Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

121 Grunt Ondry Slaniny

f 372a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích bílejch v listu 359 ten Ondra vejš psaný koupil jest podsedek od Lorence, syna Tomáše Uhléře, z jednou čtvrtí vinohradu v Dolní hoře a z vinohradem achtelem v Štamfátě, též z štěpnicí, jakž týž zápis v sobě šiře obsahuje a zavírá, za summu 596 R 25 gr 5 ½ den.
Na kderoužto summu i z závdankem do letha 1594 jest vyplnil 435 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 25 R až do vyplnění tej summy Zuzanně, sirotku nebožt[íka] Valenty Kováře Drahotoušskýho pokládati a dopláceti má 161 R 25 gr 5 ½ den.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Dobiáš Krs, Matěj Zámečník, Jan Pohanků a Matěj Kučera S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 položil Ondra Slanina za statek svůj peněz purgkrechtních 25 R.
Letha [15]96 položil Ondra Slanina za statek svůj peněz purgkrechtních 25 R.
Letha 1597 Václav Kalousek z vůle a vědomí manželky své prodal Ondrovi Slaninovi švagru svému spravedlnosti je[mu]
f 372b
po manželce jeho náležitou, jmenovitě 111 R, za sirotky, jmenovitě 52 R 20 gr, kterouž na gruntě jeho k vyplacení jměl.
A tak Slanina podsedek svůj zaplatcený má.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle rozdílu statku po n[ebožtíku] Ondrovi Slaninovi Dorota, vdova po něm zůstalá, grunt ut s[upr]a v summě 180 R ujala a na něm sobě dílu svého 82 R 15 gr srazila a ostatek platiti má od letha 1603 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Dorota Slaninka prodala podsedek svůj Mikulášovi Hrbkovi za summu
180 R. Závdanku jí dal 50 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků, Kašpar Bednář, Honz Šmalcíř, Jirgl Krejčí S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Hrbků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Slaniny 10 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kalouska vejminky 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby jakož na tomto gruntě náleželo Dorothě Slanince summy 32 R 15 gr, ty jest prodal Valenta Kovář manžel její z dovolením jejím Mikulášovi Hrbkovýmu za hotových 3 R 25 gr.
A tak na tom gruntě Dorotha Slaninka nic nemá.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka tento grunt na placení toliko po 5 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Bratr Pavel Věrovanský, námětsek neb[ožtíka] Mikuláše Hrbkového, prodal podsedek požár ut s[upr]a Jiříkovi Černikovskýmu za summu
130 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Noha a Jíra Zaměstknal S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Černikovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Slaniny
2 R 15 gr.
f 373a
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Černikovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Slaniny 2 R 15 gr.
NB. Bratr Pavel Věrovanský, náměstek n[ebožtíka] Pavla Hrbkového, odvedl na tomto gruntě obci předměstské za dluh n[ebožtíka] Pavla Hrbka, což on dlužen byl předních peněz
26 R. Ty sobě obec z tohoto gruntu z verunkových peněz každého roku od letha 1610 po 5 R vyzdvihovati mají a po zaplacení těch 26 R zase Bratru Pavlovi peníze půjdou. Act[um] za předního konšela Pavla Macháčko[vého] 1609.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Černikovský za g[runt] na obec předměstskou 2 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jiřík Černikovský za g[runt] obci předměstské 5 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Černikovský za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Černikovský za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Černikovský za g[runt] obci předměstské 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Černikovský položil za g[runt] obci předměstské 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Černikovský položil za grunt obci předm[ěstské] 5 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Černikovský položil za grunt na obec městskou 5 R.

Letha 1621 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný Jiřík Černikovský umřel a ten grunt po něm zůstalý ouřad předměst[ský] prodali Matějovi Kohoutovi za summu 130 R bez závdanku, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Klikavský a Jan Doubek S.R.S.a N.

Týž svrchu psaný Matěj Kohout provedl jest to před ouřadem Martinem Kašubou a Simeonem Vítkový, že jest témuž neboštíkovi Jiříkovi Černikovskému před smrtí jeho půjčil peněz 35 R
24 gr, pročež se jemu tuto za zaplacený na summu svrchu psanou 130 R vypisují.
f 373b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Matěj Kohout prodal ten grunth Martinovi Opavskému za 100 R. Závdanku dal jemu 8 R 15 gr, ostatní summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jíra Bernický, Beneš Vlach, Bartek Fryštacký, Matěj Kohout S.R.S.a N.

