Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirotci nebožt[íka] Filipa Štefkového

f 43

Jest jich patero, Jan, Václav, Martin, Mikuláš, Štěpán a Anna mateř jejich šestá. Jan a Martin ti svej vůle užívají, Václav a Mikuláš ti jsou malí, při otčímovi a mateři svej zůstávají, Štěpán ten jest umřel [a] spravedlnost jeho na Jana, Václava, Martina a Mikuláše připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradě v hoře Dobrej Jana Halouzky 226 zl, z toho se za dluhy neboštíka otce těch sirot[ků] sráží 20 zl 15 gr.
Zůstává 205 zl 15 gr.
Z tej summy náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Anně, mateři těch sirotků, náleží 34 zl 7 ½ gr.
Item Janovi náleží i po Štěpánovi, zemřelém bratru jeho,
42 zl 24 gr 2 ½ den.
f 43
Item Martinovi 42 zl 24 gr 2 ½ den.
Item Václavovi 42 zl 24 gr 2 ½ den.
Item Mikulášovi 42 zl 24 gr 2 ½ den.

Na to mají hotových při právě 5 zl.
A zadrželých za tímž Janem Halouzků zůstává 40 zl a ostatek jim dopláceti má od letha 1594 při Vánocích po 8 zl.

Jakož jest napřed položeno, že díl nebožštíka Štěpána na Jana, Martina, Václava a Mikuláše připadl, i našlo se, že jest Jan Halousků toho sirotka u sebe choval [a] v nemoci jeho opatroval a i smrti dochoval. Z té příčiny za takovou práci témuž Halouskovi pan Jan Šponar z Blinsdorfu, ouředník strážnický, z dílu Štěpánového 8 zl pustil, kteréž se z těch štyr dílů sníti mají.

Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Halouskového peněz purgkrechtních 8 zl.
Téhož letha [15]94 položil na zadrželé peníze 8 zl.
f 44
Vydány z těch položených peněz Janovi Halouskovi z dílu Štěpánovýho 8 zl.
Holomkovi Židu dáno za dluh nebožštíka otce jejich 5 zl.
A ostatek do truhlice dáno 3 zl.
Jakož jest Janovi a Martinovi napřed psaným sirotkům spravedlnosti náleželo 85 zl 18 gr 5 den, ta spravedlnost pro nestavění se k rejstrům na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, z níž jest od Jeho Mi[l]osti vyzdviženo 15 zl a ostatek 70 zl 18 gr
5 den odvedeny sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha. A tak tenž Jan a Martin tu více žádné spravedlnosti míti nebudou.

Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Šumického peněz purgkrechtních 4 zl.

Z vinohradu Jakuba Kaváně, kterejž Jan Halouska držel a ukoupenej měl, tentýž Jakub s toho vinohradu v Dobrý hoře platiti má podle ourody po 4 zl. Rukojmě za dílo vinohradní a placení Vašek Majůvka, Jakub Soválek, Jiřík Havelků SRSN. Summy všecké vyplniti má od letha od letha [15]97 všeho 66 zl.

Letha [15]97 přija[to] z gruntu Mikoláše Šumického 4 zl.
Téhož letha přijato od Jakuba Kaváně za vinohrad 1 zl.

Letha 1598 přijato za grunt od Mikuláše Šumického 4 zl.
Též přijato od Jakuba Kaváně za vinohrad 2 zl.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků, což se z regimenu našlo 2 zl 15 gr. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového za g[runt] přijato od Macka Havranova 4 zl.
Též přijato od Petra Kaváně za vinohrad 2 zl, kteréž on položil za vinohrad.
f 44
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Macka Havranového za grunt 2 zl.
NB. Petr Kaváň jakož zůstával těmto s[irotkům] za vinohrad v Dobré hoře dopláceti od leta 1600 sumy 59 zl, ty jest sobě porazil na díl Kateřiny ženy své, dcery n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha, za tou příčinou, že z tohoto statku po s[irotcích] zběhlých s[irotkům] Kazihrachovým spravedlnost odvedena, docházeti měla, jakž o tom nahoře doloženo jest. A tak Petr ten vinohrad zouplna docela zaplatil.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato za grunt od Macka Havranového 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Macka Havranového za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jakuba Soválka za grunt 4 zl. Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jakuba Soválka za grunt 4 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu.

Jakož náleželo Václavovi sirotku dílu jeho 42 zl 7 gr 2 ½ den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým na Jeho [Milost] Pána jest obrácena a což za Jeho [Milost] Pánem na dluhu zuostávala, jest z dluhu poražena. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcového letha 1610.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového od Jana Prčka za grunt přijato peněz ročních 1 zl