Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

133 Grunt Balcara Karvinskýho

f 482a

Ten Balcar Karvinský koupil tento podsedek od Janka Bakovskýho za hotových 12 R.
Kterýž sobě byl ten Jan Bakovský vystavěl, tak jakž jemu místo od J.M. Páně vyměřeno a ukázáno bylo. A tak ten Balcar Karvinský má podsedek svůj zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel z Vrbice, Šimon Suchánek S.R.S.N.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Balcar Karvinský prodal podsedek svůj Adamovi Hruškovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 15 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jirgl Krejčí, Pavel Černý S.R.S.a N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Adam Hruška za podsedek Balcarovi Karvinskýmu 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Adam Hruška za g[runt] Balcarovi Karvinskýmu 5 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Adam Hruška pustil podsedek Jírovi Ostravskýmu na ten spůsob, že cožkoliv týž Adam Hruška a Balcarka na něm zaplaceného měli, to všeckno dotčenému Jírovi Ostravskýmu pouštějí a na takové peníze se víceji natahovati nechtí. A tak týž Jíra Ostravský má podsedek docela a zouplna zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za povinnosti J.M.P. i obecní Valenta Grypl a Blažek Třeboslavský S.R.S.a N.
f 482b
Letha Páně 1641 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho po zemřetí Jiříka Ostravského připadl gr[unt] ut s[up][a Zuzanně, dceře jeho vlastní, manželky Jana Bartkového, nápadem docela zaplacený, kteréhožto gr[untu] týž Jan Bartků na místě manželky svej zase [prodal] Ondrovi Hrubému za summu 44 R. Závdanku mu dal ihned při odevzdávce 4 R, ostatek summy má každoročně po 2 R nápadníkům n[ebožtíka] Jiříka Ostravského zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké JHM i obecní Macek Jejnach, Thomáš Jarolímů a zeť Barteků SRSaN.
Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Ondra Hrubý položil peněz ročních 3 R.
Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Jíry Ostravskýho.

Letha Páně 1689 dne 5. Aug[usti] za purgmistra pana Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho pan Jann Gatty pohledávajíce z náležitou ouctivostí při ouřadě města Stráž[nice], aby jemu průjezd od gruntu ut supra od poctivej

obce a povolením ce[lé]ho magistrátu od gruntu jeho až venkoncem skrze grunt ut supra odprodán byl. Uznávajíce J[ejich] Op[atrnosti] p[áni], že by k žádný skázi nebylo, na jeho sloušnou žádost, poněvadž grunt ut supra k obci připadl, tak jsou učinili a nadjmenovanému p[anu] Jannovi Gattymu od téhož gruntu ut supra průjezd venkoncem odporodali, totiž za
f 483a
summu hotových 2 zlm, kterýžto průjezd p[an] Jann Gatty ze svej strany náležitě hraditi bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti c[ísařské], panské a obecní p[an] Lukáš Dominik a p[an] Samuel Nejezchleba S.R.S.N. dne a letha ut supra.

Letha Páně 1699 dne 11. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních jeho majíce Ondra Mrkva gr[unt] ut s[upra] koupený za 5 ½ zlr a sobě sice nepřipsaný, takový odprodal zasej Apoleně Paravičínce za 5 zlr, který se jí v tej summě, jak svrchu připsaný byl, připisuje, totiž 44 zlm, a těch 5 zlr jemu se zde za zaplacené vypisují.
Rukojmě za všelijaké povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Pavel Hrachovský S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1711 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neb[ožtku] Jiříkovi Klučkovi grunt v Bednářskej ulici
f 483b
No 118, takový profrejmarčila z držitelem gruntu ut supra Jozefem Hůlkú, pozůstalém synu po neb[ožce] Apoleně Paravičínce, za grunt tento i ze vším tím, co kdo na kterém vyplaceného měl, kterého až posavad sobě připsaného neměla. Pročež se jí nyní připisuje v summě prodajnej jak prv, totiž 44 zlm, však že nadepsaný Jozef Hůlka 5 zlm na něm vyplaceného měl, těch 5 zlm jí také se za zaplacené vypisují, z ostatní summy, totiž 39 zlm, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel, upúští se jí na vystavení třetí díl, totiž 13 zlm, ostatní summu, totiž 26 zlm, bude povinna nadepsaná vd[ova] Klučková platiti obci městskej při posudcích po 1 zlm. Odevzdává se jí za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Michal Gajda a Ondra Lukeš S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.
f 484a
Letha Páně 1711 d[ne] 20. Augusti za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neboštíku Jiříkovi Klučkovi grunt ut supra, takový pro nemožnost svou dálejíc držeti nemohouc dobrovolně prodala i s tím všechnem, což již na tom gruntě vyplaceného a poručeného měla, vdově Regině Hoffmance, příchozí z Velehradu, rozenej

