Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunth Jana Němčického

f 140a

Letha Páně 1576 Jan Němčický svrchu psaný koupil ten grunth podle zápisu knih starých bílých sirot[čích] v listu 276 za summu za 60 R.
Na to vyplnil i z závdankem do letha [15]87 48 R a obci předměstskej strážnickej zůstává zadrželých, kteréž dávno položiti jměl 12 R.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj ostatních peněz obci předměstské 12 R.
A tak grunth svůj zaplacenej má.

Letha [15]95 prodal Jan Němčanský na gruntě svém peněz obci předměstské 30 R. ty od letha [15]95 po 4 R pokládati má.
Rukojmě Jan Solga a Jan Kramář.
Letha [15]95 položil Jan Němčanský za grunth svůj obci předměstské 5 R.

Letha 1596 ten nahoře psaný grunth jest prodán Jakubovi Bakovskému po nebožtíku otci jeho, kterejž j[es]t byl od Jana Němčického koupil, za summu 76 R. Závdanku položil hned při odevzdávce 13 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 5 R.
f 140b
A tak ještě dopláceti zůstává ze ten podsedek mimo závdanek 63 R.
Z té summy náleží předních peněz obci předměstské 25 R.
A sirotkům nebožt[íka] Václava Bakovského též náleží, když obec svejch 25 R vyzdvihnou, 38 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Kašpar Bednář, Daniel Kostický, Tomášek Tesař, Jíra Pernikář S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jakub Bakovský za grunt obci předměstské 5 R.

Téhož letha [15]96 tenm grunth nahoře psaný prodán Janovi Sovovi od Jakuba Bakovskýho za summu napřed psanou, jmenovitě 76 R. Závdanku tenž Jan Sova položil Jakubovi Bakovskýmu při odevzdávce 12 R a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně při Vánocích po 7 R až do vyplnění té summy.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Tesař, Jan Žamberský, Jíra Smetana, Jan Bolffů S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Obci předměstské 20 R. Ty se pokládati mají po 5 R.
A sirotkům nebožt[íka] Václava Bakovskýho náleží 42 R
23 gr. Ty jak jim jíti mají, při sirotcích o tom poznamenáno najdeš, to týž po 2 R.
f 141a
A Jakubovi Bakovskýmu náleží na posledních penězích 1 R
7 gr.

Leta [15]97 položil Jan Sova za grunt svůj 7 R
Z toho dáno obci předměstské 5 R.
A Jakubovi Bakovskému 2 R.
Letha 1598 položil Jan Sova za grunt svůj 7 R.
Z toho vzato obci předměstské 5 R.
A Jakubovi Bakovskýmu 2 R.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan sova za grunt svůj 7 R.
Z toho vzato k obci předměstské 5 R.
A Jakubovi Bakovskýmu 2 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Sova prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Řeháčkovi za summu 90 R. Závdanku jemu dal 33 R, ostatek platiti má od leta 1600 při Vánocích po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Žamberský, Martin Kašuba, Tomášek Tesař, Matěj Pařízek S.R.S.N.

Téhož leta a za téhož předního konšela Martin Řehořek prodal podsedek ut s[upr]a Blažkovi Sečkařovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 33 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od leta 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Staněk Bednář, Tomáš Tesař, Jan Bartošů S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Blažek Sečkař za grunt 7 R.
Z toho dáno ostatních obci předměstské 5 R.
A Jakubovi Bakovskému 2 R.
Též on skoupil od něho, totiž od Martina Řeháčka, posledních peněz 10 R za hotových 1 R.
NB. Blažek Sečkař prodal obci předměstské vyplacených na tomto gruntě summy 50 R za hotových 16 R, platiti má při každých Vánocích po 10 R, totiž sirotkom n[ebožtíka] Václava Bakovského po 7 R a obci po 3 R.
f 141b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Blažek Sečkař za grunt 5 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bakovského
2 ½ R, k obci předměstské zkoupených 1 ½ R, Jakubovi Bakovskýmu 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového fojt a starší prodali podsedek ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Blažkovi Sečkaři, Janovi Bělotínskýmu za summu 90 R. Závdanku položil 13 R 15 gr, z toho vzato obci předměstské peněz skoupených zadržalých 7 R 15 gr, Jakubovi Bakovskýmu též dáno 6 R , ostatek platiti má od letha 1604 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathyáš Strejčků, Jan Vnuček S.R.S.A N.

