Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

129 Grunt Petra Kostickýho

f 443a

Letha Páně 1595 nadepsaný Petr Kostický koupil ten grunt od Daniele Kostického bratra svého za summu 85 R hotových.
A tak jej jemu docela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.
Pusté

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho ten gr[unt] nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Jakubovi Bortčovi za summu 70 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za postavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jakub Paška a Hans Lipens S.R.S.a N.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho jest grunt svůj Jakub Bortč, kterého z požáru z manželkú svou vystavěl, jsouce již oba v věku svém velmi zešlí a žádných dítek nemajíce, tehdy z obzvláštní kmotrovský lásky oni dotčený grunt Václavovi Navrátilovi, Anně manželce a dítkám jejím ctí a darebně dobrovolně darovali, však s tou jistou výměnkú, aby Jakub
f 443b
Bortč a Margeta manželka jeho do smrti svej v tomž domě jednu světničku blíž sklepu, jednu komorku a kus dvora bez všelijaký překážky užívati mohli, s tím doložením, kdyby jich Pán Bůh všemohoucí Bortča a manželku jeho skrze časný smrti z toho světa povolati ráčil, aby Václav Navrátil, manželka i potomky jeho povini byli jich podle křesťanského katholického obyčeje dáti náležitě pochovati, a to co ještě nápadníkům na tomž domě náleží, aby poročně po 3 R zplacovali, totiž 70 R, a volka za Jakuba Bortče aby do důchodů JHM spravil, jakž o tom obzvláštní smlouva patrně doličuje. Odevzdán za volný a svobod[ný].
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti JHM i obecní Jiřík Skočdopole a Jiřík Přerovský S.R.S.a N.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Navrátil položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr.
Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Navrátil položil peněz ročních 2 R.
Ty zůstávají při právě.

Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho Václav Navrátil tenž grunth ut supra, kterýž mu jest od Jakuba Borče ctí a darem darován, postoupil jest frejmarkem Adamovi Svobodovi pekaři v summě 70 R bez závdanku, platiti rok po roce po 3 R a cožkoliv týž Václav Navrátil na tom

gruntě zaplatil, to mu všechno pouští. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za postavení grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Václav Svoboda kolář, Pavel Sčerba S.R.S.a N.
f 444a
Letha 1652 v tu sobothu před nedělí Reminiscere za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho po zemřití Adama Svobody pekaře a manželky jeho pan purgkmistr a páni na místě sirotkův pozůstalých po témž neb[ožtíku] Adamovi Svobodovi pekaři prodali jsou nadepsaný grunth Vavřincovi Zajíčkovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jan Sušický a Lazar Gatty SRSaNR.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického dal Vavřinec Zajíček 1 vědro vína do důchodův, na čež jsouc obec quitovaná sráží se jemu na gruntě 1 R 21 gr 3 den.
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Lorenc Zajíček vyhoříc podle jiných sousedův, jemu se také polovici, co dopláceti měl mimo to, co již na poručení pana purgkmistra ut supra na cestu vyslaným do Kroměříže pro Jiříka Svobodu, sirotka na tom gruntu nápad majícícho, který za pekaře na zámku slouží, 36 kr vydal, sráží se jemu, totižto 38 R 26 gr 4 den, má ještě dopláceti tak mnoho.
Letha Páně 1660 dne 17. Januarii za purgkmistra Václava Mračny Lorenc Zajíček položil peněz ročních 3 R.
Zůstávají při právě, sou vydané p[anu] Janovi Rožumberskému.
Letha Páně 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Lorentz Zajíček položil za grunt ut sup[ra] 15 gr 3 den.
Takové peníze svrchu jmenovaný purgkmistr do počtu svého přijal.
f 444b
Letha 1663 [dne] 14. Septembris za purgkmistra Lukáše Peštyho vypisuje se Lorencovi Zajíčkovi za probraný chléb pro maršírující soldaty 6 zlr 28 ½ kr.
Takové vejš psaný purgk[mistr] do počtu potáhl.
Letha 1669 [dne] 6. Decemb[ris] purgkmistr Lorenc Zajíček co tak chleba svého pro soldaty a extra ordinární potřebu vydal, což se jemu vypisuje 3 zlr 27 kr.
Takové do počtu svého potáhl.
Letha Páně 1671 dne 20. Junii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho tak jakž Vavřinec Zajíček majíce revers na 46 zlm 8 gr 4 den, co on tak k obci městské jednu bečku vína zapůjčil, v tychž penězích sobě od obce městské dány, z kterýchžto 48 zlm 8 gr 4 den jemu na vinohradě po neboštíkovi Pavlovi Hodouskovi poráží se 20 zlm.

