v Strážnici slouží a Dorota ta jest umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matouše Kalouska 284 zl 11 gr.
Více jim náleží na roli na Strážnicku a louce za svodnicí a dva oule včel, Jírovi Kladivovi prodané 61 zl 10 gr.
Též na vinohradě v hoře Leskovci, kterej drží Staněk Jursů, jim náleží 150 zl.
Více na druhém vinohradě v hoře Veselé, Mikulášovi Večeři prodanej, náleží jim 160 zl.
Item na Janovi Majůvkovi jim náleží 6 ½ zl.
Více za dva mty žita prodaného 50 zl.
Více za tři bečky a dvě vědra vína 44 zl.
f 28
Více za žito Matoušovi Kalouskovi prodané 12 zl.
Za ložné a choděcí šaty prodané 20 zl.
Hotových peněz po neboštíkovi Jakubovi Kazihrachovi zůstalým 10 zl.
Summa všeho statku 798 zl 6 gr.
Z toho se sráží za dluhy nebošt[íka] Jakuba Kazihracha otce jejich 36 zl 13 ½ gr. Zůstává 761 zl 22 ½ gr, dělíce tu summu na těch pět dílů, dostane se na jednu každú osobu po 152 zl 10 ½ gr

Na to jest jim ku právu položeno toto:
Item z gruntu Matouše Kalouska 223 zl.
Item od Jíry Kladivy z roli, z louky, též dvoje včely 66 zl
10 gr.
Item od Staňka Jursového z vinohradu V Leskovej hoře
120 zl.
f 29
Item od Mikuláše Večeřového z vinohradu v tejž hoře Leskovej 88 zl.
Item za dva mty žita prodaného 50 zl.
Item za tři bečky a dvě vědra vína 44 zl.
Item od Jana Majůvky 6 zl 15 gr.
Item za šaty ložné a choděcí prodané 20 zl.
Item hotových peněz 9 zl.
Pars 626 zl 25 gr.
Vydání z toho:
Item za dluh neboštíka Jakuba Kazihracha, otce těchž sirotků, dáno 36 zl 13 ½ gr.
Item Anně dáno 80 zl 15 gr.
Item Kateřině dáno 12 zl 19 gr.
Item Janovi dáno 54 zl.
Item Dorotě dáno 8 zl.

Táž Dorota umřela, spravedlnost její na Anku, Kateřinu, Zuzannu a Jana Kazihracha připadla.
f 29
A tak se ještě Anně mimo prvnější vyzdvižení od práva dodati příde i s tím, což jest na ni po Dorotě sestře její připadlo 107 zl 28 gr.
Item Kateřině též dodati přijde mimo prvnější vyzdvižení 175 zl 24 gr.
Item Janovi k doplnění dílu jeho dodati příde mimo první vyzdvižení 134 zl 13 gr.
Item Zuzaně, poněvadž ona na díl svůj nic nevzala, náleží jí vší summy i po Dorotě, sestře její zemřelé 188 zl 13 gr.
Summa všeho, což se na díly jejich dodati má, učiní 606 zl 18 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matouše Kalouska 61 zl 11 gr. Ty jsou vyšlé a za tím Matoušem Kalouskem zadrželé zůstávají.
A více tenž Matouš za žito jemu prodané dlužen zůstává
12 zl.
Item na vinohradě Jana Uvírka ze Vnorov, kterýž drží v hoře Leskovej 13 zl.
f 30
Ty se od letha 1594 při Vánocích pokládati mají po 4 zl.
Item na druhém vinohradě v hoře Leskovci, kterýž Vaněk Halíků drží, též jim náleží 13 zl. Placení při Vánocích letha 1594 po 4 zl.
Item na třetím vinohradě v hoře Veselej, kterej Mikuláš Večeře měl a obec kněždubská nyní jej drží, 72 zl. Ty pokládati mají od letha 1594 při Vánocích po 8 zl.
A hotových při právě býti má 435 zl 7 gr.