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy po smrti Martina Opavského prodán jest ten gr[unt] Jírovi Vojtkovému bez závdanku za s[umm]u 85 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Střelecký a Jíra Blatnicský S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Vojtků prodal ten grunt ut s[upr]a Mikulášovi Frydeckému za summu 85 R. Závdanku dal jemu 3 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Čabaňa a Adam Bohunský S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Frydecký položil za gr[unt] 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Frydecký položil za gr[unt] 1 R 15 gr.
Zůstávají při právě a přijal je Jiřík Praštěk, následující purgkmistr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Frydecký položil za gr[unt] svůj 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Mikuláš Frydecký za gr[unt] svů[j] ročních peněz 1639 a 1640 3 R.
Zůstávají při právě.
f 374
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Frydecký položil za gr[unt] svůj ročních peněz za rokh 1641 a 1642 2 R.
Ty zůstávají při právě.

Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho Mikuláš Frydecký prodal svůj grunt Havlovi Navrátilovi za s[umm]u 85 zlm bez závdanku, placení ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.

R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné všelijaké povinnosti J.H.Mti i obecní Matěj Petrjal a Václav Kožený S.R.S.a N.
Za to pamět se činí, co jest Mikuláš Frydecký na tom gruntě vyplatil, to jest zeti svému Havlovi Navrátilovi pustil a ostatek bude povinen dopláceti.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho jakož Mikuláš Frydecký nahoře psaný zeti svému Havlovi Navrátilovi podsedek svůj byl odvedl, nemohouce [se] spolu srovnávati, zase se tenž Frydecký zeti svému spáčil a toho gruntu se ujal. Jemuž za volný a svobodný odveden.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti všeliké vrchnosti i obci Thomáš Očko a Ondra Hrubý S.R.S.a N.R.
f 374b
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] tak jakož tento podsedek za živobytí nebo[žtíka] Mikuláše Frydeckého vyhořel, který až dodnes vdova po něm zůstalá jménem Eva drží, na němž se také jako jiným vyhořelým polovici upouští, totiž 36 R 22 ½ gr.

Letha 1660 dne 15. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti Mikuláše Frydeckého Blažej Čabaňa pojmouc sobě Evu pozůstalou vdovu za manželku ten grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] předek jeho byl ujal, totiž v s[ummě] 85 R. Místo závdanku poráží sobě, co tak neb[ožtík] předek jeho na grunthu ut supra vyplatil a na vyhoření puštěného měl summy 49 R 7 ½ gr, které tak jemu manželka jeho smlouvami svadebními zadala, ostatek summy platiti má každoročně po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský, Jan Velický kolář SRSaNR.

Letha Páně 1673 dne 24. Aprilis za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních Eva, pozůstalá vdova po neboštíkovi Blažejovi Čabaňovi, nemohouce pro sešlost věku svého všelijakých povinností panských zapravovati, svrchu psaný grunt prodala jest Janovi Vackovi za summu 85 zlm. Závdanku položil při odevzdávce 4 zlm, placením ročně při posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravení gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní pan Lorenc Zajíček a Martin Kořínek SRSpaN.
f 375a
Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jiřík Jakubovský (který sobě Kateřinu, pozůstalou vd[ovu] po svrchu psaném neb[ožtíku Janovi Vackovi, držiteli gru[ntu] ut supra, za manželku pojal) položil za tenž gr[unt] k obci městské 2 zlr 20 kr. Za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři, co on obci

stráž[nické] na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se
jemu 3 zlm.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času jsouce z gruntu ut supra ještě obci městské strážnickej na letha spláceti 82 zlm, z takového gruntu spláceti se zaujal jako i v prvním zápisi Jiřík Jakubovský jakožto až posavad držitel gruntu ut supra. Pročež se jemu s tej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel,
f 375b
třetí díl jako jiným vyhořelým upúští, totiž 27 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisuje 28 zlm 10 gr, na ostatní summu majíce praetensi na gruntě No 1 67 zlm 14 gr 5 den po neb[ožtíku] otci svém Martinovi Jakubovském, z takovej svej praetensi z toho tam gruntu na zaplacení tej ostatní summy na tomto gruntě, totiž 54 zlm 20 gr, jest převedl zas 54 zlm
20 gr. A tak držitel gruntu tohoto nadepsaný Jiřík Jakubovský bude míti grunt tento docela zaplacený a žádný více na gruntu tomto co praetendirovati míti nebude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 376a
Letha Páně 1713 dne 25. Augusti za purgmistra pana Philipha Černého a spoluradních jeho zemrouce Kateřina Vacková, provdalá za Jiříka Jakubovského, před smrtí svou o majetnosti a statečku svém kšaft jest učinila a jsouce mocná plnomocnice gruntu ut supra, tenž svému vlastnímu synovi Janovi Vackovi poručila i s tím vším, což na něm jeho neb[ožtík] otec Jan Vacko neb ona sama vyplatila, totiž 3 zlm, a co za vystavení v roku 1711 třetího dílu se mu srazilo 27 zlm 10 gr, ostatní 54 zlm 20 gr alb, které Jiřík Jakubovský očím jeho ze svej praetensi na gruntě Nro.1 mající skrz převod vyplatil, od něho za 3 vědra vína skúpil a tak grunt ut supra docela a zouplna zaplacený dostal. Kterýžto se jemu pro pořádek městský připisuje a odevzdává za volný a svobodný, též docela a zouplna zaplacený v summě 85 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
f 376b
Letha Páně 1744 dne 21. Aprilis za purgkmistra toho času opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času Martin Lipa opatrnému ouřadu purgkmistrovskému písebnej contract a podepsanej od nebo[žtíka] velebného pana Pavla Ant[onína] Kořenka, faráře zdejšího, jest předložil, kterak on od

