Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

130 Grunt Tobiáše Duličky

f 453a

Letha Páně [15]83 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 193 nadepsaný Dobiáš Duličků koupil ten grunth svuoj od Jiříka Krecnera za summu 130 R.
Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a za něj žádnému nic dlužen nejni.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tobiáš vejš psaný prodal na tomto podsedku svým zaplaceným pro potřebu svou obci předměstské summy 50 R za hotových 20 R, platiti má od letha 1600 po 5 R.
Rukojmě Jakub Kolář, Jiřík Zelinka SRSAN.
Téhož letha ut s[upra položil obci předměstské 5 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Tobiáš Ďuličků prodal podruhé pro potřebu svou na tomto podsedku obci předměstské summy 50 R za hotových 21 R, platiti má za ty oba prodaje od letha ut s[upr]a po 10 R.
Rukojmě Jiřík Zelenka, Jakub Kolář, Kašpar Bednář, Daniel Štefek S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Tobiáš Ďuličků obci předměstské 10 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Thobiáš Ďuličků za g[runt] obci předměstské za rok 1602 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tobiáš Ďuličků za g[runt] obci předměstské 10 R.
f 453b
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Thobiášovi Ďuličkovi, Danielovi Nedolevkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Faber, Jíra Kovář, Blažek Kunčický S.R.S:A N.
Ta summa všecka těch 50 R náleží obci předměstské.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Nedolevek za grunt obci předměstské 2 R 15 gr.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Nedolevek za grunt obci předměstské 5 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 3 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Daniel Nedolevek za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Nedolevek za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Nedolevek obci předměstské za g[runt] 3 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel Nedolevek položil za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Nedolevek položil za gr[unt] obci předměstské 5 R.

Pusté
f 454a
Jakož jest nejaká rozepři mezi Jakubem Paškou kovářem a Pavlem Haklů pekařem, oběma sousedy na předměstí strážnickém, vznikla, a to z příčiny tej, že Jakub Paška chtěje od starodávna svobodný průjezd skrze podsedek a humno Pavla Hakle jmíti, však toho náležitě, světle a patrně prokázati nemoha, Pavel Hakel pak tomu nikoliv povoliti nechtěl, nýbrž tou věc skrze supplikatii na JHM Pána našeho milostivého jest vznesl, kteroužto věc JHM ovšem v moci svej jmíti ráčil, mezi němi takové nedorozumění porovnati, pevně [v] pokoj uvésti a umořiti, však nicméně tu věc nám, purgkmistru a radě města Strážnice, k uvážení podal, abychom my to nedorozumění očitě spatřili a potom dle bedlivého uvážení mezi stranami náležitý nález učinili. Což tak učiněné a po zhlídnoutí často psaného průjezda (i aby jednej i druhé strany žádného ublížení nedálo) podle bedlivého uvážení vypovídáme správu takto: Aby Jakub Paška (neb držitelé téhož domu) svůj průjezd podle podsedku Pavla Hakla přez pustý požár ut s[upr]a, kterého někdy Daniel Nedolevek v držení byl, nyní na časy budoucí a vědčné bez překášky všelikého člověka jměl a Pavel Hakel i potomci jeho bude svého gruntu bez újmy a překážky všelikého člověka, jak se jemu nelépeji líbí zahraditi a užívati. Kterážto výpověď aneb naznání se stalo za pugk[mistra]
f 454b
pana Martina Mráza a spoluradních jeho p[ana] Jana Šlechty, p[ana] Matouše Martinkového, p[ana] Samuele Praštka, p[ana] Jana Malenovskýho, p[ana] Jana Slováčka, p[ana] Lorence Peypolta, p[ana] Václava Širokého, p[ana] Samuele Cibulky, p[ana] Daniele Teybera, p[ana] Jana Lazebníkového, p[ana] Václava Šlechty a Thobiáše Fridricha Fritze, písaře radního města Strážnice.
Act[um] na rathauze města Strážnice dne 7. Aprilis a[nn]o 1642.
[Pustý]

Letha Páně 1717 dne 16. Aprilii za purgmistrovství pana Pfilipfa Černého a spoluradních teho času jsouce nahoře psaný grunt v pustotním uvedení a oubec strážnitská takového nápadníkem jsouce, tehdy jest ona pro vystavení téhož pustého a zvelebení místa Jiříkovi Vavříkovi v summě ut supra, totiž 130 zlm zaprodala. Však ale aby on tím lépej hospodařiti a takový vystaviti mohl, tehdy se jemu za opravu a vystavení

gruntu z tej nadepsané summy 130 zlm třetí díl, totiž 44 zlm, upouští a sráží, ostatní pak peníze, totiž 86 zlm, každoročně
při Vánocích po 5 zlm oubci strážnitské dopláceti povinen bude. Prodčež se jemu Jiříkovi Vavříkovi
f 455a tenž pustý grunt bez závdanku za volný a svobodný, v ničemž nezávadný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu a vystavení, též všechněch povinností placení p[an] Mathys Navrátil a Joseph Pecha. Stalo se dne a letha svrchu psaného.