z Vratislavi, za summu hotovú 20 zlr, které toliko za vystavení se počítají. Pročež se jí nadepsanej vd[ově] Regině Hoffmance týž grunt připisuje v summě prodajnej 44 zlm, však že již 18 zlm za zaplaceného jest, toliko 26 zlm bude povinna platiti obci městskej strážnickej každoročně při posudcích po 1 zlm. Však že ta nadepsaná Regina předtím nikde poddaná nebyla a čistý odjinadt příchozí jest, tehdy podobně dle vnově milostivě nadaných dne 3. Octobris ro[ku] 1709 od J[eho] Excell[ence] u[rozeného] p[ána] p[ana] Maxmiliana Voldřicha, S[va]té řím[ské] říše hrab[ěte] z Kounitz a Rittberku (titul), privillegii zde žádnú poddaností ani ze svýma dětmi zavázána nebude. Připisuje se jí a odevzdává za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Rychlík a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se d [ne] a letha ut supra.
f 484b
Letha Páně 1712 d[ne] 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Regina Hoffmanka poládá z gruntu svého peněz ročních při držaných posudcích
1 zlr, za kterýž se jí vypisuje jsouc toho důležitá potřeba
2 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1716 dne 14o Februarii za purgkmistra pana Pfilipfa Černého a spoluradních téhož času zůstavše grunt ut supra po neboš[ce] vdově Regině Hoffmance, která ve Velehradě tenkráte umřela, tak bez hospodáře, poněvadž pro nemožnost svou délejíc držeti nemohla, tehdy aby docela tož místo na ruinu nepřišlo, i ohlásíce se Jakub Žák řezník, že by takový zaujal, toho by jemu přáno bylo, šetrně pohledával. Prodčež tehdy se jemu nadepsaný grundt na takový spůsob připisuje, předně v summě prodajnej 44 zlm a poněvadž ona svrchu psaná vdova již 18 zlm na tomž gruntě zaplacené má, kteréžto peníze nápadní-
f 485a
kům každoročně při posudcích po 1 zlm platiti Jakub Žák povinen bude, tehdy poctivej obci nic vícej než 26 zlm ročně při posudcích po 1 zlm k platcení jemu soukupovi přijde. Odevzdává se jemu Jakubovi Žákovi ve všech na tomž gruntě zasezelých reštech, které se slušně a náležitě vynalezly a on v to taky dobrovolně svolil, za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jozef Hůlka a p[an] Andris Weiner. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] 18. Martii za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce Jakub Žák grunt ut supra, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Joannesovi Dennerovi provazníkovi, příchozímu z Malého Glogova, za hotových dvaceti dva rýnské, kteréžto toliko za vystavení a za

to, co již na něm předtím 21 zlm vyplacené bylo. Kterýžto grunt se jemu nyní připisuje a odevzdává placením ostatní verunkovej summy 23 zlm obci města Strážnice ročně při posudcích po 2 zlm, bez všelikých obecních, panských neb císařských povinností, kteréžto všechny až do datum zápise prodavač k placení na sebe vzal.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 485b
Leta Páně 1740 dne 1. Junii za purgmistra pana Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Joannes Denner zemřel a tak tenž grunt zůstal manželce jeho a respective zanechanej po sobě vdově, kterážto nemohouce všeliké povinnosti císarské spláceti, z svej doborovolnej vůle odprodala tenž grunt Ondřejovi Žilkovi za hotových třiceti tři rýn[ských], a sice hned v roku 1736. Kterýžto nemajíce až dosavate sobě připsaný, nyní se jemu za vlastní a dědičně zaplacený připisuje a odevzdává, s placením ostatní verunkovej summy, která dosavate vyplacena není, totiž 23 zlm, kterú on Ondřej Žilka obci městskej při držaných posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností všelikých p[an] Jozef Wainer a p[an] Pavel Svoboda S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jozefa Žilky

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Ondřej Žilka grunt ut supra sobě připsaný a dědičně odvedený, takový prostředkem testamentu po smrti svej odporučil synovi svému
f 486a
jedinému Jozefovi Žilkovi s tím doložením, aby on Jozef Žilka sestře svej Rozině 20 zlr, pak po sestře druhej Dorotě pozůstalým dcerám, jemnovitě Rozálii a Apoleně, každej vzlášť po 5 zlr, spolu obúm 10 zlr, v summě tehdy 30 zlr hotovýma penězi vyplatil, však Rozinu sestru svou, jestli by se neprovdala, namísto těch 20 zlr splátky až do smrti její v domě tom přebývat nechati bez ouplatku jiného. Podle toho připisuje se grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi k splacení po 2 zl mor[avských] ročně v summě 23 zl mor[avských] vynášejícíma za jeho vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Paravičini a pana Jozef Blažek S.R.S.V.a N.