Letha [15]94 přijato od Mathouše Kalouska za grunth peněz zadržalých 19 zl. Z toho dáno Janovi nápadníku napřed psanému 17 zl a ostatek 2 zl sou do truhlice sirotčí vloženy.
Letha [15]94 přijato od Martina Horáčka za vinohrad na místě obci kněždubské 8 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od Vaňka Halíka za vinohrad peněz ročních 4 zl.
Též přijato od Jana Uvírka za vinohrad 4 zl.
f 30
Letha 1594 odvedeno napřed psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich, jakž níže poznamenáno, toto:
Item co Janovi, sirotku nebožšt[íka] Tomana Kopřivy, sirotku zběhlému náleželo 22 zl 10 gr. Ty se jim od letha [15]95 při Vánocích, jakž o tom při těchž sirotcích téhož Tomana Kopřivy položeno najdeš, pokládati mají pořadně po 3 zl 10 gr.

Více jim odvedeno, co Janovi a Martinovi nebožšt[íka] Filipa Štefkového náleželo 70 zl 18 gr 5 den. Ty se jim od letha [15]95 po 2 zl pokládati mají.
Více jim odvedeno, co Václavovi, nebožštíka Šimona Hasáka sirotku zběhlému, náleželo 44 zl 12 ½ gr. Ty se jim od letha [15]95 při Vánocích pokládati mají po 3 zl 10 gr.
Více jim odvedeno, což Jírovi, nebožštíka Vojtka Halíka sirotku zběhlému, náleželo 21 zl 25 ½ gr. Ty jak jim jíti mají, při sirotcích téhož neboštíka Vojtka Halíka položeno najdeš.
Více jim odvedeno, co Jírovi, nebožštíka Staňka Kalouska zběhlému sirotku, náleželo 60 zl. Ty jim jíti mají po 4 zl
15 gr.
Více jim odvedeno, co Janovi, Mikulášovi, Václavovi, Tomášovi a Kateřině nebož[tíka] Šimka Vlčejového náleželo
23 zl. Ty se jim z gruntu Jana Chudého po 2 zl pokládati mají od letha [15]95.
f 31
Více jim odvedeno, co Kuně, nebožštíka Václava Maliny sirotku zběhlému, náleželo 21 zl 16 gr 4 ½ den. Ty se jim od letha [15]95 po 1 zl pokládati mají.
Více jim odvedeno, což Martinovi nebožštíka Jana Chudého náleželo 52 zl 24 gr 4 ½ den. Ty se jim od letha [15]95 po 3 zl pokládati mají.
Víceji přijato na peníze vyšlé 9 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její.

Vydání:
Kateřině dáno na díl její 4 zl.
Item Zuzaně též dáno 4 zl. Takové peníze sou jim dány na šaty.
Od register těchto dáno Václavovi Letovskému 4 zl 9 gr
2 den.

Letha [15]95 přijato od Matouše Kalouska za grunth peněz purgkrechtních 8 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.

Letha [15]96 přijato od Vaňka Halíka za vinohrad 2 zl.
Téhož letha přijato od Horáčka na místě obci za vinohrad
4 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její těch 4 zl.
Více Zuzaně dáno na díl její peněz 10 zl 20 gr 5 den.
Téhož letha přijato od Uvírka ze Vnorov za vinohrad 1 zl.

Letha [15]97 přijato od Jakuba Kazihracha za grunth 8 zl.
Téhož letha přijato od Horáčka za vinohrad 8 zl.
Téhož letha přijato od Vaňka Halíka za vinohrad 4 zl.
Dáno Kateřině na díl její 10 zl.
Zuzaně dáno na díl její peněz 4 zl.
Více dáno Kateřině na díl její 7 zl.

f 31
Letha 1598 přijato od Matouše Kalouska za grunt 8 zl.
Od Martina Horáčka za vinohrad 8 zl.
Od Vaňka Halíka přijato za vinohrad 4 zl.
Dáno Kateřině na díl její 6 zl 20 gr.
Zuzaně dáno na díl její 6 zl 20 gr.
Janovi na díl jeho dáno 6 zl 20 gr.

