Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Sirotci neboštíka Mikuláše Ševce

f 34

Jest jich tré, Václav, Kateřina a Zuzanna. Václav ten vandruje po řemesle krejčířském, Kateřina a Zuzanna při tetce své v Strážnici zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Tuhého 83 zl 15 gr.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Leskovci, kterýž Jíra Polešáků koupil, 250 zl.
Více jim náleží za víno a obilé lidem podle sečtení prodané 151 zl 12 gr.
Též jim za šaty prodané náleží 5 zl.
Peněz hotových, co po neboštíkovi Mikulášovi otci jejich zůstalo 120 zl.
Summa všeho, což těm sirot[kům]
náleží 609 zl 27 gr. Z toho se sráží za dluhy neboštíka otce jejich 9 zl 20 gr, zůstává 600 zl 7 gr.
f 34
Dělíc tu summu na tři díly, příde na každý díl po 200 zl 2 gr 2 den.

Na to jest položeno toto:
Item z gruntu Jana Tuhého 61 zl 15 gr.
Z vinohradu na právo přijato 74 zl.
Item Mikuláš Kolečků za víno ku právu položil 10 zl.
Více přijato za víno od Vaňka Sedalového a od Jana Skřičky, též za šaty prodané 35 zl 24 gr.
A hotových starší kněždubští po témž Mikulášovi neboštíku přijali 120 zl.
Pars 301 zl 9 gr.
Vydání z té hotové summy:
Item za dluhy neboštíka otce těchž sirot[ků] 8 zl 20 gr.
Item Václavovi na díl jeho dáno 28 zl, dodati jemu příde k doplnění dílu jeho 172 zl 2 gr 2 den.
f 35
Item Kateřině vydáno na díl její 21 zl, dodati jí se má k doplnění dílu jejího 179 zl 2 gr 2 den.
Item Zuzanně náleží, neb ona na díl svůj nic nevyzdvihla 200 zl 2 gr 2 den.
Summa všeho, což těm sirot[kům]
na díly jejich dodati se příde, učiní 551 zl 6 gr 6 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě v hoře Leskové, kterýž Pinkus Žid drží, 127 zl 10 gr. Na to zadržel za osm leth počítajíce půl peněz 24 zl a ostatek 103 zl 10 gr dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl.

Item na Staňkovi Liznovi převzatých peněz 6 zl. Ty se mají z vinohradu Vaňka Halíka a Jana Uvírka, kteréž oba drží v hoře Leskovej, letha [15]94 při Vánocích položiti, neb ten Staněk výš psaný umřel a více žádného statku krom těch 6 zl na vinohradech nezanechal.
f 35
Item na gruntě Jíry Kundráta se jim nachází 15 zl. Ty jíti mají od letha 1594 při Vánocích po 7 zl.
Item na vinohradě Jiříka Polešáka, kterejž drží v hoře Fryzáku, 48 zl 20 gr. Ty pokládati má od letha 1594 při Vánocích po 4 zl.
Za obilí a víno tito dlužní zůstávají:
Item Jíra Polešáků 15 zl 15 gr.
Item Lukáš Polešáků za jednu bečku vína 14 zl. Rukojmě Jíra Polešáků, Jakub Smolků a Mikuláš Korytník.
Více on Lukáš dlužen za víno 7 zl. Rukojmě Pavel Janíčků ze Lhoty Veselské.
Item Staněk Liznavý za víno 14 zl 15 gr. Rukojmě Mikuláš Trnka a Mikuláš Pešků.
Item pan Čaček za půl fodru vína 21 zl.
Item Jíra Švirgů za víno 7 zl. Rukojmě Mikuláš Trnka.
Item Mikuláš Trnka za dvý hříbjat 5 zl. Rukojmě Jíra Švirga, Staněk Liznů.
Týž tenž Mikuláš za 5 měř[ic] ovsa 1 zl 20 gr.
f 36
Item Matouš Pškavý za 5 měř[ic] žita 2 zl.
Item Ondra Brkalů za žito 2 zl 8 gr.
Item Kašpar Lišků z Žeravinek za žito 2 zl. Rukojmě Mikuláš Korytný.
Item Martin Černej za žito 14 gr.
Item Jíra Košmanů za 5 měř[ic] žita 3 zl 10 gr.
Item Jíra Klokočků za 5 měř[ic] žita 3 zl 10 gr.
Item Jakub Smolka za 3 měř[ice] žita 2 zl.
Item Bartoň Kyž za 2 měř[ice] žita 1 zl 10 gr.
Item Lidka z Veselské Lhoty za 2 měř[ice] žita 1 zl 10 gr.
Item Martin Slížek za 2 měř[ice] ječmene 1 zl 10 gr.
Item Jan Pěknej za 2 měř[ice] ječmene 1 zl 10 gr.
Item Vaněk Sedaluov za 2 měř[ice] žita 1 zl.
Item Jíra Klokočků za 2 měř[ice] žita a za tři měř[ice] ječmene 1 zl 27 gr.
Item Vaněk Smutnej za 2 měř[ice] žita 1 zl.
Item Jíra Polešáků za l měř[ici] ječmene 9 gr.
Při právě hotových býti má 243 zl 19 gr.

