Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Gr[unt] Linharta Suchánka

f 157a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 100 nadepsaný Linhart drží grunth svůj po n[ebožtíku] Blažkovi zuostalej od Pavla Nejezchleba a Filka Koláčkového za summu 75 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních od letha [15]94 vyplnil 27 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 48 R. Ta všecka summa náleží Pavlovi Nejezchlebovi.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Chorinský, Jíra Fryštatský S.R.S.A N.R.
Letha [15]95 položil Suchánek vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Pavlovi Nejezchlebovi 6 R.
Letha 1596 Linhart Suchánek koupil od Pavla Nejezchlebů peněz, což jemu na tom gruntě náleželo 42 R, za kteréž jemu peněz hotovejch dal 21 ½ R. A tak grunt svůj zaplacenej a v ničemž nezávadnej má.
f 157b
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského Jiřík Vejborný prodal podsedek svůj napřed psaný Jakubovi Sedlákovi za summu 30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kopřivnický, Lukáš Příborský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Sedlák za g[runt] ut s[upr]a Jiříkovi Vejbornýmu 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Sedlák za gr[unt] ut s[upr]a Jiříkovi Výbornému 3 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Sedlák za g[runt] Jiříkovi Výbornému 3 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub Sedlák Jiříkovi Výbornýmu za grunth 3 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub Sedlák Jiříkovi Výbornýmu za g[runt] 3 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila Jakuba Sedláčka manželka za grunt [na] Jiříka Výborného sirotky 3 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jakub Sedláčků na s[irotky] Jiříka Výborného za grunt 3 R.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub Sedláčků sirot[kům] Jiříka Výborného za grunth 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Sedláček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Vejborného 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub Sedláček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Výborného 2 R.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Sedláčků položil za grunt ostatních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Vejborného 2 R.
A tak má grunt zaplacený.
f 158a
Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho pojmouc Jíra Ambruzův Annu, vdovu pozůstalú po n[ebožtíku] Jakubovi Sedlákovi, připadl jemu ten grunt jakožto po přetku jeho. Odevzdán jemu za volný a svob[odný], docela zaplaceného.
Rukojmě za povinnosti JHM i obecní Jan Velický a Václav Podivínský S.R.S.a N.R. Act[um] letha a dne ut s[upra].

Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra mnohá letha pustý a jen holé místo, takový aby [platy] cís[ařské], panské a obecní nehynuly, nýbrž se rozmožovaly, puštěn jest Jakubovi Najmonovi v summě 30 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými hnedt po vystavení skrz tou nešťasnou uherskou rebelii na ruinu vyšel a on až posavad jej připsaného neměl, z tej nadepsanej summy polovic, totiž 15 zlm, upúští, ostatní summu povinen bude platiti při každých posudcích po 1 zlm obci města Strážnice. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností Jiřík Polášek a Matúš Svinka S.R.S.A N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 158b
Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jakub Najmon pokládá peněz verunkových 15 gr, za kteréž jsouc toho důležitá příčina vypisuje se jemu 1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Přípis Franca Hetenky

Leta Páně 1770 dne 22. April[is] za [purgmistra] p[ana] Karla Večeře předstoupil Franc Hetenka před počestnou radu a přednesl, kterak on ten grunt po neb[ožtíku] Jakubovi Najmonovi dle právního porovnání na sebe přijal a jemu dle naznání počestné rady připadl v 90 zlm a takových 90 zlm dědičům, kterým patřilo, po témž Jakubovi Najmonovi náležitě zaplatil. Na takový spůsob a jeho uctivú žádost jemu Frantzovi Hetenkovi za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem, z těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 14 zlm počně při posudcích po 1 zlm platiti se jemu připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských] a měst[ských] p[an] Petr Gruner a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.

f 159a
No. 247
Přípis domu Petra Vajtčnera

Leta Páně 1773 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho pozůstal jest po neb[ožtíku] Francovi Hetenkovi grunt ut supra v Německej ulici podle Philipa Vajčnera stojící, kterýžto pozůstalá po něm vdova Cateřina ze svýma 4 nedospělýma dítkama jak opravovati, tak taky opláceti vstavu nebyla. I jsúce taky po něm neb[ožtíku] její[m] manželi dluhů nemálo, totiž u p[ana] Antonína Košvica 52 zlm, u Jana Kuče 30 zlm pozůstalo, aby takové poplatiti se mohly, řečený grunt Petrovi Vajčnerovi za summu osumdesát devět rýnských z dobrej vůle svej jest odprodala a dluhy řečené upokojila. Podle toho se tento grunt i s těma na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 14 zl mor[avských], jenž při posudcích ročně po 1 zlm spláceti se mají, jemu Petrovi Vajčnerovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravování gruntu, placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Petr Gruner a p[an] Vencl Lánský S.Ru.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
NB. Vdova má od datum přípisu ½ roku v tomž domě s kupcem pospolu přebývati.

Hypotheca. Ob diesem Hause haften 610 Fr Stadt
f 159b
Strassnitzer Gmainengelder, welche hier primo loco ad juxta versicheret worden. Grundamt Strassnitz den 10ten Januar [1]795.