Téhož letha ut s[upr]a Jan nápadník napřed psaný zemřel a spravedlnosti své mimo vyzdvižení sumy 106 zl 23 gr odemřel, kterážto připadla na Kateřinu, Zuzannu a Bětu manželku Janovu podle poručenství jeho, na čemž strany přestaly. Kdež má se podli poručenství jeho zaplatiti na špitál strážnický 5 zl a Holomkovi Židu dluhuo 2 zl a ostatek dělíc na tři díly, přijde každému toto:
Kateřině, manželce Petra Kaváňového 35 zl 17 gr 4 ½ den.
Zuzanně, ženě Jíry Večeřového 65 zl 17 gr 4 ½ den.
Bětě, manželce Janovej tolikéž 35 zl 17 gr 4 ½ den.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Matouše Kalouska za grunt 8 zl.
Též přijato od Martina Horáčka za vinohrad 8 zl.
Od Vaňka Halíka též přijato za vinohrad 4 zl. Z toho dáno zase tomu Martinovi Halíkovi, že přeplatil za vinohrad 5 zl.
Kateřině, Petra Kaváňového ženě, dáno lonského roku po posudku v Lipově 1 zl 15 gr.
Odvedeno těmto s[irotkům] na statku n[ebožtíka] Havla Havelky po s[irotku] zběhlým na vyšlou spravedlnost 45 zl 1 gr 4 den. Ty jak jim jíti mají, při tom statku se spravíš.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a z těch svrchu psaných položených leta [15]98 peněz dáno na špitál strážnický 5 zl, Holomkovi Židu též dáno dluhu 2 zl, Kateřině dáno na díl její 2 zl 2 gr 2 den, Zuzaně též dáno 2 zl 2 gr 2 den, Bětě dáno na díl její 2 zl 2 gr 2 den.
Jakož tej Bětě náleželo ještě mimo to dovzíti 33 zl 15 gr
2 den, ty peníze jest prodala Martinovi Horáčkovi na vinohradě jeho, kterýž on platí. A tak ona na tom vinohradě nic nemá ani žádné jiné spravedlnosti.
f 32
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Matouše Kalouska za g[runt] ostatních peněz 2 zl 11 gr.
Od Martina Horáčka za vinohrad ostatních peněz přijato a tak jej těmto sirotkom doplatil 2 zl 14 gr 4 ½ den.
NB. Jakož podli odvodu svrchu psaného má 70 zl 18 gr 5 den z statku n[ebožtíka] Filipa Štefkového dojíti, ty jest sobě Petr Kaváňů na díl Kateřiny ženy své porazil 59 zl na vinohradě svém v Dobré hoře, za kterýž měl s[irotkům] Štefkovým dopláceti a ty peníze do tohoto statku odtud docházeti mají.

Od Jana Uvírky ze Vnorov za vinohrad přijato 1 zl
Z statku n[ebožtíka] Tomana Kopřivy přijato po s[irotku] zběhlým podli odvodu 7 zl.
Z statku n[ebožtíka] Šimona Hasáka podli odvodu 4 zl.
Z statku n[ebožtíka] Vojtka Halíka též podli odvodu 8 zl.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska tímž spůsobem 4 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Chudého podli odvodu 1 zl 15 gr.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 10 zl.
Kateřině též dáno 6 zl 15 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Navrátila z Anniného dílu
10 zl 25 gr.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Tomana Kopřivy podli odvodu 2 zl. Z toho dáno Zuzaně 1 zl, Kateřině 1 zl.