Item na gruntě po neboštíkovi Adamovi Svobodovi sráží se jemu 26 zlm 8 gr 4 den, kterýchžto 26 zlm 8 gr 4 den svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha Páně 1697 dne 18. Aprilis za purgmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož na témž gr[untu] ut supra Jan Paděla sobě odevzdaného nemaje kolik leth pozůstával, aniž téměř jej nezvelebíc, Frantz Zajíček předstoupíc před J[ejich] Opat[rnosti] zšetrně žádal, aby jemu tenž gr[unt] jakožto po otci jeho podstúpen byl. Pročež poněvadž ten
f 445a
grunt jemu po otci patří, ano 78 ½ zlm na něm zaplaceného jsouce, ten gr[unt] témuž Francovi Zajíčkovi v tejž summě
80 zlm se připisuje a těch 78 ½ zlm za zaplacené jemu se vypisují, však on bratru svému Vilímovi jeho díl spláceti povinen bude, ostatní 1 ½ zlm bude povinen zaplatiti k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za stavení a povinnosti p[an] Pavel Hrachovský a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. letha a dne ut s[upra].
NB. Cont[ribuci] bude povinen toliko 2 zlr ročně dát z komína na 2 letha.

Letha Páně 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho Frantz Zajíček pokládá z gruntu svého ut supra 15 gr, čehož jsouc douležitá potřeba a z ohledu toho, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, všechno cokoliv spláceti měl se jemu vypisuje, totiž 1 zlm 15 gr. A tak má grunt svůj docela zaplacený a žádný více na něm co praetendirovati nemá a míti nebude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
f 445b
Leta Páně 1727 dne 4. Octobr[is] za purgmistra pana Antonína Havlíčka připadnouce grunt ut supra po smrti neboštíka Frantze Zajíčka testamentem synovi po něm pozůstalému Tomášovi, takový tenž jmenovaný Tomáš prodal bratrovi svému Jiříkovi za 20 zlr a nechtíce tedt řečený Jiřík Zajíček pro nemožnost svou gruntu tohož delej držeti, takový nyní prodal zase z svej dobrovolnej vůle Martinovi Formánkovi za hotových padesáte tři rýnských ze vším tím, co na něm zaplaceno bylo. Pročež podle tej dobrovolně zavřenej smlúvy připisuje se a odevzdává podle řádu purgkrechtního tenž grunt jemu Martinovi Formánkovi za vlastní, docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, jakož taky bez všelikých reštů běžících až do ultima Decembris běžícího 1727 roku, toliko jeden rýnský na pomoc zaplacení daní za rok 1727 prodavačovi kupec nápomocen bejti se obligiroval. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Schneller a p[an] Jo[an]es Kořínek S.R.S.V.a N. Id est 53 zlr.
f 446a
Anno 1752 den 8te Januarii unter Burgermeister Ambt des H[err]n Godtfridt Mayer und dermahlen sich befündlichen Raths verwandten hab (tit.) Herr Godtfridt von Monticelli gewese Kayser. König. Rittmeister unter dem Löb. Kayser. König. Graff Luquesischen Courassier Regiment beygebracht, wie das Selbter von dem Martin Formánek, daß in der Bündergassen stehendes Hauß ut supra mit allen zu dem Hauß von uhralter her zugehörigen Gerichtigkeiten p[e]r fünff hundert siebenzig guld[en] erkauffet und mit gahrein bezahlet hat, solcher und gerjestalten daß obersagte Martin Formánek weder vor sich selbsten weder seine Erben und Nachkhümling an diesen Hauß was in geringsten mehr zu praetendiren haben. Folgstamb sothanes Hauß seiner jetzo habenden Ehr. Consortin
f 446b
Frau Catharina gebohrner Rebmanin omni jure quocunq cediret und der selben zuzuschreyben angesuchet hat solchem nach wirdt sothanes Hauß die jetz besagten Frauen Catharina von Monticellin gebohrner Rebmanin mit allen Recht und Gerechtigkeit vor ficen thumblich und mit keinen Schulden onerirtes, sondern in totum außgezahltes Hauß hiermit zugeschrieben und überandtworthet, worbey Ihme Herrn von Monticelli in regart seinem meriten die Stadt Gemeinde von der Militarischen würck[li]chen Einquartirung und andere Stadts Robothen und Schuldigkeiten in solang Er Leben befreyen, wann aber Fr[au] absterben solthe, diese Befreyung auffgehobten und anderen burger. Hausern gleiche onera abzutragen schuldig sein solle, für welche Befreyung Herr von Monticelli a dato emptionis, das ist von Esten Octob[ris] 1750 Jahr. acht guld[en] in die Gemein
f 447a
cassam zufundtrichten und nebstdene die Kayser, Königs Contribution, wie auch obrigkeit[liche] und auf die Stadt bediente ordinari Schuldigkeiten der repartition halber all. jähr. zubezahlen sich verbunden hat. So geschehen Strassnitz den Tag und Jahr ut supra.

