Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

134 Grunt Pavla z Vrbice

f 492a

Ten Pavel z Vrbice koupil tento podsedek po smrti Václava Hanáka za summu 40 R.
Kterýžto podsedek týž nebožt[ík] Václav Hanák sám sobě vystavěl, tak jakž jemu místo od J.M. Pána vyměřeno a ukázáno bylo. Závdanku Pavel z Vrbice položil 8 R, ty sou vydány za dluhy, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Pohunek, Martin Valač S.R.S.N.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Pavel z Vrbice za podsedek svůj 3 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Pavel z Vrbice za podsedek svůj na s[irotky n[ebožtíka] Václava Hanáka 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka 1 ½ R.
Letha 1602 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel z Vrbice za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka 3 R.
Pavel z Vrbice prodal šlejfernu, kteráž při jeho gruntě byla, cechu soukenickýmu k broušení nůží postřihacích za hotový 3 R, kteréž nynější i budoucí cech soukenický užívati má. A odevzdal jim to za volné a svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel z Vrbice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hanáka
3 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož náleželo Markétě Hanačce na tomto požáru ještě 9 R 15 gr, ty jest pustila Mandě, vdově neb[ožtíka] Pavla z Vrbice. A tak táž Manda má ten požár zouplna docela zaplacený.
f 492b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Blažek Třebeslavský, náměstek neb[ožtíka] Pavla z Vrbice, prodal podsedek svůj na Oujezdě Pavlovi Jikrnatému za summu 30 R. Závdanku dal 6 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Adamů a Kryštof Holomoucký S.R.S.a N.

A jakož náleželo Blažkovi Třebeslavskýmu na tom gruntě ještě mimo vyzdvižení závdanku 24 R, ty jest obci předměstské za hotových 4 R 24 gr prodal. A tak týž Blažek tu nic více jmíti nebude.
Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Pavel Jikrnatý za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Jikrnatý za grunt obci předměstské 2 R.
Letha ut s[upr]a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Jikrnatý za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Pavel Jikrnatý prodal podsedek svůj Janovi Martišovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 15 R, platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Klamr a Martin Sládků S.R.S.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Martiš obci předměstské za g[runt] 2 R.
Jakož náleželo Pavlovi Jikrnatýmu ma posledních penězích
27 R, ty jest prodal Janovi Martišovi za hotových 5 R 18 gr. A tak tu Pavel Jikrnatý nic nemá.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Martiš položil za g[runt] obci předměstské 2 R.

Téhož letha prodal Jan Martiš podsedek ut s[upr]a Janovi Kavoňovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 20 R, platiti má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš Tesař a Jíra Zedník S.R.S.N.
Z peněz grunthovních těch obec předměstská bráti má po 2 R.
A Jan Martiš vejdělku bráti má po 1 R.
f 493a
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Pardubský pojav manželku po nebo[žtíku] Janovi Kavoňovi položil za ten grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno obci předměstské 2 R.
A Janovi Martišovi 1 R.
Téhož leta a za téhož předního konšela Jan Martiš měl na tom podsedku peněz, kteréž od Pavla Jikrnatého skoupil a což jemu více náleželo vyplacených peněz 45 R, ty jest Jan Martiš prodal pro potřebu svou z svobodné vůle Matějovi Pardubskému za hotových peněz 8 R 7 ½ gr. A tak Jan Martiš na tom podsedku nic více nemá. Matěj pak Pardubský cožkoli jest povinen obci předměstské platiti, bude to pokládati po 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Pardubský na místě Jana Kavoně položil obci předměstské za grunt 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Pardubský položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali ten grunt Václavovi Navrátilovi za 60 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Klamr a Jan Maneků SRSaN.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Navrátil položil za gr[unt]k obci městské peněz ročních 1 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vácslav Navrátil položil za gr[unt] k obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Navrátil položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Václav Navrátil položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Navrátil položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Václav Navrátil za gr[unt] obci městské 3 R.
f 493b
Letha 1646 za po[ručeného] purg[mistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho Václav Navrátil prodal gr[unt] svůj Jírovi Kašparovi za summu 60 R. Závdanku mu dal 4 R, za to jemu 8 R, kterých na tomž gruntě vyplatil, pustil, placením každoročně po 2 R. Odev[zdán].
Rukojmně Václ[av] Navrátil a Matys Vejschner SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Kašparů odvedl témuž purgkmistrovi na contrib[uci] pro anticipando 1 zlr a Lorenc Peypoltovi následujícímu purgkmistru 10 kr. Poněvadž nebyl dlužen a platí k obci, jest mu na g[runtu] vypsán 1 zlm.

