Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

126 Grunt Matěje Mikulce zámečníka

f 415a

Letha 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 23 nadepsaný Matěj Mikulec zámečník koupil ten grunth od Jiříka Podstatckého za summu 100 R.
Na to jest závdanku a peněz ročních do letha [15]93 i s těmi, kderéž skoupil, vyplnil 73 R a tak zuostává za něj dopláceti 27 R.
Na to jest letha [15]94 zadržel 9 R a tak ještě od letha [15]95 mimo ty zadržalé dopláceti rok po roku po 9 R až do vyplnění summy zůstává, totiž 18 R.
Ta všecka summa náleží Ondrovi Matyáše Nejezchleby.
Rukojmě za opravu gruntu, též povinností panských Václav Bzenecký, Joanes Prahanus S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Matěj Mikulce za grunth svůj peněz purgkrechtních Ondrovi Matyáše Nejezchleby 9 R.
Letha [15]95 položil Matěj Mikulce za vinohrad a grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 9 R.
Ty přijal Ondra Nejezchlebů.
Letha [15]96 položil Matěj Mikulce za vinohrad a grunt svůj peněz purgkrecht[ních] Ondrovi Nejezchlebovi 9 R.
A tak má grunth svůj zouplna zaplacenej.
f 415b
Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matěj Mikulec zámečník prodal podsedek svůj Petrovi Sojkovi za summu 124 R. Závdanku jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Hájek, Jan Moravanský, Řehoř Všetečka
S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela Martina Kašuby položil Petr Sojka Matějovi Mikulcovi zámečníkovi 8 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby Petr Sojka podsedek požár ut s[upr]a toliko po 3 R doplácel.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Petr Sojka prodal podsedek požár svrchu psaný Martinovi Uličnýmu za summu 124 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pizl a Staněk Frydecký S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Uličný za grunt svrchu psaný 2 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavej, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Matějovi Mikulcovi 1 R.
A Petrovi Sojkovi, že na placení o 1 R povýšil, dáno 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Uličný za grunt 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R.
A Petrovi Sojkovi že na placení povýšil 1 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Uličný za gr[unt] 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R.
A Petrovi Sojkovi že na placení povýšil 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Uličný za gr[unt] 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mikulce 3 R.
A Petrovi Sojkovi že na placení povýšil 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Uličný za grunt 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavej, vdově Matěje Mi[kulce] 3 R.
A Petrovi Sojkovi 1 R.
f 416a
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Uličný za g[runt] svůj 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R.
A Petrovi Sojkovi 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Uličný položil za g[runt] svůj 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R.
A Petrovi Sojkovi 1 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Uličný položil za gr[unt] svůj 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R.
A Petrovi Sojkovi 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Uličný položil za grunt svůj peněz ročních 4 R.
Z toho dáno Bětě Ryšavé 3 R.
A Petrovi Sojkovi dán 1 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Uličný položil za grunt svůj 4 R.
Z toho přijala Alžběta Ryšavá 3 R.
A Petr Sojka přijal 1 R.

Pusté

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Honsovi Lipensovi stolaři za summu 80 R bez závdanku, placení počnouc letha 1640 každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jakub Paška a Jakub Gortz S.R.S.a N.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho jest tento zvrchu psaný grundt zaprodán po zemřití Honza Lipensa Adamovi Francekovi za summu 100 R. Závdanku dal ihned při odevzdávce 8 R, ostatek

f 416b
summy má poročně po 3 R zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jakub Paška a Pavel Čejka S.R.S:a N.
Takový závdanek jest ihned na dluh JHMti obrácen a do důchodů strážnických odveden.