Na tom podsedku náleží předních peněz obci předměstské 45 R 2 gr. Jíti jim mají po 4 R od letha 1604.
Jakubovi Bakovskýmu dílu i po ststře jeho zemřelé i s tím, což zaplatil mimo prvnější vyzdvižení 20 R 7 gr 4 ½ den. Jíti jemu mají po 4 R od letha 1604.
Sirotku nebožtíka Václava Bakovského 6 R 5 gr 2 ½ den.
Sirotku n[ebožtíka zaplatil mimo prvnější vyzdvižení 20 R
7 gr 4 ½ den. Jíti jemu mají po 4 R od letha 1604.
Sirotku nebožtíka Václava Bakovského 6 R 5 gr 2 ½ den.
Sirotku n[ebožtíka] Blažka Sečkaře posledních peněz 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Bělotínský za g[runt] obci předměstské 8 R.
Z toho dáno obci předměstské 4 R a Jakubovi Bakovskému 4 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Bělotínským, Jakubovi Chytroškovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Kunčický, Jakub Hlucký a Jíra Zámušelík S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Chytroška za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Chytroška za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Chytroška za gr[unt] obci předměstské 1 ½ R.
f 142a
Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jakub Chytroška za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Chytroška za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Chytroška za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Chytroška za g[runt] obci předměstské 2 R.
Leta 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub Chytroška položil obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chytroška položil za grunt obci předměstský 3 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chytroška položil za grunt obci předměstský 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chytroška položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Chytroška prodal podsedek svůj Janovi Kotlíkovi za 60 R, Závdanku dal při odevzdávce Jakubovi 5 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Osoblažský a Stanislav Šidlovský SRSN.

Pustý

Letha Páně 1633 za purg[mistra] Martina Jankhy prodán jest ten gr[unt] požár Janovi Chovánkovi za summu 30 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Šimků, Martin Frankh S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Chovánek starý položil za gr[unt] obci městské 2 R.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho Marina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Chovánkovi, prodala grunt
f 142b
ut s[upr]a Ondrovi Salcmanovi za summu 30 R. Závdanku dal jí za opravu a stavení gruntu 6 R, summu nadepsanú pak má področně obci městské po 2 R zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké JHM i obecní Martin Ospalík a Petr Bartků S.R.S.a N.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Ondra Salcman prodal grundt svůj Jírovi Matýskovi ze Sleska za s[umm]u 30 zlm bez závdanku a co na něm Ondra vyplatil, totiž 6 zlm, ty jemu daroval a pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti vrchnosti i obci Ondra Salcman a Martin Ospalík S.R.S.a N.R., placení po 2 zlm. Actum dne 16. Januarii 1647.

Letha 1660 dne 18. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho prodán jest ten grunth Janovi Šrámkovi za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má při každý[ch] posudcích po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Hladký a Matěj Jegroch SRSaNR.
Letha a dne ut supra za purgkmistra Václava Mračny Jan Šrámek položil k obci městské za grunth svůj 1 R.
Ten přijal Václav Mračno, toho času purgkmistr.
f 143a
Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matěj Šilhánek nemohouce pro nemožnost svou všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, týž grunt ut supra odevzdal jest Ondrovi

Chovánkovi za summu 30 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Václav Svoboda, Lorenc Zajíček SRSpN.
16. Marci Ondřej Chovánek položil za grunt půl moravs[kého], za který se jemu pro důležitú potřebu vypisuje
1 zl mor[avský].
Letha 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Ondřej Chovánek položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovcích 1 zlm, za který jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 2 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického Ondřej Chovánek položil za gr[unt] svůj k obci městské na rešt vinný 2 zlm, za které se mu vypisují 3 zlm.

Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spolu-
f 143b
radních toho času majíce Ondřej Chovánek z gruntu ut supra ještě obci městskej 24 zlm na letha spláceti, že skrz tou rebelii uherskú tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, upúští se jemu s tej summy jako jiným třetí díl, totiž 8 zlm. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 15 gr, však jsouc toho pilná potřeba, vypisuje se mu 1 zlm, ostatní summu, totiž 15 zlm, povinen bude platiti na spůsob ut supra. Stalo se d[ne] a letha jak nahoře.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Ondřej Chovánek pokládá při držených posudcích peněz ročních 15 gr alb, za které jsouc toho douležitá potřeba, se jemu vypisuje 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr do počtu svého za příjem.
f 144a
Přípis Pavlovi Žákovi

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupila po neboščíkovi Janovi Žákovi pozůstalá vdova Kateřina spolu ze svým synem Pavlem a zetěm Martinem Hurbánkem a přednesla, kterak oni všichni dědici vespolek s tou po neb[ožtíku] Janovi Žákovi zanechanou pozůstalostí se přátelsky porovnali a se snesli, aby zanechaný dům Pavlovi jakošto hospodářovi právně připsán byl. Však s tou vejminkou, aby jeho švagr Martin Hurbánek tu pustou polovicu vystavjel a ji na budoucní časy svobodně užíval, povinnosti ale všichni vespolek rovno obadva platiti povini budou, matka ale v tom domě až do své smrti svobodné bydlení míti má. Pročeš se jemu Pavlovi Žákovi spolu i s těma na tom domě podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 8 zlr při posudcích po 1 zlm připisuje a odevzdává.

Svědkové toho za opravování gruntu a placení c[ísařsko] král[ovské], vrchnost[enské] i mněstské povinnosti p[an] Johann Karásek a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti matky a dědiců die et a[nn]o ut supra.

Hypothek. Ob diesem Haus haftet 250 fr 30 kr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10te Januer [1]795.