Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

127 Grunt Ondry Brídy

f 425a

Letha Páně 1555 podle zápisu knih knih starejch černejch purgkrechtních v listu 3 ten grunth svrchu psaný koupil Matěj Franc, otec téhož Ondry Brídy, za 80 R.
Kderýž týž Matěj podle téhož zápisu ut s[upr]a docela a zouplna zaplatil a po smrti jeho témuž Ondrovi synu jeho došel.
A tak za něj žádnému nic dlužen nejni.

Letha [15]96 Tomáš Zejda prodal na tom podsedku svém Holomkovi Židu 100 R za 30 zl hotovejch, kteréž platiti má témuž Židu od letha vejš psaného po 7 R.
Téhož letha [15]96 položil Tomáš Zejda Holomkovi Židu 7 R.
Leta 1597 položil Tomáš Zejda za podsedek svůj Holomkovi Židu 7 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického jakož byl prodán podsedek ut s[upr]a s poručení pana úředníka a z vůlí Justiny Zejdové Jírovi Pernikáři, zase jej týž Jíra Pernikář prodal Staňkovi Němcovýmu za summu 50 R na ten spůsob, že čožkoli robot starých z toho gruntu zasedíno jest, týž Staněk na sebe přijal a jich odbýti se uvolil. A když těch robot odbude, má se jemu za ně závdanku 2 R vypsati, ostatek platiti má od leta 1600 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení a za vystavení toho podsedku i povinnosti J.M. Páně Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jirka Pernikář S.R.S.N.
Téhož letha a za konšela ut s[upr]a Staněk Kostický vyplnil peněz ročních a závdanku i co sobě za roboty srazil zeťovi Holomkovému 10 R.
f 425b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Staněk Němců prodal podsedek svůj Jiříkovi Hájkovi za summu 165 R. Závd[anku] jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 8 R, a to těmto: Holomkový[mu] zeťovi po 4 R a Staňkovi Němcový[mu] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Jan Sýkora, Jan Křižek, Jíra Slezák, Mikuláš Hrbků, Jan Uhlířuo, Mikuláš Lipovský S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jiřík Hájek skoupil na tomto gruntě svým od Staňka Kostického summy 105 R za hotových 34 R. A tak nebude povinen Jiřík Hájek platiti než po 4 R až do zaplacení summy svrchu psané, totiž 40 R Davidovi Holomkovi a jiným.
Téhož letha položil Jiřík Hájek Davidovi Holomkovi a jiným 4 R.
Jakož se zůstávalo vyplniti z gruntu Jíra Pernikáře s[iotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 9 R, takové peníze Jiřík Hájek bude povinen těm s[irotkům] z tohoto podsedku vyplniti, placením od letha 1602 po 3 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Hájek Davidovi Holomkovi 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jiřík Hájek za gr[unt] Davidovi Holomkovýmu 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jiřík Hájek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Babiného 3 R.
Též položil Davidovi Holomkovýmu 4 R.

Téhož letha ut s[upr]a Jiřík Hájek prodal jest pro potřebu svou na kostel strážnický na tomto podsedku svém summy 100 R za hotových 34 R, platiti má od letha 1604 po 6 R. A když se Davidovi Holomkovýmu 24 R po 4 R vyplatí, bude povinen platiti po 10 R.
Rukojmě Zachariáš Tichý, Jan Macháčků S.R.S.A N.
f 426a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby prodán jest podsedek ut s[upr]a, zuostalý po n[ebožtíku] Jiříkovi Hájkovi, Kateřině, pozuostalé vdově po něm, za summu jmenovitě 165 R. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 27 R a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého 138 R, placením od letha 1604 po 10 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukoj[mě] při statku n[ebožtíka] Jiříka Hájka zapsáni.
Na tom podsedku náleží těmto:
Holomkovi Židu 24 R, placením po 4 R.
Na kostel strážnický prodaných peněz 100 R, placením po
6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Hájka 8 R.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položila Kateřina Hájková za grunt 10 R.
Z toho vzal Holomek Žid 4 R a na kostel strážnický Matyáš Strejčků přijal 6 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby Kateřina Hájková podsedek požár ut s[upr]a toliko po 4 R doplácela.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Kateřina Hájková prodala podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Šteruzskýmu za summu 165 R. Závdanku jí dal 11 R a ostatek, což na tom podsedku táž Kateřina zaplaceného měla, ty jest Mikulášovi ut s[upr]a pustila, totiž 26 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Knobloch a Jan Doubek S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Šteruzský za g[runt] 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomka Žida 2 R.
A na kostel strážnický též dáno 2 R. Ty přijali Pavel Černý a Nikodym Frozín, hospodáři kostelní.