nebo[žtíka] Jakubovských sirotkův tento grund ut supra za jedno sto dvacet rýnských jest koupil a taky na jednoho každého přicházející podíl po 30 zlr jest zaplatil, totiž Pavlovi 30 zlr, Tomášovi 30 zlr, Alžbětě majíce on na víno podíl takovej se jemu sráží, poněvadž ona jemu měla dodávat těch 30 zlr praelon actationem zaplaceno 30 zlr a sobě svůj díl poráží 30 zlr, činí 120 zlr. Pročež se jemu taky a jeho manželce Kateřině za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Za rukojníky spravování toho domu a vyplacení všelijakých dáněk dožádal pana Šebestiana Mlejnka a pana Henricha Bartlsmana radních. Stalo se s vůlí a consensem uroz[eného] pana hejtmana.
f 377a
Leta Páně 1745 dne 12. Augusti za purgmistrovství pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času držitelka gruntu ut supra Apolena Vacková poněvadž pro zrůstlé dluhy, které vícej zaplatiti naděje nebylo, grundt ten delej držeti nemohla, nýbrž takový do prodaju pustiti jest musela. Pročež takový grundt švagr její Jiří Hrabec koupil ze vším příslušenstvím, tak jak ona to vd[ova] Apolena Vacková jest měla a užívala, za summu hotovú sedemdesát rýnských, však s tou vejminkou, že kupec Jiří Hrabec prodavatelkyni Vackovej světničku vystaviti a ji do smrti (leč by se provdala, neb tu by se vejminka cassirovala a neplatná byla) v domě trpěti povinen býti má. Podle čehož taky grundt ten se jemu Jiříkovi Hrabcovi za vlastní, volný a docela zaplacený připisuje a odevzdává.
Rukoumě za opravu gruntu toho a placení povinností jak panských, král[ovských] a obec[ních] p[an] Eliáš Grögr a p[an] Joseph Heisik S.R.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 377b
Notandum při tomto zápisu se činí, že jakož neb[ožtík] Jan Vacek, držitel gruntu ut supra, sousedovi svému Janovi Hlubockému dle dobrovolného domluvení nejaký kus humna ale na jednu sahu pro rozšíření dvoru Jana Hlubockého dobrovolně popustil a na soumezí svém studňu na společné outraty vystavěti jest povolil, ano i vystavená jest. Pročež i nynější držitel gruntu takovú společnost svému sousedu Jozefovi Továrkovi popřívati chce, však s tím předchováním, že kdyby on Hrabec držitel gruntu své soumezí hraditi chtěl, v tom od žádného aby zdržován nebyl, a sice jak soumezí ide až do půl studně.
f 378a
Letha Páně 1748 dne 8. Novem[bris] za purgkmistra p[ana] Jana Weinera a spoluradních toho času majíce Martin Lipa dům ut supra, jest takový Janovi Černýmu ode všech dluhův osvobozený i od contribuci až do dnešního dne vyplacený za summu dvě sta padnáste rejnsk[ých] hotových peněz prodal a sobě až do s[vaté]ho Jana budoucího roku bydlení v domě vyňal. Pročeš se jemu Janovi Černýmu menovitý dům za jeho volný a v ničem nezávadný zde připisuje a odevzdává.

Rukojníci opravy jsou p[an] Joseph Haisig a p[an] Joseph Fojt.

Přípis domu Jozefa Hrabca

Leta Páně 1762 dne 27. Martii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Hrabec grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Jozefovi odstúpil, vymínil ale sobě svobodný bydlení i manželce svej až do smrti. Pročež se tenž grunt Jozefovi Hrabcovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje
f 378b
a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Johan Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.