Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunth Staňka Bednáře

f 124a

Letha Páně 1568 podle zápisu knih starých černých purgkrechtních v listu 105 Staněk svrchu psaný koupil ten grunth od Martina Křížovýho za summu 90 R.
Kteroužto summu jemu a komuž více náleželo jest zopuplna a docela vyplnil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Staněk vejš psaný prodal pro potřebu svou na tomto podsedku obci předměstské summy 100 R za hotových 50 R, platiti má od letha ut s[upr]a rok po roku po 10 R.
Rukojmě za to Pavel Hrbků, Pavel Štěpánů, Blažek Sečkař, Jan Kotlík S.R.S.A N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Staněk Bednář obci předměstské i za lonský rok 20 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Staněk Bednář obci předměstské za g[runt] 10 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Staňkovi Bednáři, Jiříkovi Švehlovi tesaři za summu 70 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Sobíček, Václav Beran S.R.S.A N.
f 124b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Švehla prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi Vicovi za summu 74 R. Závdanku mu dal, což na tom gruntě vydělal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Kopydlanský a Jiřík Švehla S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Vic za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Michal Vic za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Michal Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Michal Vitz za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Michal Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Vitz za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Michal Vitz za grunt obci předměstské 4 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Michal Vic položil za grunt obci předměstské 4 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Vic bednář prodal grunt svůj za summu 100 R Honzovi Bružovi bednáři. Závdanku dal jemu 20 R, platiti má ročně počna při posudku leta 1616 po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný se vším příslušenstvím, což v něm hřebíkem přibito a hlinou zamazáno.
Rukojmě Jan Pahnost a Filip Ostravský SRSN, k nim jest přidán za rukojmě též Michal Vic.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Bruž položil za grunt obci předměstské 4 R.
Michal Vic bednář maje na tom podsedku zaplaceno peněz področních 42 R, ty jest prodal za hotových 10 R 15 gr Honzovi Bružovi. A tak Michal na tom podsedku nic nemá.
Bružovi Honzovi vypisují se, jako by je ročně vyplatil.
f 125a
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Bruž položil za grunt obci předměstské 4 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Honz Bruž položil za grunt obci předměstské 4 R.

Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Hans Brože prodal ten gr[unt] požár Blažkovi Šafaříkovi za s[umm]u 75 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Hans Brože a Martin Otruba S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Blažek Šafařík položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažek Šafařík položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Blažek Šafařík položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Blažek Šafařík položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Blažek Šafařík položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Ty přijal Martin Mráz, následující purgkmistr.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Blažej Šafařík položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Blažek Šafařík odvedl na contrib[uci] do sklepu JHM 2 věd[ra] vína, porazilo se jemu, co byl dlužen contr[ibuci] 2 R. Předal 1 R 8 gr
4 den, poněvadž k obci splácí, ty jsou vypsány 1 R 8 gr 4 den.

[Pustý]

f 125b
Letha Páně 1671 dne 30. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný grunt k spuštění přicházel, aby pak všeliké povinnosti panské i obecní nehynuly, Jich Opatrnosti pan purgkmistr a páni týž grunt Pavlovi Trubeckému za summu 70 zlm jsou bez závdanku prodali, platíc ročně k obci městské po 4 zlm.
Rukojmové za všeliké povinnosti panské i obecní, jako i za opravu gruntu Fridrich Brodský a Václav Záchvěja S.R.Sp.a N.
Anno et die ut supra Pavel Trubecký položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého náležitě sobě za příjem položil.

Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho poněvadž Jan Trubecký z gruntův panských jest zběhl, aby grunt na ruinu nepřišel, pan purgkmistr a páni prodali nadepsaný Bartoňovi Žiškovi za summu 70 zlm bez závdanku, placením k obci městské ročně po
4 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Dobiáš Slavík, Pavel Gučka SRSPaN.