Letha [15]94 přijato z gruntu Jíry Kundráta peněz purgkrechtních 7 zl.
Letha 1594 přijato od Pinkusky Židovky za vinohrad na zadržalé peníze 8 zl.

f 36
Letha [15]94 přijato od Jíry Polešáka za vinohrad 4 zl.
Ty 4 zl jsou vydány Kateřině a Zuzanně a ony je zase témuž Polešákovi strejci svému půjčily, kteréž jim zase z oužitku navrátiti má. Rukojmě Jan Belfa, Jan Žahour R.S.N.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Černého za žito 14 gr.
Více přijato od Martina Slížka za 2 měř[ice] ječmene 1 zl
10 gr.
Více přijato od Vaňka Smutného za obilí 7 ½ gr.
Více přijato od Vaňka Sedala za 2 m[ěřice] žita 1 zl.
Letha [15]94 odvedeno napřed psaným sirot[kům] na spravedlnost jejich vyšlou toto:
Item co sirotkům nebožštíka Martina Hlubockýho zběhlým náleželo, odvedeno 123 zl. Ty se jim od letha [15]96 po 7 zl pokládati mají.
Více jim odvedeno, což Mikulášovi, nebožš[tíka] Martina Plachého sirotku zběhlému, náleželo 101 zl 29 gr. Ty se jim od letha [15]95 po 8 zl pokládati mají.
Dáno z dílů těch sirotkův Václavovi Lethovskému od spravování nových register 5 zl 2 gr.

Letha [15]95 dáno Zuzanně na díl její 13 zl 1 gr 1 ½ den.
f 37
Ten dluh, kterej pan Čaček povinovat, ten se z gruntu Václava Majůvky platiti má od letha [15]95 pořadně po 4 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Václava Majůvky 4 zl.
Téhož letha přijato od Jíry Kundráta za grunth 7 zl.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hanáka ostatní peníze za grunth 1 zl.
Téhož [leta] přijato za rok [15]95 od Martin[a] Juřiny na místě Pinkusa Žida podle ourody 1 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Václava Majůvky 4 zl.
Jakož jest Pinkusce Židovce na vinohradě v Leskové hoře, kterejž Martin Juřinů drží, náleželo na posledních peněz 32 zl, takové peníze jest sirotkům, poněvadž oni prve svou summu na tom vinohradě mají, všecky pustila za těch zadržalejch peněz 16 zl, ty se jim z teho vinohradu vyplniti mají.
Téhož letha [15]96 přijato od Martina Juřiny ze Vnorov na místě Pinkusky Židovky 1 ½ zl.
Téhož letha dáno Zuzaně na díl její 8 zl.

Leta [15]97 přijato za vinohrad od Jíry Polešáka 4 zl.
Téhož letha dáno Kateřině na díl její 10 zl.
A Zuzaně též dáno na díl její z vyšlé spravedl[nosti]
10 zl.
NB. Nachází se v registřích purgkrechtních, že jest Majůvka položil leta [15]97 za grunt 4 zl.
Téhož letha [15]97 přijato z vinohradu Martina Juřina 4 zl.

Letha 1598 přijato z gruntu Václava Majůvky ročních peněz
4 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její 4 zl.
Kateřině dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 4 zl a z hotových peněz též jí dáno 4 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Václava Majůvky za grunt 4 zl.
Na dluh Staňka Lazny(!) přijato z vinohradu Martina Halíka 5 zl.
f 37
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Juřiny lonských a letoších za vinohrad 12 zl.
Též přijato od Pavla syna Polešákového za vinohrad 4 zl.
Kateřině dáno z hotových peněz 12 zl 15 gr.
Zuzaně též taky dáno na díl její 12 zl 15 gr.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hlubockýho podli odvodu ut s[upr]a 27 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Plachého též podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 37 zl 19 ½ gr
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 32 zl 9 ½ gr.
Martinovi Valačovi do Strážnice na díl Zuzanny manželky jeho též dáno 32 zl 9 ½ gr.
Od Pavla syna Polešákového za vinohrad přijato 3 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Od Václava Majůvky přijato posledních peněz 1 zl. Ten jest vydán Martinovi Valačovi na díl ženy jeho Kateřiny.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hlubockého podli odvodu 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Plachého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 3 zl.
Z toho dáno Martinovi Valačovi na díl Kateřiny ženy jeho
3 zl, Zuzaně též dáno na její díl 3 zl.
Od Martina Juřeny za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány Martinovi Valačovi na díl ženy jeho.

Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hlubockého podli odvodu 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Zuzaně vydáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 3 zl, Kateřině tolikýž dáno na díl její 3 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hlubockého podli odvodu 5 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Plachého podli odvodu po sirotcích zběhlých přijato 2 zl.
Od Martina Juřeny přijato za vinohrad 3 zl.

f 38
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Martina Juřeny, které měly letha 1600 položeny býti za vinohrad 6 zl.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 8 zl.
Kateřininému muži Martinovi Valačovi 8 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Hlubockýho podle odvodu 5 zl.
Od Martina Juřeny za vinohrad 6 zl.
Vyšlé spravedlnosti přijato 4 zl.
Zuzaně dáno na díl její hotových 7 zl 15 gr.
Kateřině též dáno 7 zl 15 gr.

NB. Martinovi Valačovi na díl Kateřiny manželky jeho odvedeno na vyšlou spravedlnost její na gruntě 88 Václava Majůvky sumy 44 zl 15 gr. Ty sobě vyzdvihovati má po letech po 4 zl.
NB. Bartoňovi Kokrdovi na díl Zuzanny manželky jeho odvedeno na vyšlou spravedlnost na gruntě 87 Petra Kaváně
51 zl. Ty sobě vyzdvihovati má po letech po po 4 zl.

Letha 1606 za fojta Jíry Kuběje přijato od Martina Juřeny ze Vnorov za vinohrad 2 zl. Ty 2 zl přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzanny manželky své.
Letha 1607 za fojta Martina Remšového přijato od Pavla Polešáka za vinohrad Fryzák 3 zl. Ty 3 zl přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzany manželky své.
Z statku neb[ožtíka] Martina Plachého podli odvodu přijato 1 zl. Ten jest dán Bartoňovi Kokrdovi po Zuzanně.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Trávníčka na místě Martina Juřeny za Leskovku 2 zl. Ty přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzanny manželky své.
Od Pavla Polešáka za Fryzák přijato přijato 3 zl. Ty přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzanin.
Z statku n[ebožtíka] Martina Plachého podle odvodu ut s[upr]a přijato jest 1 zl. Ten přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzanin.
f 38
NB. Jakož náleželo Martinovi Valačovi ze Strážnice po Kateřině manželce jeho dodati se dílu jejího 85 zl 20 gr, ty jest peníze Martin Valač prodal Bartoňovi Kokrdovi švagru svému, za kteréž jemu dal čtvrt achtele vinohradu v Naději na Strážnicku za hotových 30 zl. A tak Martin Valač tu nic míti nebude. Stalo se za fojta Martina Černého letha 1606.

Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Pavla Polešáka za vinohrad v Fryzáku trojích peněz za tři leta po 4 zl - 12 zl. Ty přijal Bartoň Kokrda na díl Zuzany manželky své
Z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Plachého přijato podli odvodu 2 zl. Ty přijal Bartoň Kokrda.

Jakož náleželo Bartoňovi Kokrdovi na vinohradě Pavlu Polešáku předních peněz 15 zl 15 gr, takové peníze Bartoň Kokrda prodal Pavlovi Polešákovi za 8 měřic ovsa a tak jej doplatil.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Plachého za vinohrad 1 zl. Ten přijal Bartoň Kokrda.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Plachého za vinohrad 1 zl. Ten přijala Zuzanna Kokrdka.
Téhož letha přijato od Jana Trávníčka za vinohrad v Leskové hoře peněz zadržalých za 5 leth 9 zl. Ty přijala Zuzanna Kokrdka.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a vyhledalo a spočítalo se, že na nejistých dluzích spravedlnost Zuzanně Kokrdce náleželo totiž 71 zl 9 gr. Ty jest táž Zuzanna Kokrdka odpustila a více se na ně natahovati nechce.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce přijato z důchodův Jeho [Milos]ti Páně na dluh panský 7 zl. Ty přijala Zuzanna Kokrdka na díl svůj.
Z statku neb[ožtíka] Martina Plachého podli odvodu přijato 2 zl. Ty přijala Zuzanna Kokrdka na díl svůj.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Plachého 3 zl. Z toho přijala Zuzanna Kokrdka 2 zl a David Holomků strejc Žid do Strážnice 1 zl.
f 39
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z statku n[ebožtíka] Martina Plachého z gruntu 54 položených přijato podle odvodu
1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového přijato z statku n[ebožtíka] Martina Plachého z gr[untu] 54 podle odvodu 1 zl. Ty sou lonský i letošní vydány Zuzaně Kokrdce 2 zl.
NB. Na gruntě 87 a gruntě 88 tam se také peníze pokládají a vydávají Zuzanně Kokrdce, kteréž se tuto za příjem a vydání nezapisují.
Z statku n[ebožtíka] Martina Plachého přijato za vinohrad do tohoto statku 4 zl. Ty jsou vydány Zuzanně Kokrdce do Slavkova.
Vyhledalo se v registřích horenských kněždubský[ch], že Jan Trávníček položil za vinohrad v hoře Leskové peněz od leta 1614 až do leta 1618, kteréž se tuto nevypisovaly, 8 zl 15 gr. Ty jsou všecky vydány Zuzaně a manželům její[m], jakž v tychž registřích rozdílně zapsáno jest.