f 426b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Šteruzský za grunt 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 2 R.
A na kostel strážnic[ký] 2 R. Ty přijali Pavel Černý a Tobiáš Sloup, hospodáři kostelní.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Šteruzský za gr[unt] 3 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 1 R a na kostel strážnický 2 R.
Více položil Mikuláš Šteruský nápad[níkům] Holomko[vým]
1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mikuláš Šteruský 6 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R.
A na kostel strážnický 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Šteruský 6 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R.
A na kostel strážnický 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Šteruský za grunt svůj 5 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 2 R.
A na kostel strážnický 3 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Mikuláš Šteruský prodal podsedek svůj z dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, Martinovi Pikhartovi za 165 R. Závdanku dal týž Martin Pikhart 45 R, kteréž přijala Eva Steruská, manželka Mikuláše svrchu psaného, ostatek platiti má pořadně po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Chládek a Jakub Zámečník SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Pikhart za g[runt]
6 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R.
A na kostel strážnický též 3 R.
Více letha 1614 položil Martin Pikhart 4 R.
Ty přijala Eva Šteruských.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Pikhart položil za g[runt] 10 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R.
Na kostel strážnicský 3 R.
A Evě Šteruskej 4 R.
f 427a
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Pikhart položil za grunt 10 R.
Z toho dáno nápadníkům Holomkovým 3 R.
Na kosel strážnicský 3 R.
A Evě Šterouské 4 R. Ty přijal Mikuláš muž její.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Pikhart položil za grunt svůj peněz ročních 10 R.
Z toho dáno Davidovi Holomkovému ostatních – nic.
Na kostel strážnicský dáno z nich 6 R.
Evě Šteruské vydáno z tych peněz 4 R.
Vyhledalo se, že David strejc Holomků přebral mimo díl svůj, což mu náleželo, 2 R. Ty jest ihned navrátil a jsou obrácené na kostel strážnicský k těm 6 R ut s[upr]a.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Pikhart položil za grunt a jsou vydány hospodářům kostelním
10 R.
Pusté

Letha Páně 1708 dne 27. Aprilii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíce tento podsedek od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový aby obec strážnická se rozmnožovala a užitky jak císař[ské], panské i obecní se rozhojňovaly a růstly, puštěn jest od ouřadu Janovi Srnskému na snažné jeho pohledávání a připsán jest jemu v summě ut s[upra] za 165 zlm. Však poněvadž pustý a toliko holé místo jest, místo závdanku upouští se jemu za vystavení a za zaplacené vypisuje 65 zlm, ostatních 100 zlm platiti bude povinen ročně po 2 zlm, ku kostelu strážnickému 54 zlm a obci měst[ské] 46 zlm.
f 427b
Odevzdn jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení p[áni] Karel a Frantz Kayser, švagrové jeho SRSN.

Letha Páně 1742 dne 10. Julii za ouřadu purgkmistrovského toho času opatrného pana Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupil jest dvojíctihodný vysoce učený pan pater Petr Srndský řádu svatého Benedicta, profeseus v klášteře Rajhradským, a oznámil, že svému švagkrovi Frantzovi Tydlovi grunt ut supra za jeho starost a práci padesáti rýnských zanechává, z těch ale aby na fundati věčnou do kostela svatého Martina zde [v] Strážnici 25 zlr a velebným pánům paterům Piae Scholae zde taky [v] Strážnici s tím spůsobem 25 zlr na mše svatý položil a svého švagkra Frantze na sirotkama po svým bratru Karlovi Srndským za poručníka prohlásil, k čemu taky Frantz Tydel přistoupil. Pročež Frantzovi Tydlovi takovej grunt se jemu za dědičný a vlastní se připisuje a odevzdává.
Za rukojmí za opravení gruntzu a placení všelijakých povinností sobě dožádal pana Karla Dedela a p[ana] Václava Košvice radních.
Gruntovní peníze strážnicskému kostelu farnímu ročnému placení přichází po 2 zlm – 54 zlm.
Obci městské 46 zlm.

f 428a
Letha Páně 1743 dne 16. Febr[uarii] za ouřadu purgkmistrovského opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Franc Tydl před panem purgkmistrem a spoluradníma v domě radním stojíce se jest přihlásil, že svůj ut supra grunt ze svej líbeznej dobrej vůle Matysovi Pallasovi za
76 zlr jest odprodal. A poněvadž na tom gruntě k ročnému placení po 2 zlm strážnickému kostelu farnímu 54 zlm a obci zdejší 46 zlm vejrunkové peníze pozůstávají, s tej smluvené summy 6 zlr Franc Tydl kupujícímu Matysovi odpustil, Matys ale takové oboje peníze na sebe přijímá. Přijmouce ale Franc Tydl takové peníze těch 70 zlr po srážce těch 6 zlr na vejrunkové peníze, kupujícího in optima forma juris quituje a prázna činí. Pročež Matysovi Pallasovi takový grunt za vlastní a dědičný se jemu připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravování gruntu a placení všelijakých povinností sobě dožádal p[ana] Jozefa Fojta a p[ana] Jozefa Haisika radních.

Přípis domu Václava Kořenka

Leta Páně 1761 dne 2. Junii za purkmistra p[ana] Johannesa Bartelsmana a spoluradních téhož času majíce Matys Pallas
f 428b
grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Václavovi Kořenkovi za summu sedumdesáte pět rýnsk[ých] odprodal, na kterémžto gruntě dle napřed stojícím přípisu verunkových peněz zdejšímu farnímu kostelu 54 zl mor[avských] a obci městskej 46 zl mor[avských] podlužných pozůstává. I rozvážíce počestná rada, že ten grunt z těma verunkovýma penězi by žádný nekúpil a svým časem na rujinu přišel, pročeš z ohledu toho, že farní kostel těch na tom gruntě předešlých 100 zl mor[avských] verunkových peněz za
34 zl mor[avských] odkoupil a takových 34 zl mor[avských] dle zápisu skutečně zaplacené dostal. S tím ostatní 54 zl mor[avské] se zde odpisují, naprotiv ale obci městskej patřící 46 zl mor[avské] na tom gruntě po 2 zl mor[avských] při podsucích k zaplacení pozůstávají. Pročeš nadepsaný grunt s těma obecníma 46 zl mor[avských] verunkovýma penězi Václ[avovi] Kořenkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef Svoboda a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 429a
(Poznámka tužkou:)
Václ[av] Kořenek
Albrecht