Přípis domu France Mayera

Letha Páně 1755 dne 30ho Junii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatča a spoluradních téhož času majíce paní Catharina ovdověná Montičelka grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Frantzovi Mayerovi za summu štyri sta třiceti rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze svým od starodávna majícím právem Frantzovi Mayerovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařské] contribuci, městských a vrchnostenských povinností p[an] Henrich Vil[ém] Bartelsmann a p[an] Godfrid Mayer. Stalo se dle od paní Montičelky vlastní ruky podpisem na rathús odeslaného povolení a u přítomnosti Františky Mayerky, koupce vlastní manželky dne a roku ut supra.
f 447b
Zápis pana Ignáce Altmann

Im Jahre 1769 den 11te Februarii bey Burgermeisters Amttirung H[errn] Christoph Aloy[sius] Mihatsch und der Zeit dessen Raths unwandten verbtiebet ein in der Bindergassen liegendes fdk. Hauß nach in Gott ruhenden Granz Mayer, gewessen herrschafftslichen Schweizert, welche zumachen Waißen vor Handen licitando verkauffet zu werden per affitam intimiret werden. Zu diese Licitation erfiene auch der Wohl edl. gebohrne Herr Ignatz Altmann, jubilirte k. k. Oberst Einehmer von Hung. Brod, apostolicus et cat. not. pub. Juratus, und solches Hauß als meist beittsnahme um fünf hundert acht guld[en] rein[isch] 30 kr an sich Kauft gegohen, auch die 608 fr 30 kr in 2 Datis bereit den 13te Julii und 25te 1768 baar und sichtigb beym Burgermeister Amt erleget habe. Inners so erkaufft als baar bezahltes Hauß aedirte mit allen Recht seiner Frauen Ehegemahlin Anna Francisca Altmanin und damit daßelber auf ihren Nahmen in die Stadt Quatern eingeschrieben wurde, daß Burgermeister Amt gezimnend ersuchet.
Diesemnach wird das oblegesagt licitando d[e] d[ato]
15te Julii [1]768 durch (tit.) H[errn] Ignatz Altmann erkauffte und cum omnii jure seiner Frauen Anna Francisca Altmanin aedirte von allen Schuld reines und in totum ausgezahltes Hauß gleich erwöhnter Anna Francisca Altmanin mit allen derzelten anklebender Ruff und Gerechtigkeiten, wie dieses
f 448a
der Vorfahrer Franz Mayer genossen und diesenige so genante Binders Gassen zugenüssen hat für eingenthumlich hiemit zugeschrieben und übergaben.
Hierbey sie Frau Altmannin die Stadt-Gemeindten den militarischen personal Einquartirung und anderen Stadt-Robothen und personal Schuldigkeiten in so lang, in wie lang er H[err] Altmann oder sie Frau Altmannin leben und dieses Hauß besitzen wird befreyet und erlediget. Falls dieses Hauß jedoch per actum inter vivos aut ultimo volutantis an wehme immer anderen gediehen solte, dies Erledigung kein Staff haben, sondern anderen nachbarlichen Haußern gleich angezihen werden solle. Für welche Befreyung er H[err] Ignatz Altmann wie auch sie Frau Altmannin von Ersten Januarii [1]769 anstangend jährlich 8 fr in die Gemeind Cassam zu entrichten

und nebst denen die k. k. Contribution, wie auch obrigkeitliche desgleichen die städtische als auf die Stadt bediente und andere extra ordinari kommen mögen des so public als von der Stadt vor nöthig erkandte onera und collecten nach der stadt gemachten repartition jedes macht zubeziehten sich verbunden habe. So geschehen in Beyseyn des H[errn] Wenzl Paravicini als betrollmachtigten von H[errn] Altmann in Nahmen seine Persohne und zu dieser Einschraff, aus dem Raths premio deputirten Zeugen H[err] Johann Bartelsmann und H[err] Johann Weiner.
Alles getreulich und ohne Gefähre.
Ob dem Rathauß den 11te Februarii [1]769.
NB. Die lauffende onera als die k. k. contributionale, fleisch Creützer und vánoční dáňka kommen et die emptionis zu entrichten.
f 448b
Přípis pana Ignáce Altmana

