Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

131 Grunt Jakuba Nedolevky

f 463a
P o d s e d k y n o v é n a Ú j e z d ě

Ten Jakub Nedolevek vystavěl sobě leta [15]97 podsedek, tak jakž jemu od Jeho M[ilosti] Pána místo vyměřeno a ukázáno jest, kterejž má zaplatcený a žádnému zaň nic dlužen není.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Šimon Suchánek a Balcar Karvinský S.R.S.N.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového prodán podsedek od ouřadu předměstského, pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Nedolevkovi, Danielovi, bratru téhož Jakuba Nedolevky, za summu 30 R. Závdanku dáti má 4 R, z toho se zaplatiti mají dluhové, kteříž sou při statku zapsaný, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hrbků, Martin Záhorovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Nedolevek závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky
4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Daniel Nedolevek na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky 1 R 15 gr.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Daniel Nedolevek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky 4 R 15 gr.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Daniel Nedolevek prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej zůstával, Martinovi Sládkovýmu za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Melichar Bo[h]uslavskej, Blažek Třebeslavský S.R.S.N.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Sládků položil za gr[unt] peněz prvních 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Sládeček na podsedku tom, kterýž pustý požár za 20 R koupil a jej postavil, prodal na témž podsedku a sám na sobě obci předměstské 40 R za 7 ½ R. A tak Martin povinen bude ten podsedek platiti ročně po 3 R, z toho přijde nápadníkům po 1 R a na obec předměstskou po 2 R, když pak nápadníci vyberou 18 R 15 gr, půjdou na obec po 3 R.
f 463b
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Sládeček položil za grunt 3 R.
Z toho vydáno na obec předměstskou 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Nedolevky 1 R.

[Pustý]

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho ten gr[unt] nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Jakubovi Planickému za summu 50 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Václav Slavík a Jíra Studenský S.R.S.a N.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho Jakub Planický prodal gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Haklovi za summu 52 R. Závdanku dal ihned při odevzdávce jemu 12 R, vejš psanou summu pak má každoročně po 2 R zplacovati. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké Jakub Paška a Martin Lährenpecher SRSAN.

Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho Pavel Hakl pekař postoupil grundt svůj frejmarkem Adamovi Pekařovi v tej summě, jakž jeho on měl, totiž 52 R, placení ročně po 2 zlm. Co se volkův dotejče, tak jakž při gruntě 41 zmínka učiněna se pozanechává. Odevzdán
f 464a
za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti panské i obecní Martin Kučera i Jan Polášek SRSaNR. Actum.
Ta zmínka se též činí, cokoliv Adam Pekař vyplatil, to jemu též pouští, jako on Pavel při svém předešlém gruntě učinil.
Item položil Adam Svoboda, kteréžto přijal Martin Mráz, ročních peněz k obci městské za rokh 1643 3 R 21 gr 3 den.

Letha 1648 za purgkmistra p[ana] Lorence Peypoldta a spoluradních jeho Adam Pekař jinak Svoboda postoupil grunth svůj frejmarkem Václavovi Navrátilovi v tejž summě, jakž jeho sám měl, totiž 52 R bez závdanku, placení ročně k obci městské po 2 R. A cokoliv Adam Pekař na tom gruntě má zaplaceno, to všechno jemu pouští. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i jiné povinnosti J.H.M. i obci Václav Svoboda kolář, Adam Svoboda pekař
S.R.S.a N.

Letha ut supra za purgkmistra a spoluradních ut supra Václav Navrátil prodal grunth ut supra Pavlovi Sčerbovi pekaři za summu 52 R. Závdanku dal 12 R, placení ročně k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu grunthu i jiné povinnosti J.H.M. i obci Václav Navrátil, Adam Svoboda pekař S.R.S.a N.

