Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci neboštíka Michala Balana

f 43a

Jest jich šestero, Jíra, Václav, Kateřina, Běta, Anna Johanka a Kuna mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých velikých v listu 157, a to takto:
Item na gruntě Zachariáše Nožičky 77 zl 15 gr. Na to jest s toho gruntu položeno toto:
Letha 1589 4 zl.
Letha 1590 Zachariáš položil 4 zl.
Letha 1591 položil Zachariáš 4 zl.
Letha 1592 položil 4 zl.
Učiní za ty štyri leta toho 16 zl.
Týž co jim více náleží těm sirot[kům] na vinohradě, kterej mateř jejich v Beraní hoře drží, to se má z register v horenskejch vyhledajíce v tato registra vepsati.
A co jest kterému s těch sirot[ků] vydáno, v registřích starších velikých v listu 57 a v regimentech o tom ještě položeno.
Též ti sirotci mají na vinohradě v Beraní hoře peněz od neboštíka otce jejich vyplacené spravedlnosti 46 zl. Ta spravedlnost jim jíti má, když Valenta Janouchů od letha [15]94 16 zl vyzdvihne.
f 43b
Ten vinohrad mateř těch sirot[ků] po smrti otce jejich koupila a tomu Valentovi Janouchovi po 4 zl pořadně pokládati má.
Letha 1594 při Vánocích položil Zachariáš 4 zl. Sou při právě.
Dělíc tu spravedlnost napřed psanú, totiž 118 zl 15 gr, na ty napřed psané sirotky, přijde na každej díl, a to takto:
Item Václavovi
Item Jírovi Na každej díl po 24 zl 21 gr,
Item Alžbětě Zachariáš díl Alžběty manželky své
Item Johanně na gruntě srazil 24 zl 21 gr.
Item Anně
Kači tej jest díl její v Strážnici ukázán a v tejto summě mezi těmi sirot[ky] nic nemá.
Kuně mateři těch sirot[ků] též mezi těmito sirotky nic nemá, jinde díl svuoj přijala.
Anně dílu jejího při spravování register jest letha 94 ve středu po s[vaté]m Pavlu na víru obrácení, že jest již vydáno se sečtlo 21 zl 21 gr.
f 44a
A dodati se jí ještě po letech má 3 zl.
A tak hotovejch do letha 1594 nejni při právě nic a jest víc z jiných sirotčích peněz předáno než těchto sirotkuov přijato.

Letha [15]94 přijato od Zachariáše Nožičky za podsedek s[irotkům] napřed psaným do truhlice 4 zl.
Letha [15]95 přijato od Zachariáše Nožičky za podsedek 4 zl. Z toho dáno Anně na díl její 3 zl. A tak táž Anna tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]96 přijato od Zachariáše Nožičky za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Dáno Václavovi, Jírovi, Johaně 4 zl.
Letha [15]97 přijato od Zachariáše Nožičky za grunth 4 zl.
Letha 1598 přijato od Zachariáše Nožičky za grunt svůj
4 zl. Ty sou vydány Johance na díl její z poručení pana ouředníka k svatbě.
Více dáno Johance na díl její z hotových peněz 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Zachariáše Nožičky za grunt 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reska přijato od Zachariáše Nožičky za grunt 4 zl.
Johaně dáno na díl její z hotových peněz 13 zl.
Jíra srazil sobě na gruntě svém dílu svého, což jemu dodati se mělo 23 zl 11 gr. A tak svou spravedlnost vyzdvihl.
Václav srazil sobě na vinohradě svém v Beraní hoře, což se jemu dílu jeho dodati zůstávalo 23 zl 11 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 44b
Letha 1601 za fojta Ondry Stožkova přijato od Zachariáše Nožičky za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johanně do Sudoměřic i s těmi 2 zl, co se dluhu po n[ebožtíkovi] otci zaplatilo a na ni přišlo.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Zachariáše Nožičky za grunt ost[atních] 1 zl. Ten přijali nápadníci napřed psaní. A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihli.
NB. Václav zemřel a po sobě vinohradu v Beraní hoře, který jest Jírovi Poslové[mu] za 30 zl prodán, zanechal. Ten vinohrad připadl na Johanku, sestru jeho vlastní, platiti má podle ourody od leta 1609 po 6 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Poslového za vinohrad 4 zl. Ty přijala Johanka nápadu svrchu psaného.
Tento statek jest spravený a doplacený a při gruntě peníze sou za ten vinohrad vypisovaný.