Letha Páně 1710 dne 18. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Andris Lariš dosednúc na gr[unt] ut s[upra] na něm zůstával a sobě jej připsati dáti zanedbal, až zemřel. Pročež podle pořádku pozůstalej vdově po něm se připisuje a odevzdává v summě 70 zlm bez závdanku, placením ročně k obci měst[ské] po 2 zlm. Odevzdán za volný etc.
f 126a
Letha Páně 1726 dne 10. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Eva, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Andrisovi Larišovi, nemohúc pro nemožnost svú gr[unt] ut s[upra] držeti, prodala jej všechen na pustinu uvedený i s tím humnem osetým Matějovi Kořenkovi za summu prodajnú 70 zlm. Závdanku jí dal 13 zlr a mimo těch nic na něm co praetendirovati nebude, těch pak 13 zlr za to osetí se pokládá. Poněvadž na g[runtu] nic zaplaceného neměla, hlavní summu platit má ročně po 2 zlm k obci měst[ské]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Stavinoška S.R.S.V.N.

Letha Páně 1725 dne 17. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času Matěj Kořenek předstoupil před právo purgmistrovské na rathauz s přednešením, že jest prodal z svej dobrovolnej vůle grunt ut supra Tomášovi Koštúrovi za summu 70 zlr, a sice na tento spůsob:

Předně aby jmenovaný kupec Tomáš Koštúr hned od 1ho Januarii 1725 všechny povinnosti jak císařské, tak panské i obecní
f 126b
splácel a jakožto hospodář gruntu vybýval.
Za druhé však že týž kupec Koštúr jemu Matějovi Kořenkovi na gruntě tom do jeho smrti, též i manželky jeho bez všelikých úplatků obydlí dáti, též sklepu pro utěžené jeho víno spřívati povinen bejti má. Naprotiv čehož peněz kupních a smluvených
70 zlr kupec jemuž Matějovi Kořenkovi ihned polovic, totiž
35 zlr, položiti má, ostatních 35 zlr až do smrti jmenovaného prodavače Matěje Kořenka neb i do smrti manželky jeho bez všeho interesse za sebou zanechati a užívati mocti bude. Po smrti pak jich obúch manželů strany prodávající takových
35 zlr tam, kde by jeden neb druhý jich kšaftoval, odevzdati povinen býti má.
A poněvadž těchto 70 zlr toliko za vystavení se počítají, gruntovní verunkové peníze 70 zlm často opáčený kupec Koštúr obci městskej ročně po 2 zlm spláceti bude.
Pročež poněvadž na tej smlúvě obě strany dobrovolně přestaly a se uvolily a kupec Tomáš Koštúr aby mu týž grunt připsaný a v tom spůsobu odevzdaný byl, šetrně žádal, se jemu nyní dle tohož připisuje a odevzdává za vlastní a volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti
f 127a
p[an] Václav Netolička a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
Notandum. Aby jmenovaní kupec a prodavač tím v lepší svornosti obývati mohli, uvolil sobě příbytek svůj na dvoře na svůj náklad Matěj Kořenek vystaviti a takový opravovati dotud, pokud tam obydlí své jmíti bude do smrti obúch jich manželů, což však po smrti jich kupcovi bez všeho dalšího placení připadnúti má. Užitek letojší z humna ještě prodavač vezme.

Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času předstoupili na rathauz Matěj Kořenek a Tomáš Koštúr v dobrovolnosti přednášejíce, že jsú se ze společné dobré vůle z kupu ut supra rozešli, takže kupec Tomáš Koštúr dobrovolně ten grunt prodavačovi popustil a prodavač Matěj Kořenek jemu peníze i s outratami přinavrátil. Pročež ten nahoře psaný zápis de d[at]o 17. Febr[uarii] [1]725 učiněný tímto se cassiruje a Matěj Kořenek grunt ut supra zase jak prve jakožto svůj vlastní míti bude.
Stalo se u přítomnosti obúch stran stran d[ne] a letha ut supra.