Pusté

Letha Páně 1702 dne 12. April[is] za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho zůstávaje ten gr[unt] od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takové se púští a připisuje Janovi Paškovi v 50 zlm a 50 zlm na vystavení se passiruje. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti Jiřík Tengler a Jakub Řeha SRSVN dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1716 dne 3. Februarii za purgmistrovství p[ana] Pfilipfa Černého a spoluradních tohož času koupíce náležitě Lorenc Fabrici nadepsaný grunt od Jana Pašky, takovej sobě připsanej neměl, však po smrti manželka jeho jménem Aneška Fabricka kšaftem takový dostala a v její vlastní držení se odevzdal mocí testamentu, poněvadž pak i ona sobě
f 417a
takovej připsanej neměla, to však na žádné praejudicium vstahovati se nemá. I jsouce ona Aneška těškou nemocí od Boha navštívená a možnosti nemajíce vícej z takového všelijaké povinnosti zbejvati, tehdy nadepsaný dům z svej dobrovolné vůle při zdravém rozumu jest prodala p[anu] Johannesovi Alex[andru] Tragarovi za summu hotových peněz 24 zlr. Prodčež tehdy tenž grunt se jemu panu soukupovi za volný, svobodný a docela zaplacený, z žádnou vícej se vynacházet mohoucí praetensi připisuje a odevzdává, i z tím místem, totiž od rohu stěny ze soumezí mimo studně vyměřeno jest, kteréžto místo Jakubovi Ondrúškovi za odkoupené a zaplacené připsáno jest. Co se tejká teho místa od soumezí odděleného, to pan koupitel gruntu právně pohledávati bude, aby se tomuž, který to místo sobě odkoupené má, žádnú škodu netrpěl. Nápad 50 zlm oubci poct[ivé] patřící skoupil on p[an] Johannes Tragar za 7 zl rejn[ských], a tak tenž grunt docela zaplacený míti bude, contributi za 1715 rokh a všechny povinnosti zasezelé tohož roku pro-
f 417b
davatelkyně gruntu na sebe k placení potahuje.
Rukojmě za opravení gruntu a placení všelijakých povinností pan Johannes Bíteský, tohož času rychtář městský, a p[an] Jann Hlubotský radní. Stalo se dne a letha svrchu psaného R.N.V.Z.

Letha Páně 1719 dne 15. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho majíce p[an] Joannes Alexander Tragar grunt ut supra svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej vůle po tom nešťasném vyhoření prodal Frantzovi Aydovi mydláři toliko stěny a místo za hotových 11 zlr a Janovi Paškovi, poněvadž on nětco již na něm popravil, za dřevo a to opravení zaplatil 4 ½ zlr, a tak spolu učiní 15 ½ zlr. Kteréžto peníze týž Frantz Ayda náležitě položil, týž grunt se jemu připisuje a odevzdává, tak jak nyní v mezách svých obsahuje, za volný a docela zaplacený. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl Korotin a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N.
Contrib[uci] za rok 1717 a 1718 na kupcovi Frantzovi Aydovi pozůstává, za kterúžto regress jemu na svém prodavači se zanechává.
f 418a
Letha Páně 1720 d[ne] 17. Septembris za purgmistra poručeného p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce Frantz Ayda grunth ut supra svůj vlastní a docela zaplacený, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Václavovi Kratochvílovi, příchozímu z Lomnice, za hotových 35 zlr bez všelikých reštů, poněvadž již do toho datum Frantz Ayda všechny povinnosti zaplatit povinen jest. Pročež odevzdává se jemu týž grunt za vlastní podle práva purgrechtního v mezech těch, jak jej Frantz Ayda užíval.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1722 dne 30. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce Václav Kratochvíla grunt ut supra ukúpený, takový prodal zase Ferdinandovi Herrmannovi lazebníkovi za 19 rýských za zaplacený a v ničem nezávadný. Pročež se mu nyní týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní bez všelikých reštů, poněvadž kupec od 1ho Julii tohoto 1722 roku všechny povinnosti k placení na sebe vzal a do toho datum prodavač všechno zaplatil.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 418b
Přípis domu Jozepfa Jiskry

Letha Páně 1753 dne 10ho Novemb[ris] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce Frantz Rusenovský grundt ut supra zakúpený, však sobě nepřipsaný, který skrz velké dluhy zniklé ad cridam padl s tím ex officio plus offerenti et melius solventi Jozefovi Jiskrovi za summu osumdesáte sedum rýnsk[ých] ze vším na něm majícím od

starodávna právem z vědomím Frantze Rusenovskýho odprodán jest. Pročež se takový grundt za zaplacený a v ničem nezávadný Jozefovi Jiskrovi ze jeho vlastní a dědičný zde pripisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařs[kých], vrchnostenských a městských povinností pan Jozepf Duray a pan Jozepf Fojt. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Anny provdanej za Jana Hornýho

Leta Páně 1760 dne 21ho Februa[rii] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupil před počestný ouřad Jozef Jiskra a tou jest přednesl, že svůj dům ut supra z Annú
f 419a
provdanú Hornú domem prohandloval a na svůj tej Anně Hornej třiceti šest rýnsk[ých] přidal. Pročeš se nadjmenovanej Anně Hornej tenž dům za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, kdešto držitelkyně téhož domu Anna Horná svému manželovi Janovi Hornému třicet rýnsk[ých] in vine donationis in vivis cediruje, které kdyby ona spíše zemříti měla neš její muž, za jeho podíl počítané bejti mají, ostatek téhož domu cenu často jmenovaná Anna Horná k svej dobrovolnej a svobodnej disspositzi zanechává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak také vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Pavla Svobody