Leta Páně 1787 dne 20ho Junii jakož pan Ignác Altmann grunt ut supra ukoupený a dokonale připsaný svej manželce paní Anně Františce za vlastní a dědičný odevzdal, tím spůsobem taky, když ona paní Anna Františka manželka jeho ze světa smrtí zešla a týž grunt dle poslední svej vůle, jenž v sílu a moc zrůstla, jemu panu Ignácovi Altmannovi, tak jak ona jej užívala neb užívati mohla, zase odporučila. Odkudž aby řád knih přípisních zachován a on pan dědic do právního držení gruntu toho uveden byl, skrze pana Karla Zeit, toho času král[ovského] solného strážnického a p[ana] Jozefa Holl, chirurgusa tamotného, uctivě žádat nechal, by týž grunt jemu od svej paní manželky odporučený gruntovně odevzdán byl. Pročež nepozůstávajíce nic, co by žádosti tej naproti čelilo, grund neb dům tento ze vším tím právem a břemenem, jakžkoliv jej paní manželka jeho užívala a připsaný měla, se nyní u přítomnosti vejš jmenovaných pánů svědkův jemu panu Ignácovi Altmann za jeho vlastní, volný a dědičný právně tímto připisuje a odevzdává.
Actum na zámku strážnickém dne a roku ut supra.
f 449a
Löbliches Herrschaft Straßnitzer Justiz Amt, praes. d[en]
14. Dezembris [1]787

Nachdene Vermög des von dem Herrn Ignatz Altmann, meinem geliebtestem Vetter, seel. aufgerichtend bey diesem löbl. Jurisdictions foro untere 7. Decem[bris] behörig, eröfneten und publicirten letzen Willens bey den Umstand, weil der abgelebte Herr Erblasser weder einige Descendenten moch Ascindenten übrig hatte, die unterzeichnete zu einer universal Erbin seiner sammenntlichen Verlassenschaft ernannt und einige alle in diesen obgedachten letzen Willen gemachte Legata pia et profana sowohl, als die von ihrer allfälligen Erbschaft

abkommende patentmässige Erbschafts seiner die fördersamsten zubestriedigen.
Von dahero ofunterhaltet unterzeichnete sich zur Zeit hiemit zu sothaner ihr ex testamento zugedachten Ignatz Altmannischen Verlassneschaft cum beneficis legis ex inventarii Erbs zuerklären und ein Löbl. Justizamt ganz gehosamst zu bitten, das selbe geruhen möchten diese ihr Erbs Erklärung nicht nur behörig ad notam zu nehmen, sondern auch die weiters nöthige Verlassenschafts Abhandlung zu veranlassen und endlich dieselbe in dem erlangten Erb Recht zubestättigen.
Sig[num] Strassnitz den 12. Decemb[ris] 1787.

Klara Repelustin
Ignatz Altmannische universal Erbin

Zuschreibung des neben den Joseph Mořitzký und Johann Stálý stehendes Hauß der Jungfer Clara Repelustin titulo hereditatis

Vermög hinnterlassenen testaments des hierorths verstorbenen gewesten Bancal Ober Einnehmer Herrn Ignatz Altmann wurde die Junfer Clara Repelustin zur universal Erbin ernannt nachstehends acttens:
Nachdene aber die Einsetzung eines
f 449b
universal Erbens basis et fundamentum testamenti ist so habe ich auch vor und als solchen hiemit meinen sich bey mir befindliche Mamm Clara Repelustin, ein leibliche Tochter vor meiner zu Grätz in Steiermark vestirbenen Schwester, über alles mein übriges Vermegen, wie es immer Nahmen haben mag, und kann hiemit erinnern und quartalem einsetzen wollen, welche vor meine arme Seele betten, auch mit diesem schalten und wadten solle als wie es immer einer Eigenthümerin beliebig ist, nachdeme sie nieme vorstehende legata entrichtet gat.
Sig[num] Stadt Strassnitz d[en] 15. Jänner 1789.

Karl Zeit
als Zeug Ignatz Altmann
testator
Johann Mihatsch
als Zeug
Karl Svoboda
Grundt Amtes Vorwesser

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 600 fr Stadt Strassnitzer Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7te Decembris [1]798. Prat.
Laut einverleibtet Quittung im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 34 sind diese 600 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 24te Octob[ris] 1801. Prat.