Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Matěje Trnky

f 121a

Ten Matěj Trnka má podsedek svůj podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 223 za summu 50 R koupenej.
A již jej zouplna, tak jakž při témž zápisu o tom položeno, zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Dorota, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matějovi Trnkovi, koupila podsedek svrchu psaný za summu 70 R. Z toho sobě srazila dílu svého 27 R 15 gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého sirotkům 42 R 15 gr, placením od letha 1604 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Valač, Šimon Suchánek a Jindřich Havránek S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Chmelek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 3 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Chmelek prodal podsedek požár ut s[upr]a Matějovi Prosenskýmu za summu 90 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1607 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Tesař, Řehoř z Karvině a Mikuláš Hlucký S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj Prosenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 1 R.
A více téhož roku položil na týž sirot[ky] 1 R.
f 121b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Matěj Prosenský jinak Mazač prodal podsedek ut s[upr]a Valentovi z Debešvaldu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 10 R a jakož tomu Matějovi posledních peněz náleželo 4 R, takové peníze Valentovi soukupovi svému prodal za hotový 1 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
R[ukojmě] Martin Bučovský, Jindřich Červenka S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta z Debešvaldu za podsedek ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Marěje Trnky 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta z Debešvaldu za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Valenta z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta z Debešvaldu za pod[sedek] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta z Debešvaldu za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.
Leta 1615 za předního konšela Jana Tomáše Valenta Debešvaldský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Debešvaldský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky
4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Debešvaldský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Debešvaldský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Trnky 4 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný Valenta Debešvaldský prodal ten grunt Václavo[vi] Slížkovi za summu 90 R. Závdanku dal 8 R, ostatek platiti má ročně po 4 R.
Rukojmě Bartek Fryštatský a Ondra Nevšovský S.R.S.a N.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko svrchu psaný Václav Slížek prodal zase tento grunt Andresovi Brněnskému za touž summu, jakž jej sám měl, totiž za 90 R. Závdanku dal při odevzdávce 8 R, ostatek platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Adam Bělinský a Václav Zelenka S.R.S.a N.
f 122a
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Andresa Brněnského Kateřina, vdova po něm zůstalá, prodala ten grunth Martinovi Frankhovi za 90 R. Závdanku dal jí 3 R a platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Valgášek, Tobiáš Radmili
S.R.S.a N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Frankh prodal ten grunth Janovi Vítkovému za summu 91 R. Závdanku dal jemu 4 R a platiti jej má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Bartek Fryštacký, Martin Příhoda, Martin Frankh a Jíra Branický S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi peněz ročních 6 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi 2 R.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi peněz ročních 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi 2 R.
Letrha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Tenkovi 2 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil za gr[unt] Janovi Trnkovi 3 R.
f 122b
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Vítků položil peněz ročních 1 R.
Ten přijal Jan Trnka.
Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vítků položil za grunth svůj 1 R.
Ten přijala pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Trnkovi a odvedla jej na contribuci.
Letha Páně 1658 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho poněvadž Jan Vítků podle jiných sousedův vyhořel, na poručení vrchnosti upouští se jemu jako jiným sousedům polovice, totiž 31 R.

[Pustý]

Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc holé místo ten grunt ut supra, aby k zvelebení svému přišel a tudy panské, c[ísařské] i obecní [platy] aby nehynuly, puštěn jest ten grunt a holé místo od J[ejich] O[patrností] pánů Janovi Mikulkovému za 70 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za v[olný] a svob[odný].
Rukojmě za vystavení gruntu, c[ísařské], panské i obecní povinnosti S.R.N.R. Franc Čejka a Jakub Šoustal dne a leta ut s[upra].
Platiti jest k obci m[ěsta] Strážnice, jestli nápadníků nejni.

Letha Páně 1694 dne 15. Decemb[ris] za purg[mistra] p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Mikulků nemohouce pro nemožnost
f 123a
svou povinnosti rozl[ičné] zbejvati a na svrchu psaným g[runtě] zůstávati, takový prodal Janovi Spurnému za s[umu]
70 zlm. Závdanku položil jemu 18 zlm, které peníze toliko za

vystavení a zvelebení téhož g[runtu], poněvadž jej z gruntu vystavěl, témuž Janovi Mikulkovi položil, ostatní pak peníze 52 zlm platiti se budú k obci m[ěsta] St[rážnice] (jestli nápad[níků] není) ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu g[runtu] a zbývání povinností c[ísařských], pansk[ých] i obec[ních] p[an] Mikuláše Šašek a p[an] Mikuláš Hrdlička SRSVN.

