Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Matěje Škořupka

f 100a

Letha Páně 1588 Matěj Škořupka koupil jest štvrth roli z vinohradem za 150 zl. Nachází se, že jest do letha [15]92 za grunth svůj z dílem Margety manželky své poraženým a penězi purgkrechtními vyplnil 68 zl 20 gr. A ještě od letha [15]93 dopláceti má při Vánocích po 6 zl – 81 zl 10 gr. Na to jest letha [15]92 a [15]93 zadržel 6 zl a mimo ty zadržalé peníze na právo položil 4 zl. A ostatek od letha [15]94 při času vejše psaným pořadně pokládati má po 6 zl.

Letha [15]94 Matěj vejš psaný položil peněz purgkrechtních za grunth svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Křižanového
6 zl.
Téhož letha vejš psaného položil zadržalých peněz 6 zl.
Letha [15]95 položil Matěj vejš psaný za grunth peněz purgkrecht[ních] polovici 3 zl a o svatým Václavě dáti má ostatek.
f 100b
Letha [15]96 položil Matěj Škeřup za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha 1597 položil Matěj Škeřup za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Leta [15]98 položil Matěj Škeřupů za grunt svuoj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižano[vého] 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Matěj Škeřupů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového 6 zl.
A odkázal týž Matěj Škeřupů Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Křižanového, na vinohradě v Šumberku, což jemu po s[irotcích] n[ebožtíka] Mikuláše Kozla nápadu přišlo, což sobě na tomto gruntě srazí 23 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Matěj Škeřupů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového 6 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Škeřupů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového ostatních peněz 2 zl 10 gr. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Jíra Škeřupů prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž mu nápadem po neb[ožtíkovi] Matějovi Škeřupovým bratru jeho dostal s půl lánem roli, z jednou klisnou, vozem, pluhem i jiným k tomu gruntu od starodávna příslušenstvím, Martinovi Vaculíkovi za summu 90 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdáno jemu to všecko za volné a svobodné. Rukojmě Vaněk Tomanů, Martin Lišků, Matěj Křižanů S.R.S.A N.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vaculíků za grunt Jírovi Škeřupovýmu 4 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vaculů(!) za grunt Jírovi Škeřupovýmu 2 zl.
f 101a
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vaculíků za grunt Jírovi Škeřupovýmu 4 zl.
Jakož náleželo Jírovi Škeřupovi na tomto gruntě vyplniti se ještě sumy 77 zl, ty jest prodal Martinovi Vaculíkovi, za kteréž jemu dal 10 ½ vědra vína. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1627 za fojta Tomáše Blažkového Jan Jíry Pechového po smrti vejš psaného Martina Vaculíka pojal jest sobě Zuzannu, po neboštíku zůstalou vdovu, za manželku, z kteroužto manželkou jeho (nebudouc žádných sirotkův) přišel jest jemu tento grunth i z těmi dvěma čtvrtmi role a jinejmi případnostmi za zaplacenej. A poněvadž však v tyto obtížné časy nemohl z obou čtvrtí jak robotami, tak i platy Jeho Milost Pána vybejvati, ráčil se jest Jeho Milost Pán k témuž Janovi Jíry Pechového (k jeho snažné prozbě) skloniti, aby toliko jedné čtvrti v držení byl a z té takové platy a jiné povinnosti vedle jiných sousedů vybejval. Druhá však čtvrt roli aby zůstávala za pustou při požáře nebo[žtíka] Jíry Vávrového, od kteréhož prve odkoupena byla.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka Jan Pechů majíce sobě svrchu psaný grunt s půl lánem roli, která byla odňata od Martina Šarového, připsána, zase ji pouští Janovi Pechovému synu svému za summu 10 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdáno za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Liška a Jan Křenovský SRSAN.
K tomu týž Jan Pechů přidává Janovi synu svému z lásky otcovské jakožto synu svému, aby dobře hospodařil, vůz, k orání pluh, bránu, osetí všechno, k tomu tři koně.