f 127b
Leta Páně 1738 dne 1. Daecembr[is] za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupili na dům radní držitel gruntu ut supra Matěj Kořenek a Jozef Fojt, bývalý capral při sl[avném] Printz Eugeniho dragúnsk[ém] regimentě, přednášejíce, kterak on Matěj Kořenek tento grunt svůj z svej dobrovolnej vůle prodal teď dotčenému Jozefovi Fojtovi za hotových jedno sto rýnských. A k tomu sobě vymínil tenž Matěj Kořenek, aby v tej zadní světnici volný a svobodný guartýr pro sebe a manželku svú až do smrti svej a manželky svej měl, jakož také i jednu stranu sklepu, tu ode dvora, aby pro své víno tolikéž do smrti svej a manželky jeho volně užívati mohl. Za kterýžto quartýr společně i ze sklepem již jmenovaný prodavač Matěj Kořenek uvolil se kupcovi Jozefovi Fojtovi každoročně dvouch rýnských třiceti krejc[arů]
f 128a
platu dávati a takový plat nikdy zmenšený ani zvýšený býti nemá, jakož taky k opravě domu ani jaké jiné pomoci zbejvání povinnosti z domu toho přicházející, mimo toho platu 2 zlr
30 kr, tenž Matěj Kořenek a manželka jeho potahován býti nemá. Což tak jak prodavač, tak kupec voubec před právem vyznali a dobrovolně na tom všem zvolili a podli toho častěj jmenovaný Matěj Kořenek aby kupcovi Jozefovi Fojtovi tenž dům do kněh městských připsán a odevzdán byl, dobrovolně přivolil. Pročež taky nyní mocí toho prodaje a smlúvy se připisuje a odevzdává kupcovi Jozefovi Fojtovi grunt ten za volný a dědičný. Poněvadž ale na tom gruntě peněz verunkových obci městskej
70 zlm k placení pozůstává, pročež takové bude povinen kupec Jozef Fojt ročně při posudcích po 2 zlm spláceti tejž obci městskej. Stalo se u přítomnosti a s povolením obouch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jo[han]es Richter S.R.S.V.a N.
f 128b
Přípis domu Karla Fijaly

Leta Páně 1755 dne 10ho Decem[bris] za purgkmistra pana Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času zdědíce p[aní] Alžběta Fojtová po svým neboš[tíku] manželovi p[anu] Jozefovi Fojtovi grunt ut supra, takový ze svej dobrej vůle po tom nešťasným dne 28. Novemb[ris] vyšlým ohni na skázu přišel Karlovi Fijalovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodala a k tomu v tej zadní sednici na dvoře do svej smrti svobodné bydlení bet všeho ouplatku vyňala. Kdyby pak se z kupcem téhož domu aneb z jeho manželkú srovnati nemohla a vina od počestnej rady městskej na Karlovi Fijalovi neb manželce jeho za slušná našla, tak nyní jmenovaný kupec Karel Fijala povinen bude tej p[aní] Alžbětě Fojtový za tu výminku dvaceti rýnsk[ých] složit, jakož taky kdyby ta zadní

f 129a
sednica zhořati aneb spadnúti měla, Karel Fiajala takovú na své outraty vystaviti povinen bude, přitom jednu krávu a jednu salva venia sviňu svobodně sobě chovati p[aní] prodavačka si vyňala. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma napřed psanýma clausulama a těma na tom gruntě podlužnýma verunkovýma penězi obci městskej patřících 70 zl mor[avských] při posudcích po
2 zlm ročně platících se Karlovi Fijalovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařskej, panskej a městskej povinnosti p[an] Johannes Weiner a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti prodavačky a kupce manželky Anny.

Přípis domu Matúšovi Fijalovi

Leta Páně 1771 dne 15. Februarii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstúpila do domu radního pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Carlovi Fijalovi spolu ze svými již dotčelýma syny Jozefem a Matúšem a ohlásila, kterak ten dle inventáře za jedno sto šedesát rýnských vyšacovaný dům
f 129b
Matúš mladší syn na sebe potáhnuti míní, k čemuž jak ona vdova respective matka Anna Fijalka, tak taky druhý syn Jozef povolili a o zápis tohožto kruntu společně žádali, však v tom domě on Jozef své bydlení na dvoře míti má. Kdyby ale Matúš dluhy vyplatil a spolem dálej bydleti nemohli, tehdy Jozef odstúpiti povinen bude a pak povinnosti císař[ské], vrchnost[enské], mněst[ské] spolu takové platiti v rovnosti povini budou. Pročež se jemu Matúšovi za jeho vlastní a dědičný spolu s těma na tom domě od starodávna verunkovýma penězi p[e]r 70 zlm obci mněstskej patřící ročně při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských [povinností] p[an] Johannes Weiner a p[an] Jozef Horný. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti všech.

Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi
vyhandlovaného domu od Matúše Fijaly v Bednářskej ulici ležící vedle Tomáša Brožovitča sub Nro 62 stojícího
f 130a
Leta Páně [1]772 dne 28. Februa[rii] za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Pavel Mlýnek a slušně přednesl, kterak on od Matúše Fijaly [za] dům na Újezdě ležící vedle Václava Najmona sub Nro 48 vyhandloval a jemu Matúšovi Fijalovi 60 zlm hotových peněz přidal. Pročež se jemu Pavlovi Mlýnkovi ten vyhandlovaný dům spolu i s těma na něm od starodávna obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 70 zlm ročně při posudcích po 2 zlm obci mněstskej patřících za jeho vlastní a dědičný připisuje

a odevzdává. Však polovitzu toho domu svému zeťovi Jozefovi Malatovi ze svú cerú Alžbětú svobodně popúščí, však obadva vespolek platiti povini budú a se zavazujú.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněst[ské] p[an] Johanes Wainer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 130b
Přípis domu Jozefovi Malatovi

Leta Páně 1778 dne 28. dubna za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času majíce Pavel Mlýnek jakožto hospodář dům ut supra, však s tou výminkú právně sobě připsaný, aby zeť jeho Jozef Malata nomine dotis polovicu tohož domu užíval a jemu jak královské, tak jiné obecní povinnosti platit pomohl. Poněvadž ale nadřečený zeť při tejto výmince, obvzláštně když strany opravy gruntu všeliké nesnáze a roztržitosti se přihodily, obstát nechtěl, nýbrž tenž dům celý na sebe za vlastní připsán míti žádal, i pohnutý jsúce hospodář neb držitel domu a respective otec manželky téhož Jozefa Malaty z lásky otcovskej, obvzláštně když Jozef Malata ty na přefrajmačení domu předešlého Pavla Mlýnka naddaných
60 zlr sám zaplatit se zavázal, tento dům celý jemu Jozefovi Malatovi zeťovi svému jest postúpil a sobě toliko padesát rýnských hotových peněz (které on Jozef Malata dlužen zůstává) na něm zanechává k svej další dispositzi. A poněvadž on Pavel Mlýnek v jedný světnici ze svou manželkú bydlení, pak pro 4 kuse dobytka v chlévě a pro utěžené vlastní víno v sklepě, pak jednu vzláštní komůrku svobodné místo i polovic humna až do smrti užívati i taky mlatevňu společní míti má. Proto taky on Pavel Mlýnek zavázán bude předně contribuci a potom jiné obecní poplatky z domu polovičně platiti, vojáka ale aneb kdyby časem fůry proviantní neb jiné extra ordinární uložení nastaly,
f 131a
takové zeť a respective držitel tohoto gruntu sám vybývati povinen býti má a bude. Dálejíc z ohledu, že tenž dům velmi spustovaný a tak stavěti se při něm mnoho bude muset, uvoluje se on Pavel Mlýnek podle možnosti i ze svou manželkú rukama svýma nápomocen býti. Ostatně samo od sebe se vyrozumívá, že on Pavel Mlýnek nad světnicú a komůrkú, pak chlévem a tak daleko, jak jeho držení se vstahuje, na své outraty popravovati aneb nově stavěti. Podle toho tento řečený grunt ut supra se jemu Jozefovi Malatovi za jeho vlastní, volný a dědičný s těma nadřečenýma na tomž gruntě pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r 70 zlr při posudcích po 2 zl mor[avských] ročně platiti příslušejícíma se připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu a placení císařských a královských i obecních povinností pan Franc Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.