Letha 1601 a 1602 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Vlčejového podli odvodu ut s[upr]a 4 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její, které přijal Jíra Večeře 2 zl, Kateřině, Petra Kaváně ženě dáno 2 zl.
Více Zuzaně vydáno na díl její 3 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato z statku Filipa Štefkového podli odvodu 4 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Šimona Hasáka podli odvodu přijato
3 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své.
f 32
Letha 1603 za fojta Martina Pukového z statku n[ebožtíka] Šimka Vlčejového po s[irotcích] zběhlých přijato 2 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Václava Maliny přijato po s[irotcích] zběhlých 1 zl. Ten přijal muž Zuzanin na díl její.
Z statku Havla Havelky přijato podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 5 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Z statku Vojtka Halíka podli odvodu přijato 1 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 5 zl. Z toho dáno Petrovi Kaváňovi na díl Kateřiny 2 zl 15 gr a manželu Zuzaniné[mu] též dáno 2 zl 15 gr.
Od Jana Uvírky ze Vnorov přijato za vinohrad 1 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřinin.
Z statku n[ebožtíka] Vojtka Halíka přijato podli odvodu po s[irotcích] zběhlých z vinohradu Mikuláše Šimonce 7 zl. Ty jest přijal Petr Kaváň po Kateřině ženě své.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Filipa Štefkového podle odvodu 4 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Hasáka podle odvodu přijato
3 zl. Ty přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska přijato podle odvodu
5 zl. Z toho dáno Zuzaně 2 zl 15 gr a Kateřině 2 zl 15 gr.
Od Jana Uvírky ze Vnorov přijato za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Kateřině ty 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Václava Maliny přijato podle odvodu
1 zl 15 gr. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Vlčejova přijato 2 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Havelky podle odvodu přijato
2 zl. Ty přijal Zuzanin muž na díl její.
f 33
Leta 1606 za fojta Jíry Večeře přijato z statku Staňka Kalouska podle odvodu 5 zl. Z toho přijal Petr Kaváň na díl Kateřiny ženy své 2 zl 15 gr a Jíra Večeřů na díl Zuzany manželky své 2 zl 15 gr.
Letha 1607 za fojta Martina Remšového přijato z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podle odvodu 5 zl. Ty přijal Jíra Večeře na díl Zuzanny manželky své.
Z statku neb[ožtíka] Tomana Kopřivy podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 1 zl. Ten přijal Jíra Večeře na díl Zuzanny ženy své.
Petr Kaváň, který měl Kateřinu, umřel a dílu nedobraného peněz Kateřině manželce své po sobě zanechal 95 zl 19 gr
2 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu, manželku Jíry Večeřova, a Jana Kaváně bratra jeho, přijde na každého po
47 zl 24 gr 4 ½ den.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Hasáka 2 zl. Ty přijal Jan Kavoň z Strážnice nápadu po Petrovi bratru jeho.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska přijato podle odvodu
5 zl. Ty přijal Jíra Večeře na díl Zuzanin.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podle odvodu 5 zl. Ty přijal Jíra Večeře na díl Zuzanin.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Hasáka lonských a letoších 2 zl 15 gr. Ty přijal Jan Kavoň nápadu po bratru svém.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 2 zl. Přijal je Jan Kavoň nápadu po bratru svém.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Staňka Kalouska přijato za rok 1610 3 zl. Ty přijal Jíra Večeře.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Staňka Kalouska přijato za rok 1611 5 zl. Ty přijal Jíra Večeře.

Leta 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Šimona Hasáka podle odvodu 2 zl. Ty přijal Jan Kavoň do Strážnice.
f 33
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Staňka Kalouska podli odvodu 5 zl. Ty přijal Jíra Večeřa.
Jan Kavoň z Strážnice prodal z tejto své spravedlnosti nahoře psané na gruntě Martina Poláka, což do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Hasáka platiti se mělo, 20 zl 22 ½ gr.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podli odvodu 5 zl. Ty přijal Jíra Večeře.
Z statku n[ebožtíka] Jana Chudého přijato podli odvodu za vinoh[rad] 1 zl. Ten přijal Jíra Večeře.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového přijato z statku n[ebožtíka] Vácslava Maliny podli odvodu přijato 1 zl. Ten jest vydán Jírovi Večeřovi.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně z s[tatku] n[ebožtíka] Jana Chudého přijato 1 zl. Ten jest vydán Jírovi.
Z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska podle odvodu přijato peněz 5 zl. Ty přijal Jíra Večeře.
Od Pavla Šule za vinohrad z s[tatku] n[ebožtíka] Staňka Kalouska 5 zl. Ty sou vydány Jírovi Večeřovi.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z statku n[ebožtíka] Václava Maliny přijato 1 zl. Ten jest vydán Jírovi Večeřovi.
Od Pavla Šule z statku n[ebožtíka] Staňka Kalouska přijato 3 zl. Ty sou vydány Jírovi Večeřovi.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového přijato z statku n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Chudých přijato 1 zl 15 gr. Ty sou vydané Jírovi Večeřovi.
Leta 1618 za fojta Jana Lišky přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl. Ty sou vydané Jírovi Večeřovi.