f 464b
Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického a spoluradních jeho Pavel Sčerba z Vyškova prodal jest grunth nadepsaný Pavlovi Radmilimu za summu 52 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 12 R, platiti jej má při každých Vánocích k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu i všelijaké povinnosti J.M. Páně i obecní Lorenc Piskovský, Jakub Paška S.R.S.a N.R.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Radmili prodal jest grunth ut supra Janovi Svrčinovi za summu 52 R. Závdanku dal jemu 12 R, ostatek summy platiti má při každých Vánocích k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Jakub Zhýbal a Petr Sosnovský S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1652 Jan Svrčina dal do důchodův vína 1 ½ v[ědra], na čež jsouc obec quitovaná sráží se jemu 2 R 17 gr
1 den.
f 465a
Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina Frantzeka a spoluradních jeho Jan Švrčina nemohouce pro zešlost věku svého jak J.C.Mti contributi, všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, týž grunt svůj jest dobrovolně postoupil Janovi Molatovi, tak jak sám takový grunt ujal, v summě 52 R a co tak na témž gruntu Jan Švrčina zaplaceného má, totižto 14 R 17 gr 1 den, takové peníze Janovi Molatovi za zaplacené zadává s touto vejminkou, aby Jan Švrčina do smrti své a mnaželky jeho jednu komůrku, z který on sobě světničku spůsobí, a jeden chlévek pro krávu na svobodě a bez překážky užívati a míti mohl. Což Jan Molata že tak učiní u přítomnosti ouřadu rukou dáním přislíbil, placením ročně k obci městské po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní pan Tomáš Svoboda a pan Jan Nejmon, p[an] Samuel Nejezchleba SRSpaN.

Letha 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k pozůstalé vdově n[ebožtíka] Jana Molaty Mikuláš Káčerek a maje on 14 zl mor[avských] 17 gr 1 den zaplaceno, souc pozůstalý jeden sirotek, na kterého polovic toliko připadá a manželce druhá polovic, s kteroužto témuž Mikulášovi Káčerkovi, aby grunt k skázi nepřišel, se připisuje v tej summě, jak jej neb[ožtík] měl, za 52 zlm, placením ročně k obci města Stráž[nice] po
2 zlm. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. Martin Mlýnek a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra].

f 465b
Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Mikuláš Káčerek položil za grunt ut supra 1 zlr
10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci strážn[ické] na výplatu roli zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra Jan, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Janovi Molatovi, držitel gruntu na ten čas ut supra (který sobě jej až posavad připsaného nemá), obci městskej na letha spláceti 35 zlm 27 gr 6 den, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými zkrs tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, třetí díl se mu upúští, totižto 11 zlm 29 gr 2 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti ut supra, totiž obci m[ěstské] 23 zlm 28 gr 4 den, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Káčerka 1 zlm 15 gr.
f 466a
Leta 1747 dne 18o Februarii za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan Vašíček před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím od Jana Malaty za summu hotových peněz dvacet rejn[ských]. Pročež se jemu tuto za vlastní, volný a dědičný připisuje, vejrunky (když půjdou) se spláceti budou, jak vejš stojí.
Za rukovníky dobrého opravování gruntu a poslušenství právu jsou p[an] Eliáš Greger, p[an] Jan Richter.

Leta Páně 1747 dne 18o Februarii za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin Kudlík od Jana Vašíčka před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím za summu hotových peněz šedesáte pět rejnsk[ých], však ale s tou vejminkou, že on prodavač v tomž domě až do jeho a ženy svej smrti jednu svědničku a komůrku beze všeho ouplatku k svobodnému obývání míti a užívati má.
f 466b
Dle čehož se tenž dům jemu kupcovi za svobodný, volný a dědičný tuto připisuje, vejrunky (když půjdou) se spláceti budou, jak vejš stojí.
Za rukovníky dobrého opravování gruntu a poslušenství právu jsou p[an] Ignác Filip, p[an] Jan Richter.

Přípis Jana Sigla

Leta Páně [1]765 dne 14. Februarii za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradní[ch] toho času předstoupil Martin Kudlík před počestný ouřad a ohlásil, že svůj připsaný dům ze své dobré vůle Janovi Siglovi v summě za 142 zlr odprodal a sobě svjetničku až do s[vatého] Jana tohoto roku vymínil. Pročež se jemu Janovi Siglovi za vlastní a dědičný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městké patřící 23 zlm 24 gr 4 den ročně při posutcích po 1 zlm platiti připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] kr[álovské], vr[chnostenské] a mněst[ské] p[an] Christof Mihač a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.