Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Jana Grancového

f 131a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 38 Jan nadepsaný koupil podsedek svůj od Petra Lasity masaře za summu 70 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil do letha [15]94 18 R a tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává 52 R.
Na to jest zadržel do letha [15]93 10 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění tej summy dopláceti má po
4 R.
Ta summa zadržalá i s tím, což se ještě za týž podsedek dopláceti má, náleží všecka obci předměstskej.
Rukojmě Jan Polomský, Matěj Mečíř a Matěj Vyšovský R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jan Granc peněz purgkrechtních za podsedek svůj obci předměstské 4 R.

Letha 1595 ten nahoře psaný grunth jest od rukojmí prodán Danielovi Nedolevkovi za summu 70 R. Závdanku těm rukojmím položil 4 R a roční peníze položil 3 R a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 R.
f 131b
A což Jan Granc na tom podsedku měl zaplaceného, totiž 22 R, ty jest tomuž Nedolevkovi všecko pustil a ještě dopláceti zůstává 41 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Bartošů a Jiřík Hájek S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Daniel Nedolevek za grunth obci předměstské 3 R.
Letha [15]97 položil Daniel Nedolevek za grunth obci předměstské 3 R.
Letha 1598 Jiřík Hájek a Jan Bartošů souc rukojmě za Daniele Nedolevka položili ročních peněz za grunt obci předměstskej 3 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Daniel Nedolevek prodal podsedek svůj Kašparovi Bokovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, z nich přijali rukojemci za Daniele Nedolevku 3 R a Daniel Nedolevek 1 R, ostatek platiti má od leta 1600 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. Páně Martin Foltýnů, Jiřík Hájek, Jan Bartošů, Tomáš Tesař S.R.S.N.
Daniel Nedolevek pustil na tom gruntě Kašparovi Bokovi posledních peněz 18 R. Zůstává ještě týž Kašparovi Bokovi předních peněz obci předměstské 32 R a Danielovi Nedolevkovi 16 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Kašpar Bok předměstské obci 2 R.
Též jemu ouřad předměstský spustili s též summy nahoře psané 10 R na ten spůsob, aby ten grunt stavěl a opravoval.
f 132a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Kašpar Bok obci předměstské 2 R.
A jakož náleželo na tomto podsedku posledních peněz Danielovi Nedolevkovi 16 R, takové peníze prodal Kašparovi Bokovi za hotových 2 ½ R. A tak ten Daniel na tom podsedku nic nemá.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Kašpar Bok za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Kašpar Bok za g[runt] obci předměstské 2 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský majíc přední peníze na podsedku ut s[upr]a po neb[ožtíku] Kašparovi Bokovi zůstalým, prodali jej Jakubovi Hukovi za summu 24 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení požáru a placení Jindřich Červenka, Martin Bučovský, Šimek Kunčický S.R.S.A N.
Ta summa všecka náleží obci předměstské. A což Kašpar Bok na tom podsedku zaplatil 46 R, ty se škodují.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Huk za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Huk za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jakub Huk za g[runt] obci předměstské i za rok 1610 dvojích peněz 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Huk za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Huk za g[runt] obci předměstské 2 R.
f 132b

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Huk za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Jakub Huk za grunth obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk položil za grunt obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk položil za grunt obci předměstské peněz ročních 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Huk položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového prodán jest ten grunt po Jakubovi Hukovi zůstalý od ouřadu Matesovi Nyslovi soustružníku bez závdanku za summu 55 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Bartek Fryštatský a Václav Úlehle S.R.S.a N.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth Václavovi Bystřickému za 55 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Adama Bělinský a Martin Otrubka S.R.S.N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Bystřický položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vácslav Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Bystřický položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1643 po smrti Václava Bystřického purgkmistr spolu [s] radními prodali týž grunt svrchu psaný Simonovi Svobodovi jinak Roulímu
f 133a
za summu svrchu psanú k placení rok po roce při posudcích po
2 zlm. Závdanku položil 8 zlm 17 gr 1 den, z toho přijala Anna Bystřická pozůstalá vdova 5 zlm 4 gr 2 den, ostatek k obci. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti J.H.M. i obci Václav Menšík a Jan Procháska S.R.S.a N. Stalo se za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho ut sup[ra].

Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních Simon Roulím prodal grunt ut s[upr]a ze vším příslušenstvím Václavovi Uhlánkovi za summu 61 R. Závdanku při odevzdávce [položil] 6 R, ostatek summy má každoročně po 2 R zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jíra Kašparů a Bartek Fryštacký, za Simona pak, že se bez vůle a vědomí vrchnosti nikam hýbati nechce, nýbrž sobě jiné zakúpení učiniti Jan Svoboda a Bartek Fryštacký SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
Item položil ročních peněz k obci městské 1 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho po zemřetí Václava Uhlánka aby k další zkáze nepřišel, prodán jest Václavovi Navrátilovi punčocháři za s[umu] 61 zlm bez závdanku, placení ročně po 2 R. Od[evzdán] za v[olný] a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení i povinnosti všelijaké Jan Vítků a Jíra Moučka S.R.S.a Neroz[dílnou]. Ac[tum] 13. Januarii.
f 133b
Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Václav Navrátil punčochář z gruntův J.H.M. zběhl, pan purgkmistr a páni aby dokonce ten grunt k spuštění nepřišel, prodali takový Janovi Mikulkovi za summu 61 R bez závdanku, placení při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jíra Hladký a Jíra Vlček S.R.S.a N.R.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž Jan Mikulků podle jinších sousedův vyhořel, na poručení vrchnosti upouští se jemu jako jiným sousedům polovici, totiž 31 R 15 gr.