Pusté

Letha Páně 1715 dne 24. April[is] za purgmistra p[ana] Cyrla Kaysera a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový prodajíc svůj dům v okršku městském Pavel Žák k stavení zaujal, kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává v summě jak předtím 60 zlm, aby jej však tím lechčejíc vystavěti mohl, z tej summy se jemu za vystavení 20 zlm vypisuje, ostatní pak bude povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayzer a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 494a
Leta Páně 1736 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Košvica a spoluradních toho času předstoupila na rathaus Anna, pozůstalá cera po neb[ožtíku] Pavlovi Žákovi, spolu ze švagrem svým Tomášem Moštěkem, manželem sestry její Alžběty, přednášejíce, kterak jsúce podle společného přátelského porovnání jich dvúch sester a Frantze Žáka jejich bratra

jakožto společných dítek a dědiců po neb[ožtíku] Pavlovi Žákovi o grunt ten ut supra jim dvoum sestrám, totižto Anně a Alžbětě každej na polovic připadlý, častěj jmenovaná Anna takovú svou polovic z svej dobrovolnej vůle prodala jemu švagrovi svému Tomášovi Moštěkovi za hotových dvanáct rýnských třicet krejc[arů]. Podle čehož se nyní grunt ten připisuje a odevzdává jemu Tomášovi Mostěkovi za vlastní v těch 25 zlm, které toliko za vystavení se počítají, v summě ale verunkových peněz ještě 40 zlm, které bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Contrib[uci] za rok 1736 kupec platiti bude.
f 494b
Přípis Mariny, vdovy po nebošt[íku] Jakubovi Tománkovi

Leta Páně 1759 dne 8ho Martii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času Tomáš Mošček, držitel gruntu ut supra, jest takový grunt z vdovú Marinú po Jakubovi Tománkovi na její grunt po jejím manželovi Jakubovi Tománkovi zaujatý prohandloval a tejž vdově na svůj grunt jedno sto dvaceti osum rýnsk[ých] přidal. Pročeš se tento nadepsaný grunt Marině vd[ově] Tománkovej s těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Christoph Mihač. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Stanislava aneb Kašičky

Leta Páně 1760 dne 16. Februa[rii] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních tohož času majíce Marina Tománková, nyní provdaná Trojanová, grunt ut supra právně sobě připsaný, takový Janovi Stanislavovi za summu jedno sto sedum rýns[kých] odprodala a v tej sednici zpředu
f 495a
od Žilkovej strany svobodné bydlení na tři leta sobě vyňala. Pročeš nadepsaný grunt se Janovi Stanislavovi z těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Christof Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Sub Nro.386
Přípis domu Jakuba Cvrka

Leta Páně 1771 dne 4. Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní vejž jmenovaný Jakub Cvrk a ohlásil, že on od Jakuba Krajtla odkúpil za summu 40 zlr půl domu. Pročeš na žádost jeho a pro pořadnost mněstskou jemu za jeho vlastní, volný a dědičný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] zplacení připisuje a odevzdává, však povinnosti mněstské.
f 495b
cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] polovitzu ze svým společníkem platiti povinen bude.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jan Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha města Strážnice, díl Předměstí II/2, Okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 56.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2010.