Leta Páně 1761 dne 5ho Februa[rii] za substituirovaného purgkmistra p[ana] Chrištopfa Aloisi Mihatsche předstoupila Anna, provdaná za Jana Horného, před počestný ouřad a tou jest přednesla,
f 419b
kterak svůj grunt ut supra vedle Jozefa Sýkory a Jana Siegle ležící ze svej dobrej vůle Pavlovi Svobodovi za summu osumdesáte rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadepsaný grunt z těma od starodávna majícím právem Pavlovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských] a vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Johanes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Pavla Káčera

Leta Páně 1787 dne 9ho měsíce února za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Pavel Svoboda grunt ut supra sobě připsaný, takový z čistej a svobodnej vůle svej odprodal Pavlovi Káčerovi za summu dvě sta šedesát rýnských, na kterúžto summu kupec ihned při smlúvě 160 zlr na hotově položil, ostatních 100 zlr při Novém roce příštím [1]788 doplatiti se zavázal, přitom povinen býti má prodavače v kovárni při tom domě se vynacházející až do žní tohoto běžícího roku [1]787 řemeslo kovářské
f 420a provozovat nechati bez ouplatku. Když tehdy obojí strana při všem tom domluvení pevně pozůstat zvolila a aby týž dům na ten spůsob kupcovi za vlastní připsán byl, od prodavače povoleno bylo. Podle toho připisuje se jemu Pavlovi Káčerovi za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a pan Jozef Weiner S.R.S.V.a N.

Dle vrchnoistenského povolení d[e] d[ato] 21ho Februarii [1]789
Přípis Pavla Mičky

Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezastupitedlný kup a prodej mezi Pavlem Káčerem stranou jednou, pak mezi Pavlem Mičkou stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu odprodaného domu, a sice:
Za první Pavel Káčer odprodává z vědomím a povolení manželky jeho Anny jeho vlastní vedle pana Johanesa Tymla a Caspara Duraye stojící dům Pavlovi Mičkovi za hotovou kupní summu dvě sta šedesát sedum rejnskejch, id est 267 zlr, které on takto vyplatiti zavázaný jest, a sice:
panu Karlovi Svobodovi odevede 50 zlr,
panu Caspar Bartelsmanovi 100 zlr, latus 150 zlr.
f 420b
Pavlovi Svobodovi 100 zlr
a Pavlovi Káčerovi 17 zlr, facit 267 zlr. Dálejc a
za druhé když techdy kupec Pavel Mička vejš psaných
267 zlr, dílem s těma na sebe přijmutýma dluhy a dílem v hotovosti vyplatil, techdy prodavač Pavel Káčer povoluje a ždá, aby ten dům jemu kupcovi Pavel Mičkovi s tím od starodávna na témž domě purgrechtním právem za jeho vlastní, volný a dědičný připsaný bejti mohl.
Vše věrně a bezelstně.

Že tomu všemu tak a nejináče jest, neuměje obě stránky psáti, křížky při jménách jejich učinily a dvouch pánů svědků, však jim beze škody, k společnému podpisu schválně jsou dožádaly.
Jenž se stalo v Strážnici d[ne] 11ho Februarii [1]789.

Johann Tyml Pavel Káčer
dožádaný svědek prodavač

Martin Kuča Pavel Mička
dožádaný svědek kupec

Ignatz Prat
ku podpisu jmen jejich
dožádaný
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

Nota. Poněvadž Mikuláš Vrlík a respective otec manželky
f 421a
téhož Pavla Mičky těch Pavlovi Svobodovi vejš podlužných
100 zlr k rukám odpočítal, kdežto Pavel Svoboda jsouce přítomný vyznal, že vícej nic na témž domě k praetendirování míti nebude, nýbrž zcela a zouplna že vyplacený jest, jakož taky ještě 33 zlr 20 kr on Mikuláš Vrlík z těch vejš psaných dluhů na sebe přijímá, techdy nynější držitel gruntu Pavel Mička zase protiv tejm penězom p[e]r 133 zlr 30 kr svému tchánovi Mikuláš Vrlíkovi téhož domu polovicu k svobodnému bydlení postupuje, s kterej polovice on Mikuláš Vrlík všechny povinnosti vybejvati a jej opravovati zavázaný bude.
Sig[num] ut supra.
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Haus haftet 252 fr Stadt Strassnitzer Gemeindgeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
Grundamt Strassnitz d[ie] 10te Januer [1]795.
F[olglich] de diese 267 fr sind durch die in dem Buche Quittungen eingetragene 4 Stuck Quittungen folio 277 p.v. grlöschet.
Strassnitz den 25. Februar [1]797. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 63 sind die obige, der Stadt Strassnitzer Gemeinde schuldige 252 fr baar bezahlt, folglich hier geloschet werden.
De sessione 3te Decembris [1]803. Prat.

[Poznámka tužkou:]
nyní Svoboda