Přípis domu Václava Vavříka

Letha Páně 1752 dne 6. Decembr[is] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmana zdědíce Anna po svým manželovi Jiříkovi Vavříkovi grunt ut supra, jest takový svému synovi Václavovi Vavříkovi proti těm jí složených deset rýnsk[ých], pak svobodnýho bydlení do svej smrti a na tom domě podlužných verunk[ových] 86 zl mor[avských], z kterých každoročně 5 zl mor[avských] při posudcích se skládati mají, podstoupila a odevzdala. Pročeš se nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi Václavovi Vavříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Martin Smaženka a p[an] Hanzirk Hoffmann. Stalo se dne a roku ut supra.
f 455b
Přípis domu Martinovi Marišlerovi

Leta Páně [1]767 dne 7. Aprilis za purgmistra pana Christophora Mihače a spoluradních toho času pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Vavříkovi Cristina Vavříčka nemohouce svůj dům na budoucí časy opravovati, pročeš takový dům Martinovi Marišlerovi s tím na něm majícím právem za summu pjet a devadesát rýnských odprodala. Pročeš se jemu Martinovi Marišlerovi s těma na to domě obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 86 zl mor[avských] při posudcích po 5 zl mor[avských] za jeho vlastní, volný právně připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení králov[ské] a císař[ské], vrchnostenské a mněstské [povinnosti] p[an] Joseph Svoboda a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.
f 456a
Přípis Jozefa Mořického

Leta Páně 1781 dne 24. měsíce Septembris za purgmistra pana Jana Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož dle po smrti neb[ožtíka] Martina Marišlera vzdělaného inventáře grunt ut supra pozůstalej po něm vdově Barboře v summě dvě sta rýnských

za příčinú provozování řemesla kovářského zanechán jest a dítky podíly své na jinej pozůstalosti vykázané dosáhly. Když pak ona vdova po časi za Jozefa Mořického kováře se provdala, týž grunt jemu z lásky manželskej jménem věna zadala tím spůsobem, aby on ihned 50 zlr k disposici její splatil, jakož taky verunkový peníze p[e]r 86 zl mor[avských] k splacení po
5 zl mor[avských] ročně obci městskej na sebe přejal. Což vykonati přislíbíce on manžel její Jozef Mořický, přítomný grunt se jemu z vším příslušejícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařských, vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Dieses Hauß ist, so wie der jetzige Eigenthümer solches durchaus neu aufgebauet und mit Ziegeln Dach bedecket, ein Keller und ein Brunn im Hauß eingericht, vermög underen obsabenden Erdeschluht p[e]r acht hundert gulden abgeschätzet.
Strassnitz den 25te Januer [1]794.
Karl Svoboda
Schätzmeister

Fanc Mayer
Schätzmeister
f 456b
Dass diese Schuldverschreibung p[e]r 300 fr auch in dem Grundbuche Vermög der neuerdings vorgenenen Schatzung des Hau3es p[e]r 800 fr primo loco zur Sicherheit des Pfandrecht inprotocolirt worden.
Anmit bestättige Strassnitz den 25. Januer [1]794.
Joseph Horný.
Laut vorgezeügten und im Buche Quitantionem folio 10 de a[nn]o [1]795 einverleibten Quittung sind diese 300 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 20te April[is] [1]798. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hase haftet 400 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 28te Februarii 1801. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol. 80 p.v. einverleibten Quittung sind diese 400 fr bezahlt, folglich hier gerlöschet werden.
De sess[ione] 14te Maii [1]808. Prat.
Auf diesem Hause haftet 2000 fr der Johana Kellerische Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 14te Maii [1]808. Prat.

Laut im Buche Gesätzungteurkundenbuche de a[nn]o [1]800 folio 3 ist das Haus durch kunstverständige neuerdingt p[e]r drey tau3end gulden abgeschätzet worden.
Grundamt Stadt Strassnitz am 20ten Maii [1]808. Prat.
f 457a
Vermög Einschreiben des aus gitzer löblicheen Magistrat von 4ten Septemb[ris] l.J. ffo 266 jud, dann infoldesten Beschied des Strassnitzer löblichen Magistrat d[e] d[ato]
12te Septemb[ris] l.J. Nro 266 jud und laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 122 einverleibten Quittung sind diese Johana Kellerischen 2000 fr in Scheines aber Pfandt verrechneten mit 1051 fr 13 kr 1 den baar bezahlt, folglich hierorts gelöschet werden.
De sess[ione] 12ten Septemb[ris] [1]812. Prat.