Letha Páně 1701 dne 20. Aprilis za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Spurný maje ten gr[unt] ut supra koupený a sobě odevzdaný, takový z dobrým rozmyslem [a] z vědomím manželky svej prodal Janovi Opálkovi za summu svrchu psanú, totiž 70 zlm. Závdanku jemu dal hotových 16 zlm a to, co na něm zaplaceného měl, to jemu také pustil a nic více na tom gr[untě] ani potomci jeho pohledávati míti nebudú. A tak Jan Opálka bude míti zaplaceného 34 zlm,
f 123b
ostatní summu 36 zlm povinen bude platiti k obci městskej po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný a v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Matys Navrátil a Jan Havlíček SRSVN. Act[um] dne a letha ut supra.

Přípis Andrisa Solaříka

Leta Páně 1761 dne 11ho Februa[rii] za substituirovaného purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních toho času pozůstalý grunt ut supra po nebošt[íku] Pavlovi Huťovi, který v 1753 roku jest vyhořel docela, takový právně v šedesáti rýnsk[ých] prošacován byl a Andris Solařík majíce vd[ovu] Huťovú za manželku sobě pojatú, tenž zhořený grunt na svoje outraty vystavil a tak tou cenu dle právního šacunku
60 zlr těm pozůstalým dvúm sirotkom po Huťovi, jmenovitě
f 124a
Pavlovi a Anči, složiti se zavázal. A tak tenž grunt na sebe potahnutý se prohlásil, žádajíce počestnou radu, jemu tenž grunt za vlastní a dědičný připsati dali. I poněvadž jeho manželka se svýma dvúma dítkami po nebošt[íku] Pavlovi Huťovi k tomu zvolila a počestná rada vidouc, že by ti dva Huťokovi sirotci žádné ukrácení netrpěli, zvolila jemu tenž grunt proti složení těch 60 zlr právně připsati a odevzdati. Pročeš se nadepsaný grunt Andrisovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak vrchnostenských a městských povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut sup[ra].
Peněz verunkových na tom gruntě stojí 36 zlm k splácení po 2 zlm ročně k obci.

Přípis Ondřeje Solaříka, syna po Ondřejovi

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Ondřej Solařík dům svůj ut supra pořadně připsaný a právně odevzdaný,
f 124b
takový per testamentum scriptum d[e] d[ato] 23. Jan[arii] [1]787 odporučil synovi svému nejmladšímu Ondřejovi Solaříkovi v ceně skrze tohož otce nebošt[íka] v tom testamentě vyšacovanej, totiž dvě sta rýnských říšských, které spoludědicům svým splatiti po vyjití dvouch roků povinen býti má, a sice:
sestře Apoleně 40 zlr,
bratrovi Jozefovi 40 zlr,
sestře Alžbětě 40 zlr,
bratrovi Janovi 40 zlr,
pak vdově Alžbětě respective matce svej 40 zlr,
v summě tehdy ut supra 200 zlr.
Krom toho ale se on Ondřej Solařík zavazuje, aby matku svou Alžbětu v tom domě až do smrti její pokojně bez ouplatku a pomoci k nejakej opravě domu přebávat nechal a ji ze vší slušnou vážností předcházel. Jakož taky povinen jest bratru svému Janovi, dokud by se vspolek znášeti mohli, v zadní světnice hoferství proti užívání těch jemu Janovi vyplatit majících 40 zlr svorlivě popříti kdežto tak dlúho, jak dlúho v tej světničce by bydlel, taky tou světničku on Jan potřebně opravovati dlužen bude. Kdyby ale spolem se snášeti nemohli, tehdy tou moc Andris syn míti má jej po odčítaných jemu těch 40 zlr z domu vykázati. S tím tehdy spolu i s těma na gruntě tom vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 36 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně se jemu Andrisovi Solaříkovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] i měst[ských] povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N.
f 125a
Hypothec. Ob diesem Haus haftet 160 Fr der Frau Thecla Netroufalin gehörig, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 17.ten März [1]795. Kasp[ar] Bartelsmann, Grundt.
Zugleichen haftet 100 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerkt.
De sess[ione] 13te Jen[er] [1]806. Prat.
Diesen 100 Fr sind im Grundbuche laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 88, p.v. einverleibten Quittung bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 8te April [1]809. Prat.
(Poznámka tužkou) No 410 syn Jiří S[olařík]