Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Pavla Bílka ševce

f 141a

Letha Páně 1565 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 38 nadepsaný Pavel Bílek koupil ten grunt od Bala Sedláře za summu 115 zl, kderoužto summu jemu docela a zouplna letha [15]76 vyplnil. A tak má má jej zaplacenej a žádné[mu] v ničemž nezávadnej.

Letha 1595 Pavel Bílek nahoře psaný umřel, grunth po něm zůstalý prodán Zachariášovi ševci synu jeho z dílnou i se vším řemeslem a orkafem, z štěpnicí Kozanovskou, z štěpnicí na Lideřovsku, šaty ložné, kozy z dubu, dvě krávy, dříví k stavení, vše v jedné summě za 238 zl. Závdanku na týž statek hned při odevzdávce položil 30 zl a díl svůj na tom statku, což jemu po otci jeho náleželo, porazil 96 zl 22 ½ gr. A tak ještě mimo ten závdanek a sražení dílu jeho dopláceti zůstává sestrá[m] svejm, si[rotků]m ne[božtíka] Pavla Bílka, 111 zl
7 ½ gr, kteréž platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 10 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Bartoš Špata, Mikuláš Rybář.
f 141b
Letha [15]96 položil Zachariáš Bílků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 přijato od Zachariáše Bílka 10 zl.
Leta 1598 přijato od Zachariáše Bílka za grunt peněz purgkrechtních 10 zl. Act[um] za plesníka Jiříka Čechového.
Leta [15]99 za plesníka Jiříka Čechového položil Zachariáš Bílků za grunt svůj 10 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš Bílků za grunt 10 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš Bílků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce
5 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Zachariáš Bílků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce
10 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil [Zachariáš Bílků] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka ševce 10 zl.

Letha 1606 za plesníka Martiana Pikharta plesník a starší prodali podsedek ut s[upr]a s štěpnicí na Lideřovsku, pozůstalý po neb[ožtíku] Zachariášovi Bílkovým, Janovi Kaváňovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Pikhart, Jakub Chácha, Jíra Tejnecký S.R.S.A N.

Na tom podsedku náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Bílka předních peněz 36 zl
7 ½ gr.
Nápadníkům neb[ožtíka] Zachariáše Bílkova 63 zl 22 ½ gr.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Jan Kaváň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 2 zl.
f 142a
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan Kaváň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 3 zl.

Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky Jan Kaváň prodal jest týž svrchu psaný grunt i s štěpnicí ut s[upr]a Janovi Voldřichovýmu za summu 128 zl. Závdanku mu dal 28 zl, platiti jej má každoročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Blažej Sedlář, Martin Pikhart a Florián Fitule
S.R.S.a N.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan Voldřichů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 4 zl.
Jakož náleželo na posledních penězích Janovi Kaváňovi 5 zl, ty jest Janovi Voldřichovýmu pustil a tu již nic nemá.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Voldřichů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka 5 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Voldřichů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka
5 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Jan Voldřichů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bílka
5 zl. Z toho dáno nápadníku Pavla Bílka ostatních peněz 4 zl 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového prvních peněz 20 gr.

Leta 1615 v pondělí velikonoční za plesníka Floriána Fitule Jan Voldřichů prodal jest grunt svůj s příslušenstvím paní Alžbětě, zůstalé po n[ebožtíku] knězi Mikulášovi Podluženýmu, faráři v Horní Němčí, za summu 230 zl. Závdanku dala Janovi
55 zl, platiti má ročně po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Doubek a Václav Lipnický S R S N. Stalo se leta a dne svrchu psaného.
Leta ut s[upra] za téhož plesníka p[aní] Alžběta položila za grunt peněz 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 5 zl a Jan Voldřichů bude bráti po 3 zl. Ty sou jemu vydány.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Alžběta vdova položila za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkových 5 zl a Janovi Voldřichovému dáno na peníze vydělané 3 zl.

f 142b
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Alžběta vdova prodala ten grunt zase Blažejovi Tomanovému sedláři za
230 zl. Závdanku dal Alžbětě hned při odevzdávce 64 zl, platiti jej má po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelka, Matouš Čermák a Mikuláš Tichý S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Blažej Tomanů sedlář položil za grunt
8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 5 zl, Janovi Voldřichovému na peníze vydělané 3 zl.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Blažej Tomanů sedlář položil za gr[unt] peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 5 zl a Janovi Voldřichovému na peníze vydělané 3 zl.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Blažej Tomanů sedlář položil za gr[unt] 4 zl. Na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 2 zl 15 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Voldřichového 1 zl 15 gr.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnického přijato za ten grunt od nápadníků neb[ožtíka] Blažeje Tomana 2 zl. Na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Voldřichového 1 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipnického pan Kliment položil za grunt peněz ročních a ty jsou vydány na nápadníky Ondry Srhy do Brodu Uherského, totiž 5 zl.

Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského podle poručenství neboštíka Blažeje Tomanového ten grunt svrchu psaný, což se na něm vyplatilo, totiž 91 zl, pan Kliment ujal a poněvadž na jinejch gruntech dosti mnoho se škoduje, i na tom se škodovati musí. A tak má ho sobě odevzdaný za volný, v ničemž nezávadný, jest za zaplacený.
f 143a
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského ten grunt ut s[upr]a pan Kliment majíc sobě ten grunt zaplacený [a] odevzdaný, daroval jest jej Adamovi Tomanovi jakožšto švagkru svému. Jest mu za volný a svobodný odevzdaný a má ho sobě za zaplacený.

Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového a k němu přidaného pustil jest Kliment Buchaldius zvrchu psaný grunt zase Matyášovi Voldřichovému za summu 190 zl. Dal ihned při odevzdávce za opravu a všelijaký náklad Klimentovi 10 zl, ostatek summy platiti má každoročně při posudcích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecné Florián Fitule, Václav Šlechta a Pavel Dluhoš S R S a N.
Na tomž gruntě náleží penězí těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Voldřichového přední peníze 85 zl.
Klimentovi posledních peněz 95 zl.
A tak Matyáš Voldřichů porazil sobě svůj díl [z] těch
85 zl, totiž 21 zl 7 ½ gr.

Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Matyáš Voldřich položil za gr[unt] roční peníze 3 zl. Ty jsou vydány Jiříkovi Koblížkovi 1 zl, Janovi Dvořákovi 1 zl a Lidi sestře Matějový Voldřichové 1 zl.
f 143b
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Matyáš Voldřichů zemřel a Matěj Raška Markétu vdovu pozůstalú sobě za manželku vzal a tenž podsedek ujal v tej summě, jak jej předek jeho jměl, totiž za 190 zl. A co na něm zaplaceného jměl 34 zl
7 ½ gr, ty se jemu teď místo závdanku vypisují, ostatek summy po 4 zl placení. Odevzdán za v[olný]. Rukoj[mě] Martin Straka a Bartoň Černohlávek S R S A N.
Jakož Jan Dvořák na témž gr[untě] po svej manželce Anně Voldřichové dobírati jměl 20 zl, takové peníze jemu Matějovi Raškovi pouští na ten spůsob, aby jemu zase svého nápadu na gr[untě] Valenty Christkoně postoupil, totiž 20 zl. A tak Jan Dvořák nic více na tomž gr[untě] nemá.
Ten Matěj Raška položil peněz ročních 4 zl. Z těch přijal Jiřík Koblížek 2 zl a Lida, manželka Bartoloměje Pecy, 2 zl.
Leta 1648 za plesníka Pavla Kunovského Margeta, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Matějovi Raškovi, položila za grunt peněz ročních nápadníku Lidě, manželce Bartoloměje Pecy, 2 zl.

Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka prodán jest tento podsedek po neb[ožtíku] Matějovi Raškovi Tomášovi Vodičkovi za summu 190 zl bez závdanku, platiti má ročně po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti všelijaké Pavel Kunovský a Pavel Bránecký S.R.S.a N.
NB. Tento grunt ujal tenž Tomáš Vodička 13.Julii roku 1653 a jest jemu polhocení [jsouc na díle pustý] do třech leth od všelijakých panských i obecních povinností dáno.
f 144a
Letha Páně 1653 dne 11.Julii za plesníka Václava Měšťánka poněvadž Tomáš Zahradníček pana Saka, krajského hejtmana kraje Brněnského poddaný byl a on ho vyzdvihl, protož prodán jest tento podsedek Jakubovi Šonákovi kožešníkovi za summu 190 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jan Seeman Statenický a Pavel Kunovský S R S a N.