L[eta] 1667 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Daniele Dašického a spoluradních jeho po smrti Jana Mikulkového z milostivého poručení J.V.H.Mti aby grunt k spuštění nepřišel, ujal se téhož gruntu Václav Starý zeť jeho, kterémužto se připisuje v tej summě napřed psanej 62 zlm. A to co vyplaceného měl otec jejich za vyhoření že stavil, z milostivého poručení J.V.H.Mti 31 zlm 15 gr, to se také jakožto nápadníku připisuje. A tak dopláceti po sražení toho povinen bude 30 zlm ročně po 2 zlm při držaných posudcích. Odevzdává se za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení i jinší povinnosti Lorentz Pustovský, Jan Skřivánek SRSaN l[eta] [a] dne ut supra.
f 134a
Letha Páně 1672 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Václav Starý položil za grunt svůj ut supra peněz 33 kr.
Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem sobě potáhl.
Letha Páně 1676 za purgkmistra Lorence Zajíčka Václav Starý položil za grunt svůj k obci městské na rešt olomoucký 3 R.
Ty přijal purgkmistr ut supra.

Letha Páně 1697 dne 25. Novembris za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho téhož letha Václav Starý nemohúc z důležitých příčin gruntu ut sup[ra] držeti, takový prodal Martinovi Patočkovi za túž summu, jak jej sám sobě připsaný měl 61 zlm i s těmi 3 zlm 33 kr, co vyplaceného

měl. Závdanku jemu dal 8 zlr, ostatní peníze platiti bude povinen k obci městské ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti p[an] Lorentz Farbíř a Václav Škoda SRSVN.
f 134b
Letha 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] Johanesa Dašického Martin Patočka majíce gr[unt] ut s[upra] koupený od Václava Starého, takový pro důležitou svou potřebu prodal Jurovi Bánovskému za túž summu, jak jej sám koupil 61 zlm. Závdanku položil 8 zlm a co on Martin Patočka těch 3 zlm od Václava Starého skoupil, jemu také prodal, a tak bude míti zaplaceného 11 zlm, ostatní peníze platiti má k obci městské po 2 zlatých mor[avských] ročně. A tak se mu připisuje za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Jura Káčer a Jakub Smilovský SRSVN.
Dne a letha ut supra tenž Jura Bánovský položil za gr[unt] ut supra k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 35 kr, za které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se mu 22 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1702 dne 2. Feb[ruarii] za purgm[istra] p[ana] Jana Dašického Jura Bánovský položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci strážnické 2 zlm, za ty se vypisují 3 zlm.
Ty přijal purg[mistr] ut s[upra].
f 135a
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra ještě obci městskej Jura Bánovský na letha spláceti, totiž
47 zlm 25 gr 1 den, z takovej summy že tenž spolu z jinými skrz tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 15 zlm 28 gr 2 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 30 zlm 26 gr 5 1/3 den bude povinen platiti ut supra.

Přípis Mikulášovi Machálkovi

Leta Páně [1]771 dne 10. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Mikuláš Machálek a ohlásil, kterak jeho nebo[žtík] otec Martin Machálek od Václava Polešáka grundt na předměstí ležící podle Andrisa Solaříka a vdovy Paškové vyhandloval a k tomu handlu jeho syn Mikuláš Machálek 50 zlm přidal. Nemajíce on otec Martin Machálek takový grundt právně připsaný, pročeš uctivě žádal, aby pro pořádek práv a zřízení jemu takový grundt právně připsán byl. Pročeš se jemu za jeho vlastní a dědičný s tím na tom gruntu majícím

f 135b
právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vr[chnostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] Peter Gruner a p[an] Ignác Košvic. Stalo se dne a roku ut supra.
Notandum. Ty na tom domě obci městské podlužné verunky p[e]r 30 zlm 26 gr 5 1/3 den alb při posudcích po 1 zlm se tuto k tomu domu připisují.

Přípis Jana Šmíd

Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož předešlý držitel gruntu Mikuláš Machálek na smrtelnej posteli jsouc oustní poručenství d[e] d[ato] 21ho Octob[ris] [1]785 jest vzdělal, dle kterého mezi jinú svou majetností mezi dědice odporučené dům vlastní ut supra sobě pořadně připsaný k prodeju tím spůsobem zanechal, aby s penězi za něj utěženýma manželka jeho Maryna, dcera Maryna a dcera Anna v rovnosti se podělily. Podle toho taky když ono oustní poručenství, jenž d[e] d[ato] 28. Novembris 1785ho roku pořadně publicirované bylo, v svou sílu a moc
f 136a
právní zrůstlo, opáčený dům skrze společných dědiců v dospělosti let postavených do prodeju puštěn a Janovi Šmíd, sousedu strážnickému, za summu tři sta a padesát rýnských, každý rejnský po 60 kr čítajíc, dobrovolně odprodán jest byl. Na kterúžto kupní summu kupec Jan Šmída ihned při učiněnej smlúvě jedno sto a šedesát rýnských na hotově odpočítal, ostatních pak 190 zlr od dne tohoto zápisu za čtvrt roku bez upomínání jim dědicům předěj jmenovaným všechny na hotově dokonale k rukám připočítati nanejvýš se zavázal tak sice, že kdyby v časi vyměřeném těch 190 zlr složiti nemohl neb nechtěl, on ihned executive k záplatě od práva přidržán býti chce. Ostatně když taky i verunkové peníze p[e]r 30 zl mor[avských] 26 gr 5 ½ den alb kupec Jan Šmíd k placení po
1 zl mor[avských] ročně obci městskej podlužných na sebe přejal, dotčený grunt se jemu za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem a tak, jak jej předek užívati mohl neb užíval, títmo purgkrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany placení všelikých povinností a opravy gruntu pan Jozef Horný a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
No 411 [1]807 Caspar Schmid syn
[1]810 Josef Ráček